Erziehungsprobleme in den Werken von Yüksel Pazarkaya

Ein Beitrag zur Interkulturellen Erziehung mit Hilfe der Literatur


Magisterarbeit, 2008

114 Seiten, Note: 1


Leseprobe

INHALTSVERZEICHNIS

Özet

Zusammenfassung

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1. EINFÜHRUNG
1.1. Ziel der Arbeit
1.2. Methodische Vorgehensweise

2. BEGRIFFSERKLÄRUNGEN
2.1. Erziehung
2.2. Interkulturelle Erziehung
2.3. Erziehung durch Literatur
2.4. Erziehungsprobleme

3. YÜKSEL PAZARKAYA UND SEINE LITERARISCHE KARRIERE
3.1. Pazarkaya und sein Standort in der Migrantenliteratur
3.2. Seine Literaturauffassung
3.3. Publikationen in Deutsch zum Thema deutsch-türkischen Kultursynthese
3.4. Publikationen in Türkisch zum Thema türkischen Lebens in Deutschland
3.5. Charaktere, Adressaten und Motive

4. PAZARKAYAS ERZIEHERISCHE TÄTIGKEITEN UND IMPULSE
4.1. Pazarkaya als Lehrer
4.1.1. Interkulturelle Erziehung für Kinder
4.2. Pazarkaya als erzieherischer Dichter
4.2.1. Das Thema „Erziehung“ in seinen Gedichten
4.3. Pazarkaya als Übersetzer erzieherischer Werke und Themen
4.3.1. Auf Kinder- und Erwachsenenerziehung gerichtete Übersetzungen vom Deutschen ins Türkische
4.3.2. Auf Kinder- und Erwachsenenerziehung gerichtete Übersetzungen vom Türkischen ins Deutsche

5. INTERKULTURALITÄT BEI PAZARKAYA

6. PROBLEME DER ERZIEHUNG BEI PAZARKAYA 63
6.1. Probleme der türkischen Gastarbeiter
6.2. Schulische Probleme
6.3. Probleme der türkischen Gastarbeiterkindererziehung
6.4. Probleme der gesellschaftlichen Kindererziehung

7. SCHLUSSFOLGERUNGEN
7.1. Auf Pazarkaya und auf seine Literatur gerichtete Folgerungen
7.2. Auf seine Charaktere, Adressaten und Motive gerichtete Folgerungen
7.3. Auf Pazarkayas erzieherische Tätigkeiten und Impulse gerichtete Folgerungen
7.4. Auf Interkulturalität bei Pazarkaya gerichtete Folgerungen
7.5. Auf Probleme der Erziehung bei Pazarkaya gerichtete Folgerungen

8. VORSCHLÄGE

BIBLIOGRAPHIE

ANHANG 1

ANHANG 2

ÖZET

Bu çalışmanın amacı Yüksel Pazarkaya’nın eserlerindeki farklı kültürler, genel olarak Türk ve Alman kültürleri bağlamında eğitim sorunlarını ve edebiyatın eğitime katkısını incelemektir.. Araştırma kapsamında hem Türkçe yazılmış eserler, hem de Almanca yazılmış eserlerden faydalanılmış, Pazarkaya’ya ait öykü, şiir, somut şiir, tiyatro eserleri ve kısa hikayeler çalışmaya alınmıştır.

Çalışma beş ana bölümden oluşmaktadır. Eğitim sorunlarını daha yakından inceleyebilmek için çalışmanın ilk bölümünde temel kavramların açıklanması hedeflenmiştir. Đlk bölümde ayrıca, farklı kültürlere ait olan çocukların eğitim problemleri ele alınmış ve edebiyatın eğitime katkıları bağlamında ise eğitim problemlerinin kültürlerarası öğrenme ile azaltılabileceği tespit edilmiştir.

Çalışmanın ikinci bölümünde Pazarkaya’nın edebiyat kariyeri daha yakından incelenmiştir. Türk asıllı yazar olarak Pazarkaya’nın diğer yazarlar arasındaki konumu tespit edilmeye çalışılmıştır. Eserleri bu bölümde „Alman-Türk kültür sentezi“ ve „Almanya`da Türk yaşamı’’ olarak ikiye ayrılmıştır. Kültürlerarası yaşamın, yazarın eserlerine olan etkisi, eserlerindeki karakterler, okuyucu kitlesi ve motiflere bu bölümde yer verilmiştir. Genel olarak toplumdaki olayları yansıttıkları ve bu nedenle daha fazla okunması için desteklenmesi gerektiği gözlemlenmiştir.

Çalışmanın üçüncü bölümünde Pazarkaya’nın eğitici etkinlikleri ve teşvikleri incelenmiştir. Bir şair olarak şiirlerindeki, bir çevirmen olarak çevirilerindeki eğitimin önemli rolü ele alınmıştır. Eğitici eserlerinde, çevirilerinde, şiirlerinde, somut şiirlerinde ve öykülerinde eğitim ve kültürlerarası eğitime hizmet etmektedir ve çokkültürlü bir toplumda gerek duyulan „tolerans“, „anlayış“,

„empati“, „saygı“ ve „eşitlik“ kavramlarının Pazarkaya aracılığıyla öğrenilebileceği tespit edilmiştir. Đki kültür arasındaki benzerlik ve farklılıklar ve politika bağlamında çocuklar ve gençler için olan çabalar da yine bu bölümde gözlemlenmiştir.

Yüksel Pazarkaya’nın eserlerindeki kültürlerarasılık çalışmanın dördüncü bölümünde incelenmiştir. Alman toplumunda yaşanan olayları eserlerinde yansıttığı tespit edilmiştir. Eserlerinde Türk ve Alman kültürlerini yakınlaştırmak için çabaladığı görülmektedir. Bu sebepten eserleri eğitim problemlerini azaltmak ve dayanışma içersinde yaşamak için hedefe giden yolda önemli araçlardan biridir denilebilir.

Yüksel Pazarkaya’nın eserlerindeki eğitim problemlerinin farklı boyutları ve farklı özellikleri çalışmanın beşinci bölümünde dört alt başlık altında değerlendirilmiştir. Birinci altbaşlık içersinde Pazarkaya’nın Türk işçilerinin problemlerini onların ilk karşılaşmaları ile en baştan ele alması ve gerçek isimler kullanarak karakterleri kendi hisleriyle anlatmasının tespiti önemlidir. Uyum problemlerinin, yaşanılacak yer seçimi ile azaltılabileceğine ve yaşanılan ortamın çocuğun eğitim hayatına olan etkisine değinilmiştir. Đkinci altbaşlıkta okul problemleri araştırılmıştır. Tespit edilen önemli bir nokta da ailelerin örnek teşkil edebilecek seviyede eğitimli olmamasıdır ve dil seviyesindeki yetersizlik sebebiyle çocuklarının eğitimlerine karşı az ilgili olmalarıdır. Üçüncü altbaşlıkta en önemli tespit işçi çocuklarının kimlik probleminin tespitidir. Farklı olmaktan dolayı okulda kazanılan kötü tecrübelerin çocukların okul başarılarını etkiledikleri görülmektedir. Böyle bir sorunun derslerde ele alındığında diğer kültüre ait olan çocukların daha mutlu ve başarılı olacağı vurgulanmıştır. Dördüncü ve son altbaşlıkta toplumsal çocuk eğitiminde problemler tespit edilmiş ve ırkçı saldırılar, önyargılar ve aşağılanma gibi istenilmeyen olay ve durumların Pazarkaya’nın incelenen farklı türde eserlerinde de ele aldığı ve toplumdaki gerçeklikleri yansıttığı tespit edilmiştir. Tespit edilen konulardan bazıları şunlardır: Yabancı düşmanlığı, toplumda yeterli olmayan tolerans ve anlayış, çokkültürlülüğü bir şans olarak kullanmamak, kimlik problemi, farklı kültür ve insanlara karşı önyargı. Problemlerin çözümüne eğitim ile başlanmalıdır. Bu nedenle ilk önce ders kitapları kültürlerarasılığı desteklemeli ve öğretmenlere öğrencilerinin geldiği ülkeleri daha yakından tanımaları için projelerle yardımcı olunmalıdır. Elde edilen sonuçlar Yüksel Pazarkaya'nın eserlerinin, dolayısıyla edebiyatın eğitim sorunlarını azaltmakta etkili olabileceğini gözler önüne sermiştir.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Erziehungsprobleme in den Werken von Yüksel Pazarkaya insbesondere im Hinblick auf verschiedene Kulturen, nämlich die türkische und die deutsche, und den Beitrag der Literatur zur Erziehung zu untersuchen. Im Bereich der Untersuchung wurden sowohl türkisch geschriebene als auch deutsch geschriebene Werke gebraucht, die Erzählungen, Gedichte, Poesien, konkreten Poesien, Dramen und Kurzgeschichten von Pazarkaya in die Arbeit aufgenommen.

Die Arbeit besteht aus fünf Hauptkapiteln. Damit die Erziehungsprobleme genügend untersucht werden können, zielt der erste Teil zunächst darauf ab, die Grundbegriffe zu erklären. Im ersten Teil wurden Erziehungsprobleme der zu verschiedenen Kulturen gehörenden Kinder in die Hand genommen und im Zusammenhang der Beiträge der Literatur zur Erziehung wurde festgestellt, dass Erziehungsprobleme durch interkulturelle Erziehung verringert werden können.

Im zweiten Teil der Arbeit wurde Pazarkayas literarische Karriere näher betrachtet. Als ein Autor türkischer Herkunft wurde es versucht, seine Position unter den anderen Autoren festzustellen. Seine Werke lassen sich in diesem Teil als

„deutsch-türkische Kultursynthese“ und „türkisches Leben in Deutschland“ zweigeteilt ansehen. Es wurden in diesem Teil der Einfluss des interkulturellen Lebens auf seine Werke, die Charaktere in seinen Werken, die Adressaten und Motive erläutert. Im Allgemeinen wurde beobachtet, dass sie die Ereignisse in der Gesellschaft reflektieren und daher sollten sie, um viel mehr gelesen zu werden, unterstützt werden.

Im dritten Teil der Arbeit wurden schließlich Pazarkayas erzieherische Tätigkeiten und Impulse untersucht. Die wichtige Rolle der Erziehung in seinen Gedichten als ein Dichter und in seinen Übersetzungen als Übersetzer wurden

behandelt. In seinen erzieherischen Werken, in seinen Übersetzungen, Gedichten, konkreten Poesien und Erzählungen dient er stets der Erziehung und der interkulturellen Erziehung und es wurde festgestellt, dass die in einer multikulturellen Gesellschaft wichtigen und verlangten Begriffe wie „Toleranz“,

„Verständigung“, „Empathie“, „Respekt“ und „Gleichberechtigung“ sich durch Pazarkaya lernen lassen. Seine Bemühungen für Kinder und auch für Erwachsene im Hinblick auf Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen zwei Kulturen und sein entsprechendes politisches Engagement wurden auch in diesem Teil der Arbeit beobachtet.

Interkulturalität bei Pazarkaya wurde im vierten Teil der Arbeit untersucht. Es wurde festgestellt, dass Pazarkaya in seinen Werken in der deutschen Gesellschaft gelebte Ereignisse reflektiert. Immer ist zu sehen, dass er sich bemüht, die türkische und die deutsche Kultur einander näher zu bringen. Daher kann es gesagt werden, dass seine Werke ein gutes Mittel zum Ziel sind, um die Erziehungsprobleme zu verringern und in Solidarität zu leben.

Unterschiedliche Dimensionen und verschiedene Eigenschaften der Erziehungsprobleme in den Werken von Yüksel Pazarkaya wurden im fünften Teil der Arbeit unter vier Untertiteln bewertet. Im ersten Untertitel ist die Feststellung wichtig, dass Pazarkaya von Anfang an mit der ersten Begegnung die Probleme der türkischen Gastarbeiter in die Hand nimmt und die Charaktere mit ihren echten Namen, mit ihren eigenen Gefühlen dargestellt hat. Es wurde erwähnt, dass Anpassungsprobleme sich durch die Wahl des Wohnortes verringern lassen und der Wohnort auch Einfluss auf das Erziehungsleben des Kindes hat. Im zweiten Untertitel wurden schulische Probleme untersucht. Ein wichtiger festgestellter Punkt war, dass die Eltern als Vorbild nicht genug ausgebildet waren und auch wegen des schlechten Sprachniveaus wenig Interesse an der Erziehung ihrer Kinder hatten. Im dritten Untertitel ist die wichtigste Feststellung in der Gastarbeiterkindererziehung das Identitätsproblem. Es ist zu sehen, dass Kinder, weil sie anders sind, in der Schule schlechte Erfahrungen machen und das den Schulerfolg beeinflusst. Es wurde

betont, dass, wenn dieses Problem in den Unterrichten in die Hand genommen wird, die zu anderen Kulturen gehörenden Kinder glücklicher und fleißiger werden. Im vierten und letzten Untertitel wurden Probleme der gesellschaftlichen Kindererziehung behandelt und festgestellt, dass Pazarkaya unerwünschte Ereignisse, wie rassistische Anschläge, Vorurteile und Erniedrigungen in allen untersuchten Werken festgestellt und die Realitäten in der Gesellschaft reflektiert hat. Manche der festgestellten Themen sind: Feindschaft gegen Fremde, ungenügende Toleranz und fehlendes Verständnis in der Gesellschaft, Multikulturalität als eine Chance nicht zu nutzen, Identitätsprobleme, Vorurteile gegen andere Kulturen und Menschen. Um Probleme zu lösen, sollte man mit der Erziehung anfangen. Daher sollten zuerst die Unterrichtsbücher Interkulturalität stützen und den Lehrern sollte mit Projekten geholfen werden, so dass sie die Herkunftsländer ihrer Schüler besser kennenlernen. Zusammenfassende Schlussfolgerungen führen endlich vor Augen, dass die Werke von Yüksel Pazarkaya, bzw. seine Literatur, wirksam sein können, um die Erziehungsprobleme zu verringern.

VORWORT

Die Veränderungen und Entwicklungen in jedem Bereich auf der Welt beeinflussen auch die Erziehung. Mit diesen Veränderungen und Entwicklungen entstehen auch Probleme in der Erziehung. Damit die Erziehung nicht negativ beeinflusst wird, sollte man sie entwickeln und erneuern. Literatur ist ein wichtiges Mittel, um die Erziehungsprobleme zu verringern, und sie übermittelt die Informationen zu anderen Ländern oder anderen Generationen. Literatur bewirkt auch interkulturelle Erziehung.

Ich habe mit dieser Arbeit versucht, Erziehungsprobleme in den Werken Pazarkayas darzustellen und einen Betrag zur interkulturellen Erziehung zu leisten. In dieser Arbeit habe ich mich absichtlich bemüht, die Werke von Pazarkaya nicht nur theoretisch, sondern auch pragmatisch darzustellen. Ich hoffe, dass meine Arbeit einen nützlichen Beitrag für diejenigen, die sich für diese Themen interessieren, leisten wird.

Die vorliegende Arbeit hätte ich nicht erstellen können, wenn mich nicht eine Reihe von Personen bei meiner Initiative unterstützt hätte.

Mein Dank gilt vor allem dem Betreuer meiner Magisterarbeit, Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK, der mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden und mich mit guter Laune immer unterstützt hat.

Ein großes „Dankeschön“ geht auch an den Autor Yüksel PAZARKAYA, der mir die Zeit für ein Interview schenkte und mich unterstützt hat.

An dieser Stelle möchte ich meinen herzlichsten Dank der Jury dieser Arbeit sagen, die mir in den letzten Monaten bei der Beurteilung der Texte mit positiven Kritiken die nötige Orientierung gab.

Hier möchte ich auch Herrn Horst MEYER und Herrn Tobias MEYER, die mich beide beim Korrigieren der Arbeit unterstützt haben, meinen herzlichsten Dank sagen.

Ferner bedanke ich mich bei meiner Familie, der Familie ÖZCAN, und bei allen, die hier nicht namentlich erwähnt werden, mich aber immer unterstützt haben.

1. EINFÜHRUNG

Das Hauptthema dieser Arbeit sind die Erziehungsprobleme und die Hilfe der Literatur zur Erziehung. Da die Erziehung im Mittelpunkt steht, spielen die Werke von Pazarkaya und seine Versuche für ein besseres Leben für türkische Migranten in Deutschland und für die Kinder in der Türkei eine wichtige Rolle. Das interkulturelle Leben in Deutschland und die Rolle der Erziehung sind ein wichtiges Thema; darum habe ich meine Magisterarbeit über dieses Thema geschrieben.

Wenn man in Pazarkayas Werken, die in dieser Arbeit untersucht wurden, einen „historischen“ Blick wirft, kann man die Jahre und die Themen wie folgt zusammenfassen:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

In den siebziger Jahren hat Pazarkaya für Kinder zu schreiben angefangen. Damals hatte er selber Kinder, und sie imitierten neue Geschichten. In den achtziger Jahren waren seine Werke mehr für Migranten geschrieben, aber auch für Kinder. In den neunziger Jahren folgten Gedichte. Erziehungsprobleme waren mehr in seinen Kinderbüchern. Seine Werke für Erwachsene handelten mehr von Migrantenproblemen.

Meine Arbeit konzentriert sich darauf, wie interkulturelle Werke durch die Erziehung, im Hinblick auf das interkulturelle Lernen, zwei Kulturen zusammenzubringen. In dieser Arbeit wurden die Methoden und Vorschläge durch entsprechende Beispiele von Pazarkaya ausprobiert.

1.1. Ziel der Arbeit

Diese Arbeit befasst sich mit Erzählungen, Gedichten, konkreten Poesien, Kurzgeschichten, Dramen und Reportagen von Pazarkaya, die er für Kinder und Erwachsene, für Türken und gleichzeitig für die Deutschen geschrieben hat. Ziel der Arbeit ist es, das interkulturelle Leben in Deutschland mit Erziehungsproblemen in den Werken von Yüksel Pazarkaya zu beurteilen und zu zeigen, welche Bedeutung Pazarkaya durch die Literatur in seinen Werken gewonnen hat. Ferner ist im Zusammenhang des interkulturellen Lernens das Bestehende zu verstehen und zu erklären, und es sind Ergebnisse zu produzieren.

Die Gründe, weshalb Pazarkaya gewählt wurde, kann man so erklären: Pazarkaya ist einer der wichtigsten Autoren, der viele Jahre seines Lebens in

Deutschland verbracht und wichtige Werke geschrieben hat. Sein Erfolg wurde mit vielen Preisen sowohl in der Türkei als auch in Deutschland bewiesen. Erziehungsprobleme in seinen Werken festzustellen bzw. zu untersuchen sollte für die Politiker, Professoren, Soziologen und Erzieher in Deutschland für eine Erziehung mit weniger Problemen hilfreich sein.

Auch für Studenten, die für das deutsche Lehramt studieren, für Lehrer und Lehrerinnen, die in Deutschland in multikulturellen Klassen unterrichten, für die Türken in Deutschland, für Kinder mit und ohne Migrantenhintergrund ist Pazarkaya ein wichtiger Autor. Das gilt besonders für diejenigen, die über die Sprache etwas von der deutschen Kultur lernen wollen, und für die jenigen, die in Deutschland wegen des Multikulturalismus Probleme haben.

Ausgehend von Pazarkayas Werken ist es das Ziel, einen Beitrag zur Erziehung durch Literatur in einer multikulturellen Gesellschaft über die Themen

„Interkulturelle Lebensart, Probleme der Erziehung und ihre Auswirkungen“ zu leisten und zu zeigen, was als Lösung geändert und verbessert werden kann.

Durch das interkulturelle Leben werden soziale, kulturelle, politische Situationen und ihre Wirkungen auf die türkische Kultur für alle vor Augen geführt und durch gelebte Erfahrungen wird ihr Gesichtskreis erweitert. Sie werden dadurch das Land der gelernten Sprache besser kennenlernen und verstehen, was die Wirkung der Erziehung auf das Leben der Migranten, bzw. aller Menschen, ist.

1.2. Methodische Vorgehensweise

Erziehungsprobleme wurden seit Jahren nicht nur von den Wissenschaftlern, sondern auch von den Autoren in Romanen, in Kurzgeschichten, in den Gedichten und in den Erzählungen als Thema dargestellt. Themen waren, wegen der Multikulturalismen zwischen zwei Kulturen, Ähnlichkeiten,

Unterschiede, Schwierigkeiten, Identitätsprobleme, Interkulturalität, Sehnsucht nach der Heimat und andere.

Wenn ein Lehrer solche Themen im Unterricht vermittelt, vermittelt er dabei auch die gegenwärtigen Probleme in Schulen, bzw. in der Gesellschaft. Die Schüler machen sich Gedanken und versuchen, einander besser zu verstehen. In dem Sinne könnten die untersuchten Werke von Pazarkaya ein Mittel zum Ziel sein. Wenn man durch Literatur etwas lernt, merkt man auch, dass Literatur nicht nur über vergangene Themen Informationen gibt, sondern die gegenwärtige Realität spiegelt und der Zukunft hilft. So wird Literatur nicht im Hintergrund bleiben, und Pazarkayas Werke werden einen größeren Wert in den Schulen bekommen.

Zu Hause ist die kulturelle Funktion der Eltern genauso wichtig wie die Rolle der Lehrer. Deshalb wird in dieser Arbeit auch die Rolle der Eltern diskutiert.

Seit vielen Jahren schreiben die Autoren und Autorinnen mit Migrationshintergrund in ihrer Muttersprache und in der Sprache des Gastlandes. Da diese Zweisprachigkeit in Deutschland viel vorkommt, wird dieses Thema auch mit Beispielen durchgeführt. Statt der klassischen Gedichte oder Prosa im Unterricht könnte man durch diese Werke den Denkhorizont der Lernenden sich entwickeln lassen.

In der Arbeit wird die induktive Methode angewandt und im Rahmen dieses Themas werden viele Werke von Pazarkaya berücksichtigt. Danach werden neue Angaben durch den Autor selber erreicht; eine Reportage mit Yüksel Pazarkaya bringt neue Erkenntnisse.

2. BEGRIFFSERKLÄRUNGEN:

Beim Fremdsprachenlernen werden die Schüler mit einer anderen Kultur konfrontiert. Diese Konfrontation sollte in jeder Stufe der Erziehung berücksichtigt werden; sie sollte die Methoden der Erziehung und die Pläne dafür als eine positive Voraussetzung beeinflussen.

Im Rahmen dieser Arbeit möchte ich zuerst folgende Begriffe erklären:

Erziehung,

Interkulturelle Erziehung, Erziehung durch Literatur, Erziehungsprobleme.

Danach versuche ich die Probleme der Erziehung in der Literatur und in den Schulbüchern zu erklären und die Ergebnisse vor Augen zu führen.

Die Werke von Yüksel Pazarkaya enthalten viele Gesichtspunkte für die interkulturelle Erziehung. Von dieser Hypothese ausgehend, werde ich dann versuchen, seine Werke inhaltsanalytisch zu untersuchen.

2.1. Erziehung

Erziehung bildet den Schwerpunkt dieses Kapitels, daher werden Definitionen der Erziehung gegeben. Danach werden Begriffe wie „Interkulturelle Erziehung, Erziehung durch Literatur“ und der Begriff „Erziehungsproblem“ erklärt.

Da die Erziehung mit der Geburt eines Menschen anfängt und bis zu seinem Tode dauert, ist ein schwieriger Begriff zu definieren. Während dieses langen Prozesses lernt der Mensch vieles, und durch das Lernen ändert sich sein Verhalten. Bevor aber im weiteren Sinne dieser Prozess untersucht wird, soll ein kurzer Überblick der Definitionen gegeben werden.

Nach dem Duden-Wörterbuch (1999: 1108) ist Erziehung:

„Erziehung, die; -: 1. das Erziehen (1): eine freie, autoritäre E. ; seinen Kindern eine gute E. geben; er hat ihre E. vernachlässigt. 2. in der Kindheit anerzogenes Benehmen, anerzogene gute Manieren: ihm fehlt jede, jegliche E.; vergiss deine gute E. nicht!: man muss ihm Mangel an E. vorwerfen“.

Im Wahrig (1997: 313) findet man die Definition wie folgt:

„Erziehung (f.; -: unz.) 1. planmäßige u. zielvolle Einwirkung auf junge Menschen, um sie mit all ihren Fähigkeiten und Kräften geistig, charakterlich u. körperlich zu formen u. ihr Verhalten mit den Forderungen der Gesellschaft in Einklang zu bringen; jmdm. eine gute Erziehung angedeihen lassen, geben, zuteil werden lassen; sie vernachlässigt die Erziehung ihrer Kinder; eine gute, mangelhafte, schlechte, strenge Erziehung genießen, haben, erhalten; autoritäre, antiautoritäre Erziehung 1.1 Förderung von jmds. Entwicklung zu etwas; Erziehung zur Höflichkeit, zur Rücksicht auf andere.“

Hier geht es darum, mit allen Fähigkeiten und Kräften einen Menschen im jungen Alter anfangend zu formen, sodass er\sie nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Gesellschaft nützlich ist. Die Erziehung sollte helfen, beide Ziele zu vereinen.

Werner Loch schreibt hierzu von einer „Aufgabe“:

„…es gehört zu den grundlegenden Aufgaben der Erziehung, dem Individuum für seine Bildung Lebensbezüge zu vermitteln, die in der Gesellschaft für den Nachwuchs als bedeutsam gelten und einen produktiven befriedigenden Lebenslauf versprechen.“ (Loch 1979: 13)

Bevor man in der Gesellschaft nützlich ist, geht man durch noch einen Prozess, der Sozialisation heißt. Erziehung spielt im Sozialisationsprozess eine wichtige Rolle.

„Erziehung ist ein Teil der Sozialisation, nämlich derjenige, der planmäßig zu diesem Zwecke organisiert wird, und zwar – abgesehen von der Familie – in für diesen Zweck bereitgestellten besonderen Institutionen (Kindergarten, Schule, Jugendgefängnis, Jugendfreizeitheim usw.). Erwachsene wollen und müssen (z.B. aus beruflichen Gründen) ebenfalls weiter lernen, aber nach dem Eintritt der Volljährigkeit dürfen sie nicht mehr erzogen werden.“ (Giesecke 1991: 70)

Kinder und Jugendliche wachsen in einer Gesellschaft auf. Wenn sie erwachsen sind, übernehmen sie die Rolle der Erwachsenen. Während des Wachstumsprozesses lernen sie vieles. Viel Zeit verbringen sie in der Schule mit ihren Freunden und mit ihren Lehrern. Sie erleben vieles: Glück und Unglück, Freud und Leid, Erfolge und Misserfolge. Davon ausgehend kann man sagen, dass Sozialisation ein sehr komplexer Prozess menschlichen Lebens ist und Einflüsse auf die Erziehung hat.

Ein großer Teil der Erziehung findet in der Familie statt. Es lässt sich also sagen, dass die Familie eine große Bedeutung für das Erziehungsleben der Kinder hat.

Wie man isst, wie man sich verhält, wie man sich begrüßt und noch vieles mehr lernt man in der Familie. Die Familie bereitet das Kind auf seine zukünftige Erziehung vor.

Schröder betont, wie ein Kind in der Familie Orientierung gewinnt:

„Das Neugeborene muss sich langsam aus der Einheit mit der Mutter lösen und in seiner unmittelbaren Umgebung einen intimen Rahmen finden, in dem es Orientierung gewinnt. Die Welt erschließt sich dem Kind über die gefühlsmäßigen Beziehungen zur Mutter und zum Vater, über die Identifikationen mit den Eltern und mit anderen dem Kind nahestehenden Personen.“ (Schröder 1993: 29)

Die planmäßige Erziehung findet in den Schulen mit Hilfe der Lehrer/innen und der Erzieher/innen statt:

„Der Erzieher widmet sich von Berufs wegen der die ganze Persönlichkeit umfassenden Förderung von Kindern und Jugendlichen mit dem Ziel, ihnen Hilfestellung beim Prozess ihrer → Personalisation, → Sozialisation und → Einkulturation zu leisten.“ (Köck \ Ott 1997: 188)

Die Erziehung der Kinder ist unbestritten sehr wichtig. Nur wenn Kinder richtig erzogen werden, können sie als Erwachsene ihre Aufgaben gegenüber der Gesellschaft erfüllen. Auch hier gilt der Satz: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.“ Daher ist zu betonen, dass die Erziehung der Kinder frühzeitig beginnen sollte.

Eine erfolgreiche Sozialisation bedeutet aber nicht nur etwas für die Gemeinschaft, sondern auch für das einzelne Kind. Die Anerkennung durch die Gesellschaft ist ein wichtiger Faktor für ein glückliches Lebensgefühl. Ein glückliches Kind steigert auch die Leistungsbereitschaft.

Im weiteren Teil der Arbeit wurde interkulturelle Erziehung gefordert.

2.2. Interkulturelle Erziehung

Erziehung und interkulturelle Erziehung sind wichtige Themen des 21. Jahrhunderts. Es gibt Millionen von Menschen, die im Ausland allein oder mit ihren Familien zusammen arbeiten. Wenn sie auswandern, nehmen sie natürlich ihre Kultur, ihre Lebensart und ihre Sprache mit. Wo sie hinwandern, gibt es aber eine andere Kultur, eine andere Sprache, ein anderes Erziehungssystem, und die Lebensart und vieles ist auch anders. Wo viele Kulturen zusammenkommen, da kann man von Interkulturalität sprechen. Diese Interkulturalität kann manchmal positiv, aber auch negativ sein, wenn zwei Kulturen einander beeinflussen.

Da der Begriff „Interkulturalität“ direkterweise in Werken von Pazarkaya und die Wichtigkeit der „Interkulturellen Erziehung“ indirekterweise vielmals auftauchen, wird in diesem Kapitel versucht, interkulturelle Erziehung näher zu untersuchen.

Wie auch schon aus dem Wort „Interkulturalität“ zu sehen ist, ist noch ein anderes Wort darin versteckt. Daher, bevor interkulturelle Erziehung näher untersucht wird, wird in diesem Teil der Arbeit zuerst ein Überblick über die Begriffe „Kultur“ und danach „Interkulturalität“ gegeben.

Was versteht man unter dem Begriff „Kultur“?

„Kulturen sind kommunikative Systeme, die durch eine oder mehrere Sprachen, gesprochene, geschriebene und Zeichensprachen, vermittelt durch bestimmte Medien, Verständigung, Identität und Kohärenz sichern.“ (Durzak, & Kuruyazıcı 2004: 359)12

Die Geschichte der Menschheit ist eigentlich die Geschichte der Kultur. Das heißt, erst seitdem es Menschen gibt, ist Kultur entstanden. Es kann ohne Kultur kein Mensch und ohne Menschen keine Kultur sein.

„Kulturen sind sozialisierende Systeme, sie laden ihren Menschen eine kulturspezifische Last an Lebensformen, Denkweisen, Werten, Sehweisen auf.“ (Durzak & Kuruyazıcı 2004: 360).

Unsere Lebensart, wie wir essen, was wir anziehen, wie wir sprechen usw., zeigt unsere Kultur. Unsere Kultur beeinflusst das Lernen und das beeinflusst unsere Lebensart.

Im Gegensatz zu Durzak und Kuruyazıcı sieht C. Wieslerin die Kultur aus einer anderen Perspektive, und zwar als „die Lebensart von einer Gruppe”. (vgl. Kafesoğlu 2003: 15). „Jede Gesellschaft hat ihre eigene Lebens- und Verhaltensart. Das hat viel mit der Kultur der Gesellschaft zu tun. Nach E. Saphir sind Kultur „alle materiellen, geistigen Werte, die von unseren Großvätern kommen.“ (Kafesoğlu 2003: 15).

Und was sind die Elemente der Nationalkultur? Sie sind eigentlich für eine Nation das Wichtigste. Sie sind: die Religion, die Sprache, das Verhalten, die Gewohnheiten, und sie sollten von einer Generation zur anderen gelernt werden. Man kann auch von der kulturellen Entwicklung sprechen, wenn man unterschiedliche Ideen diskutiert. Wenn sich die Leute einer Kultur die Werte angeeignet haben, lehren sie die nächsten Generationen, zum Beispiel die Sitten und Gebräuche.

Kultur bezeichnet nach der Definition von Tylor den Komplex von Kenntnissen und Glaubensvorstellungen, von Kunst, Moralauffassung, Recht, Bräuchen und allen anderen Fähigkeiten und Sitten, die der Mensch als Mitglied einer Gesellschaft erworben hat. (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Madeleine_Leininger, 18.11.2007).

Nach Albert Schweitzer ist Kultur „Fortschritt, materieller und geistiger Fortschritt der Einzelnen wie der Kollektivitäten“. Der Fortschritt bestehe „zunächst

darin, dass für die Einzelnen wie für die Kollektivitäten der Kampf ums Dasein herabgesetzt“ werde. Letztes Ziel der Kultur ist nach Albert Schweitzer die geistige und sittliche Vollendung des Einzelnen.

„Der Kampf ums Dasein ist ein doppelter. Der Mensch hat sich in der Natur und gegen die Natur und ebenso unter den Menschen und gegen die Menschen zu behaupten. Eine Herabsetzung des Kampfes ums Dasein wird dadurch erreicht, dass die Herrschaft der Vernunft über die Natur sowohl wie über die menschliche, stinkende Natur sich in größtmöglicher und zweckmäßigster Weise ausbreitet. Die Kultur ist ihrem Wesen nach also zweifach. Sie verwirklicht sich in der Herrschaft der Vernunft über die Naturkräfte und in der Herrschaft der Vernunft über die menschlichen Gesinnungen.“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Dominanzkultur#Dominanzkultur 24.11. 2008)

Was ist Interkulturalität? Was versteht man unter diesem Begriff?

Wo Eigenkultur und Fremdkultur aufeinander treffen, da kann man von Interkulturalität sprechen. Die Gesellschaft besteht nicht mehr aus einer Kultur, sie ist multikulturell.

Manfred Heßler berichtet hierzu wie folgt:

„Im Multikulturalismus ist nicht nur gedacht an Lebensstile und Lebensformen, die lebensalter- und lebenslagenspezifisch gewählt werden können, sondern es geht »tiefer«. »Kultur« meint im Multikulturalismus die ethnische, also von der Herkunftsgemeinschaft her bestimmte Kultur, die das Leben auch unter Migrationsbedingungen prägt. Gemeint sind mitgebrachte sprachliche, soziale und religiöse Gewohnheiten, die das Alltagshandeln bestimmen und durch ihre Reproduktion ethnische Identität stiften.“ (Heßler 1993: 98)

Wenn zwei Kulturen zusammenkommen, ist es möglich, dass sie einander beeinflussen. So entwickeln sich neue Kulturen. Es ist so zu verstehen, dass Kultur nicht statisch, sondern dynamisch ist.

„Interkulturalität bedeutet nicht nur, dass in einer Situation verschiedene Teilnehmer aus verschiedenen Kulturen agieren, sondern dass sich eine Eigendynamik entwickelt, die über die Addition der Merkmale der beteiligten Kulturen hinausgeht.“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Interkulturalit%C3%A4t, 16.11.2008)

Kultur konzentriert sich auf bestimmte Gruppen, die die gleiche Lebensart haben. Dagegen dank der Kommunikation erstreckt sich Interkulturalität auf die Gesellschaft, wo viele Kulturen zusammen leben. Wenn die Menschen, die verschiedene Kulturen und Lebensarten haben, einander besser verstehen und eher problemlos zusammen leben, kann man von interkultureller Erziehung reden.

Als ein wichtiger Punkt ist die Zeit zu erwähnen, wann erstmals der Begriff

„interkulturelle Erziehung“ auftaucht.

„Die Rede von ‚interkultureller Erziehung’ begann Anfang der 80er-Jahre des zurückliegenden Jahrhunderts die Ausländerpädagogik der 70er-Jahre abzulösen. Nach den einschlägigen Bibliographien zu urteilen, taucht der Begriff ’interkulturell’ erstmals 1979 im Titel von Publikationen auf.“ (Auernheimar 2003: 34)

Wenn Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen leben, dann braucht man interkulturelle Erziehung. Dabei geht es auch um interkulturelles Lernen.

Was sind die Aufgaben von einer interkulturellen Erziehung? Nach Rösch ist es die Identitätsentwicklung.

„Identitätsentwicklung war und ist eine wichtige Aufgabe interkultureller Erziehung. Allerdings wurde sie lange Zeit ausschließlich im Blick auf Eingewanderte, beziehungsweise Kinder und Jugendliche aus eingewanderten Familien thematisiert.“ (Rösch 1995: 97)

Interkulturelle Erziehung soll erziehen, sodass die Menschen unterschiedlicher Herkunft gleichberechtigt zusammenleben. Sie soll auch noch die

Kommunikationsfähigkeit erziehen. Somit können die Menschen Konflikte einfacher bewältigen. (vgl. Berhoff\ Mayer-König 2003: 16)

Auernheimer konzentriert sich auf die Anlässe der interkulturellen Erziehung:

„Es lassen sich also mindestens drei Anlässe oder Herausforderungen für interkulturelle Bildung und Erziehung ausmachen: erstens die innergesellschaftliche, vor allem migrationsbedingte, Multikulturalität, zweitens die Vereinigung Europas mit seinen unterschiedlichen Sprachen, Traditionen und Kollektivgeschichten, drittens die Herausbildung der Weltgesellschaft mit ihrer kulturellen Vielfalt, mit der Tendenz zu kulturellen Grenzziehungen einerseits und dem Zwang zu Kooperation und zum interkulturellen Dialog andererseits.“ (Auernheimer 2003: 9)

Das gemeinsame Leben von Menschen unterschiedlicher Kulturen und die interkulturelle Erziehung sind in dieser Arbeit sehr wichtig, weil es in den Werken von Pazarkaya um Integration geht.

In den Schulen in Deutschland gibt es viele Schüler aus anderen Kulturen, besonders mit Migrationshintergrund. Die Differenz zwischen unterschiedlichen Kulturen macht den Begriff „Toleranz“ in einer pluralistischen Gesellschaft sehr wichtig. Es wird geglaubt, dass interkulturelle Erziehung die Vorurteile abbaut, unterschiedliche Perspektiven fördert, sodass die Menschen Verständnis haben und sodass sie Widersprüche aushalten und Respekt vor anderen haben. (vgl. wikipedia.org 17.11.2007) Neben dem Begriff „Toleranz“ sind auch die Begriffe

„Empathie und Verständigung“ wichtig. Sie werden ebenfalls in einer multikulturellen Gesellschaft verlangt. Missverstehen fremder Verhaltensweisen bedeutet Nachteile im Hinblick auf die Herkunftskulturen der Migrantenkinder. Das Ziel ist es natürlich, dass die Menschen gleichberechtigt in einer respektvollen Beziehung zusammenleben, ohne an ethnische Zugehörigkeiten zu denken.

Um in einer multikulturellen Gesellschaft Integration zu fördern, kann man das interkulturelle Lernen ermöglichen, sodass die Menschen einander besser verstehen. Es ist auch ein „Muss“, dass die Gesellschaft diese Pluralität wahrnimmt und die Vielfalt unterstützt. Das fängt mit der Erziehung an.

Johann Ellen ist der Meinung, dass der Bereich „Interkulturelle Pädagogik“ dafür hilfreich ist:

„Interkulturelle Pädagogik heißt also Verinnerlichung des Bewusstseins, in einer multikulturellen Gesellschaft zu leben, sich ihren Anforderungen zu stellen und in der Kulturbegegnung die Chance der gegenseitigen Bereicherung nicht nur zu erkennen, sondern zu verwirklichen.“ (Johann Ellen in Berhoff\ Mayer-König 2003: 17)

Wenn die Völker sich nicht besser kennen lernen, spielen die Vorurteile eine wichtige negative Rolle.1 Wenn man seine eigene Kultur zu positiv bewertet, bewertet man damit die andere (fremde) Kultur negativ. Umgekehrt ist es manchmal auch möglich, dass man andere Kulturen positiv bewertet und seine eigene Kultur negativ. Wenn man aber zwischen zwei Kulturen Ähnlichkeiten oder Unterschiede vergleicht, kann man alles besser verstehen und Vorurteile vermeiden. Dazu dient die interkulturelle Erziehung.

2.3. Erziehung durch Literatur

Literatur als Oberbegriff ist eine Art, um über die Gedanken und Gefühle wirkungsvoll zu schreiben. Daher kommt die Frage: Zählt alles, was geschrieben ist, als Literatur? Wissenschaftliche Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Enzyklopädien sind außerhalb des Begriffes „Literatur“. Literatur gibt seinen Lesern einen ästhetischen Geschmack.

Nach Gürsel Aytaç ist Literatur eine Kunst wie Architektur, wie Malen, wie Musik. Jede Art von Kunst hat unterschiedliches Material; das Rohmaterial von Literatur ist die Sprache:

„Edebiyat mimari gibi, resim gibi, müzik gibi bir sanat dalı. Herbir sanat dalının malzemesi ayrıdır; edebiyatın malzemesi ham maddesi dildir.“ (Aytaç 1995: 10)

Durch die Sprache teilt der Autor seine Gedanken und Gefühle mit. Er hat seine Figuren und auch seine eigene Methode zum Erzählen:

1) Manchmal ist der Autor allwissend, er weiß, woran seine Figuren denken, und so schreibt er sein Werk.
2) Manchmal kommt es vor, dass er neutral schreibt und seine Figuren unterschiedliche Meinungen sagen lässt. In dem Fall erfährt der Leser die Meinungen des Autors nicht.
3) Der Autor betont seine persönliche Wahrnehmung.2

Ein Literaturwerk ist zur gleichen Zeit ein Sprachprodukt. Wie der Autor die Sprache verwendet und was er beim Schreiben für ein Ziel hat, ist als ein wichtiger Punkt zu erwähnen.

Ali Osman Öztürk zählt zu den wichtigsten Zielen der Literatur Liebe, Toleranz und Menschenrechte. Die Geschichte der Literatur ist für ihn die Geschichte dieser Begriffe. Anders zu sagen, Kultur und Literatur beeinflussen sich gegenseitig.

„Edebiyat genel anlamıyla zaten sevgi, hoşgörü ve insan haklarını kapsar. Edebiyat tarihi de bir anlamda bu kavramların tarihidir. Bu yönüyle edebiyat tarihi, kültür tarihinin üst yapıyla ilgili bölümünün yazıyla estetize edilmiş halini anlatır. Başka bir deyişle, edebiyat bir yandan içinde oluştuğu kültürle beslenirken, diğer yandan kendisi de bu kültürü besler.“ [In der allgemeinen Bedeutung schließt Literatur Liebe, Toleranz und Menschenrechte ein. Die Geschichte der Literatur ist die Geschichte dieser Begriffe. Mit dieser Seite erzählt Literaturgeschichte die mit der Schrift verbundene Kulturgeschichte. Anders zu sagen, Literatur läßt sich auf einer Seite mit der Kultur ernähren, in der sie entstanden ist, auf der anderen Seite ernährt sie selber diese Kultur.] (http://www.izedebiyat.com/yazi.asp?id=2606, 16.03.2008)

Damit die Menschen gegenseitig Toleranz entwickeln, sodass sie sich nicht fremd fühlen, dass sie nicht in zwei Kulturen bzw. Welten leben, wird und wurde ein wichtiger Schritt durch Literatur gemacht.

Warum durch Literatur? Die Antwort auf diese Frage findet man bei Rösch.

„Literatur ist für mich kein Anschauungsmaterial zur Bearbeitung bestimmter Themen, sondern ein gesellschaftlich, politisch und kulturell nach wie vor relevantes Kommunikationsmedium, das zur Bildung von Meinungen, Vorstellungen und Weltsicht beiträgt und die Entwicklung von Kultur-, Selbst- und Sozialbewußtsein unterstützt.“ (Rösch 1995: 109)

Die Literatur unterstützt mehrseitig die Entwicklung der in einem Land zusammen lebenden, aber zu einer anderen Kultur gehörenden Menschen.

Die in Deutschland von den türkischen Autoren geschriebenen Werke entwickeln auch die deutsche Literatur. Die gesellschaftliche Funktion der Literatur ist hier noch einmal festzustellen.

In einem Gespräch mit Yüksel Pazarkaya erläutert der in Deutschland lebende türkische Autor Aras Ören seine Gefühle:

„Yani ben yazar olarak, yazdıklarım için ‘aa ne kadar güzel, sen burada kendi içinde kapalı kalan, konserve ettiği kültürü içinde kapalı yaşayan Türk toplumundan bize haber veriyorsun’, dedikleri zaman alınıyorum. Bana şöyle dedikleri zaman göneniyorum: ‚Senin ürettiğin yazın (edebiyat), benim yazınıma bir katkı oluyor, benim düzeyimi biraz daha geliştirmeye yardımcı oluyor.“ [Ich als Autor beziehe auf mich, wenn mir gesagt wird: „Ah, wie schön, du gibst uns Nachrichten von den Türken, die hier in ihrer eigenen Kultur geschlossen leben.“ Aber ich bin darauf stolz, wenn es mir so gesagt wird: „Die Literatur, die du produziert hast, ist ein Beitrag für meine Literatur, sie hilft, mein Niveau noch ein wenig zu erhöhen“] (Aras Ören in: Pazarkaya 1995: 174)

Beeinflussung zwischen Kulturen durch Literatur ist möglich. Anders zu sagen: Erziehung durch Literatur findet statt. Menschen lernen voneinander durch geschriebene Werke, beziehungsweise Literaturwerke.

Wie bei Aras Ören taucht in Pazarkayas literarischen Werken Erziehung auf. Mehr als ein Autor ist er manchmal wie ein Lehrer in der Schule oder wie der Vater, der seinen Kindern etwas beibringt; er erzieht seine Leser durch seine Literatur. Es kann gesagt werden, dass seine Erzählungen nicht nur für Kinder sehr lehrreich sind.

Nach Pazarkaya sind Essays die beste Form, um gesellschaftliche und geschichtliche Situationen auszudrücken und zu diskutieren. Die Verwendung von Essays nach Mölln und Solingen in Deutschland zeigt es. Geschriebene Theaterstücke oder dramatisierte Spiele haben auch das Ziel, die Völker zu erziehen. (vgl. Pazarkaya 1995:9)

Es sind nicht nur Erzählungen, Essays oder Theaterstücke, die durch Literatur erziehen. In diesem Zusammenhang sollten die Romane nicht vergessen werden. Die beste Zeit der Romane ist das 19. Jahrhundert. (vgl. Aytaç 1995: 29) Romane sind zwar fiktionale Werke, aber sie haben in der Vergangenheit oft der Erziehung gedient.

„18. ve 19 yüzyıl romanının, eğitim problemlerine özel bır yatkınlığı olduğunu belirtmek isterim. Özellikle Alman edebiyatında

‚Bildungsroman’ adıyla dünya edebiyatına malolan ve Türkçede oluşum romanı adıyla bilinen roman çeşidinde bir çocuğun adam oluncaya kadar geçirdiği gelişim, aldığı etkiler, yaşantıları, dönemlerin eğitim ideali doğrultusunda işlenmiştir.” [Ich möchte nachweisen, dass Romane im 18. und 19. Jahrhundert eine besondere Tendenz für die Erziehungsprobleme hatten. Besonders der in der Weltliteratur als „Bildungsroman“ geläufige deutsche Begriff und die in der türkischen als Entwicklungsroman bekannte Romanart stellt den Prozess der Entwicklung eines Kindes von seiner Kindheit bis zu seinem Erwachsenentum dar. Gelebte Auswirkungen und Erfahrungen wurden mit der Erziehungsidealrichtung der Epochen verglichen.] (Aytaç 1995: 29)

Nach Pazarkaya sind die gesellschaftlichen Probleme meistens von Dichtern in den Poesien thematisiert (vgl. Pazarkaya 1995: 26-33). Die Berliner Mauer kann als konkretestes Beispiel gegeben werden. Pazarkaya selber ist einer der ersten Dichter, der über die Mauer ein Gedicht geschrieben und 1961 veröffentlicht hat. Das Gedicht lautet:

BRANDMAUER

räuber mauer, ohne ohr, taub, fahne stocksteif.

mauer ohne namen. ich wählte das leben. blinde mauer.

allerlei mauern gibt es auf der welt. sogar brandmauern.

das herz sprießt in einer brandmauer und welkt wieder.

allerlei mauern gibt es auf der welt. sogar mordmauern.

ins herz fällt eine brandmauer

und es brennt aus. (Pazarkaya 2004: 59-60)

Das Gedicht warnt die Menschen vor der Mordabsicht.

„Bis November 1961, also bis zur Erstveröffentlichung dieser Zeilen, war noch kein Mord an der Mauer verübt worden. Doch wer so eine Mauer gegen Menschenrechte und Freiheiten errichtete, der hatte bereits seine Mordabsichten kundgetan. Das war gleichsam ein Verrat an den selbst aufgestellten Idealen des Sozialismus.“ (Pazarkaya 2004: 60)

Der Dichter sieht, was die Gesellschaft vorher nicht sehen konnte. Dabei geht es nicht nur um die Erziehung, sondern manchmal auch um eine Warnung.

Wofür ist Literatur, und damit sind alle literarischen Werke gemeint, gut? Diese Frage hat sich Pazarkaya als Dichter gestellt. In seinem fragenden Gedicht

„wofür sind gedichte gut?“ (Pazarkaya 1989a: 19) möchte er wissen, ob sie satt machen, ob sie Menschenrechte zurückgeben oder den Gefangenen freimachen. Oder er fragt, ob sie eine Sache des Vergnügens sind.

Seine Antwort ist in den letzten drei Zeilen versteckt. Sie lautet:

„wer denn sonst, wenn nicht der dichter, wer denn soll die massen

fähig machen fürs vergnügen“ (Pazarkaya 1989a: 20)

Zusammenfassend lässt sich damit sagen, dass Literatur nicht unbedingt die Realität reflektieren sollte. Es wäre richtig zu behaupten, dass phantasievolle Werke den Lesern auch Genuß bereiten. Wenn der Autor das Material der Literatur, also die Sprache, gut verwendet, kann er die Ziele der Literatur erreichen. Da er auch die gesellschaftlichen Situationen reflektiert, teilt er seine Mitteilungen durch seine Werke mit, und wie Pazarkaya erzieht er seine Leser. In einer multikulturellen Gesellschaft wie Deutschland „ernähren“ sich Migrantenliteratur und deutsche Literatur gegenseitig. Deshalb ist Erziehung durch Literatur bei unterschiedlichen Umständen und in verschiedenen Arten der Literatur möglich.

Nachdem nun ein kurzer Überblick über Erziehung durch Literatur gegeben worden ist, folgen im weiteren Probleme der Erziehung, also Erziehungsprobleme.

2.4. Erziehungsprobleme

Erziehung fördert die Entwicklung der Menschen. Es gibt natürlich bestimmte Lernprozesse, und man kann sagen, dass sie ein soziales Handeln sind. Sie dienen auch dem Aufbau der Ausbildung und der Persönlichkeit eines Menschen.

Wenn die Erziehung ihre Ziele nicht erreicht, dann entstehen viele Probleme, und wie in einem Spiegel zeigen sich die Ergebnisse in der Gesellschaft.

Da Deutschland multikulturell ist und Migranten aus vielen Ländern hat, gibt es oft andersartige Erziehungsprobleme.

„Im Gespräch mit türkischen Lehrern tauchte durchweg das Problem der großen Heterogenität der muttersprachlichen Klassen auf. Sowohl was familiale familiäre Herkunft, das Sprachniveau (in beiden Sprachen) als auch das allgemeine Leistungsverhalten anbelangt, seien extreme Unterschiede zu konstatieren.“ (Jungmann 1991:31)

Das erste Problem besteht für Lehrer darin, dass sie Kinder verschiedener Muttersprachen zu unterrichten haben. Schulerfolg zu sichern wird dann schwieriger, weil es auch sein kann, dass Kinder aus dem Ausland, ohne jede Deutschkenntnisse zu haben, kommen. Beim Aufwachsen mit zwei Sprachen entstehen andere Schwierigkeiten in den Schulen.

„Das ausländische Kind ist von früh an mit zwei verschiedensprachigen und denkenden Welten konfrontiert, meist ohne in eine der beiden Kulturen richtig hineinwachsen zu können. Der Erwerb der Muttersprache und der deutschen Sprache wird dadurch erheblich verzögert oder unterbrochen; entsprechend schlecht sind die Bildungschancen im deutschen oder auch –bei der Rückkehr- im heimatlichen Schulsystem.“ (Kowalski in

Ausländerkinder, hrsgb. Gaby Franger, Linde von Keyserlingk u.a. 1980: 39)

Es geht nicht nur um die Sprachen, die anders sind. Die Weltsichten, die Traditionen und die Lebensformen sind auch wichtige Punkte, die erwähnt werden sollten.

„Die Heterogenität der Lernvoraussetzungen, mit denen die ausländischen Kinder in den Unterricht kommen, ist zum einen bedingt durch ausgeprägte nationale Unterschiede. Im Grunde bedarf der Hinweis auf die Unterschiedlichkeit der Nationen keines Belegs; er spricht für sich allein: Türken und Italiener beispielsweise unterscheiden sich in zentralen Aspekten ihrer Weltsicht und Lebensform gewiß stärker als Angehörige unterschiedlicher sozialer Schichten der deutschen Bevölkerung.“ (Baumgarten 1994: 387)

Im Vergleich zu Deutschland hat man in der Türkei ein andersartiges Erziehungssystem. Zwei verschiedene Systeme sind sowohl für die Eltern, als auch für die Kinder schwierig, besonders wenn sie ab einer bestimmten Zeit in ein anderes Land umziehen und dort weiter lernen müssen. Für die Kinder ist es noch viel schwieriger und deshalb leiden manche in den ersten Jahren in der Schule an Schulversagen.

„Schulische Schwierigkeiten wirken sich auch auf den Leselernprozeß in der Grundschule aus: Sowohl in deutschen Regelklassen als auch in zweisprachigen Klassen verläuft der Leselernprozeß unter erschwerten Bedingungen. Der Leseunterricht ist stark belastet durch die psychischen Überforderungen, denen ausländische Kinder ausgesetzt sind.“ (Krusche & Weinrich 1990: 31)

Ursula Neumann hat eine Untersuchung über die Verteilung deutscher und ausländischer Absolventen der verschiedenen Schulformen in Hamburg gemacht. Es ist so zu verstehen, dass die Zahl der ausländischen Absolventen ohne Hauptschulabschluss viel größer als die der deutschen Absolventen ist. Allgemein zusammenfassend zu sagen, haben deutsche Absolventen mehr Vorteile. Dagegen haben die schlimmste Situation die unter 16-jährigen allein in Hamburg wohnenden Schüler. (vgl. Neumann 1994: 18)

Je nach der Situation der Person ändert sich natürlich auch der Schwierigkeitsgrad.

“Besonders schwierig ist die Situation von unter 16-jährigen Jugendlichen, die allein, ohne Eltern oder Verwandte, nach Hamburg eingereist sind und Asylantrag gestellt haben.“ (Neumann 1994: 21)

Um die Erziehungsprobleme der ausländischen Kinder zu recherchieren, hat Eva Kolinsky in ihrem Buch Interviews mit Migrantenkindern gemacht. Was für ein Erziehungsproblem Tunja K. erlebt hat, fasst sie wie folgt zusammen:

„Probleme setzten erst ein, als er nach zwei Jahren in die sogenannte Regelklasse überwechselte, da, wie es hieß, seine Sprachkenntnisse nun ausreichten, um den Anforderungen zu genügen. Tunja K. erlebte die angebliche Beförderung in die Regelklasse aber negativ als Verdummung, da er sich sprachlich auf das Niveau eines Drei- oder Vierjährigen zurückgestuft vorkam und für das, was er ausdrücken wollte, keine sprachlichen Mittel zur Hand hatte.“ (Kolinsky 2000: 106)

Nicht genügende Sprachkenntnisse verursachen viele Probleme. Das grösste ist, wenn sich die zuständigen Personen in den Schulen, die Lehrer, der Tutor usw. nicht verständnisvoll zeigen. Am schlimmsten ist es, wenn Ausländerkinder für ihr Anderssein unter Vorurteilen, Diskriminierung und an Unterschätzung leiden. Daraus entstehen auch Identitätsprobleme.

Wegen nicht ausreichender Unterstützung in den Schulen haben die Schüler mit Migrantenherkunft wenige Chancen Gymnasien zu besuchen. Das führen vor Augen die Ursache-Folge-Untersuchungen von Eva Kolinsky und Ursula Neumann. Die Ergebnisse zeigen die Realität der tausend anderen Kinder in Deutschland.

„Die Ungleichheit der Bildungschancen spiegelt sich in Veränderungen der sozialen Herkunft der Direktstudenten. Schon an der bis 1971 anhaltenden Expansion der akademischen Bildung partizipierten die Arbeiterkinder immer weniger. Ihr Anteil sank von 53 Prozent im Jahr 1958 auf ca. 30 Prozent im Jahr 1967.“ (Geissler

1991: 522 in Lenhart\ Stock 1997: 159)

Es lässt sich damit sagen, dass es nicht nur das Problem des Schüler/ der Schülerin ist. Eltern, Lehrer und das System schaffen die Probleme.

Die Probleme der Erziehung in europäischen Ländern sind auch die Probleme Deutschlands. Joachim H. Knoll hat sich auf die Erwachsenenbildung konzentriert und diese Problemfelder in seinem Buch (1996: 229) festgestellt. Sie sind:

- „Multikulturalismus und interkulturelle Bildung,
- Alphabetisierung autochthoner Analphabeten,
- Balancierung von beruflicher und allgemeiner Erwachsenenbildung,
- Betreuung von „Defizitgruppen“ – z.B. Migranten und Arbeitslosen,
- Europäisierung von Erwachsenenbildung,
- Forschungsstrategien internationaler und vergleichender Forschung.“

Für Knoll sind die Aspekte verschieden. Dagegen spielt für Metter das Fremde eine Rolle als Bedrohung. Knoll versucht die allgemeinen Probleme herauszufinden. Im Gegensatz zu ihm sucht Metter den Kern aller Probleme.

„Die vermeintliche Bedrohung des Eigenen durch das Fremde ist ein zentrales Thema in unserer Gesellschaft, dies zeigen nicht zuletzt die jüngsten Diskussionen um das Zuwanderungsgesetz in Deutschland. Teile der Bevölkerung stehen den Fremden mit Ablehnung und Ängsten gegenüber, die nicht zuletzt aus Unwissenheit und Vorurteilen resultieren.“ (Matter 2004, Symposium : 11)

Als ein Grund für die Ablehnung und die Ängste können die Ghettos gezeigt werden. Wenn die Leute, die einer Kultur angehören, isoliert von der anderen

Kultur wohnen, ist dazwischen kaum Kontakt möglich. Wenn Erwachsene keinen Schritt machen, entstehen Ablehnung, Ängste, vor allem aber Vorurteile. Dies beeinflusst auch die Kinder.

Peter Kowalski äußert sich über Kinder, die in Ghettos leben:

„Sie erfahren einen deutlichen Bruch zwischen dem Leben in der Familie und den Normen der deutschen Umwelt, den sie kaum bewältigen können, da ihnen Handlungsmuster zur Bewältigung ihrer gemischtkulturellen Umwelt fehlen.” (Kowalski in Ausländerkinder, hrsgb. Gaby Franger, Linde von Keyserlingk u.a. 1980: 39)

Solche Probleme gibt es nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern. Wenn ihre Welt Ghettos sind, sind sie nicht mehr informiert über das, was in anderen Kulturen Kinder in der Zukunft beeinflussen kann.

„Viele Eltern verlieren das Interesse an ihren Kindern. Gleichgültigkeit und Gedankenlosigkeit sind oft an die Stelle von Liebe und Fürsorge getreten, so dass die seelische Not der Kinder wächst. Die Folgen – etwa Hospitalismus oder Aggressivität – zeigen sich schon im Kindergarten.“ ( Struck 1995: 42)

Außer mit ihrer Umgebung und mit den Eltern haben die Kinder auch mit den Fächern Probleme. In der Schule sollen die Fächer den Kindern helfen, was im Leben geschieht oder passiert ist, besser zu verstehen. Dafür ist ein wichtiges Fach Geschichte. Im folgenden Ausschnitt sieht man, dass dieses Fach nicht zu helfen scheint.

„Kendi tarihinden duyulan gurur, Alman tarihinin yardımıyla gelişmiş benlikler, bu tarihte payı olmadıklarını düşünenleri dışlıyor. Özellikle yabancı erkek ve kadın işçilerin çocukları bu gelişimden çok etkileniyorlar, onların tarihinden ise derste hiç söz edilmiyor.” [Stolz auf die eigene Geschichte, mit Hilfe der deutschen Geschichte entwickelte Wesen schließen diejenigen, die an dieser Geschichte keinen Teil haben, aus. Besonders fremde männliche und weibliche

Arbeiterkinder werden von dieser Entwicklung sehr beeinflusst, von ihrer Geschichte erzählt niemand im Unterricht.] (Spohn 1996: 128)

Auf der Straße, in der Schule sind die Kinder verschiedener Kulturen zusammen, aber im Unterricht, wenn sie nur etwas von Kreuzzügen lernen, hilft das der Solidarität nicht.

Solch ein Erziehungssystem bringt die Schüler nicht näher zu einander.

„Hiçbir eğitim programında ‘’Türkler’’ ve ‘’ işçi göçü’’ adlı bir konu yok. Daha yeni tarih kitaplarında ödevlerde yer yer Haçlı Seferlerinin, Müslümanların bakış açısından anlatılmasına rastlanıyor, ama hiçbir ders kitabında, bugün Müslüman ve Hıristiyanların bir arada yaşadıklarına değinilmiyor.“ [In keinem Erziehungsprogramm gibt es ein Thema über „Türken“ und

„Arbeiter-Migration.“ In den neuen Geschichtsbüchern wird auch von den Kreuzzügen im Blickwinkel von Muslimen erzählt, aber es wird in keinen Unterrichtsbüchern erwähnt, dass heute Muslime und Christen zusammen leben.] ( Spohn 1996: 129)

Da ist ein Widerspruch zu erkennen.

Das Fach Geschichte soll eigentlich helfen, Vorurteile zu überwinden. Aber es scheint so zu sein, dass dieses Fach das Leben schwieriger macht.

„Ele alınan ders kitaplarının incelenmesi, özellikle Đslam ve Haçlı seferleri konularında önyargıların oluşmasını desteklediğini gösteriyor. Bu bağlamda etkileyici bir dil kullanmasının önemli bir payı var. Ödevlerde, bölüm başlıklarında ve resimlerin alt yazılarında okul çocuklarının duygularına hitap ediliyor ve böylece tek yanlı değerlendirmeler uyandırılıyor, bu da çocukların kendi fikirlerini oluşturmalarını engelliyor.“ [Die Untersuchung der in die Hand genommenen Unterrichtsbücher zeigt besonders, dass sie über Islam und Kreuzzüge Vorurteile aufbauen. In diesem Zusammenhang ist die Nutzung von einer Sprache ein wichtiger Teil. In den Hausaufgaben, in den Titeln und unter den Bildern wurden die Gefühle von Schülern angesprochen, und auf diese Weise wurde es einseitig beurteilt; es behindert die Schüler, ihre eigenen Gedanken zu entwickeln.] (Spohn 1996: 135)

Wenn man einen Blick auf die Kinder im Allgemeinen wirft, ohne an ihren Migrationshintergrund zu denken, kann man von einem besonders wichtigen Problem für alle Kinder der Welt sprechen. Es nennt sich „Fernsehkonsumproblem“.

„Die Spannnungsbögen zwischen den Möglichkeiten der Bildschirmwelt und den begrenzten Aktionsmöglichkeiten zu Hause überfordern viele Kinder, sie halten die Widersprüche zwischen der actionreichen farbigen Welt in Kalifornien, die sie per TV konsumieren, und ihrem verbotereichen Alltagsleben nicht aus, so daß sie aggressiv oder hyperaktiv, was autoaggressiv bedeutet, werden.“ ( Struck 1995: 201)

Kinder verbringen viel Zeit vor dem Bildschirm. Um das Lernen geht es auch, da sie audiovisuelle Lernmöglichkeiten haben. Über das Fernsehen lernen sie viel. Viele Kulturprogramme stehen da auch zur Verfügung. Die Probleme, die ihren Schulerfolg beeinflussen, entstehen nur, wenn sie die Zeit vor dem Fernsehen nicht gut nutzen.

„Vom pausenlosen Fernsehgucken und Gameboy-Spielen sind die Kinder total aufgedreht. Ohnehin ist die Erlebniswelt der Kleinen meist auf Fernsehgröße zusammengeschmolzen. Am Ende können sie nicht mehr unterscheiden, was sie im Film gesehen oder tatsächlich erlebt haben.” (Struck 1995: 43)

In diesem Zusammenhang lässt sich dazu sagen, dass das Fernsehen für die Kindererziehung große und wichtige Schritte tun könnte.

Heterogenität sieht Walter Jungman als ein Problem. Dagegen wäre es nicht falsch zu behaupten, dass Heterogenität in den Klassen eine Chance für Multikulturalität ist, und das sollte positiv genutzt werden.

Peter Kowalski sieht zweisprachiges Aufwachsen als ein Problem für die Erziehung an. Dagegen sieht Pazarkaya darin nichts Negatives.3 Er verlässt sich auf die Kinder, und er selbst tut große Schritte mit seinen Werken. Zweisprachig zu schreiben kann bei ihm als Beispiel gezeigt werden.

In seinem Buch Ferhat’ın Yeni Acıları (Die neuen Leiden von Ferhat) läßt Pazarkaya einen deutschen Polizisten über Feindschaft gegen Fremde zum Helden Volkart (Ferhat) sprechen:

„POLIS MEMURU: Biraz da suç bizde, büyüklerde, öyle değil mi? Siz de öyle düşünmüyor musunuz? Doldurmuşuz ülkeye milyonlarca yabancıyı, bu gençlere ne iş var, ne eğitim [Wir sind ein wenig Schuld, die Erwachsenen, nicht wahr? Denken Sie auch nicht so? Wir haben das Land mit Millionen von Ausländern gefüllt, Jugendliche haben weder einen Job noch Erziehung.] (Pazarkaya 1993: 26)

Pazarkaya findet, dass die Regierung dafür verantwortlich ist, und zeigt, dass Erziehungsprobleme unerwünschte Probleme in der Gesellschaft verursachen und der Job der Polizisten damit schwieriger wird.

Peter Struck pointiert die Eltern als Kerngrund für Erziehungsprobleme. Für ihn sind die Probleme in der Familie versteckt. Da ist das Fernsehen ein soziales Handeln; eine Freizeitaktivität, die zu Hause erledigt wird, bewertet er als wichtiges Problem. Im Vergleich zu Struck ist für Margret Spohn das deutsche Erziehungssystem schuld, da es keine besseren Erziehungsbücher, die alle Kinder ansprechen, anbietet.

Die Kinder, die Zukunft des Menschen, haben unerwünscht viele Erziehungsprobleme zu bewältigen. Im weiteren Teil der Arbeit, nach einer ausführlichen Information über Yüksel Pazarkaya werden Probleme der Erziehung aus seiner Sicht versucht darzustellen. Andere Probleme wie Gewalt in der Schule, soziale Ungerechtigkeit, Benachteiligung von der Schule usw. können im Rahmen dieser Arbeit nicht bearbeitet werden.

[...]


1 Siehe dazu: Öztürk, A. O. / Akpınar-Dellal, N., Yabancı Dil Eğitiminde „Öz ve Öteki“ Konulu Kültürlerarası Đçerikli Metinlerin Bireyde Demokratik Kültür Bilincinin Gelişimine Katkısı, in: Uluslar arası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu, Bildiriler, S. 63-72, Çanakkale, 20-21 Mayıs 2004.

2 Für weitere Hinweise siehe: Gürsel Aytaç, Edebiyat Yazıları III, Gündoğan Yayınları, Ankara 1995.

3 siehe dazu auch das Interview im Anhang 1, das mit Pazarkaya am 14.05.2008 gemacht wurde.

Ende der Leseprobe aus 114 Seiten

Details

Titel
Erziehungsprobleme in den Werken von Yüksel Pazarkaya
Untertitel
Ein Beitrag zur Interkulturellen Erziehung mit Hilfe der Literatur
Hochschule
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  (Sozial Wissenschaften)
Note
1
Autor
Jahr
2008
Seiten
114
Katalognummer
V155110
ISBN (eBook)
9783640693733
ISBN (Buch)
9783640695119
Dateigröße
922 KB
Sprache
Deutsch
Anmerkungen
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Erziehungsprobleme in den Werken von Yüksel Pazarkaya insbesondere im Hinblick auf verschiedene Kulturen, nämlich die türkische und die deutsche, und den Beitrag der Literatur zur Erziehung zu untersuchen. Im Bereich der Untersuchung wurden sowohl türkisch geschriebene als auch deutsch geschriebene Werke gebraucht, die Erzählungen, Gedichte, Poesien, konkreten Poesien, Dramen und Kurzgeschichten von Pazarkaya in die Arbeit aufgenommen.
Schlagworte
Erziehungsprobleme, Werken, Yüksel, Pazarkaya, Beitrag, Interkulturellen, Erziehung, Hilfe, Literatur
Arbeit zitieren
Jale Özcan (Autor:in), 2008, Erziehungsprobleme in den Werken von Yüksel Pazarkaya, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/155110

Kommentare

  • Noch keine Kommentare.
Im eBook lesen
Titel: Erziehungsprobleme in den Werken von Yüksel PazarkayaIhre Arbeit hochladen

Ihre Hausarbeit / Abschlussarbeit:

- Publikation als eBook und Buch
- Hohes Honorar auf die Verkäufe
- Für Sie komplett kostenlos – mit ISBN
- Es dauert nur 5 Minuten
- Jede Arbeit findet Leser

Kostenlos Autor werden