Phrases in English Business Texts. Development and Translation Problems in International Business Relations


Textbook, 2020

129 Pages


Excerpt


ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Місце стійких і вільних словосполучень в науково-технічній літературі
1.1. Сутність вільних словосполучень та їх відмінність від стійких в англійській мові
1.2. Сутність стійких словосполучень в англійській мові
1.3. Використання вільних і стійких словосполучень в текстах економічного спрямування
1.4. Кластери як вид стійких безсполучникових (асиндетичних) словосполучень в англомовних наукових економічних текстах

Розділ 2. Особливості перекладу вільних і стійких словосполучень в економічних текстах
2.1. Проблеми перекладу вільних і стійких словосполучень в англомовних текстах економічного спрямування та шляхи їх вирішення
2.2. Особливості перекладу сталих виразів в англомовних економічних текстах
2.3.Особливості перекладу стійких безсполучникових (асиндетичних) субстанціальних кластерів в наукових англомовних економічних текстах

Розділ 3. Перекладацький аналіз економічного тексту
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Рецензенти:

СОШКО ОКСАНА ГРИГОРІВНА кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу Київського національного торговельно-економічного університету

ПОДДЄРЬОГІН АНАТОЛІЙ МИКИТОВИЧ, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

БОБРОВ ЄВГЕНІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, доктор економічних наук, професор кафедри національної економіки та фінансів Університету економіки та права «КРОК»

Ganushchak T. Phrases in the development of international business relations/ monograph / edited by Olena Gnedkova, Candidate of Pedagogical Sciences Ganushchak T: , 2020. - 129 p.

АНОТАЦІЯ

Ганущак Т.В. Словосполучення у розвитку ділових міжнародних відносин

У монографії аналізується проблема перекладу вільних і стійких словосполучень в англомовних текстах економічного спрямування. Під час написання роботи було визначено сутність та використання вільних і стійких словосполучень в загальновживаній англійській мові та в текстах економічного напрямку. Виділено особливості перекладу вільних і стійких словосполучень в текстах економічного напрямку. Здійснений перекладацький аналіз економічного тексту на прикладі напрямку фінансового менеджменту та економічної безпеки підприємства. Надано пропозиції щодо перекладу вільних і стійких словосполучень в англомовних економічних текстах. Розроблений міні словник-довідник з фінансового менеджменту і фінансової безпеки підприємства.

Ключові слова: вільні словосполучення, стійкі словосполучення, економічний текст, терміносистема, фразеологізм, асиндетичні словосполучення.

SUMMARY

Ganushchak T. Phrases in the development of international business relations

The monograph analyzes the translation problem of free and stable phrases in English-language texts of economic direction. While writing the paper, the essence and use of free and stable phrases in the commonly used English language and in the texts of the economic direction were determined. The translation peculiarities of free and stable phrases in the texts of the economic direction are highlighted. A translation analysis of the economic text has been carried out on an example of the financial management direction and economic security of the enterprise. The translation variations of free and stable phrases in English economics texts are suggested.

A mini-dictionary-guide of financial management and financial security of the enterprise is designed.

Key words: free phrases, stable phrases, economic text, terminology system, phraseology, asyndetic phrase.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ВС - вільні словосполучення

СС - стійкі словосполучення

ВСС - вільні і стійкі словосполучення

Ф - фразеологізм

ФО - фразеологічна одиниця

ТСС - термінологічне словосполучення

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Стрімкий розвиток економіки країни, глобалізаційні та євроінтеграційні процеси здійснюють вплив на зміну термінологічних словосполучень. Процес переходу країни на новий етап у становленні економіки та суспільного життя населення супроводжується численними інноваціями в англійській мові як на загальновживаному рівні, так і в економічному спрямуванні. Прогресивний напрямок науки і техніки сприяє збільшенню словникового запасу фахової лексики. Зростання кількості іноземних підприємств на території України впливають на нашу мову й на формування вільних і стійких словосполучень в англомовних економічних текстах. З’являються нові бізнес-фразеологізми, стійкі неподільні звороти мови, запозичені слова з англійської мови стають загальновживаними в українській економічній сфері. Саме тому обрана тема є надзвичайно актуальною, особливо в останні роки і потребує дослідження використання та зміну економічної термінології та словосполучень.

Наприкінці ХХ - на початку ХХІ століть у словниковому складі англійської мови сфери економіки відбулися значні кількісні та якісні зміни, спричинені розвитком бізнес середовища, економічною глобалізацією, впровадженням в економічне життя сучасних інформаційних технологій, євроінтеграційних процесах. Невпинний розвиток науки й техніки вносить значні зміни до мовної та концептуальної картин світу, змінюючи в словниковому складі мови фахову економічну лексику. Стрімкий розвиток економіки й налагодження міжнародних зв’язків в цій сфері зумовили інтенсивне зростання фінансово-економічної термінології та обумовили необхідність її всебічного дослідження. Розвиток вільних та стійких словосполучень тісно пов’язаний із змінами у економічних сферах, новими напрямками макроекономічного розвитку, впровадженням у бізнес інформаційних технологій потребує аналізу інноваційних процесів у фаховій мові сфери економіки, розкриття механізму впливу конкретних соціальних чинників.

Інтеграційні процеси України у світовий економічний простір зумовлюють прямий вихід переважної більшості суб’єктів господарювання на світовий ринок, активну участь їх у міжнародних економічних відносинах. Усе це зумовлює зміни в економічному бізнес-мовленні, зростає кількість запозичених словосполучень, здебільшого англомовного походження.

Ці зміни зумовили необхідність проведення комплексного аналізу процесів та явищ, які мають місце в лексико-семантичній підсистемі перекладу вільних і стійких словосполучень англійської мови економічної сфери. Фахова мова сфери економіки, яка обслуговує цілу низку відповідних наук, привертала й продовжує привертати увагу вчених в аспекті виявлення основних структурних і семантичних характеристик своєї лексики та фразеології. Англійська мова знаходить ресурси для поповнення економічного лексикону переважно в межах власної системи - за рахунок словотвірної, семантичної деривації, міграції у літературну мову лексики та фразеології зі сленгу та професійних жаргонів. Іншомовні запозичення становлять незначну частку нових слів сфери економіки в сучасній англійській мові. Провідну ж роль при утворенні економічних інновацій відіграє словотвір.

За останні десятиріччя фонд англомовної економічної терміносистеми значно збагатився та удосконалився внаслідок розвитку економічних теорій і поглиблення наукових знань окремих економічних сфер, утворення нових й уточнення вже існуючих термінів вимагає їх систематизації.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю дослідити сукупність вільних і стійких словосполучень в англомовних економічних текстах як окрему лексико-семантичну систему з метою вирішення проблем, які виникають при перекладі. За останні роки помітне все більше зацікавлення лінгвістів проблемами термінології та термінотворення. Значне місце в цих лінгвістичних дослідженнях відводиться вивченню терміносистем, що виникають в результаті стрімкого розвитку нових наукових напрямків, чи нових виробничих або суспільних реалій.

Науковці вивчають питання, які пов’язані з формуванням і функціонуванням терміну у загальновживаній лексиці (О.І. Дуда, А.А. Потебня, Ф.А. Циткіна), термінів в сфері економіки (О.І. Дуда, І.В. Корунець), переклад науково-технічних текстів (І.А. Дмітрієва, Л.М. Лазаренко). Особливу увагу вчені-лінгвісти приділяли словосполученням, зокрема: вільні словосполучення у загальновживаній лексиці (З.І. Комар, Г.В. Шалдіасова, О.В. Шевцова, І. Ющук), фразеологізми у загальній лексикології (поняття фразеологізмів (Т.О. Алексахіна, Алефіренко М.Ф., Ш. Баллі, Д.І. Ганич, Л. Комар, А.В. Кушін, А.Г. Назарян, І.С. Олійник, Л.Г. Скрипник, В.М. Телій, Л.Ф. Устенко, Н.В. Ярцева, Л.А. Булавський, В.В. Виноградов, Б.О. Ларін).

Важливе місце посідають праці вчених-лінгвістів, присвячені дослідженню словосполучень в загальних економічних англомовних текстах (А.Г. Нетреба O. Р. Зарума-Панських, О.І. Дуда). Особливості перекладу словосполучень в англомовних економічних текстах досліджували (В.І. Карабан, С.С. Кузьмін, P. П. Зорівчак, Є.В. Кинтична, В.Г. Гак, Т.А. Козакова, К.О. Мірошникова, Д.С. Лотте, В.І. Корунець). Кластери як вид стійких безсполучникових (асиндетичних) словосполучень в англомовних економічних текстах досліджували (О. І. Дуда, І.В. Корунець).

Федоров А.В. вважає, що переклад - це вміння виразити вірно і повно засобами однієї мови те, що вже виражено раніше засобами іншої мови. [1, С.4] Дуда О.І. наводить власний підхід до поняття «термін» - це «функція, тип вживання лексичної одиниці, а не особливий тип лексичної одиниці. Він притримувався дотримувався концепції про функціональну природу терміну, результатом якої є визначення мови науки як функціонального різновиду літературної мови». [2, С.3]

Словосполучення - «це синтаксична одиниця, що утворюється поєднанням двох або більшої кількості повнозначних слів. Слова у словосполученні пов’язані підрядним зв’язком: одне з них головне, інші - залежать від нього. Смисловий зв’язок і межі словосполучення виявляються за допомогою запитання від головного слова до залежного». 6

Синтаксичні (вільні) - «це такі словосполучення, що позначають складне поняття, у якому кожне слово не має суворої закріпленості з іншим словом». 8

Стійкими «називають словосполучення, розчленування яких порушує зміст одиниці». 9

Фразеологізм - це «група, яка утворює єдність так, що слова, які її складають, втрачають своє значення, і це сполучення має одне значення; крім того, необхідно, щоб це значення було новим і не відповідало сумі значень елементів». [16, С.34]

Відсутність словників економічних термінів окремої сфери значно ускладнює здійснення інформаційного пошуку й обробку англомовної економічної інформації. Саме тому необхідно здійснювати класифікацію вільних та стійких словосполучень на англійській мові з українським перекладом в економічних текстах за окремими сферами економіки.

Об’єкт - наукові та бізнес тексти економічного спрямування.

Предмет дослідження - особливості перекладу вільних та стійких словосполучень в англомовних текстах економічного спрямування.

Метою дослідження є дослідити особливості перекладу вільних і стійких словосполучень з англійської мови на українську в текстах економічного спрямування.

На основі сформованої в дипломній роботі мети автором видіяються наступні завдання, а саме:

- визначити місце стійких та вільних словосполучень в системі мови;
- отримати уявлення про особливості вільних і стійких словосполучень в економічних текстах;
- дослідити кластери як вид стійких безсполучникових словосполучень в англомовних економічних текстах;
- виділити основні труднощі перекладу вільних і стійких словосполучень в наукових текстах та запропонувати шляхи їх вирішення;
- проаналізувати основні прийоми перекладу вільних і стійких словосполучень;
- надати пропозиції щодо перекладу вільних і стійких словосполучень, що дозволяють вирішити виникаючі проблеми максимально ефективно;
- розробити міні словник-довідник термінів з дисциплін «Фінансовий менеджмент підприємства» та «Фінансова безпека підприємства».

Практичне значення здобутих результатів: полягає у можливості застосування результатів дослідження для розв'язання практичних проблем пов’язаних з перекладом вільних та стійких словосполучень економічних текстів на англійській мові. Матеріали дипломної роботи можуть бути використанні для викладання теоретичних курсів та спецкурсів.

Методологічною основою роботи є наступні методи, а саме: загально- наукові методи, до яких належать: індукція - рух від конкретного терміну до загального стану вивчення теми дослідженя; дедукції - рух від загального вивченого до конкретного досліджування; аналіз - розкладання предмету чи явища на складові частини, який використовували в емпіричному розділі; синтезу - використовували при узагальненій оцінці і пошуку проблем перекладу вільних та стійких словосполучень та лінгвістичні методи: структурно-семантична аналогія - дослідження утворення нової фразеологічної одиниці на базі вже існуючої моделі за семантичною ознакою; принцип єдності форми та змісту, який визначає аналіз понятійного змісту терміну та його форми; дефініціональний аналіз, який застосовується для визначення понятійно-категоріального апарату теми дослідження; метод зіставлення і протиставлення понять дозволив нам здійснити порівняльну характеристику вільних та стійких словосполучень в економічних текстах; контекстуальний метод - за допомогою процедури герменевтичного кола зумовлює реконструкцію текстового змісту, що є цілісним відображенням описуваних у тексті подій у їхньому розгортанні, характеристиках і зв’язках, метод компеляції - при перекладі з англійської на українську мову, метод селекції - при виборі словосполучень з тексту (розділ 3.).

РОЗДІЛ 1 МІСЦЕ СТІЙКИХ І ВІЛЬНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ В НАУКОВО- ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

1.1. Сутність вільних словосполучень та їх відмінність від стійких в англійській мові

Розвиток вільних і стійких словосполучень тісно пов’язаний з змінами у економічних сферах, новими напрямками макроекономічного розвитку, впровадженням у бізнес інформаційних технологій, що потребує аналізу інноваційних процесів у фаховій мові сфери економіки, розкриття механізму впливу конкретних соціальних чинників на його розвиток.

Сфера економічного життя останнім часом була сферою кардинальних змін, і ці зміни відбиваються в численних інноваціях словосполучень в англомовних економічних текстах. За останні двадцять років в економіці і бізнесі відбувається революція, і навіть не одна, а цілих чотири. Перша зв'язана з «глобалізацією» ринків і бізнесу, друга - розвиток комп’ютерних технологій, третя - це революція в менеджменті та контролінговій діяльності сфери економіки і четверта революція зв'язана з впровадженням інформаційної техніки. Продовжують створюватися і пропагуватися нові економічні теорії, напрямки економічної політики. Ці зміни зумовлюють розвиток мови, а від так і потребу дослідження перекладу з англійської на українську мову.

Перекладом з однієї мови на іншу цікавилося людство протягом великого періоду. Перекладачі мали різні підходи щодо даної справи.

Спочатку були перекладачі - аматори, потім з’явилися професіонали. Спочатку перекладали, потім виникли теорії перекладу. З розквітом художньої літератури почали говорити про переклад як про мистецтво. Інші намагалися донести до читача лише зміст тексту. Французькі перекладачі ще у XVII столітті написали багато статей на захист буквального й вільного перекладу. Переклад вважали справою, яка потребує великих спеціальних знань, але малоповажною. Філософ Шарль де Монтескьє, наприклад, відмовився вважати переклад творчою роботою. [1, С.3]

Існує низка висловлювань відомих вчених-філологів та письменників щодо перекладу: Російський і радянський філолог-перекладач Федоров А.В. стверджував: «Переклад означає вміння виразити вірно і в повній мірі засобами однієї мови те, що вже виражено раніше засобами іншої мови». Німецький письменник ^те І.В. наводить таке висловлювання щодо перекладу: « Переклад має слугувати не тільки замість оригіналу, але й повністю замінювати його». Російський і радянський перекладач Кашкін І.А. стверджував, що відчуття чужеземності у перекладі досягається «не поверхневим копіюванням, а шляхом шляхом глубокої понятної і чуттєво перекладеної суті, в якій закладена національна особливість оригіналу». Англійський дослідник Севорі Т. Наводить наступне твердження щодо перекладу: «Переклад має передавати слова оригіналу. Переклад повинен передавати думки оригіналу. Переклад має відображати стиль перекладача». [1, С.4]

Вільні та стійкі словосполучення існують в загальній в економічній термінології, утворюючи термінологічне словосполучення окремої науки чи напрямку. Оскільки вільні словосполучення існують у взаємозв’язку з економічною термінологією, а стійкі є невід’ємною їх частиною, то доцільно розглянути поняття «термін». Існують різні підходи вчених-філологів щодо поняття «термін».

В авторефераті дисертації український економіст-мовознавець Дуда О.І. наводить власний підхід до поняття «термін» - це «функція, тип вживання лексичної одиниці, а не особливий тип лексичної одиниці. Він притримувався дотримувався концепції про функціональну природу терміну, результатом якої є визначення мови науки як функціонального різновиду літературної мови». [2, С.3]

Російський мовознавець, літературознавець і філософ Потебня О.: «семантичні кордони терміна обмежені дефініцією, а його зміст розкривається в процесі розвитку форм наукового поняття» [3, С.19]

Ідею про основну роль терміну розвиває українська мовознавець сучасник Циткіна Ф. А. Вона наголошує, що «зміст терміну розкривається його дефініцією шляхом виділення необхідних і достатніх ознак поняття». [ 4, С.8].

На нашу думку, термін - це наукове поняття в теорії і практиці окремої науки. Розвиток економіки впливає на інновації в економічній термінології, тому вивчення змін у термінології певної галузі знань дає можливість скласти уявлення про особливості і закономірності розвитку наукової думки та практики конкретної науки. Сукупність термінів у взаємозв’язку формують словосполучення економічної термінології.

Для того, щоб зрозуміти значення перекладу вільних словосполучень в англійській мові необхідно розкрити зміст поняття «словосполучення».

На думку українського філолога Комара З.І. словосполучення - «це синтаксична одиниця, що утворюється поєднанням двох або більшої кількості повнозначних слів. Слова у словосполученні пов’язані підрядним зв’язком: одне з них головне, інші - залежать від нього. Смисловий зв’язок і межі словосполучення виявляються за допомогою запитання від головного слова до залежного». [5, С. 45]

Подібної точки зору притримується українська мовознавець Шевцова О.В., вважаючи, що «словосполучення - мінімальна неперекладацька одиниця синтаксису, утворена за нормами й правилами національної мови з двої чи більше лексично повнозначних слів. Складники таких структур завжди знаходяться у підпорядкуваній залежності один від одного від їх кількості. Вони поділяються на залежне слово (означувальне), що стоїть у препозиції до головного слова (ядра)». 6

Сучасний український філолог Шалдіасова Г.В. розглядає поняття словосполучення більш розширено як узагальнену одиницю: «штучна, теоретична, узагальнена метамовна одиниця, призначена для вивчення особливості синтаксичного зв’язку слів, засобів синтаксичного зв’язку, з’ясування усіх можливих видів синтаксичних відносин між словами». [7, С. 192]

Український мовознавець Ющук І. підкреслює, що «словосполучення - це смислове й граматичне поєднання щонайменше двох повнозначних слів, яке виникає в процесі творення речень і в якому слова набувають конкретного лексичного й граматичного значення відповідно до потреб спілкування». 8

Ми погоджуємося з висловлюваннями вчених лінгвістів щодо трактування поняття «словосполучення» і вважаємо, що словосполучення - це одиниця мовлення, поєднання слів, яка необхідна для побудови речення конкретного лексичного і граматичного значення. Дане поняття необхідно розглядати комплексно на основі наукового методу системного аналізу.

Синтаксичні (вільні) - це такі словосполучення, що позначають складне поняття, у якому кожне слово не має суворої закріпленості з іншим словом. 9 Надалі по тексту вільні словосполучення будемо позначати (ВС). Синтаксичні словосполучення слід відрізняти від лексичних та фразеологічних. Лексичні словосполучення є цілісними назвами: cash flow — грошовий потік. Фразеологічні ж передають одне поняття: gold card - золота картонка. Лексичні та фразеологічні словосполучення не членуються на головне і залежне слово; не мають питань між собою; у реченні виступають одним членом речення. Кожне слово синтаксичного словосполучення є членом речення. 9

Вільними називають словосполучення, у яких окремі одиниці зберігають пряме значення, наприклад:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Порівняємо ВС із стійкими. Стійкими, називають словосполучення, розчленування яких порушує зміст одиниці, наприклад:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

У вільних словосполученнях складові частини мають семантичну і структурну незалежність, а у стійких не мають. [11, С. 112] Наприклад:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

На думку Кунина А.В. «фразеологічна одиниця має протиставлятися вільним словосполученням та напіввільним словосполученням. У продовження лінгвіст стверджує, що вільне словосполучення дозволяє замінити будь-яке з його компонентів без семантичної зміни іншого елементу чи елементів» [12, С. 245].

Виділяють наступні властивості, які відрізняють між собою фразеологічну одиницю та ВС. [13, С.113; 14]:

1. ВС як одиниці мовлення утворюються у кожному окремому випадку висловлення думки. Фразеологічна одиниця у процесі мовлення відтворюється як головна цілісна одиниця мови.
2. Синтаксичні словосполучення утворюються поєднанням двох і більше повнозначних слів:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Фразеологічні одиниці можуть бути утворені словосполученням службового і повнозначного слова:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

3. У словосполученні граматичний та семантичний центри збігаються в

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

У фразеологічній одиниці граматичним і семантичним центром можуть виступати різні лексичні компоненти:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

4. Словосполучення характеризується вільною сполучуваністю слів- компонентів:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Фразеологічна одиниця відрізняється невільною сполучуваністю своїх

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

5. Кожне повнозначне слово у словосполученні виконує у реченні самостійну синтаксичну функцію - компоненти фразеологічній одиниці самостійної семантичної ролі не мають.

6. Словосполучення є носієм смислового змісту слів-компонентів:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Фразеологічні одиниці виражають цілісне фразеологічне значення, яке не дорівнює сумі лексичних значень компонентів:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Отже, ВС є сполученням слів, які можуть сполучатися з іншими словами і зберігати при цьому пряме значення. Стійкі словосполучення відрізняються від вільних невільною сполучуваністю своїх компонентів. Стійкі словосполучення існують в англомовній економічній термінології. ВС існують у взаємозв’язку з економічними термінами.

1.2. Сутність стійких словосполучень в англійській мові

Стійкі словосполучення в англійській мові досить широко розповсюджене явище, що є одним із розділів вивчення в англійській мові, тобто фразеологія. Вона є розвиненим напрямком у лінгвістиці, що має свої сформовані школи і сталі традиції. Але, й досі залишається невизначеним наступні питання, зокрема: чітко визначений понятійно-категоріальний апарат фразеології, детермінація фразеологізму, класифікація фразеологізмів. Питання вивчення особливостей фразеології в процесі розвитку та сучасному етапі англійської мови є одним із актуальних питань лінгвістики. Надалі по тексту будемо писати стійке словосполучення (СС).

Початок формування фразеології пов’язують з ім’ям швейцарського вченого Шарля Баллі, який у «Французькій стилістиці» (1909). Баллі є основоположником формування фразеології і вважав, що «ми маємо можливість вільно оперувати експресивними фактами рідної мови перш за все завдяки тому, що постійно асоціюємо їх з уявленням або поняттями, які виникли в свідомості, і в свою чергу викликають в пам’яті відповідні вирази». Вчений висловив прогресивні ідеї, які знайшли втілення і розробку в наступних дослідженнях. Базуючись на теорії Ш. Беллі, свою концепцію розробив російський філолог В. Виноградов. Послідовниками Ш. Беллі були В. Архангельський, О. Бабкін, М. Шанський, Л. Ройзензон, В Жуков, Р. Попов, І. Чернишова. [15, С.40-44]

Засновником фразеології вважають французького мовознавця Ш. Баллі. На його думку, фразеологізм - це «група, яка утворює єдність так, що слова, які її складають, втрачають своє значення, і це сполучення має одне значення; крім того, необхідно, щоб це значення було новим і не відповідало сумі значень елементів». [16, С.34]

Протилежної точки зору Ш. Баллі дотримується А. Г. Назарян. Він спростовує теорію еквівалентності Ф слову зокрема вважаючи наступне, а саме: «змістовна структура ФО є складнішою змістовної структури слова, особливо у плані конотацій; функцію певного члена речення може виконувати не лише фразеологічне, але й ВС; ігнорування семантичних відмінностей між Ф та словом (більша складність змістової структури Ф порівняно зі словом); різне функціональне призначення Ф та слова у мові. На підставі цих аргументів вчений пропонує замість терміну «еквівалентність» вживати термін «співвіднесеність» слова та Ф». [17, С.16-18]

Більшість мовознавців дотримуються широкого визначення терміну «фразеологія». Тобто вона походить від гр. phrasis - «вираз, зворот», logos - «слово, вчення») і розглядається як сукупність Ф певної мови, розділ мовознавства, який вивчає фразеологічний склад мови. У вузькому розумінні можемо зустріти тлумачення терміну «фразеологія» як наука про фразеологічні одиниці, тобто про стійкі сполучення слів з ускладненою семантикою, які не утворюються за структурно-семантичними моделями змінних сполучень, що їх утворюють». [18, С.129]

До фразеології у широкому розумінні відносять: «ідіоми, фразеологічні сполучення і стійкі фрази (прислів’я, крилаті вирази, фрази-привітання, які виходять за межі словосполучень, тобто є реченнями)». У вузькому - «лише ідіоми та СС слів, функціонального співвідношення зі словом як номінальною одиницею мови». У даному випадку Ф - «це мовні знаки вторинної номінації. Фразеологія як проміжний рівень знаходиться на стику лексико-семантичного і синтаксичного рівнів. Особливість проміжних рівнів у тому, що вони не мають власної одиниці. Їхні одиниці виникають на одному рівні, а функціонують як одиниці іншого рівня. Фразеологізми виникають у синтаксисі, а функціонують на правах зі словом у «лексикосемантичній системі». [19, С.193 ]

Фразеологізми суттєво відрізняються від ВС. Їм характерна стійкість, неподільність, багато з них відрізняються високим рівнем образності. Ті ФО, «значення яких абсолютно не відповідає значенню їх окремих компонентів, та походження яких найважче визначити, також називають ідіомами». [20, С. 29]

Ідіоми або Ф - це саме ті конструкції, які прикрашають будь-яку мову, роблять її яскравою і неповторною, а головне - заплутаною і незрозумілою для іноземців, які намагаються її вивчити. Ідіоми - головний біль перекладачів, які не упускають можливості повеселити носіїв мови дослівним перекладом кожного слова. 21

Існують різні погляди вчених-філологів щодо трактування поняття «фразеологізм». Надалі по тексту будемо писати фразеологізм (Ф) і фразеологічна одиниця (ФО).

Українська мовознавець, Алексахіна Т.О., вважає, що «фразеологізм (Ф) - це словосполучення або речення із чітким порядком слів, яке відтворюється у мовленні як готова одиниця, і наділене такими ознаками, як стійкість, іноді цілісність, експресивність та образність». [22, С.82]

Розширюючи поняття Ф, яке подано Алексахіною Т.О., український мовознавець Скрипник Л. Г. вважає, що «окремі складники Ф можуть опускатися, не вносячи при цьому відчутної зміни у семантичну цілісність фразеологічної одиниці». [23, С.75]

Лінгвістичний енцеклопедичний словник дає наступне тлумачення терміну «Ф (ФО)» - «загальна назва семантично пов’язаних сполучень слів і речень, які на відміну від подібних за формою семантичних структур не відтворюються відповідно до загальних закономірностей вибору і комбінації слів при організації висловлювання, а відтворюються у мовленні у фіксованому співвідношенні семантичної структури і певного лексико-семантичного складу». [ 24, С. 559].

Відповідно до лінгвістичного словника-довідника ФО (Ф) - це «лексико- граматична єдність двох і більше нарізно оформлених компонентів, граматично організованих за моделлю словосполучення чи речення, але неподільна лексично, стійка у своєму складі й структурі, яка, маючи цілісне значення, відтворюється в мові». [ 25, С. 246].

Алефіренко М. Ф. вважає, що важливою ознакою Ф є їхня цілісність, зокрема: «Сама фразема потребує того, щоб у мовленні її прагнули сприймати як цілісне утворення». [26, С.36] У продовження власної думки роком по тому у зовсім іншій праці Алефіренко М.Ф. стверджує, що: «Основна специфічна риса, яка вирізняє фразеологічні вирази від вільних сполучень слів, полягає у тому, що у процесі спілкування вони не утворюються мовцями, а відтворюються як готові одиниці з постійним складом та значенням». [27, С.70]

Синонімічні терміни «Ф» та «ФО» вживаються на позначення семантично зв’язаних словосполучень, які, на відміну від схожих із ними за формою синтаксичних структур, не створюються відповідно до загальних закономірностей вибору й комбінації слів при організації висловлення, а відтворюються в мовленні у фіксованому вигляді (В. М. Телія). Знакова специфіка фразеологізмів полягає в тому, що вони не тільки називають позначуване, але й характеризують його, доповнюючи та збагачуючи номінативний інвентар мови оцінно-експресивними засобами, а також засобами, здатними описати такі «подробиці» позначуваного, які не вкладаються у межі лексичної номінації (В. М. Телія). [28, С.7]

На нашу думку, Ф -це словосполучення, яке не виникає в процесі мовлення, а відтворюється у вигляді сталої, неподільної, цілісної конструкції, сприймається та вживається носіями мови як єдине ціле, але є важким у сприйнятті та відтворенні іноземцями, тому що потребує розуміння культури, особливостей мови країни походження фразеологізму.

Систематизовані підходи до поняття «фразеологізм» наведені у додатку А таблиці 1.

Розрізняють синхронний та діахронний підхід до Ф:

1. Синхронічний підхід Спроби класифікувати ФО були синхронними. Виноградов В.В., радянський лінгвіст-русист, запропонував свою семантичну

класифікацію, яка грунтувалася на ступені зчеплення компонентів фразеологічних одиниць.

Семантична класифікація Виноградова В.В. поділяється на 3 групи:

1) фразеологічні комбінації (колокації);
2) фразеологічні одиниці;
3) Фразеологічні злиття.

1) Перша група є мотивованою, тобто пошук альтернативного перекладу з англійської мови на українську мову 29:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

2) ці групи також мотивовані, але сенс компонентів не має прямого значення. Метафора, на якій ґрунтується ця зміна значення, прозора:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Флюзії - це словосполучення, яке не мотивоване, ми не можемо вивести зміст цілого від сенсу компонентів, а семантична складність повна - так, повна передача значення29:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

2. Діахронна класифікація. Ларін Б.О., російський і український мовознавець, перекладач, досліджував історичний розвиток. Результат був наступним: на перших послідовно існувало ВС (одне було використано у прямому значенні, друге - у переносному значенні, третє - не мотивоване) 29:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Російський мовознавець В.В. Виноградов запропонував класифікувати фразеологізми на наступні: фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності та фразеологічні сполучення (додаток Б таблиця 1.)

Російський лінгвіст-фразеологіст Шанський М. М. виділив ще четвертий тип - фразеологічні вирази, до якого відніс стійкі за складом і вживанням звороти, що складаються із слів з вільним значенням, наприклад:

Англійський варіант Український переклад

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Український і радянський лінгвіст Булаковський Л. А. здійснив класифікацію Ф за джерелами їх походження:

1) прислів’я і приказки;
2) професіоналізми;
3) усталені вислови з анекдотів, жартів тощо;
4) цитати з Біблії;
5) переклади іншомовних висловів;
6) крилаті вирази письменників;
7) влучні вирази видатних людей. [30, С.293-294]

Фразеологічні зрощення називають ще ідіомами (від гр. idioma «самобутній зворот»), під якими розуміють фразеологізми з повною втратою внутрішньої форми. Пояснити, як склалося значення ідіом, - складна етимологічна проблема. Так, наприклад:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

значають слова tit і tat, ніхто не може Значення фразеологічної єдності виникає внаслідок узагальненого переносного значення ВС. Це результат образного метафоричного переосмислення словосполучення. 31

Оскільки до складу фразеології належать неоднорідні класи Ф з різним ступенем фразеологічності (наприклад: ляси точити, з одного боку, і атомна вага - з іншого), то для визначення ступеня фразеологічності білоруський мовознавець Б. О. Плотников запропонував 10 критеріїв (чим більше ознак- критеріїв має сполучення слів, тим вищою є його фразеологічність).

Зокрема, критерії виначення ступення фразеологічності Б. О. Плотнікова 32:

1) ідіоматичність - зрушення у значенні компонентів

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

2) дослівна неперекладність на інші мови

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

3) наявність компонента з утраченим лексичним значенням або із застарілою граматичною формою:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

4) граматична категоріальність - здатність усього звороту виступити в ролі одного члена речення:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

5) невмотивованість значення

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

6) незмінність граматичної форми

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

7) синтексична вмодельованість, тобто побудова сполучення не за живою в мові моделлю:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

8) відсутність варіантності:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

9) неможливість вставити в середину виразу якесь слово:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

10) неможливість синтексичних перетворень:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

1. Фразеологізми професійного походження. Саме від назви можемо зрозуміти, що вони використовуються у професійному мовленні, тобто парадигма їх походження сягається з конкретної професії. Серед них - найдавніші у таких професіях, як:

Рибальство:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Cкотарство:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Український переклад

З математики:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

З професії пожежника:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Фразеологізми, що постали на основі термінів:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

2. Фразеологізми біблійного походження - це такі за своєю природою, що мають джерелом біблійну літературу 33:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

3. Запозичені фразеологізми. Вказані Ф являють собою стійкі сполуки слів, які готові відтворювані одиниці склалися в іншій мові і були перенесені на українську мову без перекладу - в транслітерованому чи нетранслітерованому вигляді, це так звані фразеологічні варваризми. Прикладами відповідного фразеологізму може слугувати наступні терміни, а саме 33:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Існують також англійські та британські варіанти фразеологізмів. Дослідження припадають на ранній період, тобто початок ХУІІ ст. - кінець XVIII ст. Цей період характеризується формуванням американських діалектів англійської мови. Основоположниками досліджень вважають Шекспіра і Мільтона. Наприклад із войовничих племен дійшов до наших днів фразеологізм

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Більшість багатозначних ФО мають два значення, які виникли внаслідок паралельних первісних метафоричних зрушень. Це такі вирази, наприклад, як 35:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Але серед них вирізняються також окремі одиниці, що мають більше трьох

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Не всі значення однаково поширені, не всі мають однакову валентність, проте усім їм властива та чи інша стилістична функція. Багато ФО утворюють синонімічні ряди 36:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Характерними особливостями ФО є їх образність, метафоричність і національний характер. Ф тісно пов’язані з побутом народу - носія мови, його традиціями та звичаями або конкретними історичними фактами з його історії. Синопсисом генезису фразеологічної номінації лежить фразеологічне переосмислення. Одним із способів пізнання дійсності у свідомості людини на основі встановлення зв’язків між ними є переосмислення. Фразеологія національної мови (стандартна і нестандартна) є відображенням життя даного народу, його побуту, культури, традицій, вірувань, міфів і т. д. 36

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Цей штат називають ще «Show - Me State» (штат недовірливих: ти мені покажи, тоді я тобі повірю). Але не у всіх одиницях виражена національно - культурна специфіка, тому що багатьом народам притаманна схожість розкритих у мовах явищ. Багато ФО не є носіями національно-специфічних рис. 36

Цікавий факт можемо відстежити походження деяких фразеологізмів, а саме:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Походження даної ФО пов’язано з проведенням болючих операцій на поранених у польових умовах під час військових дій, яким через відсутність анестезії доводилося to bite the bullet - кусати кулю. Цей вислів став стандартним і в сьогоднішньому повсякденному житті широко розповсюджений у мовлені. Для американця безглуздий український вислів «головне не перемога, а участь». Для деяких навіть образливий, тому що в американців: «just not second best» - тільки не другий. 36

Аналіз фразеологічного фонду американського варіанту англійської мови дозволяє виявити такі базові групи цінностей, зафіксовані у фразеології 36:

- агентивність:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

індивідуалізм:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

змагальність:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

комформізм:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

На думку Куніна А.В. «виділені групи цінностей взаємопов’язані між собою і ФО однієї лексико-семантичної групи можуть репрезентувати кілька цінностей». [37, С.194]

Слід зазначити, що при аналізі структурного складу американських нестандартних Ф виявляється їх схожість зі структурним складом літературних ФО. Відмінність полягає в тому, що в нестандартних фразеологізмів більш яскраво виражена емоційне оціночно-експресивне навантаження, при цьому культурно значуща інформація, передана ними, втілюється в їхній культурно- національній конотації. Визначення останньої далеко не завжди є простою справою, оскільки матеріалом служать фразеологічні одиниці, що знаходяться на периферії мовної системи. Складно, наприклад, розібратися з культурною конотацією виразів типу to go cold turkey (= to stop), to break a leg (=to die), to talk turkey (=to talk business) і багатьох інших. [38, С.192]

Слід зазначити, що майже вся американська фразеологія склалася з урахуванням географічних, історичних, соціальних, культурних, політичних та інших причин і факторів власне американської міфології, що бере початок від Фронтіра. Лексичні та ФО загального американського сленгу з’являються спочатку на периферії лексико-семантичної системи мови. Якщо ФО виражають для лінгвістично-культурної спільноти поняття, то можуть переходити з периферії в центр. [39, С.272]

Отже, головна відмінність між перекладом ВСС полягає в наступному: ВС не мають тотожностей в інших мовах. Ф, що відтворюються в мовленні повторюються і спонукають перекладачів встановлювати для їх передачі постійні еквіваленти.

1.3. Використання вільних і стійких словосполучень в текстах економічного спрямування

Векторна направленість країни у напрямку євроінтеграційних процесів сьогодення потребує нових підходів у розвитку бізнесу, зокрема, міжнародного. Господарюючі суб’єкти взаємодіють із великою кількістю контрагентів, які прагнуть реалізувати власні інтереси, що потребує системного підходу у налагодженні партнерських зв’язків, які не можливі без налагодження комунікативних стратегій. Велика кількість бізнес взаємовідносин відбуваються саме англійською мовою. У формуванні ділових зв’язків однією з складових є якісний переклад вільних та стійких словосполучень. Економічний переклад текстів є невід’ємною частиною міжнародного бізнесу. Робота з іноземнами партнерами формує необхідність системного підходу для якісного перекладу економічних текстів на англійську мову, оскільки необхідно розуміти: культуру, історію, релігію країни-партнера. Якісний переклад економічних текстів дозволяє іноземним компаніям оцінювати професіоналізм керівництва організацій та ступінь надійності співпраці з контрагентами.

Останні роки були періодом бурхливого розвитку всіх сторін життя людства, однак серед них слід особливо зазначити сферу економічного і суспільно-політичного життя як головних постачальників нової лексики і фразеології. Причому комп'ютеризація економічного глобалізаційного і соціального життя приводить до того, що багато словосполучень, які зв'язані з інформаційною революцією, належать одночасно і сфері сучасної техніки, і сфері економіки тощо. Відбувається потреба у міждисциплінарному вивченні, дослідженні, розвитку англомовних економічних словосполучень в економічних текстах.

Переклад ВСС в економічних текстах має містити мінімальну помилку, оскільки може призвести до непередбачуваних наслідків, тобто втрати повністю або частково прибутку через не підписані контракти, на низькому рівні проведені телефонні, електронні чи локальні бізнес-переговори. Саме тому переклад ВСС в економічних текстах вимагає від перекладача високої відповідальності, вміння концентрувати увагу, ретельності підбору правильних слів українською мовою.

В сьогоднішньому швидкоплинному життєвому ритмі формування взаємовідносин із закордонними компаніями, іноземними країнами неабияке значення мають ВС в англомовних економічних текстах. Розвиток бізнес- одиниць та економіки країни в цілому зумовлює формування інновацій в англійській мові економічного спрямування. Саме тому виникає необхідність їх аналізу.

Переклад науково-технічного, до складу якого входить переклад англомовних економічних текстів має свої особливості.

Науково-технічний текст насичений термінами, що несуть основне навантаження. Головною вимогою науково-технічних текстів є гранична точність вираженої думки, що не пропускає можливість різних тлумачень. Потрібно відзначити, що основна маса науково-технічної термінології продовжує залишатися за межами загальнолітературної мови і зрозуміла лише фахівцю даної галузі знання. Нерідко атрибутивний елемент виражений словосполученням, що представляє собою семантичну єдність, що орфографічно виражається через дефіс. Нерідко трапляється, що словник не дає прямої відповідності англійському терміну. У цьому випадку перекладач повинен вдаватися до описового перекладу, що точно передає зміст іншомовного терміну в даному контексті. [40, С.52]

На нашу думку, для розуміння науково-технічного тексту економічного спрямування необхідно розуміти окрему економічну дисципліну чи специфіку окремої спеціальності і володіти зв’язаною з ними англійською термінологією. При перекладі англомовного економічного тексту необхідно в повній мірі і чітко передавати думку автора, формуючи її у українськомовний науково-технічний стиль і уникати переносу в український текст специфічних рис англійського оригіналу.

Важливими у формуванні інновацій в англомовних економічних текстах є існування на території нашої країни великих іноземних корпорацій.

[...]

Excerpt out of 129 pages

Details

Title
Phrases in English Business Texts. Development and Translation Problems in International Business Relations
Author
Year
2020
Pages
129
Catalog Number
V962166
ISBN (eBook)
9783346363886
ISBN (Book)
9783346363893
Language
Ukrainian
Keywords
phrases, development, international, business, relations, translation, problems
Quote paper
Tetiana Ganushcak (Author), 2020, Phrases in English Business Texts. Development and Translation Problems in International Business Relations, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/962166

Comments

  • No comments yet.
Look inside the ebook
Title: Phrases in English Business Texts. Development and Translation Problems in International Business RelationsUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free