Effekten af Storytelling som metode i forbindelse med fortællingen om "Den fortabte søn" (Luk 15,11) i religionsundervisningen


Term Paper, 2015
18 Pages, Grade: 2,3

Excerpt

Inhaltsverzeichnis

1. Indledning og problemformulering

2. Teori
2.1 Lignelser og den fortabte s0n
2.1.1 Lignelsergenerelt
2.1.2 Den fortabte s0n: fortolkning og interpretation
2.2 Storytelling som metóde
2.2.1 Definition og funktion af historier
2.2.2 Den implicitte virkning af Storytelling
2.2.3 Storytelling i forbindelse med teologi
2.2.4 Storytelling og Fælles Mal

3. Den fortabte s0n i undervisningen
3.1 Fælles-I og læringsmâl
3.2 Didaktiske og metodiske overvejelser

4. Konklusion

5. Litteraturliste

6. Bilag

1. Indledning og problemformulering

En god lærer fortæller historier. Fordi historier er det, som lader eleverne være opmærksomme og hjælper dem at húske (Fuchs, 2015, s. 273).

I vores anden praktik har vi observeret, at mange elever er motiveret og interesseret nár der arbejdes med bibelske fortællinger, især lignelser, i kristendomskundskab undervisning. Desværre kunne vi bemærke, at eleverne har haft det svært med at forstá og húske fortællingerne for senere anvendelsen. Imidlertid siger Fælles Mal, at málene for eleverne fra 1­3. klassetrin er, at have viden om centrale bibelske fortællinger og at kunne udtrykke sig om indholdet (Forenklede Fælles Mal, 2015). Desuden viser b0rn-teologiske eksperimenter til bibelske fortællinger, at b0rn, i forbindelse med st0ttende samtaler, kan erhverve sig denne historier (Hoegen-Rohls, 2005). En grundlæggende forstâelse for at forstá bibelske fortællinger er allerede til stede ved unge skoleb0rn. Allerede 6 árige kan identificere den moralske baggrund af en historie, hvis de specifikt bliver spurgt (Johnson & Goldman, 1987). Hvilke metóde kan altsa anvendes, sa at eleverne kan forstá og huske lignelserne?

I sprogundervisningen har vi lavet gode erfaringer med metoden Storytelling i forhold til forstâelse og at huske. Werner Fuchs (2015, s. 272) siger imidlertid, at ikke kun sprogundervisningen, men ogsá andre fags undervisning er utænkelige uden Storytelling. Yderligere er der neurovidenskabelig set ikke en mere effektiv metóde for databehandlingen i hoved end at kryptere informationer i fortællinger (Fuchs, 2015, s. 26). Og ogsá hos Joachim Jeremias findes, at "[...] konkrete billeder prenter sig fastere i hukommelsen end abstrakt stof" (Jeremias, 1981, s. 11).

Observationerne i vores praktikskole og vores gode fprste erfaringer med hensyn til Storytelling leder os frem til fplgende problemformulering:

Hvordan kan Storytelling som metóde underst0tte arbejdet med fortællingen om Den fortabte s0n (Luk 15,11), sâ eleverne opnâr viden og færdigheder, som giver dem mulighed for at at reflektere over og udtrykke sig om indholdet og betydningen af den bibelske fortælling?

2. Teori

2.1 Lignelser og den fortabte S0n

2.1.1 Lignelser generelt

Hvorfor er det især Jesu lignelser, som findes i de tre f0rste evangelier, som er interessant for os? Fra tiden f0r Jesu findes der ingen lignelser i hele den rabbinske litteratur, som betyder, at det er noget ganske nyt. Yderligere opviser de synoptiske lignelser i sammenligning med den rabbinske litteratur og ogsa med Paulus, Jesu udpræget egenart. Især denne fremtrædende klarhed og enkelhed og fplelsen af at lignelserne er pálideligt overleveret, lad os tror, at vi er i umiddelbar nærhed af Jesu. De fprer tilhprerne i en fortrolige verden og er klare og enkle, sa "[...] at et barn kan forstá det" (Jeremias, 1981, s. 12).

Lignelserne af Jesus kan i ansigtet pá et problem eller en specifik situation, har en mere fortællende eller en argumenterende karakter. Pa grund af de forskellige sproglige former med forskellige strukturer, indhold og mal blev lignelser inddelt i forskellige kategorier. Man skelnede bl.a. meliem sammenligning, lignelse, parabel, allegori og eksempel fortælling. Imidlertid synes Jeremias, at det ikke er nogen frugtbar fremgangsmade, fordi den hebraiske Maschal omfatter alle billedlige taleformer, uden at skelne meliem dem (Jeremias, 1981, s. 15).

2.1.2 Den fortabte s0n - Fortolkning og Interpretation

I den fpigende afsnit vil vi gerne forestille lignelsen om den fortabte s0n. Tilfpjet kommer en muligt analytiske tilgang. Fprst vil vi gerne opsummere hvad lignelsen "Den fortabte s0n" handier om og i hvilken tilslutningen Jesus Kristus den fortæller. Lignelsen finder sted et eller andet sted i Palæstina og i hedning udlandet. Kern og styrende princíp i lignelsen Den fortabte s0n er "Gud er en kærlig og barmhjertig fader", det betyder faren elsker dig og vil at du kommer (tilbage) til ham. Esaja 43,4: „Du er dyrebar i mine 0jne, og jeg elsker dig." Jesus Kristus er pá vej til Jerusalem. Da han laver en pause i nærheden af Jeriko, taler han til en gruppe af meget forskellige mennesker. Lyttende gruppe bestâr af toldere og Syndere, farisæere og skriftkloge. En stærkere forskellighed i gruppen er ikke tænkelig, da toldere og syndere for farisæere udholdende mennesker var. Her er det vigtig at observere den store forskel meliem de to grupper, da farisæere og toldere og syndere normalt skarpt delt levede. Tiden kan blev indgives et par uger f0r Jesus korsfæstelse, kort f0r sit bes0g pa tolderen Zakæus. Da Pesach festen kommer tættere, blev konfrontationen med farisæere darligere, da farisæere s0ger en mulighed for at fordpmme Jesus, fordi de kan ikke lide at Jesus, taler med tolderen og synderen og ogsá hjælper dem.

I kapitlet 15 fortæller Jesus tre lignelser, som har en fælles tema. Temaet er "tab og den glæde at finde den ¡gen" (fár, drakme, s0n). Mens hyrden og kvinden (fra de fprste to lignelser) s0ger for deres tabte ting, venter faren, fra den sidste lignelser, til sin s0n kommer tilbage. Fælles har alle tre lignelser at toldere, syndere og farisæere lytter til dem.

Lignelser er en bestemt form for at udtrykke sig i litteraturen. I lignelser bliver billedsprog, symboler og metaforer brugt, for at lave relationer mere tydeligt. Sa gár det i lignelsen om Den fortabte s0n ikke om at s0nnen, men lignelsen handler om den medfplende far og hans glæde over den hjemvendte s0n, sáledes skulle lignelsen faktisk b0r kaldes "Den barmhjertige fader".

Indhold af Den fortabte sØn

Lignelser handler om en far, som har to s0nner. Den yngre s0n sp0rger faren for sit del af arven. Faren giver ham sit del og kort derefter forlader den yngre s0n hjemmet. Han trækker til et fremmed land og taber alle sine penge. Da han havde indtaget alle sine penge, fik det land, hvor han boede en hungersnpd. Han havde intet tilbage og skulle derfor vægte svine. Nu ¡ndsá han, hvor god han havde det pá sin far og derfor han satte sig pá vej til sin far. Da hans far sa ham, l0b han ham i m0de, kramme og kysse ham. Men s0nnen sagde, fuld af skyld og anger: "Jeg har syndet mod himlen og for dig." Men faderen 0nskede ikke at h0re det hele. Han gav sin s0n nyt t0j og sko, og en stör fest. Den ældste bror var misundelige, men faderen var glad for at fa sin tabte og nu genopdaget s0n ¡gen.

Interpretation af lignelsen

Lignelsen om Den fortabte s0n beskriver forholdet meliem Gud og os mennesker. Den mand, der har to s0nner, repræsenterer Gud. De to s0nner er et billede til os mennesker. Gud skabte os mennesker efter hans model. Derfor har vi mennesker psykiske intelligente færdigheder og en fri vilje. Gud 0nsker at alle mennesker er afhængig af ham, og at vi alle lever i et samfund, sammen med ham. Den fortabte s0n repræsentere folk, der vælger et liv uden Gud og leve et liv i synd. Oprindeligt lever den fortabte s0n i luksus. Dette repræsentere mennesker, der lever deres liv til fulde og tage alle ting med verden har til at tilbyde. De holder en masse fester, lever promisku0s, tage stoffer og bega alle mulige synder. Den mægtige hungersnpd, som pludselig opstár, er et billede at et sádant liv kan ikke være permanent tilfredsstillende. Den fortabte s0n falder meget dyb, sa han skaI spise svinefoder. Liggende der pá gulvet tænker den fortabte s0n tilbage til sin far, og det faktum, hvor godt det er gáet ham, da han levede sammen med hans far. Denne imponerende drejning beskriver, hvordan mennesker, der er dybt faldne, i deres n0d, igen beder om Gud. Gud holder ud for hver mennesket. Gud 0nsker at alle mennesker lever et lykkeligt liv sammen med ham.

Budskabet

Alle mennesker, uanset hvor langt væk de levede af Gud, og hvor mange synder, de har begáet, nár de kommer og beder om tilgivelse, fa de tilgivet disse synder for Gud. Denne form for tilbagevenden er blevet muliggjort af Jesu Kristi d0d pá korset pá Golgata. Jesus Kristus d0de for alle mennesker, der bekender deres synder og tror pá ham som deres frelser. Om hver synder, som kommer til omvendelse er glade hele himlen sig. Efter denne vending, kan sádanne mennesker leve et meningsfyldt og lykkeligt liv pá denne jord med Gud. Efter hendes d0d, vil de leve evigt i perfekt lykke, i fællesskab med Gud. Den anden, hjemme blevet, misundelige s0n, er imidlertid et billede af mennesker, der bor en god, retfærdig og gudfrygtig liv. Disse mennesker mener og tror, at de over for de mennesker, der er vendt fra dybe synder ud, har mere ret til en stör anerkendelse af Gud. Jesus g0r det klart med denne lignelse, at han er særlig glad, nár dybt faldne mennesker kommer til tro pá ham tilbage og bede om tilgivelse for deres synder. De vil modtage frelsen fra deres synder og derfor evigt et lykkeligt liv i Guds nærvær. "Jeg siger jer: Sádan bliver der st0rre glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brugfor omvendelse" (Lukas 15, 7).

2.2 Storytelling som metóde

Hvorfor er der historier og hvad er de til? Hvad er deres rolle for mennesker? Og hvor er linket til teologi og didaktikken? Hvilken betydning kan udfolde historier der?

Dette spØrgsmál vil blive besvaret nedenfor for at komme tættere pá metoden "Storytelling".

Storytelling betyder at fortælle historier bevidst, málrettet og behændigt og er der allerede siden tidernes morgen. Uden historier kan ingen kultur udvikles og fortsættes, ingen visdom og erfaringer videregives og selv tro kan ikke overleve uden historier. I hverdagen fortæller vi hele tiden historier. Vores hjerne er fokuseret pá historier, vi lærer hurtigere og husker informationerne meget længere, hvis de er indlejret i en historie. Det er ubestrideligt, at historier er en grundlæggende del af menneskeheden.

Religionslærerne forstás som ikke-konfessionelle; de skulle være objektive og ikke lade sig styre af egne teologiske intéresser. Rigtigt anvendt kan fortællinger i kristendomsundervisning virke udfordrende og inspirerende fordi eleverne sá kan bruge deres fantasi og blive medbestemmende med hensyn til málet (Yde Iversen, 2007).

2.2.1 Definition og funktion af historier

En historie skaber altid en sammenhæng. Meningen skabes af den kronologiske rækkefplge af ârsagssammenhænge. Det opnâs altsâ en tids- og indholdsmæssige sammenhæng. Det er ligegyldigt i hvilken form historien fremfpres. Det kan være mundtligt, billedligt eller skriftligt.

[...]

Excerpt out of 18 pages

Details

Title
Effekten af Storytelling som metode i forbindelse med fortællingen om "Den fortabte søn" (Luk 15,11) i religionsundervisningen
Grade
2,3
Authors
Year
2015
Pages
18
Catalog Number
V340560
ISBN (eBook)
9783668306608
ISBN (Book)
9783668306615
File size
649 KB
Language
Danish
Tags
effekten, storytelling
Quote paper
Melissa Beilecke (Author)Madita Lange (Author), 2015, Effekten af Storytelling som metode i forbindelse med fortællingen om "Den fortabte søn" (Luk 15,11) i religionsundervisningen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340560

Comments

  • No comments yet.
Read the ebook
Title: Effekten af Storytelling som metode i forbindelse med fortællingen om "Den fortabte søn" (Luk 15,11) i religionsundervisningen


Upload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free