En undersökning av lärares attityder till undervisning om sexualitet, samtycke och relationer i svenska som andraspråk

Ska du, eller måste jag?


Master's Thesis, 2022

48 Pages, Grade: A


Abstract or Introduction

Syftet med föreliggande studie är att öka kunskapen om lärares arbete och utmaningar i sex- och samlevnadsundervisning i ämnet svenska som andraspråk (SVA). Studien syftar dessutom till att utforska hur lärare tolkar undervisningsuppdraget med anledning av revideringar i läroplanens inledande delar för gymnasieskolan hösten 2022. Frågeställningarna är följande: 1) Vilken erfarenhet har SVA-lärare av undervisning om sex- och samlevnad? 2) Hur motiverar och tolkar SVA-lärare relevansen av kunskapsområdet? 3) Vilka utmaningar kan SVA-lärare ställas inför i undervisning om sexualitet, samtycke och relationer? Studien baseras på en både kvantitativ och kvalitativ enkätundersökning med 27 respondenter, vilken ligger till grund för sju kvalitativa fördjupningsintervjuer med behöriga och verksamma SVA-lärare. Resultatet visar att majoriteten av lärarna ser utmaningar med undervisningsuppdraget, grundade i bristande kompetens, osäkerhet inför möten med elevernas olika kulturella referensramar, den praktiska organisationen och otillräcklig uppdragsformulering. Studiedeltagarna anser att kunskapsområdet är relevant för ämnet SVA, men det till trots väger osäkerheten kring uppdraget tyngre. Detta har resulterat i att kunskapsområdet hitintills inte har intagit någon större del av undervisningen, och troligtvis inte heller kommer att göra det till hösten 2022 om inte förutsättningarna ändras.

Details

Title
En undersökning av lärares attityder till undervisning om sexualitet, samtycke och relationer i svenska som andraspråk
Subtitle
Ska du, eller måste jag?
College
Stockholm University  (Faculty of Humanities)
Grade
A
Author
Year
2022
Pages
48
Catalog Number
V1249497
ISBN (eBook)
9783346686015
ISBN (Book)
9783346686022
Language
Swedish
Keywords
Sexualitet, relationer och samtycke, lärarperspektiv, svenska som andraspråk, gymnasium, läroplan
Quote paper
Tanja Wredberg (Author), 2022, En undersökning av lärares attityder till undervisning om sexualitet, samtycke och relationer i svenska som andraspråk, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1249497

Comments

  • No comments yet.
Look inside the ebook
Title: En undersökning av lärares attityder till undervisning om sexualitet, samtycke och relationer i svenska som andraspråkUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free