Stawizny Domowiny - Domowina w běgu casa


Pre-University Paper, 2013

18 Pages, Grade: 2 (11 P.)


Excerpt

ZAPIS WOPĝIMJEĝA

1. ZAWJEħENJE

2. GàOWNY ħċL:
STAWIZNY DOMOWINY - DOMOWINA W BċGU CASA
2.1. STAWIZNY DOMOWINY WÓT ZACHOPJEēKOW
AŽ DO KÓēCA 2. SWċTOWEJE WÓJNY
2.1.1. PRċDNE ZACHOPJEēKI
2.1.2. ZAàOŽENJE DOMOWINY
2.1.3. DOMOWINA W CASU MJAZY SWċTOWYMI WÓJNAMI
2.2. DOMOWINA W NDR
2.2.1. STAWIZNY DOMOWINY W NDR
2.2.2. STATKOWANJE DOMOWINY W NDR
2.3. DOMOWINA ħINSA
2.3.1. POWŠYKNE INFORMACIJE WÓ DOMOWINJE
2.3.2. DOMOWINA W DOLNEJ àUŽYCY
2.3.3. STATKOWANJE DOMOWINY ħINSA A SWÓJE WUGBAĝA

3. KÓēC

4. ZAPIS LITERATURY
4.1. LITERATURNE ŽRċDàA
4.2. INTERNETOWE ŽRċDàA
4.3. ŽRċDàA WOBRAZOW

1. ZAWJEħENJE

àužyca jo region w Bramborskej a Sakskej. Gaž ty drogujoš pĞez àužycu, kenž se rozrČdujo do Dolneje a Górneje àužyce, ty buĨoš zawuptynuĞ w mČstach dwójorČcne drozne tofle. Jadna rČc ty snaĨ njeznajoš. To jo serbska rČc. Wóna se powČda wót Serbow, jaden maáy sáowjaĔski rod, kenž jo žywy ako narodna mjeĔšyna w Nimskej. Ako mjeĔšyna Serby njejsu pĞecej lažko mČli. Wóni su se pódtáocowali w stawiznach wjelgin cesto, dokulaž wóni njamaju samostatny stat. Togodla jo se zaáožyáa organizacija, kenž zastupijo zajmy Serbow - Domowina. Wóna jo kšywowy zwČzk Serbow a serbskich organizacijow a ma wjelgin zajmne stawizny, togodla som ja mČ se rozsuĨiá, až ja by kĞČá pisaĞ wó Domowinje, dokulaž jadno pšašanje jo za mnjo wjelgin zajmne a wažne. Domowina eksistČrujo wót 100 lČtow a wóna jo se zaáožyáa ako kšywowy zwČzk. Jo Domowina teke Ĩinsa hyšüi kšywowy zwČzk za Serbow a serbske organizacije tak ako pĞed 100 lČtami? Ja se naĨejam, až pó rešeršach wó Domowinje ja móžom pšašanje wótegroniĞ. Na kóĔcu fachowego ĨČáa ja wordujom wuslČdki rešeršow diskutČrowaĞ Ğim pšašanje wótegroniĞ. Domowina, ako zwČzk àužyskich Serbow jo zašüitowaáa swóju eksistencu pód nČkotarymi politiskimi systemami wuspČšnje gaž teke wótergi z kompromisami. Wjele Serbow powČdaju až zaáoženje Domowiny jo byáo nejrozsuĨonejšy a nejwažnejšy kšac w stawiznach serbskego luda a ja zachopijom nČnto ze casom pĞed Domowinu, dokulaž južo pĞed Domowinu nČkotare luĨe su kĞČli zastupnistwo serbskich zajmow.

2. GàOWNY ħċL: STAWIZNY DOMOWINY DOMOWINA W BċGU CASA

2.1. STAWIZNY DOMOWINY WÓT ZACHOPJEēKOW AŽ DO KÓēCA 2. SWċTOWEJE WÓJNY

2.1.1. PRċDNE ZACHOPJEēKI

Stawizny zastupowanja serbskich zajmow zachopiju w lČĞe 1847 w Budyšynje. How jo se zaáožyáa Maüica Serbska ako prČdne, wČtše, znate, serbske zjadnoĞeĔstwo. Jadno lČto pózdĨej jo se zaáožyá teke w Budyšynje ZwČzk serbskich towaristwow. To jo byáo prČdny wopyt centrum za Serbow twóriĞ, ale ZwČzk jo se zakazaá. 1880 jo se zaáožyáa w ChóĞebuzu teke MaĞica Serbska ako serbske knigáowe towaristwo. Zaáoženje jo byáo tak pózne, dokulaž w Dolnej àužycy jo daáo wjele zakazow pĞeĞiwo Serbam. Mjazy lČtoma 1883 a 1898 teke zasej zaáoženja kšywowego zwČzka Serbow su se wopytali, ale wóni njejsu se raĨili.

2.1.2. ZAàOŽENJE DOMOWINY

W lČĞe 1912 su se zjadnoĞili 31 serbske towaristwa. Z togo Domowina jo se zaáožyáa na 13. oktoberje 1912 we Wórjejcach ako kšywowy zwČzk serbskich towaristwow. Serbski dom w Budyšynje jo byá prČdne sedáo Domowiny. Na 9. februarje 1913 zaáoženje jo se dokóĔcyáo teke we Wórjejcach. PrČdny program a zamČry su se pĞedstajili. Nejwažnejšy zamČr jo zdĨaržanje a spČchowanje serbojstwa a teke serbsku kulturu w Dolnej a Górnej àužycy w rČcy, naáogach a drastwje zdĨaržaĞ a serbojstwo wČdomnostnje a duchnje pózwignuĞ. PĞi zaáoženju su byli 60 zastupnikow z 31 towaristwow pĞibytne, teke Bogumiá Šwjela. Wón jo groniá, až nadawk Domowiny slČdujucy nadawk jo: Domowina musy komunikaciju serbskich towaristwow mjazy sobu pólČpšyĞ. Šwjela jo teke daá Domowinje swójo mČ. Wóno jo wót serbskego sáowa “domownja” wótwóĨiáo. PrČdny pĞedsedaĚ Domowiny jo byá Arnošt Bart (na wobrazu 2).

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

1 Dom zaáoženja Domowiny we Wórjejcach (Braugasse 1)

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

2 Arnošt Bart - prČdny pĞedsedaĚ Domowiny

2.1.3. DOMOWINA W CASU MJAZY SWċTOWYMI WÓJNAMI

W prČdnej swČtowej wójnje, Domowina jo musaáa ĨČáo pĞetergaĞ. W lČĞe 1920 Domowina jo mČáa zasej móžnosü ĨČáaĞ. 1921 Domowina jo se wobnowiáa. Togodla wóna jo zaáožyáa w Górnej àužycy 3 regionalne zwČzki (župy). Na 21. juliju 1921 prČdne 3 regionalne zwČzki Domowiny su se zaáožyli. Te su byli regionalne zwČzki wót Budyšyna, KamjeĔca a Wórjejcow. We Weimarskej republice Domowina jo byáa zastupnica zajmow Serbow na kulturnych a politiskich pólach. Mjazy lČtoma 1919 a 1932 Serby su mČli pĞez Domowinu lČpše kulturelne a politiske žwjenje, dokulaž we Weimarskej wustawje wóna jo “Lippenbekenntnis” spóraáa. Wót togo Serby njejsu smČli wordowaĞ zbrašne we wužywanju serbskeje rČcy pĞi wucbje, nutĞikownem zastojnstwje a justicy. “Wendenabteilung” we Weimarskej republice jo doglČdowaáa weto serbske ludowe gibanje. W lČĞe 1924 južo 82 towaristwow su stojali pód kšywom Domowiny a Domowina jo cyniáa prČdne wjelike zmakanje zwČzkow a towaristwow a teke wóna jo organizČrowaáa pĞednoski a koncerty za Serbow. 1925 jo se zaáožyáa serbska ludowa rada. Wóna se zasajĨijo za zajmy Serbow a spČchujo situaciju we wucbje serbskich ĨiĞi. MaĞica Serbska jo ĨČáaáa wót lČta 1926 ako prČdna a jadnuþka organizacija Dolneje àužyce w Domowinje. Mjazy lČtoma 1925 a 1935 Domowina jo wugótowaáa wjele zmakanjow towaristwow. 1928 Domowina jo spóraáa resoluciju pĞeĞiwo diskriminČrowanjeju dolnoserbskeje rČcy k pšuskemu knČžarstwoju. Na zachopjeĔku knČstwa nacionalsocialistow, Domowina jo smČáa ĨČáo rČducČrowanje pókšacowaĞ. PĞedsedaĚ w lČĞe 1933 jo byá Pawoá Nedo. 1933 a 1934 Domowina jo se reorganizČrowaáa pód nowym mjenim: “ZwČzk àužyskich Serbow”.

ZamČra Domowiny stej byáej zdĨaržanje a spČchowanje serbskego ludojstwa w ramje Nimskeje w tom casu. Wóna jo teke wugótowaáa Domowina-zmakanja, na pĞikáad w lČĞe 1935 we Wórjejcach. MaĞica Serbska jo wugótowaáa drastwiny swČĨeĔ. Pód knČstwom nacionalsocialistow wót lČta 1933 jo daáo wopyty wutamanja Serbow. Nacionalsocialisty su kĞČli, až Domowina groni Serbow jano “serbski-powČdate Nimcy”. Teke wóni su kĞČli serbsku rČc wutáocyĞ a wutamaĞ a wóni su wupokazali serbskich wucabnikow a fararjow do koncentraciskich lČgwow, ale Domowina jo se woboraáa pĞeĞiwo politice germanizČrowanja a pĞeĞiwo pomjenjenjeju “serbski-powČdate Nimcy” wót nacionalsocialistow, dokulaž Domowina co byĞ zastupnica zajmow Serbow. Mimo togo nacionalsocialisty su gronili, až Serby su jano w Nimskej “serbski rod w ramje nimskego luda”. Domowina jo byáa pĞeĞiwo tomu a mČniáa, až Serby su samostatna sáowjaĔska ludowa kupka. Z wótpokazanim glachšaltowanja 1937, wšykne zarČdowanja a zgromaĨiny Domowiny su se zakazali. Druga pĞicyna za to jo teke byáa, až zmČna wustawkow jo se wótpokažaáa wót Domowiny, dokulaž zmČna nacionalsocialistow jo kĞČáa, až Domowina jano hyšüi jo “ZwČzk woplČwanja domownje a serbskich naáogow”. W lČĞe 1941 nacionalsocialisty su konfiscČrowali zamóženja Domowiny a 1944ßjo wópaliáa Serbski dom.

2.2. DOMOWINA W NDR

2.2.1. STAWIZNY DOMOWINY W NDR

2 dnja pó kóĔcu wójny a 5 dnjow pó slČdnem wójowaĔskem statku, Domowina jo se nowozaáožyáa ako antifašistiska, demokratiska organizacija z iniciatiwu dr. Jana Cyža w Chrósüicach na 10. maju 1945. Nedo jo wordowaá zasej pĞedsedaĚ. W lČĞe 1946 Domowina se zaáožyjo w Dolnej àužycy we Wjerbnje z dowólnosüu Sowjetskego zwČzka. Domowina dostanjo hyšüi pĞed wšyknymi drugimi organizacijami wót Sowjetskego zwČzka dowólnosü statkowanja. W Dolnej àužycy, SED jo wiĨeáa w Domowinje separatistiske procowanja, a togodla SED jo cyniáa systematiske pódtáocowanje Domowiny w Dolnej àužycy. Wót togo Domowina jo smČáa w Dolnej àužycy akle w lČĞe 1949 zachopiĞ ze ĨČáom. PĞed tym dolnoáužyska Domowina jo mógáa jano w Górnej àužycy ĨČáaĞ. PrČdny pĞedsedaĚ dolnoáužyskeje Domowiny jo wordowaá MČto Lažki. Wón jo se wuzwóliá 1946. 1949 Bramborske knČžarstwo jo daáo Domowinje dowólnosü statkowanja za krejze ChóĞebuz, Grodk, Kalawa a Lubin. Z togo zachopijo nastaĞe regionalnych a krejzowych zwČzkow Domowiny. Teke w lČĞe 1949 Sakske knČžarstwo dajo Domowinje status zjadnoĞeĔstwa zjawnego pšawa. Togodla Domowina móžo nČnto swóje nadawki z wšyknymi pšawami a winowatosüami zastupowaĞ. W NDR funkcionarje Domowiny su zwČtšego byli SED-cáonki, togodla SED jo cyniáa Kurta KrjeĔca k nowemu pĞedsedarjeju pó wótstupje Pawoáa Neda w lČĞe 1950. KrjeĔc jo byá stalinist a wót lČta 1951 až do lČta 1973 pĞedsedaĚ Domowiny. Pó KrjeĔcu, Jurij Grós jo wordowaá pĞedsedaĚ wót lČta 1964 až do lČta 1990. Grós jo byá teke prČdny sekretaĚ zwČzkowego pĞedsedarstwa Domowiny. W lČĞe 1956 Dom Serbow w Budyšynje jo wordowaá nowe sedáo Domowiny (na wobrazu 3).

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

3 Dom Serbow w Budyšynje - sedáo Domowiny

1958 Domowina jo pĞedpoáožyáa pĞedáogu noweje kazni Serbow. KazĔ wopĞimjejo pĞesajĨenje rownopšawnosüi serbskego pisma. Ludowa komora jo daáa kazĔ rozbiĞ, ale my mamy teke dobre wČcy, pĞeto južo wjele institucijow k spČchowanjeju narodne-kulturnego žywjenja Serbow su w Domowinje.

[...]

Excerpt out of 18 pages

Details

Title
Stawizny Domowiny - Domowina w běgu casa
Grade
2 (11 P.)
Author
Year
2013
Pages
18
Catalog Number
V233332
ISBN (eBook)
9783656500292
ISBN (Book)
9783656501602
File size
3304 KB
Language
српски
Tags
stawizny, domowiny, domowina
Quote paper
Tobias Broske (Author), 2013, Stawizny Domowiny - Domowina w běgu casa, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/233332

Comments

  • No comments yet.
Read the ebook
Title: Stawizny Domowiny - Domowina w běgu casaUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free