The conceptual and linguistic pictures of the world and the place of English vocabulary of plastic surgery


Scientific Study, 2010

11 Pages


Excerpt

АНГЛІЙСЬКА ТЕРМІНОСИСТЕМА ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ

ТА МОВНА КАРТИНА СВІТУ

Оксана МАКОВСЬКА (Чернівці, Україна)

У статті досліджено проблему концептуальної і мовної картин світу та місце у них англійської терміносистеми пластичної хірургії; висвітлено аспекти картин світу; з’ясовано, що точкою перетину концептуальної та мовної картини світу є терміносистема.

Ключові слова: вербалізація , концепт, наукова / мовна картина світу, номінація , термін, термінологізація.

The conceptual and linguistic pictures of the world and the place of English vocabulary of plastic surgery in them have been investigated in this paper; the aspects of linguistic pictures of the world have been highlighted; term system has been found out to be the cross point of the conceptual and linguistic picture of the world.

Key words: verbalization, concept, scientific / linguistic picture of the world, nomination, term, terminologization.

Когнітивні дослідження у сучасному мовознавстві переживають епоху розквіту. Пильна увага до них науковців обґрунтована тим, що проблеми категоризації, концептуалізації, вербалізації, фреймової семантики дають можливість щоразу по-новому описувати лексичні одиниці, показати тісний зв'язок мови та мислення, свідомості, пізнавальних властивостей людського розуму. Провідна роль у дослідженнях такого типу належить проблематиці картин світу (КС).

Глобалізація комунікативного простору через поширення англійської мови у світі сприяє інтегративним явищам у мові науки, оскільки міжнародне спілкування спрощується і стає доступним всім фахівцям певної галузі. Особливої актуальності дослідження КС і мовної КС (МКС) набуває при аналізі галузевих терміносистем, – англійської терміносистеми пластичної хірургії (ПХ) зокрема, – які є точкою перетину наукової картини світу (НКС) та наївної КС.

Англійські терміноодиниці (ТО) ПХ вперше стають об’єктом лінгвістичного аналізу, в т.ч. когнітивного, що й доводить новизну статті.

Предметом дослідження є номінативні процеси, вербалізація наукових концептів терміносистеми ПХ англійською мовою.

Мета статті – вивчення ТО ПХ у когнітивному аспекті, опис трансформації концептів даної наукової галузі (концептосфери) у ТО.

Досягнення мети передбачає виконання завдань: 1)з’ясувати суть поняття “КС”; 2)охарактеризувати протиставлення НКС – МКС; 3)описати англійські ТО ПХ як результат вербалізації концептів даної наукової галузі.

У нашій роботі ми апелюємо до наукових доробків А.Мішина, Т.Светоносової, О.Слоєвої, В.Дубічинського, Л.Малевич, Л.Лисиченко, І.Голубовської, О.Павлюк та ін.

Системна організація лексики в сучасній лінгвістичній літературі описується за допомогою поняття КС і моделювання семантичних зв’язків [6:172]. Взаємозв’язок мислення і мови, процеси номінації і вербалізації наукових понять піддаються науковому аналізові, насамперед, через дослідження КС. Розрізняють концептуальну картину світу (ККС) (якою є також і наукова) та МКС [15; 1].

Серед трактувань ККС є багато спільного, як те, що – це певне утворення: уявна сфера, що складається з концептів, котрі існують у вигляді уявних “картинок”, схем, понять, фреймів, сценаріїв, гештальтів, абстрактних сутностей, що узагальнюють різні ознаки зовнішнього світу [12:10]; уявлення людства в цілому про елементи, організацію об’єктивної дійсності, відображені в наукових поняттях [5]; сукупність певним чином організованих концептів; цілісний образ світу, який вибудовується у голові людини у процесі пізнавальної діяльності [15]; динамічне утворення у свідомості людини, яке служить обробці інформації про світ і одночасно накопичує цю інформацію в узагальненому вигляді [1:17]; фундаментальна характеристика пізнавальної діяльності людини, вихідний пункт для її аналізу [6:172].

[...]

Excerpt out of 11 pages

Details

Title
The conceptual and linguistic pictures of the world and the place of English vocabulary of plastic surgery
Author
Year
2010
Pages
11
Catalog Number
V167837
ISBN (eBook)
9783640891559
ISBN (Book)
9783640891436
File size
541 KB
Language
Russian
Keywords
english
Quote paper
Oksana Makovska (Author), 2010, The conceptual and linguistic pictures of the world and the place of English vocabulary of plastic surgery, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167837

Comments

  • No comments yet.
Read the ebook
Title: The conceptual and linguistic pictures of the world and the place of English vocabulary of plastic surgeryUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free