Kuran’da Psikolojik Kavramların Dilsel Analizi Ve İslam Kültüründe Ruh Bilimine Bir Yaklaşım Tarzı


Diploma Thesis, 2010

134 Pages, Grade: 1,0


Excerpt

Içindekiler

1. Giriç

2. i’rab çablonlarmm çizelgesi
2.1 Çablonlarm okunuçu

3. Dil bilimi üzerine
3.1 Dilintanimi
3.2 Dilin kökeni
3.3 Dilin о luçumu
3.4 Dilde kiyasm varligi

4. Arapça dili üzerine
4.1 Arapça sözlükler

5. Nefs
5.1 Nefs kelimesinin Kuran diçi Arap dilindeki kullaniliç kaliplari
5.2 Kuranda geçen nefs kavramlari
5.3 Arapça Kelimelerin kökü sorunu
5.4 Ruh kavrami ve Kuran’da Ruh
5.5 Psikolojik kavramlarm kullanimi ve Islam psikolojisi
5.6 Kuran’da Hub kavrami ve Hubullah

KAYNAKLAR

1.0 Giriç

Nefs, Ruh ve Hub kelimeleri Kuran’da birçok farkli kalipta gelmektedirler. Çaliçmamizda görülecegi gibi hem farkli kaliplar hem Arpalarm bu kelimelere farkli manalar yüklemiç olmalan bu kelimelerin kullaniç alanlarmi geniçletmiçtir.

Çaliçmamiz Kuran’i temei alarak bu kelimelerden türemiç farkli kaliplari örneklendirerek tanitmak amacmdadir. Çaliçmamizm ismi „Kuran’da psikolojik kavramlarm dilsel analizi ve psikolojiye îslami bir yaklaçim denemesi“ olarak belirlenmiçtir. Kendimize sordugumuz som §udur: Kuran’da insanm psikolojik durumuna iliçkin bir açiklama var midir?

Bu soruyu cevaplandirabilmek için psikolojide insani tanimlamada en belirgin olan kelimelerin Kuran’da ki kullaniliç çekillerine bakmak kaçmilmazdir. Bu kavramlarm baçmda Nefs ve Ruh gelmektedir. Hub kelimesi ise sevgiyi temsil ettiginden insanm varligma ve içleyiçine dair bize ipucu verebilir düçüncesiyle çaliçmamizm üçüncü kavrami olarak seçilmiçtir.

Çaliçmamizi dii tahlil üzerine bina edilmesini amaçladik. Acaba Kuran Nefs, Ruh veya Hub kelimelerine bizim bu kelimelere yükledigimiz manalan yüklemiç midir ? Yoksa tarihi süreç içerisinde farkli ekoller bu kelimelere içerikler mi kattilar? Bu sorulan cevaplayabilmek için öncelikle bu kelimelerin dii tahlilleri yapilmasi gerekir.

Dii tahlili (Linguistic analysis) isminde ki felsefi akim, dinle bilimi tamamen kompartimanlaçmiç beceri çabalar olarak görür. Her ne kadar pozitivist filozoflar dili deneysel vakialarm ifade edilmesiyle smirlamiç ve bu temei üzerine ideal bir dii kurma umuduyla büyülenmiçlerse de, tipik dii filozoflan, insan dilinin icra ettigi zengin içlev çeçitliligi ile büyülenmiçlerdir. Tipik dii filozoflan bilimin ve dinin kendilerine has nesnelerine gerçeklik atfetmekten ziyade, dilin farkli uzanimlarmin kullanimlan ve bunlarm ortaya çiktigi farkli beceri baglamlan çôzümlemekle

ilgileniyorlardi. Bu yaklaçimi savunanlar, özellikle Wittgenstein’in son dönem çaliçmasmdan ilham alarak, bilimle dinin birbirinden ayri, fakat eçit ôlçüde geçerli birer ‘dii oyunu’ oldugunu, her birinin kendi kelime dagarcigi, kategorileri ve mantigi oldugunu söylüyorlardi. Dil filozoflari, dilin dini baglamda kullanimmm bilimsel baglamda kullanimmdan büyük ôlçüde farkli oldugunu iddia ediyorlardi. Onlara göre, dinin dilinin amaci, belirli bir hayat tarzmi desteklemek ve tavsiye etmektir. Bunu yaparken takip edilen yöntem, birtakim davraniç biçimlerini ortaya çikarmak ve belirli bir ahlaki bakiç açismi teçvik etmekte etkili olan dilin kullanilmasidir. Bu dii, son derece kesin ve azami ôlçüde deneysel olmalidir. Dolayisiyla, olagan dii felsefesine göre teoloji ve bilim birbirinden tamamen ayri dilsel faaliyetlerdir, kendi dilleri içine çôzülmüç çekilde ôrülmüç veya çatiçmalarma imkân yoktur.1

Insana dair psikolojik gerçekliklerinin, dini bir metin olan Kuran tarafmdan ilham verici olmasi mümkündür. Kuran insana dair birçok açiklama yapmaktadrr. Bu açidan о psikoloji ilmine ilham vermektedir. Fakat her bilim gibi Psikoloji bilimi de deneysel metotlari benimsemiç bir bilim dalidir. Bu açidan Psikoloji dini metinlerin insana dair ônermelerini deneysel açidan inceleyip bunlari tartiçabilir. Fakat dini metinlerde var olan bilgilerin kendi baçma bilimsel gerçekler olarak görülmesi yanliçtrr. Dini metinlerin dili bilimsel dilden farklilik içerdiginden, dini metinleri dogru anlayip anlamadigimizdan kuçku etmemiz gerekir. Fakat deneysel araçtrrmalar bizim dini metinlerden anladigimizi onaylarsa, dini metinlerin bu alanda daha fazla sôz sahibi olmalari kaçmilmazdrr. Biz çaliçmamizda Kuran’m insanm psikolojik yapisma dair bir bilgi içerip içermedigini incelemek istiyoruz. Bu amaç için Nefs, Ruh ve Hub kavramlanni seçtik. Çunu belirtmemiz gerekir ki, Kuran bir bilim kitabi degildir. Fakat Kuran bazi ilimleri içermektedir, ancak bunlar Araplarm bildikleri çeylerdi yahut onlarm bildikleri ilimler üzerine kurulu olan ve akil sahiplerinin taaccüp ettigi, içaretleri gôsterilmedikçe, yollan aydmlatilmadikça üstün akil sahiplerinin dahi kavrayamayacagi türdendir. Kuran’da bunlann diçmda baçka çeyin bulunmasi noktasmda ise cevap ‘hayir’ olacaktrr.2 Tabii ki buna karçi çikan düçünürler vardrr. Bunlar genellikle Bilimsel tefsir ekolü olarak bilinir. Emin el-Huli bu ekolü çôyle tanimlar: ‘Kuran metinlerinin yorumunda ilmi istilahlari hâkim kilan ve muhtelif ilimleri ve felsefi gôrüçleri ondan çikarmaya çaliçan bir tefsirdir.’3 Çunu belirtmemiz gerekir ki, bizim konumuzda da oldugu gibi Kuran bilimsel açiklamalarda bulunmaz. Fakat bilimsel konulara içaretler vardir. Sonuçta bu içaretler yorumlanarak ortaya çikmiç olan bir bilimsel olguya uyarlanabiliyor. Kuran’m bilimsel ifadeler içermediginin baçka bir kaniti da çudur ki, Kuran ayetleri bilimden once degil, daima bilimsel keçiflerden sonra kendini ortaya çrkariyor. Bunun nedeni ise, Kuran’i yorumlayanlar о ‘keçif gôzlügü’ ile Kuran’i okumalarmda yatiyor. Bu metot da yorumcular kafalarmda ônceden belirledikleri bir bilginin dini metinlerde karçilrklarmi ve içaretlerini aramaktadrrlar. Bu sadece îslam’a has bir özellik degil, ayni biçimde Hrristiyan dünyasmda da bu metot Kitab- 1 Mukaddes üzerinde uygulanmaktadrr.

Çu soruyu açrkta brrakmak istiyorum. Eger Allah bilimsel gerçekleri açrk seçik belirtmiç olsaydi imtihan prensibini ortadan kaldirmiç olacakti. Bu açidan Kuranda açik seçik bilimsel vurgular beklemek yanliçtrr. Fakat neden Allah Kuran’a gizli ve insanlar tabiati keçfettikçe kendini açiga vuran ayetler serpiçtirmiç olmasm? Bu hem imtihan prensibini iptal etmiç olmaz hem inananlar için mucize olur ki, Kuran’m tarifinde onun aciz birakan oldugu belirtilmiçtir. Bu soruyu irdelemek bu çaliçmayi amacmdan saptrrmiç olur.

2.0 I’rab çablonlarinin çizelgesi

Çaliçmamizda yer yer Kuran ayetlerinin irab’i yapilmaktadrr. Ayetlerin i’rab’i kelimeler arasmdaki etkenlerin daha açrk ve kolay anlaçilabilmesi için çablonlar halinde verilecektir. Bu çablonlarda kelime’nin türünü belirtmek için birtakim kisaltmalar kullanilmiçtrr. Bunlar için yabanci çaliçmalarda kullanimi kabul gôrmüç ingilizce kisaltmalar kullanilacaktir.

Biz burada bu kisaltmalarm Arapçalarmi verecegiz. Daha sonra ôzetle çablonlann nasil okunmasi gerektigini açiklayacagiz.

Kisaltmalar:4

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

[...]


1 PETERSON, Michael ve digerier!: Reason&Religious Belief, An Introduction To The Philosophy Of Religioni, Oxford University Press, New York, 2003;s.252-253

2 5ÌM5EK, Said: Günümüz Tefsir Problemleri, Kitap dünyasi yayinlari,Konya; 2008 ,s.101

3 5ÌM5EK, Said: Günümüz Tefsir Problemleri, Kitap dünyasi yayinlari,Konya; 2008, s.93

4 NEWMAN, Daniel: Arabic-English Thematic Lexicon, Routledge; 2007, s.186-191

Excerpt out of 134 pages

Details

Title
Kuran’da Psikolojik Kavramların Dilsel Analizi Ve İslam Kültüründe Ruh Bilimine Bir Yaklaşım Tarzı
College
Ankara University theological department  (Universität Ankara - Theologische Fakultät)
Course
Arabistik
Grade
1,0
Author
Year
2010
Pages
134
Catalog Number
V176363
ISBN (eBook)
9783640977093
ISBN (Book)
9783640977888
File size
2412 KB
Language
Turkish
Tags
kuran’da, psikolojik, kavramların, dilsel, analizi, kültüründe, bilimine, yaklaşım, tarzı
Quote paper
Serkan Ince (Author), 2010, Kuran’da Psikolojik Kavramların Dilsel Analizi Ve İslam Kültüründe Ruh Bilimine Bir Yaklaşım Tarzı, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/176363

Comments

  • No comments yet.
Read the ebook
Title: Kuran’da Psikolojik Kavramların Dilsel Analizi Ve İslam Kültüründe Ruh Bilimine Bir Yaklaşım TarzıUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free