Μαρία Μοντεσσόρι. Βίος και μοντεσσοριανή Αγωγή


Seminar Paper, 2011

18 Pages, Grade: 1,9


Excerpt


Περιεχόμενα

Πρόλογος

1. Η ζωή της Μαρίας Μοντεσσόρι.
1.1 Ιδιαίτερα γεγονότα στη ζωή της
1.2 Η σπουδές της

2. Η μοντεσσοριανή αγωγή
2.1 Οι βασικές αρχές της μεθόδου της

3. Τα χαρακτηριστικά των παιδιών
3.1 Ο μαθητής της Α’ δημοτικού σύμφωνα με το όραμα της Μοντεσσόρι
3.2 Η σημασία του περιβάλλοντος του παιδιού
3.3 Πειθαρχία χωρίς τιμωρία
3.4 Η φύση στην εκπαίδευση

4. Δάσκαλοι εμπνευσμένοι και εμπνευστές

5. Η επιρροή της σήμερα.
5.1 Η συμβολή της μοντεσσοριανής μεθόδου

6. Τα μοντεσσοριανά σχολεία στην Ελλάδα

7. Οι μοντεσσοριανοί οργανισμοί

Επίλογος

Πηγές.

Excerpt out of 18 pages

Details

Title
Μαρία Μοντεσσόρι. Βίος και μοντεσσοριανή Αγωγή
College
Aristotle University of Thessaloniki
Course
Pädagogik
Grade
1,9
Author
Year
2011
Pages
18
Catalog Number
V231052
ISBN (eBook)
9783656474906
ISBN (Book)
9783656474920
File size
1907 KB
Language
Greek, Modern (1453-)
Keywords
Montessori, Pädagogik, Leben, Werk, Geschichte der Pädagogik, Kindergarten, Maria Montessori, Montessori-Pädagogik
Quote paper
Ersaia Gioroglou (Author), 2011, Μαρία Μοντεσσόρι. Βίος και μοντεσσοριανή Αγωγή, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231052

Comments

  • No comments yet.
Look inside the ebook
Title: Μαρία Μοντεσσόρι. Βίος και μοντεσσοριανή ΑγωγήUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free