Zeitliche Analyse von Emotionen auf Basis von Active Appearance Modellen


Diplomarbeit, 2010

129 Seiten, Note: 1,7


Gratis online lesen

Page 1


image 37ee88d390a0908a8c738318263a7526

Page 3


ÒÒ×××ÙÒÒ

Ò ××Ö ËØØÐÐÐ ÑÑØØ ÑÑÑ ÑÑÑÒÒÑ ØÖÖÙÙÖ ÔйÁÒÒº ÊÓÒÒÝ ËØÖÖÖÖ ×ÓÛÛÛ ÈÖÓÓº ÖÓÓ Ö ÖÖ ÐÐÐ ÍÒØØÖ×ØØØÞÙÒÒ Ö Ö×ØØÐÐÙÒÒ ××Ö ÖÖØ ÒÒÒº

Ò ÛØØÖÖÖ ÒÒ ÐØ ÐÐÐÒ ÅÅØØÖÖØØÖÒ × ØØ× ÆÆÙÖÓÓÒÒÓÖÑÑØØØ ÙÒÒ ÃÓÓÒÒØØÚ ÊÓÓÓØØØ ×ÓÛÛÛ ÐÐÐÒ ËØÙÙÙÒØØÒ¸ ÛÐÐ ÑÑÖ ÖÖÖØÛÛÐÐÐÐ Ö ÑÑÑÒÒ ÍÒØØÖ×Ù¹ ÙÒÒÒÒ ÞÙÖ ÎÖÖÖÖÙÒÒ ×ØØÒÒÒÒº

ÒÒÒ ×ÓÒÒÒÖÖÒ ÒÒ ÑÑØØ ÙÙ Ò ÖÖÒÞÞ×× ÏÒÒй¹ÖÖÒÖÖ ÙÒÒ ÀÀÀÀ ÀÓÑÑÑÐ ÖØØÒ¸ ÑÑÑ Û ÖÖÒÒ × Ö×ØØÐÐÙÒÒ×ÔÖÓÞÞ×××× ÙÖÖ ÖÖ ÖÑÙØØØØÒÒÒÒ ÙÒÒ ÙÙÙÙÙÙÒÒÒÒ ÏÓÖØØ ×××Ö ÙÒØØÖ×ØØØÞØØÒº

Page 5


Ú

image 0bedde68ffa3b1ac2c5d4ce78f608f4f

ÁÒÒÒÐØ×ÚÖÞÞÞÞÒÒ×

½ ÒÐÐÐØÙÒÒ ½

½º½ Ð×ØØÐÐÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ image bcafc239441b4dcfc4526fd98bb6d296

¾ ÖÙÒÒÐÐÐÐÒ ½½

¾º½ ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÅÓÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ image e1a8b76bde113179e74b2ff4c9aaab8a

¾ºº ËËËÐÐ ÒÚÖÖÖÒØ ØÙÖÖ ØÖÖÒ××ÓÖÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 6


¿ ÎÖÖÖÖÖÖÒ ¿

¿º½ ÎÖÛÒÒÒØØ ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÅÓÐÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿º¾ ÑÓØØÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿º¾º½ ÈÖÓÓÐÐÑÑ Ö ÑÓØØÓÒ××ÐÐ×××××ØØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º image 3858b7c35dafbb7475625ed70004f6c9

¿º¿ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ××ÖÖÒÒÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿º¿º½ ¹ÆÆÆÒ¹ËËØÞÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

ÜÔÖÖÑÑÒØØ ½

º½ ÚÖÛÒÒÒØØ ØØÒÒÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½º½ Ð ÜÔÖÖ×××ÓÒ× ÒÒ ÑÓØØÓÒ ØØØØ×× Ö Ì͹ÅÅÒÒÒ º º ¾ image ff4677d6d8bacd1d49f72fc9fa056d4c

º¾ ÍÒØØÖ×ÙÙÙÒÒ ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÅÓÐÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¾º½ ÒÔÔ××ÙÒÒ×××ØØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ image f60128dd2a5daea7aa16a7ef89d1e237

º¿ ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

ºº ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ×××ØÞÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿ ºº ¹ÆÆÆÒ¹ËËØÞÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¿

Page 7


Ù××ÑÑÑÒÒÒ××ÙÒÒ ÙÒÒ Ù××ÐÐÐ ½¼¼

º½ Ù××ÑÑÑÒÒÒ××ÙÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¼ image 7d9b7eb63b8cac20e74f5f625e7d03c0

º¾ Ù××ÐÐÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¼

ËËËÖÖÖÖ×ØØÖ ½¼¼

ÄÄØØÖÖØÙÖÚÖÞÞÞÞÒÒ×

Page 9


½ image 14ea08a23dcec144d213dcaaf5c7f935

ÃÃÔÔØØÐ ½

ÒÐÐÐØÙÒÒ

ÁÒ ÙÒ××ÖÖÖ ÙØØØØÒ Ø ÚÖÖÖÖØØÒ ÅÅ××ÒÒÒ ÑÑÑÖ ÙÙÙÙÖ ÙÙÙÙÙÒ Ö Ò ÅÅÒ¹ ××Òº × Ø ÒÞÛÛ××Ò ÛØ Ò Ò Ò×ØÐÐÐ×ØÙÒÒ××ÖÖÖÖ ÒÒÒÒº ÊÓÓÓØØÖ ÙÒÒ ÙØÓÑÑØØÒ ÖÐÐÐÐÐÐÒ Ö ÙÒ× ÖÖØØÒ ÙÒÒ ÛÖÖÖÒ ÙÙ Ò ÙÙÙÒÒØ ÑÑÑÖ ÑÑÑÖ ÞÙ ÙÒ××ÖÖÖ ××ÐÐ××Ø ÛÖÖÖÒº Ù× ××Ñ ÖÙÒÒ ×Ø ÁÒØØÖÖÖØØÓÒ ÑÑØ ÅÅ××ÒÒÒ Ö ÅÅÒ××Ò ÖØ× ÙØØ ÐÐØØØ ÛÓÖÖÖÒº ××Ö ÐÐØØØ ×ØØÐØØØ ××× ÞÙÑ ÖÖÖÖ ÚÚÚÐÐÖ ÆÙØÞÞÖ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÓÓØ ÒÓÓ ÙÙÙÖ×Ø ÙÑ×ØØÒÒÐÐк Ö ×Ø ÑÑÒ ÑØ ÑÑѹ ÐÐÐ×Ø ÒÒØØÖÐÐÐ ËËÒÒØØ×ØØÐÐÐÒ Ö ÅÅÒ××¹ÅÅ××ÒÒ¹ÃÓÑÑÙÒÒÒØØÓÒ ÞÙ ÖÑÑÑÐй Òº ÍÑ ÅÅ××ÒÒ ÞÙÙÙÒÒØØØ ÚÓÐÐ Ò ÙÒ××Ö ÄÄÄÒ ÞÙ ÒØØØÖÖÖÖÖÒ ××ÒÒ ÒÒØØÖÐÐÐ ÞÙ ÒÒÒÒÒ ËËÒÒØØ×ØØÐÐÐÒ ÚÓÒ ×ÓÒÒÒÖÖÖ ÙØÙÒÒº × ÖÖÒÒÒÒ ÚÓÒ ×ØØÒ ×ÓÛÛÛ ËÔÖÖÖ×ØØÙÙÖÙÒÒ ××ÒÒ Ò ÛÛÛØØØØÖ ËËÖÖØØ ÙÑ ÒÒ ÑÑÑÐÐÐ×Ø ÒØÙÙØØÚ ÒÖÖØ ÞÙ ÖÑÑÑÐÐÐÒº

ÒØØÖÐÐÐ × Ø Ö Ø Ö Ã ÓÑÑÙÒÒÒØØÓÒ ×Ø Ö Ò ÅÒ××Ò Ö ÐÓÓº ×ÔÔÔÐØ ËÔÖÖÖ Û××ÒØÐÐÐ×ØØ ÊÓÐÐк ×ØÞÙ×ØØÐÐÐÒ ×Ø Ö¸ ×× ËÔÖÖÖ ÒÒÒØ ÐÐÐй ÒÒ ÚÓÑ ×ÔÖÓÓÒÒÒ ÏÓÖØ ÔÖÖÖØ ×غ ÎÎÎÐÑÑÑÖ ×Ø ××× Ò Ù××ÑÑÑÒ×ÔÔÔÐ Ù× Ñ

×ÔÖÓÓÒÒÒ¸ Ö ×ØØØ ×ÓÛÛÛ Ö ÑÓØØÓÒ¸ Û× Ò ÃÖÖÑÑÖ ÙÒÒ ÒØظ ¾¼¼¾ ¹

×ÓÒÒÒÖ× ÖÖÙ××××ØØÐÐØ ÛÛÖÖº

ÁÒ ××Ö ÖÖØ ×ÓÐÐ ××× ÙÙ ÑÓØØÓÒ ÓÒÞÞÒØÖÖÖÖØ ÛÖÖÖÒº Ö ÑÓØع ÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ ×ØØØØÒ ÞÛ Û××ÒØÐÐÐ ÅÅØØÓÓÓÒ ÞÙÖ ÎÖÖÖÖÙÒÒº ÙÑ ÒÒÒ Ù×¹ ØØ×× ÑÓØØÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ Ù× Ñ ×ÔÖÓÓÒÒÒ ÙÒÒÒÒÒÒÒÒÒ ÚÓÑ ÁÒÒÒÐظ ÛÛÛ × Ò ËËËÙÐÐÐÖ Ø Ðº¸ ¾¼¼¿ ÒÒÒ××ØÞØ ÛÛÖÖº ÒÒ ÒÒÒÖÖ ÅÅØØÓÓÓ ×Ø ÓÔØØ×× ÑÓ¹

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 10


ÃÃÈÁÌÌÄ ½º ÁÆÄÄÁÌÍÆÆ

¾

ØØÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒº Ö ÓÔØØ××Ò ÑÓØØÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ ÒÒØ ÑÑÒ ÛÛÛÛÛÖÙÑ ÞÛ Î¹ ÖÖÖÒØØÒº × ×Ø ÑÑÑÐÐÐ ÃÖÔÖÖÖÐØÙÒÒ Ù×ÞÙÛÖØØÒ ÛÛÛ Ò ÃÓÓÓÒÒÖ¸ ¾¼¼¼ ÓÓÖ ÅÅÑÑѺ × Ø ××× ÞÞÞÞظ ×× ÅÅÑÑÑ Ö ÞÙÚÖÐÐ×××××ÖÖ ÙÒÒ ØØØÐÐÐÖØØÖÖ ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒ×ØÖÖÖÖÖ ×ظ ÛÐÐÖ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ×××Ö ÙØ ÚÓÒ Ö ÃÖÔÖÖÖÐØÙÒÒ ÙÒØØÖ×ØØØÞØ ÛÖÖÖÒ ÒÒº

Ö ÖÖÖØØ ÎÓÖØØØÐ Ö ÓÔØØ××Ò ÑÓØØÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ ÒÖ Ö Ù×ØØ××Ò ÑÓ¹ ØØÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ ÐÐÐÐØ ÖÖÒ¸ ×× Ò ÆÙØÞÞÖ ×ØØØ× ÒÒ ÅÅÑÑÑ ××ØÞظ Ö ÒÒÒØ ÑÑÑÖ Ù×ØØ×× Ù×ÛÖØØØÖÖ ÖÖÙ×× ÖÞÞÙÙغ Ù× ××Ñ ÖÙÒÒ ÛÛÖ Ò ××Ö ÖÖØ ÒÒ ÓÔØØ×× Ù×ÛÖØÙÒÒ Ö ÅÅÑÑÑ ÚÓÖÖÖÒÓÑÑÑÒº

ÀÀÀÖÖÖÖ ÛÛÖÖ ÒÒ ÑÑÑÐÐÐ×Ø ÓÑÔÔÔØØ ÙÒÒ ÚÓÐÐ×ØØÒÒÒÒÒ ××ÖÖÖÖÙÒÒ × ×××ØØ× ¹ ÒÒØØØغ ÒÒ ×ÓÐÐ ××ÖÖÖÖÙÒÒ ÐÐÐÐÐÖØ × ÎÖÖÖÖÖÖÒ Ö ØØÚ ÔÔÖÖÒÒÒ ÅÓÐÐи ÛÐÐ× ÖÖÖØ× Ñ Ø ÆÙÖÓÓÒÒÓÖÑÑØØØ ÙÒÒ ÃÓÓÒÒØØÚ ÊÓÓÓØØØ ÞÙÖ ÎÖÖÖÖÙÒÒ ×ØØØغ ××× ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÐÐÐÐÐÖØ Ò ÚÓÐÐ ×ÝÒØØØØØ×××ÖØØ× ×××ظ ÛÐÐ× ÑÑØ ÒÙÖ ÛÒÒÒÒÒ ÈÖÖÑÑØØÖÒ ×ÖÖÖÖÒ ÛÛÖÖº

× ÏØØÖÖÒ ×Ø × ÖÖÓÖÖÖÖÐÐÐ ÒÒ ÖÖÒÒØØ ÅÅÑÑÑ ÖÖÖØØØ Ò ×××ÒÒÒ ÃÓÒØØÜØ Ò¹ ÓÖÖÒÒÒ ÞÙ ÒÒÒÒº ÀÀÀÖÞÙ ×Ø × ÙÒØØÖ ÒÒÒÖÖÑ ÖÖÓÖÖÖÖÐÐÐ ÉÙÙÐÐÐ ÒÒÖ ÑÓØØÓÒ ÞÙ ×ØØÑÑÑÒº ÞÙ ×ÓÐÐ ÒÒ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ××ÖÖÒÒÙÒÒ ÙÙ ××× ÒÒ× ÃÓÔÔÔÓ××Ò¹ ××ØÞÞÖ ÖÖÖÐÐ×××ÖØ ÛÖÖÖÒº

½º½ Ð×ØØÐÐÙÒÒ

Ð ××Ö ÖÖØ ÛÖ × ÒÒ ÖÓÓÙ×ØØ ÙÒÒ ØÞÞÞØØØØØØØ ÑÓØØÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ ÙÙ Ðй ××ÕÙÙÒÞÞÒ ÞÙ ÖÖÖÐÐ×××ÖÖÒº Ð× ØØÒÒÖÙÒÒÐÐÐÐ Ö ×× ËËØÞÙÒÒ ÒÒÒ ×ÓÓÓÒÒÒÒØØ ØØÚ ÔÔÖÖÒÒÒ ÅÓÐÐк ×× ÐÐÐÐÐÖÒ Ò ×ÝÒØØØØØ×××ÖØØ× ×××ظ ÛÐÐ× ÙÖÖ ÒÙÖ ÛÒÒÒÒ ÈÖÖÑÑØØÖ ××ÖÖÖÖÒ ÛÖÖÖÒ ÒÒº Ö Ù×ÛÖØÙÒÒ ××Ö ÈÖÖÑÑØØÖ ÛÙÖÖÖÒ ÖÖÖØ× Ò ÖÖÖÖÖÖÒ ÖÖØØÒ ÀÓÑÑÑи ¾¼¼¼ ËËÛ×ØØÐÐÐÒ ÒØØØØظ ÛÐÐ Ò ××Ö ÖÖØ ÑÐÐÐ×Ø ×××ØØØØ ÛÖÖÖÒ ×ÓÐÐØØÒº

ÍÒØØÖ ÒÒÒÖÖÑ ×ØØØØ Ò ÖÙÒÒ××ØÞÐÐÐ× ÈÖÓÓÐÐÑ ÖÖÒ ÑÓØØÓÒÒÒ ÒÒÒÙØØØ ÞÙ ÞÙ¹ ÓÖÖÒÒÒº ÏÏÏ Ò Ø××ÒØØÖÒÒÒ ÍÒØØÖ×ÙÙÙÒÒÒÒ ÞÞÞÞØ ÛÙÖÖÖ¸ ÐÐØ × ÙÓÖÖÒÒÒ ÚÓÒ ÑÓØØÓÒÒÒ ÞÙ ÒÒÑ ×××Ø×××ÐÐ ××ÐÐ×Ø ÑÑÒ××ÐÐÐÒ ÈÖÓÓÓÒÒÒÒ ××ÛÖ¸ ×Ó ×× ÙÙÙÙ ÐÐÐÒ××ØÞÙÒÒÒÒ ÓÐÐÐ ××ÒÒº ÁÒÒÒÖÖÖÐÐ ÒÒÖ ËËÕÙÙÒÞ ××ÒÒ ÖÖ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 11


½º½º ÁÁÄËÌÌÄÄÍÆÆ ¿

ÙÓÖÖÒÙÒÒÒÒ ÙØÐÐÐ ÐÐÐÐØØÖº × ÐÐÐÐØ ÚÓÖ ÐÐÐÑ ÖÖÒ¸ ×× ÑÒ ×Ó Ò Ö ÄÄÄÄ ×Ø ÒÒ ÙÓÖÖÒÙÒÒ ÞÙ Ñ ÖÙÒÒÞÙ×ØØÒÒ ÒÒÖ ÈÖ×ÓÒ¸ Ñ ÆÆÙØÖÖй¹¹×××ظ ÞÙ ÛÛÒ¹ ÒÒÒº ÀÀÀÖÖ Ø × ÚÓÖ ÐÐÐÑ ÞÛ Ò××ØÞÞº ÒÒ ÖÙÔÔ ÚÖÐÐÒÒØ ÚÓÒ Ò ÆÙØÞÞÖÒ ÙÙÒÒÒÑÑ ÒÒ× ÒÒÙØÖÖÐÐÒ ÊÖÖÒÞÞÞÐÐÐ× ÞÙ ÒÒ Ö ÒÛÒÒÙÒÒº ÀÀÀÖÖ ÛÛÖÖ ÒÒ ÎÖÖÒÒÒÖÙÒÒ ÞÙ ××Ñ ÊÊÊÊÖÖÒÞÞÞÐÐ Ù×××ÛÖØØغ Ö ÒÒÒÖÖ Ò××ØÞ ¹ ØÖÖÖØØØ ÖÖÖØ Ò ÞÞÞØÐÐÐÒ ÎÖÐÐÙÙ Ù× ËËÕÙÙÒÞÞÒº Ò ×ÔÔÔÐ ÒÒÖ ×ÓÐÐÒ ÖÖØ ×Ø ÓÓÓÒ Ø Ðº¸ ¾¼¼¿º ÁÒ ××Ö ÖÖØ ÛÖÖÖÒ ÙÒØØÖ ÒÒÒÖÖÑ ÙÙ ÖÖÖÒÒ×ÛÖ××ÒÐÐÐÐÐÐØØÒ ÞÛÛ××Ò Ò ÒÞÞÐÒÒÒ ÑÓ¹ ØØÓÒÒÒ ØÖÖÖØØغ ËÓ ×Ø × ÞÙÑ ×ÔÔÔÐ ÙÒÛÖ××ÒÐÐи ×× ÙÙ ÒÒ ÔÓ××ØØÚ Ñ Ó ¹ ØØÓÒ ÖÖÖØ ÒÒ ÒÒÒÒØØÚ ÑÓØØÓÒ ÓÐÐغ × Ù×ÛÖØØÒ ÚÓÐÐ×ØØÒÒÒÒÒÖ ËËÕÙÙÒÞÞÒ ×Ø ÖÖÖÒÒÙÙÛÒÒÒÒÒÖ Ð× ÒÒÒÒ Ù×ÛÖØÙÒÒ ÚÓÒ ÒÞÞÐÐÐÐÐÐÖÒº ÏØØÖÖÖÒ ×Ø × ×Ó¹ ÑÑØ ÒÓØÛÒÒÒÒ¸ ×× ÁÒÔÙØØØØØÒ ÓÒØØÒÙÙÙÖÐÐи ÓÓÒÒ ÍÒØØÖÖÖÖÖÙÒÒ ÞÙÖ ÎÖÖÖÖÙÒÒ ×ØØØØÒº Ö ÒÔÔ××ÙÒÒ Ö ØØÚ ÔÔÖÖÒÒÒ ÅÓÐÐÐ ´´´Åµ Ò Ò ×××Ø×××ÐÐ ÓÑÑØ Ø × ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÑÑÑÖ ÛÛÛÛÛÖ ÚÓÖ¸ ×× ×× ÒÒÒØ ÐÐÒÒغ Ù× ××Ñ ÖÙÒÒ ×ÓÐÐ Ù×ÛÖØÙÒÒ Ö ÑÓØØÓÒ ÙÙ ÒÞÞÐÐÐÐÐÐÖÒ ×ØØØØØÒÒÒÒ¸ ÛÓÓ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× Ò ÒÒÙØÖÖÐÐ× ÊÊÊÊÖÖÒÞÞÞÐÐ ÚÖÛÒÒÒØ ÛÛÖÖº × ××ÛÛÛÖÖÖ ×Ø ÒÒÒ ÆÙØÞÞÖ ÞÙ ÞÙ ÖÖÒÒÒÒ ÞÙ ÒÒ ÒÒÖ ÒÛÒÒÙÒÒ ÑÑÑÖ ÒÒÙØÖÖÐ ÞÙ ÐÐÐÒ¸ ×ÓÐÐ ××× ÒÒÙØÖÖÐÐ ×××Ø Ö Ø ××ØÞØ ÛÖÖÖÒº

Ò ÖÖÖØ× ÒÒÒ×ÔÖÓÒÒ× ÈÖÓÓÐÐÑ Ö ÑÓØØÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ ÑØØØÐ× Å ×ظ ×× ÒÒÒØ × ×××Ø ÖÖÖØØØ ×ÝÒØØØØØ×××ÖØ ÛÛÖÖº ÀÀÀÖÖÙÖÖ ØÖÖØØÒ ÚÖÖÖÒÞÞÐØØ ÐÐÐÒ××ع ÞÙÒÒÒÒ Ö ØÙÙÐÐÐÒ ÑÓØØÓÒ ÙÙº ÒÒÒÒÑѸ ×× ÒÒ ÑÓØØÓÒ × Ò Ø ÖÙÔØ ÚÓÒ ÒÒÑ ÐÐ ÞÙÑ ÒÒÒÖÖÒ ÒÒÒÖظ ×ØØØØØØ ÒÒ ÐÐØØÙÒÒ Ö ÖÖÒÒØØÒ ÑÓØع ÓÒº Ö ÃÐÐ×××××ØØÓÒ ÚÓÒ ÐÐÐÖÒ Ò ÑÓØØÓÒ××ÐÐ×××Ò ×ØØØØ × ÏØØÖÖÒ × ÈÖÓÓÐÐѸ ×× × ÒÒÒØ Ò ÙÖ ÒÒÒÙØØØØ ÑÓØØÓÒÒÒ Øº ÎÎÎÐÑÑÑÖ Ø × ÐÐÐØØÒÒÒ Ö¹ ÒÒÒ ÞÛÛ××Ò Ò ÑÓØØÓÒ××ÐÐ×××Ò¸ ÛÐÐ ØØØÐÛ×× ×ÓÓÓÖ ÒÒÒÒÒÒÒÒÖ ÐÐÙÙÙÒº Ö ×ÓÐÐ Ò ××Ö ÖÖØ ÒÒ ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ÒÒÒ Ö ÈÓ××ØØÚÚØØØ Ö ÑÓØØÓÒ ÖÖÓÐÐÐÒº ÆÙÖ ÑÑØ Ö ÐÓ××Ò ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒ × ÑØ×ÞÙ×ØØÒÒÒ× ×Ø × ÐÐÐÖÖÖÒÒ× Ð ÒÒ ÁÒ¹ ØØÖÖÖØØÓÒ ÒÞÙÔÔ×××Òº × ×Ø ÛØØÖÖÖÒ ÛÛÛØØØ ÞÙ ÛÛ×××Ò ÓÓ ÑÓØØÓÒ ÖÖÖÙÔØ ÙÖÖ ÁÒØØÖÖÖØØÓÒ××ÒÛÒÒÙÒÒ ÖÚÓÖÖÖÖÙÙÙÒ ÛÛÖÖº ÀÀÀÖÞÙ ×ÓÐÐ ÒÒ ÙÙÑÑÖÖ××ѹ Ø××ÖÖÒÒÙÒÒ ÖÖÖÐÐ×××ÖØ ÛÖÖÖÒº

ÔÖÖÑÑÖÖ ÙÙÙÙÙ ×ØØÒÒ Ð×Ó Ò Ö Ö×ØØÐÐÙÒÒ ÒÒ× ÞÙÚÖÐÐ×××××Ò ÙÒÒ ÑÑѹ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 12


ÃÃÈÁÌÌÄ ½º ÁÆÄÄÁÌÍÆÆ

image f2b62c23085bbb7d82663d5528ae249f

ÐÐÐ×Ø ÖÓÓÙ×ØØÒ ØØÚ ÔÔÖÖÒÒÒ ÅÓÐи ×ÓÛÛÛ Ò Ö Ò××ÐÐÐÐÐÒÒÒÒ ÞÞÞÒØØÒ ÙÒÒ ÖÓÓÙ×ØØÒ ÑÓØØÓÒ×××ØÞÙÒÒº ÁÑ ÏØØÖÖÒ ×ÓÐÐØØ Ò ××Ö ÖÖØ ÒÒ ÙÙÑÑÖÖ××ѹ Ø××ÖÖÒÒÙÒÒ ÖÖÖÐÐ×××ÖØ ÛÖÖÖÒ¸ ÛÐÐ × ÖÑÑÑÐÐÐØ Ò ÖÖÒÒØØÒ ÑØ×ÞÙ×ØØÒÒ Ò Ò ÖÖÖØØØØÒ ÃÓÒØØÜØ ÒÞÙÙØØØÒº

½º¾ ÒÓÖÖÒÙÒÒ Ò ×ØØØØÒÒÒ ÖÖØØÒ

Ò ××Ö ËØØÐÐÐ ÛÛÖÖ ÒØÛÛÛÐÙÒÒ Ö ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÅÓÐÐÐÒ ÙÒÒ ÖÖÒ ÁÒ¹ ØØÖÔÖÖØØØØÓÒ Ñ Ø ÆÆÙÖÓÓÒÒÓÖÑÑØØØ ÙÒÒ ÃÓÓÒÒØØÚ ÊÓÓÓØØØ Ö Ì͹ÁÐÑÑÒÒÙ ÒÒÒÒÖ ØÖØØغ × ×ÓÐÐ ÞÙÑ ÒÒÒ ÒÓÖÖÒÙÒÒ ××Ö ÖÖØ Ñ Ø ÚÖÖÖÙØÐÐÐÒ¸ ÞÙÑ ÒÒÒÖÖÒ ×ÓÐÐ ÖÖÙÖÖ Ï Ð Ö ÚÖÛÒÒÒØØÒ ÐÐÓÖÖØØÑÑÒ ÙÒ¹ ØØÖ×ØÖÖÖÒ ÛÖÖÖÒº ×× ÖÖØ ÙÙ ÙÙÒÒÖ ÊÊÊÊÊ ÚÓÖÖÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÖ ÖÖØØÒ ÙÙÙÙÙØ ÙÒÒ ÒÒÒ Ò×ÔÖÙÙ ÙÙ ÏÏÏÏÏÖÖÓÐÙÒÒ Ö ÖÖÖØ× Ò ÖÖÖÖÖÖÒ ÖÖØØÒ ÙÖÖ¹ ÖØØÒ ÍÒØØÖ×ÙÙÙÒÒÒÒ ÖÖÖÖظ ×ÓÐÐÐÒ ÖÖÖÖÒÒ××× Ö ÒÒÔÔ ÒÒÒÒØ ÛÖÖÖÒº

½º¾º½ ÒØÛÛÛÐÙÒÒ Å¹¹ÐÐÓÖÖØØÑÑÒ

ÁÒ ××Ñ ××ÒÒØØ ×ÓÐÐ ÞÙ ÒÒ Ò ÖÖÐÐÐ Ö ÒØÛÛÛÐÙÒÒ Ö ØØÚ ÔÔÖÖÒÒÒ ÅÓÐÐÐ ´´´Åµ Ñ Ø ÆÆÙÖÓÓÒÒÓÖÑÑØØØ ÙÒÒ ÃÓÓÒÒØØÚ ÊÓÓÓØØØ Ò ÛÖÖÖÒº ÁÒ ÐÐÙÒÒ ½º½ ÛÛÖÖ ÒÒ ÐÐÐÒÒ Ö×××Ø Ö ×× ÒØÛÛÛÐÙÒÒ Òº

ÒÒ Ö Ö×ØØÒ ÖÖØØÒ Ñ Ø ÆÆÙÖÓÓÒÒÓÖÑÑØØØ ÙÒÒ ÃÓÓÒÒØØÚ ÊÓÓÓØØØ Ö Ì͹ÁÐÑÑÒÒÙ ´´µ ÞÙ ××Ò ÌÌÌÑÑ ÛÖ ÔÐÓÑÑÖÖØ ÚÓÒ ÒÒÖÖ ËØØÖÑÑÖ ËØØÖÑÑÖ¸ ¾ ¼ º Ö ÒØÛÛÛÐØØ × Ö×ØØ ÖÖÑÑÛÓÖÖ Ñ º Ö ÒÔÔ××ÙÒÒ Ö ÓÖÑ ÙÒÒ Ö ÌÜØÙÖ ÐÐ××Ø Ö Ò Ö ÁØØÖÖØØÓÒ Ö×Ø ÓÖÑ ÙÒÒ Ò××ÐÐÐÐÐÒÒ ÌÜØÙÖ ÒÔÔ×××Òº ÆÆØØÚ ÛÛÖÖÖ ×× ÒÔÔ××ÙÒÒ Ò ÒÒÑ ×××Ö ÓÑÔÐÐÜÜÒ ËËÖÖØØ ××Òº × ×ØØÐÐØ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÙÙ ÒÞÞÞÞ ÇÔØØÑÑÑÖÙÒÒ Öº Ö Ø Ò×ÓÒ×ØØÒ ÚÓÒ Ù׸ ×× ÌÜØÙÖ ÙÒÒ ÓÖÑ ÙÒØÖÖÒÒÖ ÚÓÒ ÒÒÒÒÒÖ ××ÒÒº ËÓÑÑØ ÚÖ¹ ÛÒÒÒØ Ö ÓÑÒÒÒ¹¹¹Å× ´´´Åµº

ÔÐÓÑÑÖÖØ ÚÓÒ ÆÓÖÑÑÒ ÌÖÖÔÔ ÌÖÖÔÔ¸ ¾¼¼¼ ÙØ ÙÙ Ñ ÖÖÑÑÛÓÖÖ ÚÓÒ ËØØÖÑÑÖ ÙÙº Ö ÚÖÛÒÒÒØ ÁÒÒÒÔÒÒÒÒÒ¹¹¹Å× ´ÁÁŵ¸ ÛÐÐ ÙÙ Ò ÐÐÐÒ ÒÒÒÓй

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 13


½º¾º ÁÆÇÊÊÆÍÆÆ ÁÆ ËÌÌÀÀÆÆÆ ÊÊÊÁÌÌÆ

image d0779bed1cdfd440dcdf667faf34a8b4

Ø ÆÆÙÖÓÓÒÒÓÖÑÑØØØ ÙÒÒ ÃÓÒÒØØÚÚ ÊÓÓÓØØØ Ö Ì͹ÁÐÑÑÒÒÙ

ÒÒÒÒ ÖÖØØÒ ÞÙÖ ÒÛÒÒÙÒÒ ÓÑÑÑÒº ÏØØÖÖ ÎÖÖ×××ÖÙÒÒÒÒ ÐÐÐÐÒ ÚÓÖ ÐÐÐÑ Ò Ö ÇÔØØÑÑÑÖÙÒÒ Ö ÚÓÒ ËØØÖÑÑÖ ÑÔÐÐÑÑÒØØØÖØØÒ ÐÐÓÖÖØØÑÑÒº ÁÒÒØØØÐ××ع ÞÙÒÒ ×××ÖØ Ñ ÙÙ ÒÒÒ ÙÙÙÒÒÒØØØØÓÖ¸ ÛÐÐÖ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÒÓ ÒÒÒØ ÚÓÖÐÐк ËÓ ÑÙ××ØØÒ ÙÙÙÒ ÑÑÒÙÙÐÐ ÖÖÖ××Ø ÛÖÖÖÒº ÖØØØ × ÑÔÐÐÑÑÒØØØÖØØ Ò ÖÖ ÔÐÓÑÑÖÖØ ×¸ ¾¼¼¼ Ö×ØÑÑÐÐÐ Ò ÈÖÓعÇÙع¹ÐÐÓÖÖØØÑÙ׸ ÛÐÐÖ ÒÔÔ××ÙÒÒ Ö ÅÓÐÐÐ ÖÖÖÖÐÐÐ ××ÐÐÙÒÒÒغ ××Ö ÎÖÖÖÒØØ ÛÛÖÖ ÒÒÒØ ÖÖÖØ Ö ÐÐÖ Ö ÌÜØÙÖ ×ÓÒÒÒÖÒ Ò ÒÚÖ××Ö ÏÖÔ ×ØØÑÑغ × ÞÞÞÞØØ ÙÙ Ð× Ö×ØØ ÅÅÅÐÐÐØ ÙÙ¸ Ò ÓÓ×ع¹¹ØØØØÓÖ ÚÓÒ ÎÓÓÐÐ ÙÒÒ ÂÓÒÒ× ÎÎÓÐÐ ÙÒÒ ÂÓÒÒ׸ ¾¼¼½ ÞÙ ÚÖÛÒÒÒÒ¸ ÙÑ ÒÒ ÒÒØØØÐÐ ÈÖÖ¹ ½ ÑÑØØÖ××ØÞÙÒÒ ÞÙ ÖÖÖÐØØÒº

½ Ù× ×¸ ¾ ¼ Ø ÒÒÒØ ÒÒÒÙØØØ ÖÚÓÖ¸ Ó Ö ÓÓ×ع¹¹ØØØØÓÖ ÞÙÖ ÒÛÒÒÙÒÒ Ñ¸ × ×Ø Ö ÚÓÒ Ù×ÞÙÙÙÙÙÒ¸ Ò ÒÒÒÖÖ× ÒÛÒÒÒÒÖÖ× ÎÖÖÖÖÖÖÒ ××ÖÖÖÖÒ ÛÙÖÖÖº

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 14


ÃÃÈÁÌÌÄ ½º ÁÆÄÄÁÌÍÆÆ

image f3f4ae23429d763389ca876385d3ec00

ÁÒ ÏÏÖÒÒÖ¸ ¾ ¼ ÛÙÖÖÖ ÚÓÖ ÐÐÐÑ Ö×ØØÐÐÙÒÒ Ö Å× ÖÛØØÖغ × Ò ÛÙÖ¹ Ò ÓÖѹ ÙÒÒ ÌÜØÙÖÖÓÑÔÓÒÒÒØØÒ Ù× Ò ××ÐÐÒ ØØÒ ÛÓÒÒÒÒº ÏÖÒÒÖ ÞØ Ò ×××ÒÒÖ ÔÐÓÑÑÖÖظ ×× × ÒÒÒØ ÞÛÛÒÒÒÒÒ ÒÓØÛÒÒÒÒ ×غ ÍÑ Ò Ù×××ÛÓÓÓÒÒÖÖ× ÅÓÐÐ ÞÙ ÖÖÖÐØØÒ ×ÔÔÔÔÔÐØ ÏÖÒÒÖ ÓÖÑÑÒ ÑÑØ ÒÒÖ ×Ó ÒÒÒÒØØÒ ËÔÔÔÔÔÐÑÑØÖÖܸ ÛÐÐ ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒÒÒ Ö ÓÖÖÖ×ÔÓÒÒÒÒÖÖÒÒÒ ÈÙÒÒØØ ÒØØØÐغ ÙÙ ×× ÎÖÖ×¹ ××ÖÙÒÒÒÒ Ø ××× × ÙØØ ÛÖØ ÙÒÒ ÒÒÒØ ÙÙ Ò ××Ö ÖÖØ ÒÛÒÒÙÒÒº ÒÒ ÒÒÒÖÖ ÆÆÙÙÖÙÒÒ × ÃÃÒØØÒÑÓÐи ÛÐÐ ÚÓÒ ÏÖÒÒÖ ÒÒÒÒÒÒÖØ ÛÙÖÖÖ ××ØÞÞ ××× ÒÒÒØ ÛØØÖ ÙÖÖº × ÃÃÒØØÒÑÓÐÐ ×Ø Ñ ÒØÐÐÐÒ ËËÒÒÒ ÙÙ Ö Ò ÒÒÙÙÖØØØØ× ÅÓÐи ×ÓÒÒÒÖÒ ÒÒ ÓÖÑ Ö ÐÐÚÓÖÚÖÖÖÖØÙÒÒº ÏÖÒÒÖ ÚÖÖÖÖØØØØ ÐÐÐ ÐÐÐÖ ÑØ ÒÒÑ ÛÒ ÃÃÒØØÒÒÐØØÖ ÚÓÖº × ×××ØØØØ ÒÒÒÒÞÙ ÚÓÐÐ×ØØÒÒÒÒ Ò ÒÒÙ×× ÚÓÒ ÀÀÐÐÐÐÐØ×××ÛÒÒÙÒÒÒÒ¸ Ö ÚÖÖÖÒÒÒÖØ ÌÜØÙÖÖÒÒÓÖÑÑØØÓÒ ÙÙ ×Ó ×ØØÖÖ¸ ×× ÒÒ ÒÖÖÖÖÒÒ ÙØØ ÒÔÔ××ÙÒÒ ÑÑÑÐÐÐ ×Ø ÛÛÛ Ò ÀÓÑÑÑи ¾¼¼¼¼ ÞÞÞÞØ ÛÙÖÖÖº ÒÒ ÒÒÒÖÙÒÒ¸ ÛÐÐ ××× × ÙØØ ÖÖÖÐØØÒ Ø¸ ×Ø ÆÙØÞÙÒÒ ÚÓÒ ÄÄÄÐÔÙÒÒØØÒ¸ ÙÙ ÈÓ××ØØÓÒ ××Ö ÈÙÒÒØØ ×Ø × ÙØØ ÙÒÚÖÖÒÒÒÖØ Ñ Ø Ñ Ò××ØÞ ÙÒÒ ÓÖÖÖÒØØØÖØ ××× Ò Ò ÎÓÖÖÖÖÒ¸ ÛÐÐ ÖÖÖØ× ÚÓÒ ËØØÖÑÑÖ ÑÑÑØ ÛÙÖÖÖÒº

×××ÖÖ ÎÖÖÖÒØØÒ Ö ÎÓÖÚÖÖÖÖØÙÒÒ Ð× × ÃÃÒØØÒÑÓÐÐ ÖÑÑÑÐÐÐØØ ËØÖÖÖÖ Ò ×××ÒÒÖ ÐÔÐÓÑÑÖÖØ ËØÖÖÖÖÖÖ¸ ¾¼¼¼¼º ÙÙ ×ØØÐØØØØ Ö ×××Ò ÖÖÑÑÛÓÖÖ ÙÙÙÖ×Ø ÑÓÙÐÐÖ¸ Û× ÒÒ ÒÒÒÒ ÖÛØØÖÙÒÒ ×××ÒÒÖ ÁÑÔÐÐÑÑÒØØØØÓÒ Ò ÐÐÐÒ ÖÖÖÖÒ ÞÙ¹ ÐÐ××غ ÍÑ ÅÓÐÐÐÒÔÔ××ÙÒÒ ÒÓ ÛØØÖ ÞÙ ××ÐÐÙÒÒÒÒÒ ÚÖÛÒÒÒØØ Ö ÙÒØØÖ Ò¹ ÖÖÑ ÈÖÖÑÑØØÖÔÖÖÖÖÖØØÓÒº ÀÀÀÖÖ ÛÛÖÖ × ÅÓÐÐ ÒÒÒØ ÑÑÑÖ Ñ ÐÐ ÒÒÙ ÒÒØØØÐÐ×××ÖØ ÙÒÒ ÒÒÒÔÔ××غ ËØØØØØØ×××Ò ÛÛÖÖ × ÐØÞØØ ÒÒÒÔÔ××ØØ ÅÓÐÐ ÑØ ÒÒÖ ÈÖÖÑÑØØÖ××ØÞÙÒÒ Ù× Ò ÚÓÖÖÖÖÖÖÖÒ ÒÒÒÖÙÒÒÒÒ ÒÒÒÔÔ××Ø ÙÒÒ Ð× ÁÒÒØØØÐÐ×××ÖÙÒÒ ÚÖÛÒÒÒغ Ò ÛØØÖÖÖ Ø ××Ö ÒÔÔ××ÙÒÒ ×Ø × ×××ÖÖ ÖÖÖ×××Ò ÚÓÒ ÊÓØع

ËËÖÖØØÛØØ Ö ÒÔÔ××ÙÒÒ ÝÒÒÑÑ×× Û ÐØ ÛÛÖÖº ÒÒ ÛØØÖÖ ÅÐÐÐØ Ò¹ ÔÔ××ÙÒÒ ÞÙ ÚÖÖ×××ÖÒ ×ØØÐÐØ ÔØØÚ ÒÔÔ××ÙÒÒ Öº ÀÀÀÖÖ ÑÑÑØ ÑÑÒ ××× ÞÙ ÆÙØÞÞÒ¸ ×× ÅÓÐÐÐ ÑÑØ ÛÒÒÒÒÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖÒ ×Ö Ùظ ÛÒÒ ÙÙ ÒÒÒØ ØØØй ÐÐÐÖظ ÒÔÔ×××Òº ÁÑ Ò××ØÞ ÞÙÖ ÖÖÖÖ××Ò ÒÔÔ××ÙÒÒ ÏÖÒÒÖ Ø × ÒÒÒØ Ò ÙÖ ÞÛ ËØÙÙÙÒº × ÛÛÖÖ Ð×Ó ÑÑØ ÒÙÖ ÛÒÒÒÒÒ ÈÖÖÑÑØØÖÒ ÓÒÒÒÒ ÙÒÒ ÒÞÞÞÐ Ö ÈÖÖÑÑØØÖ ÒÒ ÐÐÒÒ××Ñ ÖÖÖÖØ Ø Þ Û º º Ù Û Ö Ú ÖÖÖÒÒÒÖغ ÒÒ Ö ÈÖÖÑÑØØÖÔÖÖ¹

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 15


½º¾º ÁÆÇÊÊÆÍÆÆ ÁÆ ËÌÌÀÀÆÆÆ ÊÊÊÁÌÌÆ

ØØÓÒ ÒÒ × ÙÙ Ö ÑÑÑÖÖÖÖ ÐÐÐÖ ××Òº ÒÒÒØ ÑÑÑÖ ××ÒÖ ×Ø ×××Ø××ÝÔÓØØØ×× ØØØ×××ÐÐÐ ×ØØ ×ظ ÖØ ËØÖÖÖÖ ÑÑÑÖÖÖÖ ÀÝÔÓØØØ××Ò ÑÑغ

ÁÒ ×××ÒÒÖ ÐÓÖÖÖÖØ ÊÐи ¾¼¼¼ ÑÔÐÐÑÑÒØØØÖØØ ÊÊÊÐÐ Ò ÒØ ÊÓÓÙ×Ø ÆÓÖÑÑÐÐ××ØØÓÒ ÒÔÔ××ÙÒÒ××ÐÐÓÖÖØØÑÙ׸ ÛÐÐÖ ÑÑØ ÚÖ××ÒÒÒ ÖÓÓÙ×ØØÒ ÐÐÖ¹ ÙÒÒØØÓÒÒÒ Ö ×ØØÑÑÙÒÒ × ÒÔÔ××ÙÒÒ××××ÐÐÖ× Ö Å× ÓÑÒÒÒÖØ ÛÖÖÖÒ ÒÒº × ÖÑÑÑÐÐÐØ ÒÒ ÒÔÔ××ÙÒÒ ÙÙ ØØØÐÛ×× ÚÖÖÖÖØØÒ ÐÐÐÖÒº  ÒÒÒ ÐÐÖÖÙÒÒØØÓÒ ÖÖÖÖÒ ××× ÚÖ××ÒÒ¸ Ö ×ØØÑÑØØ ÐÐÐ ÖÓÓÙ×ØØ ÒÔÔ××ÙÒÒÒÒ ØÖÓØÞ ÎÖÖÖÖÙÒÒÒÒº ÀÀÀÖÖ ××ÖÖÒÒØØ Ö ××× ÒÒÒØ ÒÙÖ ÙÙ ÎÖÖÖÖÙÒÒ ÙÖÖ ÇÇØظ ×ÓÒÒÒÖÒ ÙÙ ÙÙ ÒÚÖÖÖÖÙÒÒ ÙÖÖ Ö ÙÒÒ × ×××ØØ׺ ÍÑ × ÑÑØ ÒÒÖ ÐÐÖÖÙÒÒØØÓÒ Ò ÞÙ ÒÒÒÒ¸ ÒØÛÛÛÐØØ Ö ÒÒ ÓÑÑÑÒÒÒÖØØ ÐÐÖÖÙÒÒØØÓÒº ××× ÎÓÖÖÖÖÖÒ ÖÑÑÑÐÐÐØ Ò ÙÒ ÙÙ ÒÔÔ××ÙÒÒ ×ØØÖÖ ÖÖÖ¹ ØØÒ ÐÐÐÖÒ Ò ÒÒÑ ÅÓÐи Û× Ù×ÛÖØÙÒÒ ××Ö ÖÖÖÖÐÐÐ ÚÖÖ×××Öغ

½º¾º¾ ÒØÛÛÛÐÙÒÒ Å¹ÁÒØØÖÔÖÖØØØØÓÒ

ÒÒ ÞÛØØ ËËËØÛ×× ÙÙ ÒØÛÛÛÐÙÒÒ Ö Å× ØÖØØØ ÖÖÙÙ ÙÖÖ¹ ÖØØÒ Ù×ÛÖØÙÒÒÒÒº ÒÒ ÖÖÖ×× Ö×××Ø ÖÞÙ ÛÛÖÖ Ò Ö ÐÐÙÒÒ ½º¾ Òº

ÒÒ ÖÖÖØ ÙÑÑÑÒÒÖÖÖÖ ÍÒØØÖ×ÙÙÙÒÒ ÛÙÖÖÖÒ ÖÖÖØ× ¾¼¼¼ ÚÓÒ ÌÖÖÔÔ ÌÖÖÔÔ¸ ¾¼¼¼¼ ¾ ÑÑÑغ Ö ÙÒØØÖ×ÙÙØØ ÃÐÐ×××××ØØÓÒ Ö Å× ÒÒÒ ÑÓØØÓÒÒÒ ¸ ÐØØÖ¸ ¹

××ÐÐÐØ ÙÒÒ Ö ÁÁÁÒØØØØغ Ö Ù×ÛÖØÙÒÒ Ö ÅÅÑÑÑ ÙÒÒ Ñ ÐØØÖ ÖÖÖÖÖØØ Ö ×ØØÒ ÖÖÖÖÒÒ××× ÑÑØØØÐ× ÆÆÆÖÖ×عÆÆÆÆÆÓÖ¹ÃÐÐ×××××ØÓÖÖÒ¸ ÛÓÓ ÐØØÖ×¹

Ö Ù×ÛÖØÙÒÒ × ××ÐÐÐØ× ÒØØÒ ××× ÅÄÈ× Ñ ×ØØÒº ÄÎɽ¹ÆÆØÞÞ ÖÖÖÖÖ¹ ØØÒ ×ØØÒ ÖÖÖÖÒÒ××× Ö ÖÖÒÒÙÒÒ Ö ÈÖ×ÓÒÒÒÒÒÒÒØØØØغ Ö ËËÛÖÔÙÒÒØ Ö Ù×ÛÖØÙÒÒ Ö Å× ÐÐÐ × ×¸ ¾¼¼¼ Ò Ö ÃÓÔÔÔÓ××Ò×ØØÑÑÙÒÒ¸ ÛÐÐ Ö Ù× Ò Å¹ÈÖÖÑÑØØÖÒ ÑÑØØØÐ× ÅÄÈ ×ØØÑÑØ ÛÙÖÖÖÒº × ÞÛØØ ÙÙÙÒÑÑÖÖ ÐÐÐØØ ××× ÙÙ ÈÖ×ÓÒÒÒÒÒÒÒØØØØØØÓÒº ÀÀÀÖ ÖÖÖÖÖØØ

¾ ÃÐÐ×××××ØØÓÒ Ò ××××ÑÓØØÓÒÒÒÒ ÒÒÙØÖÖи ÚÖÖÖÖÖÖظ ØÖÖÙÖÖÖ¸ Ö××ÖÓÒ¸ ÐÐÐÐÐи Ö¹ ÖÖ××ظ ÒÒ×ØÐÐÐ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 16


ÃÃÈÁÌÌÄ ½º ÁÆÄÄÁÌÍÆÆ

image 5233f5d40cf531a8512ff28c53c6e060

image bd7628d99ae359fe056d7f5d6b4e5abb

image 7e37cadaea545f72a64e5052139234a4
ÁÐÑÑÒÒÙ

××× ÙÒØØÖ ÎÖÛÒÒÙÒÒ × ËËÐÐÖÔÖÓÙÙØØ× ÑÑØ ½± ÖÖÖØØØ ÈÓ××ØØÚÒ Ò ×××ÖÖ× Ö¹ ÒÒ× Ð× ÌÖÖÔÔº ÏØØÖÖÖÒ ÛÙÖÖÖ ÚÖ×ÙÙØ Ù× Ò ××ÐÐÒ ÈÖÖÑÑØØÖÒ × ××ÐÐÐØ ×ÓÛÛÛ × ÐØØÖ ÑÑØ ÀÀÐÐÐ ÒÒ× ÅÄÈ ÞÙ ××ØÞÞÒº ××ÐÐÐØ×××ØÞÙÒÒ ÖÖÖÖÖØØ ÑÑØ ÈÖÓÞÞÒØ Ö ØØØ ÈÓ××ØØÚÒ Ò ÖÚÓÖÖÖÖÖÒÒÒ× ÖÖÖÒÒ׺ Ö ÐØØÖ×××ØÞÙÒÒ ÖÖÖÖÖØ × ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÑÑØ ÒÙÖ ¾¾¸¸± ÖÖÖØØØØÒ ÃÐÐ×××××ØØÓÒÒÒ Ò ÒÓÑÑÐ× ××ÐÐÐØØÖ× ÖÖÖÖÒÒ× Ð× ÌÖÖÔÔº

ÁÑ Ò××ØÞ ÞÙ Ò Ò Ö×ØØÒ ÖÖØØÒ ××ÖÖÒÒØØ ××× Ï ÖÒÒÖ ÏÏÖÒÒÖ¸ ¾¼¼¼¼ Ò Ö Ù×ÛÖØÙÒÒ Ö Å× ÙÙ ÅÅÑÑѺ ×ØØÐÐØØ ××× ÎÖÛÒÒÙÒÒ ÚÓÒ ËÎÅ× ÑÑØ ¾± ÖÖÖØØØ ÈÓ××ØØÚÒ Ð× ×ØØ ÅÅØØÓ ÖÖÙ׺

ÁÒ ÀÓÑÑÑи ¾¼¼¼ ÛÙÖÖÖ ××× ÎÓÖÖÖÖÖÒ ÒÓ Û ØØÖ ÙÒØØÖ×ÙÙغ ÀÀÀÖÖ ×ØØÐÐØØ ××× ÖÖÙ׸ ×× Ù×ÛÖØÙÒÒ ÑÑØØØÐ× ËÎÅ× ØØØ×××ÐÐÐ × ×ØØ ÖÖÖÖÒÒ××× Ö ÚÓÒ ÏÖÒÒÖ ÙÒØØÖ×ÙÙØØÒ ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÐÐÐÐÐÖغ ØØ ÛÐÐ ÏÖÒÒÖ Ò ×××ÒÒÖ ÖÖØ Ò¹ ÓÒÒØØ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÒÒÒØ ×ØØØØØØ ÛÖÖÖÒº ÏÖÒÒÖ ×ÖÖÒÒØØ ××× ÒÙÖ ÙÙ ¾¾¾

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 17


½º¿º ÄÁÁÁÁÊÍÆÆ

Ù×××ÛÐØØ ÐÐÐÖ Ö ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒº ÁÒ Ö ÖÖØ ÚÓÒ ÀÓÑÑÑÐ ÛÙÖÖÖ ÙÙ Ö ××ÑØØÒ ØØÒÒÒ ØØ×ØØظ ÙÖÖ ÛÙÖÖÖ ÒÙÖ ÒÒ ØØ ÚÓÒ º ¼ ÈÖÓÞÞÒØ ÖÖÖØØØ ÐÐ××××ÞÞÞÖØØÖ ÑÓØØÓÒ×××ÐÐÐÖ ÖÖÖÖÖظ Û× ÐÐÐÐØ Ñ ÑÖÖÖÖÒÒ× ÚÓÒ ÌÖÖÔÔ ÐÐк ÍÖ×××Ò Ö ÛÙÖÖÖÒ Ò ÀÓÑÑÑи ¾¼¼¼ ÖÖÖØ× Ò Ö×ØØÒ Ò××ØÞÞÒ ÙÒØØÖ×ÙÙغ ÁÒ ××Ö ÖÖØ ÛÛÖÖ Ñ ÃÃÔÔØØÐ ¿ ÒÓÑÑÐ ÒÒÒÒÖ ÖÖÙÙ ÒÒÒÒÒÒÒÒÒ ××× × ÎÖÖÖÖÖÖÒ¸ ÛÐÐ× Ò ××Ö ÖÖØ ÚÖÛÒÒÒØ ÛÛÖÖ¸ Ù× ××Ò ÈÖÓÓÐÐÑÑÒ ÖÖÖÖغ ×

ÑÓØØÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ ÖÓÓÙ×ØØÖ ÙÒÒ ÞÙÚÖÐÐ×××××Ö Ò ÀÀÒÐÐÐ ÙÙ ÒÒÒ Ò××ØÞ Ò ÒÒÑ ÁÒØØÖÖÖØØÓÒ×ÞÞÒÒÖÖÓ ÛÛÖÖº

½º¿ ÐÐÐÐÐÖÙÒÒ

Ù ÒÒ × ÀÀÙÔØØØØÐ× ××Ö ÖÖØ ÛÖÖÖÒ ÒÒØØ ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÚÓÖÖÖ×ØØÐÐظ ÛÐÐ ÞÙÖ ÓÔØØ××Ò ÑÓØØÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ ÒÒÒ××ØÞØ ÛÖÖÖÒ ÒÒÒÒ¸ Ù× ××Ò ÖÖØØÒ ÖÙÒÒ××ØÞÐÐÐ ÁÁÁÁÒ Ò ××Ö ÖÖØ ÖÒÓÑÑÑÒ ÛÖÖÖÒº ÑÓØØÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ ×ÓÛÛÛ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ××ÖÖÒÒÙÒÒ¸ ÛÐÐ Ò ××Ö Ö¹ Ø ÖÖÖÐÐ×××ÖØ ÛÖÖÖÒ¸ ÙÙ ÅÓÐÐÐÒ ×××ÖÖÒ¸ ÛÖÖÖÒ ×׸ Ò×Ó ÛÛÛ ÔØع ÚÒ ÖÖÖÙÖ××ÚÒ ËËØÞÚÖÖÖÖÖÖÒ¸ Ñ ÒÒÒÓÐÐÐÒÒÒÒ ÃÃÔÔØØÐ ¾ ÚÓÖÖÖ×ØØÐÐغ ÔØØÚÒ ÖÖÖÙÖ××ÚÒ ËËØÞÚÖÖÖÖÖÖÒ ÛÖÖÖÒ Ò ××Ö ÖÖØ Ð× ÀÀÐÐ×ÑÑØØØÐ ÞÙÖ ÞÞÞÒØØÒ ¹ ÖÖÖÒÙÒÒ ÚÓÒ ×ØØØØ×ØØ××Ò ÖÖÖÖÒ ÒÒÒ××ØÞØ ÙÒÒ ÛÖÖÖÒ Ö ÒÒÒÐÐ× Ò ÃÃÔÔØØÐ ¾ ÒÒÒÒÖ ÐÐÙÙØØغ

Ò ××Ö ÖÖØ ÚÖÛÒÒÒØØ ËÎŹÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ÛÛÖÖ Ò×Ó Ñ ÃÃÔÔØØÐ ¾ ×ÖÖÖ¹ Òº Ò ××Ñ ÃÃÔÔØØÐ ÚÓÖÖÖ×ØØÐÐØØÒ ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÛÖÖÖÒ Ö ÒÙÖ Ö×××Ø××ÖØØØ ØÖØØØ ÙÑ ÑÑ× ××ÑØÚÖ×ØØÒÒÒÒ× Ö ÖÖØ ÞÙ ÖÐÐÐÐØØÖÒº Ö ÚÖØØØØØÒÒÒ ÁÒÒÓÖ¹ ÑÑØØÓÒÒÒ ÛÖÖ ÒÒÒÒÒÒÒÒÖ ËØØÐÐÐ ÙÙ ÉÙÙÐÐÐÒ ÚÖÛÛÛ××Òº × ÒØÐÐÐ ÎÖÖÖÖÖÖÒ¸ ÛÐÐ× Ò ××Ö ÖÖØ ÒØÛÛÛÐØ ÛÙÖÖÖ¸ ÛÛÖÖ Ò ÃÃÔÔØØÐ ¿ ×ÖÖÖÖÒ ÙÒÒ ×ØØÐÐØ Ò ÃÃÖÒ ××Ö ÖÖØ Öº ÛÖÖ Ò ÑÓØØÓÒ×ÖÖÖÖÖ×××¹ ÓÒ ÙÒÒ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ××ÖÖÒÒÙÒÒ ÙÒØØÖÖÐÐÐÐÐÖغ Ò ×ÓÒÒÒÖÖÖ ÍÒØØÖÔÙÒÒØ Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ××ÖÖÒÒÙÒÒ ×Ø Â¹ÆÆÆÒ¹ËËØÞÙÒÒ¸ ×× ÚÖÖÖÖÖÖÒ×ØØØÒÒ×× Ò ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ×××ØÞÙÒÒ ÒØØØÖÖÖÖØ ×غ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 18


ÃÃÈÁÌÌÄ ½º ÁÆÄÄÁÌÍÆÆ

½¼

ÑÑØ Ò ÖÞÞÞÐØØÒ ÖÖÖÖÒÒ×××Ò ÚÓÖÖÖ×ØØÐÐغ Ù ÒÒ ÛÖÖÖÒ Ò ××Ñ ÃÃÔÔØØÐ Ó ÚÖÛÒÒÒØØÒ ØØÒÒÒÒ Ö ×ØØÐÐغ ×× ØØÒÒÒÒ ×ÓÐÐÐÒ Ò ××Ö ËØØÐÐÐ ÞÙ××ÑÑÑÒÒÒÒÒ××Ø ××ÖÖÖÖÒ ÛÖÖÖÒ¸ ÙÑ Ñ ÄÄ××Ö ÍÒØØÖ×× ÙÒÒ ×ÓÒÒÒÖ¹ ØØÒ ÞÙ ÚÖÖÖÙØÐÐÐÒº × ×ÓÐÐ × ×ÔÔØØÖ ÒÒÒÒÖ ÑÑÑÒ ÞÙ ÚÖ×ØØØØÒ ÛÖÙÑ ÒÒ ØØÒÒÒ Ò Ö ÒØ×ÔÖÖÖÒÒÒÒ ËØØÐÐÐ ÚÖÛÒÒÒØ ÛÙÖÖÖº ÙÒÒÚÖ××ÐÐ Ò××ØÞÞÞÖÖØ Ö Ò ××Ö ÖÖØ ÒØÛÛÛÐØØÒ ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÒÒØ ÒÞ ÒØ××ÒÒ ÚÓÒ Ò ÚÖÛÒÒÒØØÒ ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÅÓÐÐÐÒ º Ù× ××Ñ ÖÙÒÒ ÛÖÖÖÒ Ñ ÃÃÔÔØØÐ º¾ ÚÖ××ÒÒ ÅÓÐÐи ØØ×ØØØ ÙÒÒ ÑÑØ ÒÒÒÒÒÖ ÚÖÖÐÐÐÒº Ò×Ó ×ÓÐÐ ÙÒØØÖ×ÙÙØ ÛÖÖÖÒ ÓÓ ÙÒÒ Ò ÛÛÛ ÛØ × ÑÑÑÐÐÐ ×Ø Ù× Ò ØØÚ¹ ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÈÖÖÑÑØØÖÒ ÙÙ ÙÙÒÒ ×××Ø×ÔÓ×× ÞÙ ××ÐÐÐÐÐÒº ÒÒ ÒÒÒÒ ÐÐÐÐÐÒÒÒ ÎÖÑÙØÙÒÒ ×ظ ×× ÒÒÒØ ÐÐÐ ÈÖÖÑÑØØÖ¸ ÛÐÐ Ö ÅÓй ÐÐÒÔÔ××ÙÒÒ ÒÓØÛÒÒÒÒ ××ÒÒ ÙÙ Ö ÑÓØØÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ ÒÒØØØØ ÛÖÖÖÒº Ù× ××Ñ ÖÙÒÒ ÛÛÖÖ Ò ××Ö ÖÖØ ÒÒ ÈÖÖÑÑØØÖ××ÐÐÐØØÓÒ ÙÒØØÖ×ÙÙغ × ÖÖÖÖÒÒ× Ù× Ö ÈÖÖÑÑØØÖ××ÐÐÐØØÓÒ ÛÛÖÖ Ò×Ó Ñ ÃÃÔÔØØÐ ÖÖÖ×ØØÐÐØ ÙÒÒ ÖÐÐÙØØÖغ × ÏØØÖÖÒ ÛÙÖÖÖ ÖÛØØÖÙÒÒ Ö ÈÓ××Ò××ØÞÙÒÒ ÙÙ ÙÙÒÒ ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ×××ØÞÙÒÒ ÙÒØØÖ×ÙÙغ Ò×Ó ÛÛÖÖ Ò ÃÃÔÔØØÐ ØØ Ö ÑÓØØÓÒ×××ØÞÙÒÒ ÙÒÒ Ö ÙÙ¹ ÑÑÖÖ××ÑÑØ×××ØÞÙÒÒ ØÖÖÖØØغ

½ºº ÎÖÛÒÒØØ ÖÖØØÒ Ö ÑÓØØÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ

ÁÒ ××Ñ ××ÒÒØØ ×ÓÐÐÐÒ ÚÖÛÒÒØØ ÖÖØØÒ¸ ÛÐÐ ××× ÒÒÒÐÐ× ÑÑØ Ö ÑÓ¹ ØØÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ ××ØØØØÒ¸ ÚÓÖÖÖ×ØØÐÐØ ÛÖÖÖÒº ×× ÖÖØØÒ ×××ÖÖÒ ÞÛÖ ÒÒÒØ

ÙÙ Ò ×× ÖÖØ ÑÑØ ÒÒÒÒÒÒÒº

Ù ÒÒ ÒÒÖ Ò ÑÓØØÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ ×ØØØØ ØØÒÒÒÛÛÒÒÙÒÒº ÁÒÔÙØØØØØÒ ×ÓÐÐØØÒ ÒÓØÛÒÒÒÒÒÒ ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒÒÒ Ò ÑÑÑÐÐÐ×Ø ÓÑÔÔÔØØÖ ÓÖÑ ÖÖÔÖÖ××Ò¹ ØØØÖÖÒº ÙÖ ÛÛÒÒÙÒÒ ÚÓÒ ØØÒ ÞÙÖ ÚÚ×ÙÙÐÐÐÒ ÑÓØØÓÒ××Ù×ÛÖØÙÒÒ ÙÙ ×××ØØÖÒ ÒÒØ ÑÑÒ ÖÖÖ Û××ÒØÐÐÐ ÎÖÖÖÖÖÖÒº

½º ÐÐØØÜØÙÖ ¹ ÀÀÀÖÖ ×ØØØظ ××ÐÐ×Ø ÛÒÒ ÞÙÚÓÖ Ö ÐÐÐÖÖÖÖ ÙÙ Ò ¹

×××Ø ÖÖÒÞØ ÛÛÖÖ¸ × ÈÖÓÓÐÐÑ Ö ÒÓÖÑÑÒ ÑÑÒ××ÓÒÒÐÐØØغ Ò ×Ó ÖÓÓÓÖ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 19


½ººº ÎÎÊÏÆÆÌÌ ÊÊÊÁÌÌÆ Ê ÅÇÌÁÇÆËËÊÃÃÆÆÍÆÆ ½½

ÁÒÔÙØ ÐÐ××Ø ××× ÑÑØ ÒÒØØÒ ÅÅØØØÐÒ ÒÒÒØ ÖÖÖØ ÖÓÓÙ×Ø ÙÒÒ Ò ØÞÞÞØ Ù×¹ image 0e93302512554f50bb3f5a5f742c7738

Ù× Ò ÚÓÖÖÖÒÒÒÒØØÒ ÖÖÒÒÒÒ ÙÒÒ ÖÖÖØ× ÒÒ ÙÙÙÖ×Ø ÞÞÞÒØØ ÅÅØØÓ¹ ÞÙÖ ÅÓÐÐÐÐÐÐÙÒÒ ÞÙÖ ÎÖÖÖÖÙÒÒ ×ØØÒÒ¸ ÛÙÖÖÖ Ö ÑÓÐÐÐÐ×××ÖØØ Ò××ØÞ ¹ ÛÐغ ÀÀÀÖÞÙ ÛÙÖÖÖ ÁÑÔÐÐÑÑÒØØØÖÙÒÒ ÒÒÒÒ× ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÅÓÐÐ ´´´Åµ Ù× ¿ Ù× Ñ Ð ØØÓÒ ÓÒÒ ËÝ×ØØÑ ´´Ëµµ ××ÖÖÖÖÒ Ò ÑÑÒ ÙÒÒ ÖÖÖ××Ò¸ ½

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 20


ÃÃÈÁÌÌÄ ½º ÁÆÄÄÁÌÍÆÆ

½¾

ËØÖÖÖÖÖÖ¸ ¾¼¼¼ ÚÖÛÒÒÒغ

ÒÒ ÙÙÙ ÒÒÒÛÒÒÒØØ ÅÅØØÓ ÞÙÖ ÅÅÑÑÑÖÖÒÒÙÒÒ ××ÒÒ ×Ó ÒÒÒÒØØ ØØÓÒ ÍÒÒØ׺ ØØÓÒ ÍÒÒØ× ÛÙÖÖÖÒ Ñ ÊÊÊÑÑÒ × Ð ØØÓÒ ÓÒÒ ËÝ×ØØÑ ´´Ëµ Ò ÑÑÒ ÙÒÒ ÖÖÖ××Ò¸ ½ ÒÒÒÒÒÒÖغ ÒÒ ØØÓÒ ÍÒÒØ ´´Íµ ×ØØÐÐØ ÒÒ Û¹ ÙÒÒ ÒÒ× ×××Ø×ÑÙ××Ð× º ×× ÅÙ××ÐÐÛÙÒÒÒÒ ÐÐ×××Ò ××× Ò ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÚÓÒ ×××ØØÖÒ ÙÖÖ ÛÙÒÒ × ×××ØØ× ÞÛº ÒÒÒÖÙÒÒ ÚÓÒ ÒÒÑ ÐÐ ÞÙÑ ÒÒÒ×ØØÒ ÓÓÓÓØØÒº Í× ××ÒÒ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÒÙÖ × ÖÖÖÖÒÒ× Ö ÅÅÖÖÑÑÐ×¹ ÜØÖÖÖØØÓÒº

Ö ÑÓØØÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ ×Ø Ð×Ó ÙÓÖÖÒÙÒÒ ÚÓÒ ÃÓÑÒÒØØÓÒÒÒ ÚÓÒ ÅÙ××й ÛÙÒÒÒÒ ÞÛº Í× ÞÙ ÚÖ××ÒÒÒ ÑÓØØÓÒÒÒ ÒÓØÛÒÒÒÒº ÒÒ ÅÅÅÐÐÐØ ×× ÛÙÒÒ ÞÙ ÖÖÒÒÒÒ ×Ø Ö Ò××ØÞ × ÓÔØØ××Ò ÐÙ×××׺ ×Ó ÛÓÒÒÒÒÒÒ ÐÙ××ÚØÓÖÖÒ ÒÒÒÒ Ò××ÐÐÐÐÐÒÒ Ò ØØÓÒ ÍÒÒØ× ´´Í×µ ÖÖÖÖÖØ ÛÖÖÖÒº Ò ×ÓÐÐ× ÎÓÖÖÖÖÖÒ ÛÙÖÖÖ ÖÖÖØ× ½½½½ ÚÓÒ ××Ö ¹ ÓÓÓ Ò ÓÓÓ ÙÒÒ ÚÚ׸ ½ ÚÖÛÒÒÒغ Ö ÙÙ ÒÒÙÙÖÖÖ ÖÖØØÒ ÛÛÛ ËËÝÝÝÖÖÖÖ Ø Ðº¸ ¾¼¼¼ ÚÓÒ ÀÀÀÀ ËËÝÖÖÖÖ ÒÙØÞÞÒ Ò ÇÔØØ××Ò ÐÙ×× ÙÑ ÅÅÑÑÑ ÞÙ ×ØØÑÑÑÒº

image 26982f9dcf8b763ce759843015a46b7d

Ö ÎÓÖØØØÐ Ò Ö ÎÖÛÒÒÙÒÒ ÚÓÒ Í× ÙÒÒ ÚÖÛÒÒØØÒ ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÐÐÐÐØ ÖÖÒ¸ ×× Ö Ù××ÑÑÑÒÒÒÒÒ ÑÑØ Ö ÛÐÐÐÐÒ ÑÓØØÓÒ ×××Ö ÙØ ÒÒÒÛÛÛ××Ò ÛÖÖÖÒ ÒÒº ÏØØÖÖÖÒ ××ÒÒ ÖÖÖØ ÒÒÒÒ ÙÒÒ ×ÒÒÐÐÐ ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÞÙÖ ÃÐÐ×××××ØØÓÒ ÒÛÒÒÒÒÖ¸

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 21


½ººº ÎÎÊÏÆÆÌÌ ÊÊÊÁÌÌÆ Ê ÅÇÌÁÇÆËËÊÃÃÆÆÍÆÆ ½¿

ÛÙÒÒ Ò Ö ËËÕÙÙÒÞ ÙÒÒ ÑÑØ ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒ Ö ÑÓØØÓÒ××ÒÒÒÖÙÒÒ ÞÙ Ñ ØÔÙÒÒØ ÜÔÐÐÞÞØ Ð× ×ØØØØ××× ÛÙÒÒ×××ÐÐ ÚÓÖÐÐÐÐغ Ò ÆÆÆØØØÐ ÒÒ× ×ÓÐÐÒ ÎÖÖÖÖÖÖÒ× ×Ø ×¸ ×× ÒÙÖ ÑÓØØÓÒ××ÒÒÒÖÙÒÒÒÒ ÖÖÒÒØ Û ÖÖÖÒ ÒÒÒÒº ÙÙ ÛÒÒ ÑÑÒ ÒÙÖ ÑÓØØÓÒ××ÒÒÒÖÙÒÒ ÑÑÖÖظ ×Ø × ÒÒ Ö ÒÒ ÖÖÖØ ÞÙÚÖÐÐ××××× ÅÅØØÓ¸ Ö ÔÖ×ÓÒÒÒ×ÔÞÞÞÞ×× ÒÒÒÒØØÒ ÖÖÖ×××ØØØØ ÛÖÖÖÒ ÒÒÒÒº × ÖÖÖØØ ÈÖÓÓÐÐÑ Û× ÖÖ ÙÙØÖÖØØ ×Ø ÁÒÒØØØÐÐ×××ÖÙÒÒº ÏÒÒ ÑÑÒ ÒÙÖ ÒÒÒÖÙÒ¹ Ò ÑÑÖÖØ ×Ø × ÛÛÛØØØ Ù×××ÒÒ×××ØÙÙØØÓÒ ÜÜÜØ ÞÙ ÒÒÒÒ¸ ÞÙÙÙÑ ÖÖ ÒÒ ÑÓØØÓÒ××ÒÒÒÖÙÒÒ ÙÒÑÑÖÖØ ÐÐÐÐÒ¸ × ×Ø Ö ÚÓÖ ÐÐÐÑ ÙÖÖ Î ÖÖÖÖÙÒÒ ÒÒÒØ ÑÑÑÖ ÞÙ ÛÖÐÐÐ×ØØÒº ÁÒ ××Ö ÖÖØ ÛÛÖÖ ØÖÖÖØÙÒÒ Ö ÑÓØØÓÒ××ÒÒÒÖÙÒÒ

Ö ÞÞÞØÐÐÐÒ ØÖÖÖØÙÒÒ Ö Å× ÒØØØÐØØÒº

Ò ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÛÐÐ× ÖÖÖØ ÒÒ ÞÞÞØÐÐÐ Ù×ÛÖØÙÒÒ ÚÓÖÒÒÑÑظ ×Ø Ö Ò××ØÞ ÚÓÒ ÌÖÖÖ¹¹ÙÙÑÑÒØØعÆÆÆÚ Ý× ÆÆØÞÞÒ ´ÌƹÆÆØÞÞµº ××× ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÛÛÖÖ ÚÓÒ ÁÖÖ Ó¹ Ò ÓÓÓÒ Ø Ðº¸ ¾¼¼¿ ÙÒÒ ×ÔÔØØÖ ÚÓÒ ÆÆÆÙ ËËË ËËËË Ø Ðº¸ ¾¼¼¼ ÒÒÒÒÖ ××ÖÖÖ¹ Òº ××Ò ÆØÞÞÒ ÛÖÖ Ö ÑÓØØÓÒ Ò ÖÖÖ ÖÖÖÒÒغ ÂÂÂÂÖ ÃÒÓØØÒ ××× ÖÖÖÖÒ× ×ØØÐÐØ Ò ØÙÖÖ Öº ÁÑ ÐÐ Ö ÑÓØØÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ ××ÒÒ × ÑÑÖÖÒØØ ÅÅÖÖÑÑÐÐ ÙÒÒ ÛÙÒÒÒÒ Ö ÅÅÑÑѺ ÁÒ Ò ÌÖÖÒ××ØØÓÒÒÒ ÞÛÛ××Ò Ò ÃÒÓØØÒ ×Ø ÖÖÖÒÒ×ÛÖ××ÒÐÐÐØ ÚÓÒ ÒÒÑ ØÙÖ ÞÙ ÒÒÑ ÒÒÒÖÖÒ ÓÖغ Ö ÄÄ×ÙÒÒ × ÃÐÐ×××××ØØÓÒ×ÔÖÓÓÐÐÑ× ÛÛÖ × ÌƹÆÆØÞ Ù×××ÛÐظ ÛÐÐ× ÖÖÖØØ ÏÖ××ÒÐÐÐØ ÖØÖØØØØÒ ×××Ø×××ÕÙÙÒÞ ÐÐÐÐÐÖغ

image d11f494e9c0c2bdd328c3ec34f94ff74

ÐÐÙÒÒ ½ººº ×ÔÔÔÐ Ö ÒÒÒ ÌƹÃÐÐ×××××ØÓÖ

× Ò ÚÓÖÖÖ×ØØÐÐØØ ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÒÒÐØ ×××Ö Ò ÒÒØØÖÖÒ ÀÀÀÀÀÒ ÅÅÖÖÓÚ ÅÓÐÐÐÒ ´ÀÅÅ×µ¸ ÛÐÐ ÙÙ ×ÔÞÞÞÐÐÐ Ý×× ÆÆØÞÞ ××ÒÒº Ö ÍÒØØÖ×× ÐÐÐÐØ ÖÖÒ¸ ×× Ò Ò ÀÅÅ× Ò××ÐÐÐÐÐÒ Ò Ñ ÃÒÓØØÒ ÑÑÑÐÐÐ ××ÒÒº ÙÖÖ ××ÒÒ ÒÙÒ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 22


ÃÃÈÁÌÌÄ ½º ÁÆÄÄÁÌÍÆÆ

½½

ËËÕÙÙÒÞÞÞ××ÒÒØØ×ÐÐÒÒÒÒ ÞÙ ÒÒÑ ÀÅÅ ÒÒÒØ ÑÑÑÖ ×ØØØÐÐÐغ × ÏØØÖÖÒ ×ØØØØ ÒÙÒ Ò ÃÒÓØØÒ ÒÒÒØ ÑÑÑÖ ÞÛÒÒ×ÐÐÙÙÙ ÒÙÖ Ù× ÒÒÑ ØÙÖÖ¸ × ÒÒÒÒ ÚÚÚÐÑÑÑÖ ÚÖ××ÒÒÒ ØÙÖÖ× ÒÒÑ ÃÒÓØØÒ ÞÙÙÙÓÖÖÒÒØ ÛÖÖÖÒº ÅÅÒ ÖÖÖÐØ ×ÓÑÑØ ÒÒ Ö¹ ÒÒ×ÛÖ××ÒÐÐÐØ ÙÒÒ ÒÒ ÏÖ××ÒÐÐÐØ Ö ØÙÖÖ Ò ÒÒÑ ÃÒÓØØÒº ÁÁÁÁ Ö ÖÖÖÒÒ×ÛÖ××ÒÐÐÐØØÒ ÛÙÖÖÖ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× Ò ÑÑÑÒÒÖ ÖÖØ ÒÙÖ Ò ×ÓÛØ ÒÒÒÒÖÖØØظ ¸¸×× ÙÙ ÖÙÒÒ ××Ö ÒÒ ÐÐØØÙÒÒ × ÖÖÖÖÒÒ×××× Ö ÑÓØع ÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ ×ØØØØØØÒÒº

a 42 image d414c71d2b59a298e861cc088a904918

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 23


½½ image e423b5db9d5f213059efc33184deb89c

ÃÃÔÔØØÐ ¾

ÖÙÒÒÐÐÐÐÒ

ÁÒ ××Ö ÖÖØ ×ÓÐÐÐÒ ÒÒ ÑÓØØÓÒ×××ØÞÙÒÒ ×ÓÛÛÛ ÒÒ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ×××ØÞÙÒÒ ÖÖÖÐÐ×××ÖØ ÛÖÖÖÒº ÏÏÏ ÙÙ Ò ÐÐÙÒÒ ¾º½ ÞÞÞÞظ ×ÓÐÐ ÑÓØØÓÒ×××ØÞÙÒÒ ÒÒ ÑÓØØÓÒ×××ÐÐ ÙÒÒ ÒÒ ÑÓØØÓÒ××ÑÔÐ ÒØØØÐØØÒº

ËËØÞÙÒÒ ÙØÐÐÐ Ú ÖÖ×××ÖÒº ÙÖ ÛØØÖÖÒ ÖÖÖÖÙÒÒ Ö ÊÓÓÙ×ØØØØØ ×ÓÐÐÐÒ ÏÖ¹ ØØ Ö ×× ËËÐÐ ÞÙÚÓÖ ÒÓ ÙÖÖ ÒÒ ÅÅØØØÐÛÖØØØÐÐÙÒÒ ÐÐØØØØ ÛÖÖÖÒº ÀÀÀÖÞÙ ÛÛÖÖ Ò ÔØØÚÖ ÖÖÖÙÖ××ÚÖ ÅÅØØØÐÛÖØ ÐÐÐغ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ×××ØÞÙÒÒ ×ÓÐÐ Ò×Ó ÒÒ ËËÐÐ ÒØØØÐØØÒ¸ ÒÒÒ ÏÖØ Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ÐÐÐÐÐÖغ ÍÑ ÙÙ¹ ÑÑÖÖ××ÑÑØ Ò ÓÓÙ× Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ÞÙ ÒÒÒÒ¸ ÛÖÖÖÒ ÙÖÖ ÐÐÙÒÒ × ÞÞÞØÐÐÐÒ ÅØØØÐÛÖØ× ÐÐØØØØØÒ ÃÓÔÔÔÓ××Ò Ù××××××Òº × ×ÓÐÐ ÛØØÖÖÖÒ ÙÖÖ ¹ ÒÒ ÓÔØØÓÒÒÐÐ ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ×××ØÞÙÒÒ ×ÓÛÛÛ ÒÒÖ Â¹ÆÆÆÒ¹ËËØÞÙÒÒ ÖÛØØÖØ ÛÖÖÖÒº ÁÒ ××Ñ ÃÃÔÔØØÐ ×ÓÐÐÐÒ Ö ×× ÖÖØ ÚÖÛÒÒÒØØÒ ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÖÖÐÐÖØ ÛÖÖÖÒº ØØÒÒÖÙÒÒÐÐÐÐ ÐÐÐÒ Ò ××Ö ÖÖØ ÐÐ××ÕÙÙÒÞÞÒ¸ ÛÐÐ ÑÓØØÓÒÒÐÐ ¹ ×××ØØÖ ÞÞÞÞÞÒº ×× ÛÖÖÖÒ ÑÑØ ÀÀÐÐÐ ÚÓÒ ×ÓÓÓÒÒÒÒØØÒ ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÅÓÐÐÐÒ ´´´Åµ ×Ó ÙÙÙÖÖÖØØظ ×× ××× ÒÒÒ ÙØ ÞÙ ÒØØÖÔÖÖØØØÖÖÒÒÒÒ ÁÒÔÙØ ÐÐÐÒº Ù× ¹ ××Ò ÜØÖÖÖÖÖÖØØÒ ÅÅÖÖÑÑÐÐÒ ÛÖÖÖÒ Ò××ÐÐÐÐÐÒÒ ÏÖØØ Ö ÑÓØØÓÒ×××ÐÐ Ö¹ ÞÞÙÙغ Ö ×× ÐÐÙÒÒ ÓÑÑÑÒ ËÙÔÔÓÖعÎØÓÖ¹ÅÅ××ÒÒÒ ´ËÎÅ×µ ÞÙÑ Ò××ØÞº ÙÖÖ ×× ËÎŹÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ÛÛÖÖ Ð×Ó Ö ÑÑØØØÐ× Å× ÛÓÒÒÒÒ ÁÒÔÙØ Ò ÒÒÒ ½½¹¹ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑ ÐÐÐغ ÁÒ ××Ñ ÊÊÙÑ ×ÒÒ ÑÓØØÓÒÒÒ ÒÒÒ ÖÖÖ ÈÓ××Øع ÚÚØØØ ÒÒÒÓÖÖÒÒغ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 24


ÃÃÈÁÌÌÄ ¾º ÊÍÆÆÄÄÆ

½½

image 545800035f28da38ed228927f27b056a

- Kopfposenschätzung

- Blickrichtungsschätzung ÐÐÙÒÒ ¾º½½ ÖÓÓ ÎÖÖÖÖÖÖÒ×××Ö×××Ø

image fc93808f0fdf0eb70b8053efe7409353

ÚÚÖÖÖØØغ ×× ÐÐÐÐÐÖÒ Ö ÖÒÒ××× ÐÐÐÐÐØ ÞÞÞØÚÚÖ××ØÞØ ÞÙÑ ÁÒÔÙغ

ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ×××ØÞÙÒÒ ÙÒÒ ÖÖ ÍÒØØÖÔÙÒÒØØ ×ÓÐÐÐÒ Ò ××Ö ÖÖØ ÑÑØ ÀÀÐÐÐ ÚÓÒ ×ØØØØ×ØØ××Ò ÅÅÅÅÒ ÖÖÖÐÐ×××ÖØ ÛÖÖÖÒº Ö ÞÞÞÒØØ ÖÖÖÒÙÒÒ ××Ö ÅÅÅÅ ×ÓÐÐÐÒ Ö ÔØØÚÒ ÖÖÖÙÖ××ÚÒ ËËØÞÚÖÖÖÖÖÖÒ ÖÖÒÒÒÞÓÓÓÒ ÛÖÖÖÒº ÙÑÑÑ××ØÞØØÒ ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÔÖ×ÓÒÒÒ×ÔÞÞÞÞ×× ÖÖØØÒ¸ ×Ø × ÒÓØÛÒÒÒÒ Ò Ï¹ ××Ð ÒÒÖ ÈÖ×ÓÒ ÞÙ ÖÖÒÒÒÒº ººº× ÛÛÖÖ Ò ××Ö ÖÖØ ÑÑØØØÐ× ËÁÁ̹¹ØÙÖÖ ÖÐÐ×××Öغ × ××ÒÒ ÒÒÒÙØØØØ ØÙÖÖ ÒÒ× ÇÇØØ׸ ÛÐÐ ÙÙ ÒÒÑ ÐÐ ×ØØÑÑØ Û ÖÖÖÒº

ÛÙÒÒ ÞÛÛ××Ò ××Ò ÞÙ ÖÓÓ¸ ÛÖÖ ÒÒ ÒÒÙÙ ÈÖ×ÓÒ ÚÖÑÙØØغ Ò ××× Ò××ÐÐÐÐÐÒÒÒÒ Ù××××ÖÙÒÒÒÒ ÛÛÖÖ ÛÙ××Ø ÙÙ ÒÒ ÞÙ ØØØÐÐÐÐÖØØ ¹

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 25


¾º½º ÌÁÎι¹ÈÈÈÈÊÊÆÆƹÅÇÇÇÄÄ ½½

××ÖÖÖÖÙÒÒ ÚÖÞÞÞØØظ ÙÑ × ÎÖ×ØØÒÒÒÒ× ××Ö ÖÙÒÒÐÐÐÐÒ ÒÒÒØ ÙÒÒÒØØØ ÞÙ Ö××Û¹ ÖÖÒº Ö ØØØÐÐÐÐÖØØÖÖ ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒÒÒ ÛÛÖÖ Ò Ò ØÖÖÖÖÒÒÒÒ ËØØÐÐÐÒ ÙÙ ÉÙÙÐÐÐÒ ÚÖÛÛÛ××Òº

¾º½ ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÅÓÐÐ

ÁÒ ××Ö ÖÖØ ×ÓÐÐÐÒ ×××Ø×××ÐÐÐÖ ÒÒÒ Ò ÒØØØÐØØÒÒÒ ÑÓØØÓÒÒÒ ÒØØÖÔÖÖØØØÖØ ÛÖÖÖÒº ÒÒ ÁÒØØÖÔÖÖØØØØÓÒ ÒÒ× ×ÓÐÐÒ ÓÓÑÑÒ××ÓÒÒÐÐÒ ÊÊÙÑ× ÒØ ÞÞÞÒØ ÙÒÒ ÖÓÓÙ×Ø ÑÑÑÐÐÐ ×ظ ÑÙ×× ××Ö ÁÒØØÖÔÖÖØØØØÓÒ ÒÒ ÅÅÖÖÑÑÐ××ÜØÖÖÖØØÓÒ ÚÓÖÖÖ¹ ××ÐØØØ ÛÖÖÖÒº Ò ××Ö ÖÖØ ÚÖÛÒÒÒØØ ÅÖÖÑÑÐ××ÜØÖÖÖØØÓÒ ÖÖÓÐÐØ ÑØ ÀÀÐÐÐ Ö ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÅÓÓÓÐÐÐÒº Ù× ××Ñ ÖÙÒÒ ÛÛÖÖ Ò ××Ö ËØØÐÐÐ Ö ÙÙÙÙÙ ÙÒÒ ÙÒÒØØÓÒ×Û×× ÒÒ× ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÅÓÓÓÐÐ ××ÖÖÖÖÒº ××Ö ××ÒÒØØ ÙÒØØÖØØØÐØ ××× Ò ×Ý×ØØÑÑØØ×× ÍÒØØÖÖÖ××ÒÒØØظ ÛÐÐ ×××

ÎÓÖÚÖÖÖÖØÙÒÒ Ö ÐÐÐÖ¸ ÚÓÖ ÐÐÐÑ ÍÒØØÖ×× Ò Ö ÐÐÙÙØÙÒÒ Ö ÐÐÐÖ Ù××ÐÐÐÐÒ ×ÓÐк ÙÙ Ò ÚÓÖÚÖÖÖÖØØØØÒ ÙÒÒ ÐÐÐÐØØÒ ÐÐÐÖÒ ÖÖÓÐÐØ ÒÙÒ Ö ÅÓ¹ ÐÐÐÐÙº Ò ×ÓÐÐ× ÅÓÓÓÐÐ ×ØØØØ Ù× ×ÓÓÓÒÒÒÒØØÒ ÓÖѹ ÙÒÒ ÌÜØÙÖÖÓÑÔÓÒÒÒØØÒ¸ ÛÐÐ ÙÖÖ ÒÒØØ ÃÓÑÒÒØØÓÒ Ò ×××Ø ××ÖÖÖÖÒ ÒÒÒÒº Ö ÅÓÓÓÐÐÐÐÙ ×××ÖØ Ñ Ï××ÒØÐÐÐÒ ÙÙ ÒÒ ÀÀÙÔØØÓÑÔÓÒÒÒØØÒÒÒÒÐÝ×׸ Ò ÛÐÐÖ ×× ÓÖѹ ÙÒÒ ÌÜØÙÖÖÓÑÔÓÒÒÒØØÒ Ù× ÌÖÖÖÒÒÒÒ×××ØØÒ ÛÓÒÒÒÒ ÛÖÖÖÒº ÁÒ ÐÐÙÒÒ ¾º¾ ÛÛÖÖ Ò ÖÖÐÐÐ Ö Ö×ØØÐÐÙÒÒ ÒÒ× Å× Ò¸ ÛÓÓÙÖÖ ÒÒÒÓÐÐÐÒÒÒÒ ÍÒØØÖÔÙÒÒØØ ÑÓØØÚÚÚÖØ ××ÒÒº

image 8171f7123be8473ecde9d1cfe7b5bbfa
ÚÚÖÙØÐÐÐÐØ ÛÛÖÒº

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 26


ÃÃÈÁÌÌÄ ¾º ÊÍÆÆÄÄÆ

½½

ÀÀØ ÑÑÒ ÒÙÒ Ò ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÅÓÐÐ ´´´Åµ¸ ×Ó ÒÒ ××× ÙÙ ÒÒÑ ¹ ×××Ø×××ÐÐ ÒÒÒÛÒÒÒØ ÛÖÖÖÒº ÀÀÀÖÞÙ ÒÒØØØØ ÑÒ ÑÐÐÐ×Ø ÜÜÜØØ ÈÓ××ØØÓÒ × ×××ØØ׸ Ź¹ÒÔÔ××ÙÒÒ Ò ÐÓÓÐ ÓÔÖÖÖÖÖÒÒÒÖ ÎÓÖÖÖÒÒ ×غ ÍÑ ×× ÈÓ××Øع ÓÒ ÞÙ ×ØØÑÑÑÒ ×Ø Ò ×××Ø×××ØØØØÓÖ ÒÓØÛÒÒÒÒº ÀÀÀÖÖ ÖÛÛÛ× ××× Ö ÓÓ×ع ØØØØÓÖ ×××Ö Ð× Ö ÈÖÖÖØØØÐ×Øغ ÀÀØ ÑÑÒ ÒÙÒ Ò ÖÖÖÖ × ×××ØØ× Ò¹ ÖÖÖÖÒÒ ÜÜÜØ ×ØØÑÑØ ÒÒ Ò ××Ñ ÖÖÖÖ ÅÓÐÐÐÒÔÔ××ÙÒÒ ÒÒÒÒº ÍÑ ÒÔÔ××ÙÒÒ ÖÓÓÙ×ØØÖ ÒÖ ËØØÖÙÒÒÒÒ ÞÙ ÑÑÑÒ ÒÒÒÒ ÚÖ××ÒÒ ÐÐÖ¹ ÙÒÒØØÓÒÒÒ ÚÖÛÒÒÒØ ÛÖÖÖÒº ÁÑ ÐÐÙÒÒ ¾º¿ ÛÖ Ò ÖÖÐÐÐ Ö ÒÔÔ××ÙÒÒ ÒÒ× Å× Òº ÀÀÀÖÖÙÖÖ ×ÒÒ ÛØØÖÖÒ ÍÒØØÖÔÙÒÒØØ ××× ××ÒÒØØØ× ÑÓ¹ ØØÚÚÚÖغ

image e65b8fcf55f03ad3d68e7d70aac8be28
ÚÚÖÙØÐÐÐÐØ ÛÛÖÒº

¾º½º½ ÅÓÐÐÐÙÙÙÙÙ

ÁÒ ××Ñ ××ÒÒØØ ×ÓÐÐ Ò ÖÖÐÐÐ ÖÖÖÖ Ò ÛÖÖÖÒ ÛÛÛ Ò ØØÚ¹ ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÅÓÐÐ Ö×ØØÐÐØ ÛÖÖº ººÒ ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÅÓÐÐ ´´´Åµ ×ØØ ÞÙÑ ÒÒÒ Ù× ÃÓÑÔÓÒÒÒØØÒ¸ ÛÐÐ ÞÙÖ ××ÖÖÖÖÙÒÒ Ö ÓÖÑ ÒÒ× ÇÇØØ× ÓÑÒÒÒÖØ ÛÖÖÖÒ ÒÒÒÒº ÁÒ ÐÐÙÒÒ ¾º ÛÖÖÖÒ ÜÜÑÔÐÐÖÖ×× ÓÖÑÑÓÑÔÓÒÒÒØØÒ ÖÖÖ×ØØÐÐغ ÙÑ ÒÒÒÖÖÒ ×ØÞØ Ò Å ÙÙ ÌÜØÙÖÖÓÑÔÓÒÒÒØØÒº ×× ÒÒÒÒ ÒÒÐÓÓ ÞÙÖ ××ÖÖÖÖÙÒÒ Ö ÌÜØÙÖ ÒÒ× ÇÇØØ× ÓÑÒÒÒÖØ ÛÖÖÖÒº ÙÖ ÎÖÖÖÙØÐÐÐÙÒÒ ××ÒÒ Ò ÐÐÙÒÒ ¾ºº ÜÜÑÔÐÐÖÖ×× ÌÜØÙÖÖÓÑÔÓÒÒÒØØÒ ÖÖÖ×ØØÐÐغ ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÅÓÐÐÐ ÖÛØØÖÙÒÒ Ö ËËËÔ¹ÅÓÐÐÐ ÙÑ ÒÔÔ××ÙÒÒ Ö ÌÜØÙÖÖÒÒÓÖÑÑØØÓÒÒÒ Ö×ØØÐÐÐÒ¸ ×Ø × ÞÙ Ö×Ø ÒÓØÛÒÒÒÒ ÓÖÑÑÓÑÔÓÒÒÒØØÒ × ÅÓÐÐ× ÞÙ ÖÞÞÙÙÙÒº

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 27


¾º½º ÌÁÎι¹ÈÈÈÈÊÊÆÆƹÅÇÇÇÄÄ ½½

image 0814ac79bb1cf558569f2c2084b61012

ÓÖÑÑÓÑÔÓÒÒÒØØÒ

ÓÖÑÑÓÑÔÓÒÒÒØØÒ ÒÒÒ¸ ÛÛÛ Ö ÆÆÑÑ ÚÖÑÙØØÒ ÐÐ××ظ Ö ××ÖÖÖÖÙÒÒ Ö ÓÖÑ ÒÒ× ÇÇØ׸ Ö Ñ ×××غ ÍÑ Ò ÅÓÐÐ Ö ÓÖÑ ÞÙ Ö×ØØÐÐÐÒ ××ÒÒ Êʹ ½ ÖÖÒÞÞÓÖÑÑÒ ÒÓØÛÒÒÒÒ¸ ÛÐÐ Ò ÓÖÑ ÚÓÒ ÄÄÄÐÔÙÒÒØØÒ ÙÙ ÒÒÑ ÐÐ ÚÓÖÐÐÐÐÐÒº

× ÄÄÄÐÔÙÒÒØØ ÙÙ ÒÒÑ ×××Ø×××ÐÐ ÐÐÐÐÐÒ ×Ø ÖÖ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× Ö×Ø Ö × ÖÑÑØØØÐÒ Ö ÌÜØÙÖÖÓÑÔÓÒÒÒØØÒ ÒÓØÛÒÒÒÒº ººÒ ×ÔÔÔÐ Ö ×ÓÐÐ ÄÄÄÐÔÙÒÒØØ ÞÙÖ ××ÖÖÖÖÙÒÒ ÒÒÖ ×××Ø××ÓÖÑ ×Ø Ò ÐÐÙÒÒ ¾ºº ÞÙ ××××Òº ÍÑ ×ÔÔØØÖ ÒÒ ÌÜØÙÖ ÙÙ ×× ÓÖÑ ÞÙ ÐÐÐÐÒ ×Ø ÒÒ ÍÒØØÖØØØÐÙÒÒ Ö ×××Ø×¹ ÓÖÑ Ò ÐÐÐÒ ÒÓØÛÒÒÒÒº ººº×× ÍÒØØÖØØØÐÙÒÒ ÛÖÖ ÙÖÖ Ò Ì ÖÖÖÒÒÙÐÐØØÓÒ ÖÖÖÖÖغ × Ø¸ ×× ÈÙÒÒØØ ÙÖÖ ÒÒØØ ÖÖÖÖÖ ÚÖÖÙÒÒÒÒ ÛÖÖÖÒ Ñ×××Òº × ÖÖÖÖÒÒ× ÒÒÖ ×ÓÐÐÒ ÌÖÖÖÒÒÙÐÐØØÓÒ ×Ø Ò ÐÐÙÒÒ ¾ºº ÖÖÖ×ØØÐÐغ ×ÓÓÓÒÒÒÒØØÒ ÐÓÓÓÐÐÒ ÓÖÑÑÓÑÔÓÒÒÒØØÒ ××ÖÖÖÖÒ Ä ÒÒ× ÇÇØØ× ÙÙ ½ ÚÚÖØÙÙÐÐÐ ÈÙÒÒØØ Ò ÑÑÖÖÒØØÒ ËØØÐÐÐÒ ÞÙÖ ××ÖÖÖÖÙÒÒ ÒÒÖ ÓÖÑ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 28


ÃÃÈÁÌÌÄ ¾º ÊÍÆÆÄÄÆ

¾¼

image f53d895a633b3e6dac487f8508a1b37b
ËØÖÖÖÖÖÖ¸ ¾¼¼¼

Ñ ÐÐ ÙÒÒ Ñ×××Ò ÒÒÒØ ÐÐÖÒØ ÛÖÖÖÒº ËËË ÛÖÖÖÒ ×ÔÔØØÖ Ö Ò ÇÇع ØØØØÓÖ ×ØØÑÑغ ÙÖ ×ÔÔØØÖÖÒ ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ××ÖÖÖÖÙÒÒ ÒÒÖ ÓÖÑ ××ÒÒ ÐÓÓ¹ ÐÐ ÓÖÑÑÓÑÔÓÒÒÒØØÒ ÒÓØÛÒÒÒÒº ÖÙÒÒÒÓÖѸ ÓÖÑÑÓÑÔÓÒÒÒØØ s 0 ¸ ÛÛÖÖ Ò ÒÒÖ ÀÀÙÔØØÓÑÔÓÒÒÒØØÒÒÒÒÐÝ×× Ù× Ò Ö ÚÓÖÐÐÐÐÐÒÒÒÒ ÄÄÄÐÐÐØØÒ ×ØØÑÑغ ÒÒÙ×Ó ÛÖÖÖÒ m ÀÀÙÔØÚÖÖÖØØÓÒÒÒ ´s 1 ...s m µ ××Ö ÖÙÒÒÒÓÖÑ ÖÑÑØØØÐغ

ÌÜØÙÖÖÓÑÔÓÒÒÒØØÒ

×××Ö ÛÙÖÖÖ Ò ××Ö ÖÖØ ÖÖÐÐÖظ ÛÛÛ ÒÓØÛÒÒÒÒÒÒ ÐÓÓÐÐÒ ÓÖÑÑÓÑÔÓÒÒÒ¹ ØØÒ Ö ××ÖÖÖÖÙÒÒ ÒÒÖ ÓÖÑ ÐÐÖÒØ ÛÖÖÖÒ ÒÒÒÒº × ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ ÅÓÐÐ ´´´Åµ ÙÒØØÖ××Ø ××× ÐÐÐÖÖÖÒÒ׸ ÛÛÛ ÖÖÖØ× ÖÛÒظ ÙÖÖ Ú ÓÑ ËËËÔ¹ ÅÓÐи ×× ÙÙ ÌÜØÙÖ ÒÒÒÔÔ××Ø ÛÛÖÖº ÀÀÀÖÞÙ ÛÛÖÖ Ö ÙÖÖ ÄĹ ÐÔÙÒÒØØ ××ÖÖÖÖÒÒÒ ÖÖÖÖ¸ ÒÒ ÃÓÑÔÓÒÒÒØØÒÒÒÒÐÝ×× ÙÖÖÖغ ÏÏÏ Ò

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 29


¾º½º ÌÁÎι¹ÈÈÈÈÊÊÆÆƹÅÇÇÇÄÄ ¾½

ÏÏÖÒÒÖ¸ ¾ ¼ ÞÞÞÞØ ÛÙÖÖÖ Ñ×××Ò ÌÖÖÖÒÒÒÒ×××ØØÒ ÖÖÖÖ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÒÒÒØ ÞÛÒÒ×ÐÐÙÙÙ ÙÙ ÒÒÒ Ö ÓÖÑÑÓÑÔÓÒÒÒØØÒ ÒØ×ÔÖÖÖÒº Ö ×ØØÑÑÙÒÒ Ö ÌÜØÙÖÖÓÑÔÓÒÒÒØØÒ ×Ø × ÒÓØÛÒÒÒÒ × ÁÒÔÙØØØ×××Ø ÙÖÖ ×ØØØÛ×× ÒÒ ÌÖÖÒ××ÓÖÑÑØØÓÒ ÙÙ ÖÙÒÒÒÓÖÑ s 0 ÞÙ ÖÖÖÖÖÖÒº ××× ØÖÖÒ××ÓÖÑÑÑÖØØ ×××Ø ÛÛÖÖ Ð× ÏÖÔ W (x; p) ÞÞÞÞÒÒغ ÅÅÒ ÖÖÖÐØ ×Ó ÒÐÐÐ Û Ö ÓÖÑ Ò ÅÅØØØй ÛÖØØØ×××Ø A 0 ÙÒÒ n ÀÀÙÔØÚÖÖÖØØÓÒÒÒ ÚÓÒ ××Ѹ ×Ó ÒÒÒÒØØÒ ÖÖÙÛÖع ÓÑÔÓÒÒÒØØÒ A 1 ...A n º ×× ÖÖÙÛÖØØÓÑÔÓÒÒÒØØÒ ×ØØÐÐÐÒ ÒÒ ÖØ ÒÒÒÒÒ× Ö¸ ×××Ò Ù×××××Ò ÙÒÒ Ù××ÑÑÑÒ××ØÞÙÒÒ ÒÒÒØ ÒÙÖ ÚÓÒ Ò ÌÖÖÖÒÒÒÒ×××ØØÒ¸ ×ÓÒÒÒÖÒ ÙÙ ÖÖÖÖÐÐÐ ÚÓÒ Ö ÎÓÖÚÖÖÖÖØÙÒÒ ÒÒÒÒº × ÞÞÞÞØ ÒÓÑÑÐ× ÛÛÛ ÛÛÛØØØ Ö Ò××ØÞ ÒÒÖ ÑÐÐÐ×Ø ÓÔØØÑÑÐÐÒ ÐÐÚÓÖÚÖÖÖÖØÙÒÒ ×غ

ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖ

Ò Å ×ØØØØ ÞÙÑ ÒÒÒ¸ ÛÛÛ ÖÖÖØ× ××ÖÖÖÖÒ¸ Ù× ÙÖÖ Ì ÖÖÖÒÒÒÒ×××ØØÒ ÖÑÑع ØØÐØØÒ ÓÖÑÑÓÑÔÓÒÒÒØØÒº ÆÆÆ Ö ÁÒÒØØØÐÐ×××ÖÙÒÒ ÑÑØØØÐ× ÓÓ×ع¹¹ØØØØÓÖ׸ ÖÖÓÐÐØ ÐÓÓÐÐ ÒÔÔ××ÙÒÒ Ö ÓÖÑ Ò Ò ×××ظ ÙÖÖ ÄÒÒÒÖÖÓÑÒÒØØÓÒ Ö ÓÖÑÑÓѹ ÔÓÒÒÒØØÒ s i º ÞÙ ÚÖÛÒÒÒØØÒ ÛÛÛØØ ÛÖÖÖÒ Ð× ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖ p ÞÞÞÞÒÒغ ÁÑ ÍÑÑÑÒÒ ÑÑØ Ò Å× ×ÔÖÖÖØ ÑÒ ÚÚÚÐ ÚÓÒ ÐÓÓÐÐÒ ÙÒÒ ÐÓÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖº ÐÓÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖ ×ÖÖÖÖÒ Ò ÒØØØÐ Ö ÐÓÓÓÐÐÒ ÓÖÑÑÓÑÔÓÒÒÒØØÒº ÐÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖ ×ÖÖÖÖÒ ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÓÖÑ × ÇÇØØ× ÞÛº × ×××ØØ׺ × ×Ø Ò Ö ÐÐÙÒÒ ¾ºº ÞÞÞÞغ

image 9579683f8ade7672f73aa5fbdefad156

×غ ÉÙÙÐÐÐÐ ËØÖÖÖÖÖÖ¸ ¾¼¼¼¼

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 30


ÃÃÈÁÌÌÄ ¾º ÊÍÆÆÄÄÆ

¾¾

ÓÖÑ ÒÒ× ×××ØØ× ÐÐ××Ø × Ð×Ó ÛÛÛ ÓÐÐØ ××ÖÖÖÖÒº

m image 876a4352d5f1846c0b5ef91f448957a1

i=1 ÌÜØÙÖÔÔÖÖÑÑØØÖ

ÞÛØØ ÃÓÑÔÓÒÒÒØØ ÒÒ× Å× ××ÒÒ ÌÜØÙÖÖÓÑÔÓÒÒÒØØÒº ÙÖÖ ÄÄÒÒÒÖÖÓѹ ÒÒØØÓÒ ××Ö ÐÐ××Ø ××× ÌÜØÙÖÖÒÒÓÖÑÑØØÓÒ¸ ÒÐÐÐ ÛÛÛ Ö ÓÖѸ Ö È¹ ÖÖÑÑØØÖ ××ÖÖÖÖÒº ×ÓÓÓÒÒÒÒØØÒ ÌÜØÙÖÔÔÖÖÑÑØØÖ λ i Ò Ð×Ó Ò¸ ÙÑ ÛÐÐÒ ÒØØØÐ ÒÒ ÌÜØÙÖÖÓÑÔÓÒÒÒØØ Ñ ÛÐÐÐÐÒ ÖÖÙÛÖØØØÐÐ ÒØØØÐØØÒ ×غ

n

A (x) = A 0 + λ i A i ´¾º¾µ i=1

ÐÐÙÒÒ ¾ºº ×ÓÐÐ ÒÓ ÒÑÑÐ Ö Ù××ÑÑÑÒÒÒÒÒ ÞÛÛ××Ò Ö ÓÖÑ ÙÒÒ Ö ÌÜØÙÖ ÚÖÖÖÙØÐÐÐÒ ÛÖÖÖÒº

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 31


¾º½º ÌÁÎι¹ÈÈÈÈÊÊÆÆƹÅÇÇÇÄÄ ¾¿

image 942696a12cf1c175f9d57d7b8ffb2318

ÖÙÒÒÒÓÖÑ ÛÛÖÔØØÒ ÌÜØÙÖ A (x)º ÉÙÙÐÐÐÐ ÏÏÖÒÒÖ¸ ¾¼¼¼¼

¾º½º¾ ÅÓÐÐÐÒÔÔ××ÙÒÒ

ÁÒ ××Ñ ××ÒÒØØ ×ÓÐÐ ÖÖÖÐÐÐØ ÛÖÖÖÒ¸ ÛÛÛ ÒÔÔ××ÙÒÒ ÒÒ× Å× ÖÙÒÒ××ØÞ¹ ÐÐÐ ÙÒÒØØÓÒÒÒÖغ Ö ÒÒ ÙØØ ÒÔÔ××ÙÒÒ × Å Ò Ò ×××Ø Ñ ×××Ò ×ØØÒ ÈÖÖÑÑØØÖ Ö ÒÒ ÑÑÑÐÐÐ×Ø ÙØØ ××ÖÖÖÖÙÒÒ Ö ×××Ø××ÓÖѸ ×ÓÛÛÛ Ö ÌÜØÙÖ ÖÑÑØØØÐØ ÛÖÖÖÒº × ÒÒ ÑÑØØØÐ× ÖÖÖÖÖÒØØÒÒÒ×ØØØØ ÖÖÓÐÐÐÒº Ù ÒÒ Ñ×××Ò ÖÖÖÖ ÈÖÖÑÑØØÖ ÒÒØØØÐÐ×××ÖØ ÛÖÖÖÒº ÙÖÖ Ò Ø×ØØØØ Ò Ö×¹ ØØ× ×ÝÒØØØØØ×××ÖØØ× ×××غ ××× ÛÛÖÖ ÑÑØ Ñ Ñ ÐÐ ÒØØØÐØØÒÒÒ ×××Ø Ú ÖÖÐÐÐÒ ÙÑ ×Ó Ò ÐÐÖ E ÞÙ ÖÑÑØØØÐÒº Ò××ÐÐÐÐÐÒÒ ÛÛÖÖ ××Ö ÐÐÖ ÑÑØØØÐ× ÖÖÖÖÖÒØØÒ¹ ×ØØØØ ÑÑÒÒÑÑÑÖغ × ÒÒÒÐØ ××× Ð × Ó ÙÑ ÒÒÒ ÞÝÝÐÐ××Ò ÎÓÖÖÖÒÒ¸ ÛÐÐÖ Ù× Ö ÅÓÐÐÐÒÒÐÝ×× ÙÒÒ Ö ÈÖÖÑÑØØÖÖÒÔÔ××ÙÒÒ ×ØØØغ × ÛÛÖÖ Ò Ö ÐÐÙÒÒ ¾º½¼ ÖÖÖ×ØØÐÐغ ÍÑ × ÞÙ ÖÖÖÖÖÒ ÛÛÖÖ Ö ÄÙÙÙ×¹ÃÃÒÒÒÒ¹¹ÐÐÓÖÖØØÑÙ×

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 32


ÃÃÈÁÌÌÄ ¾º ÊÍÆÆÄÄÆ

¾¾

image 67386519b2944f2cf769fc0e9f2cb1a3

ÒÔ××ÙÒÒ ÒÒ× ØØÚÚ¹¹ÔÔÖÒÒ¹ÅÓÐÐ× ÙÙ Ò ××××غ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 33


¾º½º ÌÁÎι¹ÈÈÈÈÊÊÆÆƹÅÇÇÇÄÄ ¾¾

ÄÙÙÙ× ÙÒÒ ÃÃÒÒÒÒ¸ ½ ÚÖÛÒÒÒغ Ð ×Ø × ÖÖÒÞ ÒÒ× ×¹

ØØÒ ÌÑÔÐÐØØ× T (x) ÙÒÒ Ñ Ò × ÌÑÔÐÐØØØÓÓÖÖÖÒÒØØÒ×Ý×ØØÑ ÛÖÔØØÒ ÁÒÔÙØØØÐÐ I (W (x; p)) ÞÙ ÑÑÒÒÑÑÑÖÖÒº Ö ÒÞÙÔÔ×××ÒÒÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖÚØÓÖ ×Ø

2 [I (W (x; p)) T (x)] Min ´¾º¿µ x∈T

××× ÈÖÓÓÐÐÑ ×Ø ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÙÙ ÒÒ ÒÒÒØ ÐÐÒÒÒÖ Ð×××Ö¸ ÛÒÒ ÑÑÒ ÚÓÒ Ù××××ظ ×× ÖÖÖØ× ÒÒ ÒÖÖÖÖÒÒ ÙØØ ÁÒÒØØØÐ××ØÞÙÒÒ ÚÓÖÐÐÐÐغ Ö ÛÛÖÖ ÒÒ ÅÓ¹ ØØÓÒ ÑÑØØØÐ× Ù××¹ÆÆÛØÓÒ¹ÅÅÒÒÑÑÑÖÙÒÒ×ÚÖÖÖÖÖÖÒ ÒÒÒÛÒÒÒغ ÙÖÖ ÛÛÖÖ ÒÒÒØ ÑÑÑÖ ÖÖÖØ Ö ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖÚØÓÖ p ÒÒÒÔÔ××ظ ×ÓÒÒÒÖÒ Ò Ö ÁØØÖÖØØÓÒ Ò ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖÖÒÒÖÖÑÑÒØÚØÓÖ Δp ×ÙÙظ ÛÐÐÖ Ò ÐÐÖ ××ÖÖØØÛ×× ÚÖÖÖÒ¹ Öغ ÖÖÙ× ÖÖÖÖÒ ××× ÓÐÐÐÒÒÒÒ ÞÛ ÖÖÖÒÙÒÒ×××ÖÖØØغ

image e4c08e315724c737593d9d74b8105763

ÏØØÖÖÖÒ ÒÒ ÚÓÒ Ù×××××ÒÒÒÒ ÛÖÖÖÒ¸ ×× ÒÒÒÖÙÒÒ ÚÓÒ Δp ÖÖÐÐØØÚ ÖÖÒÒ ×Ø ÙÒÒ ÐÐÒÒÒÖ ÔÔÖÓÜÜÑÑÑÖØ ÛÖÖÖÒ ÒÒº × ×Ø ÙÖÖ ÒÒ ÌÝÐÓÖÖÔÔÖÓÜÜÑÑØØÓÒ Ö×ØØÒ ÖÖÖÖ× Ò Ö ËØØÐÐÐ p ÖÖÖÖÖÖº ÏÓÙÖÖ ÖÖÖÒÙÒÒ ××ÐÐÙÒÒÒØ ÛÖÖÖÒ ÒÒº ÒÒ ÛØØÖÖ ÔÔÖÓÜÜÑÑØØÓÒ ÞÙÖ ××ÐÐÙÒÒÒÙÒÒ Ö ÖÖÖÒÙÒÒÒÒ ×Ø Ù××¹ ÆÆÛØÓÒ¹¹ÔÔÖÓÜÜÑÑØØÓÒ¸ ÛÐÐ ÒÒÒÒÒÖÙÒÒ×Û×× ÒÒØØØØØ ÀÀ×××ÑÑØÖÖÜ ÐÐÐÐÐÖغ ÆÆÆÆÖÖ ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒÒÒ ÞÙ ××Ö ÇÔØØÑÑÑÖÙÒÒ ××ÒÒ Ò ËØÖÖÖÖÖÖ¸ ¾¼¼¼ ÒÒÒÐÐ×××Öº Ñ ×××ÖÖÖÖÒ ÎÓÖÖÖÖÖÒ ÛÙÖÖÖ ÚÓÒ ÒÒÑ ×ØØÒ ÌÑÔÐÐØØ Ù×××××ÒÒÒÒº × ÐÐÐÐØ Ö Ò ÏÖÖÖÖØ Ò ÜÜÜÐÐ× ÌÜØÙÖÑÓÐÐ ÚÓÖº Ö××ØÞØ ÑÑÒ × ÌÑÔÐÐØØ T (x) ÙÖÖ ××× ÌÜØÙÖÑÓÐÐ ÖÖÖÐØ ÑÑÒ × ÓÐÐÐÒÒÒ ÈÖÓÓÐÐѺ

2

image 7be209afeedcf13cf7fbdb3dd1e0c54c

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 34


ÃÃÈÁÌÌÄ ¾º ÊÍÆÆÄÄÆ

¾¾

× ÐÐ××Ø × Ð× ÎØÓÖÒÓØØØØÓÒ Ö×ØØÐÐÐÒ ÙÒÒ Ò ÞÛ ÓÖØØÓÓÓÒÒÐÐ ÌÐÖÖÙÑÑ ÔÖÓ¹ ÞÞÞÖÖÒº

2 image 5e662ecca34f29b0da6481e250f84d05
2 ××ÖÖÖÖØ ·· span(A i ) ľ¹ÆÓÖÑ Ö ÒØØØÐÐ ××× ÌÖÑ׸ ××× Ò Ñ ÊÊÙÑ ÒÒÒÒ¸ Ö ÚÓÒ ÐÐÐÒ A i , i = 1...n ÙÙÙÙ×ÔÔÒÒØ ÛÛÖÖº Ö ÞÙ ÓÖØØÓÓÓÒÒÐÐ ÊÊÙÑ ×Ø spanA i º ÐÐÐ ÒØØØÐÐ ××× Ù××ÖÙÙ׸ ÛÐÐ ××× Ò Ñ ÓÖØØÓÓÓÒÒÐ ÞÙ Ò A i ×ØØØØÒÒÒÒ ÊÊÙÑ ÒÒÒÒ ÖÖÖÖÖÒ ××ÒÒ Ö ÖÖÖÒÙÒÒ Ö Ä¾¹ÆÓÖÑ ÞÙ ÆÙÐк Ö ÌÖÑ ¾ºº ÒÒ ÒÙÒ Ò ÞÛ ××ÔÔÖÖØØÒ ËÖÖØØØÒ ÑÑÒÒÑÑÑÖØ ÛÖÖÖÒº Ö ÐÐÒÒ ÌÖÑ Ò ÞÙÙ ÙÙ p ÙÒÒ Ò××ÐÐÐÐÐÒÒ Ö ÖÖÖØØ ÌÖÑ Ò ÞÙÙ ÙÙ λº ÖÖÖÒÙÒÒ ÚÓÒ p ÖÖÓÐÐØ ÒÒÐÓÓ Ö ÖÖÖÒÙÒÒ ÓÓÒÒ ÌÜØÙÖÚÖÖÖØØÓÒº λ

ÐÐ××Ø ××× ÒÙÒ ÛÛÛ ÓÐÐØ ÖÖÖÒÒÒº

λ i = A i (x) · [I (W (x; p)) A 0 (x)] ´¾ººµ x∈T

× ×Ø ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÑÑÑÖ ÒÓ ÒÒÒØ ÞÞÞÒØ ÖÖÖÒÖº Ö ÓÑÑØ ÒÒ ÛØØÖÖ ÅÓØØÓÒ ÞÙÑ Ò××ØÞ¸ ÛÐÐ ÏÖÔÔÓÑÔÓ××ØØÓÒ ÙÒÒ ÏÖÔÔÒÚÖ××ÓÒ ÒÙØÞغ Ö ÏÖÔÔÓÑÔÓ××ØØÓÒ ÛÛÖÖ ÒÒÒØ ÑÑÑÖ p = p + Δp ÖÖÖÒÒغ Ò×ØØÐÐÐ ××Ö ÖÖÖÒÙÒÒ ÛÛÖÖ Ò ÒÒÖÖÑÑÒØØÐÐÐÖ ÏÖÔ ×ÙÙغ

W (x; p) W (x; p) W (x; Δp) ´¾ººµ

Ö ÏÖÔÔÒÚÖ××ÓÒ ÛÖÖÖÒ ÊÓÐÐÐÒ × ÌÑÔÐÐØØ× ÙÒÒ × ÁÒÔÙØØØÐÐÐ× ÚÖØØÙ××غ ÙÖÖ ÛÛÖÖ ÒØ ÑÑÑÖ ÒÒÒ Δp ×ÓÒÒÒÖÒ ÒÒÒ ÒÒÑ ÒÒÖÖÑÑÒØØÐÐÐÒ ÏÖÔ ×ÙÙغ Ö ÞÞÞØØØÞÞÞÒØØ×ØØ ÐÐÓÖÖØØÑÙ׸ ÛÐÐÖ ×× ÎÖÖÖ×××ÖÙÒÒÒÒ ÒÙØÞØ ×Ø Ö ×ÓÓÓÒÒÒÒ¹

ØØ ÈÖÓعÇÙع¹ÐÐÓÖÖØØÑÙ× Ö ÙÒÒ ÅÅØØØØÛ׸ ¾ ¼ ½ º ××Ö ÛÙÖÖÖ ÙÙ Ò Ö

ÁÑÔÐÐÑÑÒØØØÖÙÒÒ Ù× Ö ÔÐÓÑÑÖÖÖÖØ ÚÓÒ ÊÓÒÒÝ ËØÖÖÖÖ ÚÖÛÒÒÒظ ÙÙ ÛÐÐ ×× ÖÖÖÖØ ÙÙÙÙغ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 35


¾º½º ÌÁÎι¹ÈÈÈÈÊÊÆÆƹÅÇÇÇÄÄ ¾¾

¾º½º¿ ÐÐÖÖÙÒÒØØÓÒÒÒ

ÁÑÔÐÐÑÑÒØØØØÓÒ ÚÓÒ ËØÖÖÖÖ ÛÙÖÖÖ Ñ ÊÊÊÑÑÒ Ö ÐÓÖÖÖÖØ ÚÓÒ ÂÓÓÓÒ¹ ÒÒ× ÊÊÊÐÐ ÊÐи ¾¼¼¼ ÙÑ Ò ÒعÊÓÓÙ×عÆÓÖÑÑÐÐ××ØØÓÒ¹¹ÐÐÓÖÖØØÑÙ× ÖÛ¹ ØØÖغ ××Ö ÖÑÑÑÐÐÐØ Ò Ò××ØÞ ÖÓÓÙ×ØØÖ ÐÐÖÖÙÒÒØØÓÒÒÒ¸ ÛÐÐ ÒÔÔ××ÙÒÒ Î ÖÖÖÖÙÒÒ ÒÒ× ×××ØØ× ÚÖÖ×××ÖÒ ×ÓÐÐÐÒº Ñ ×××Ö ×ÖÖÖÖÒÒÒ ÈÖÓع ÇÙع¹ÐÐÓÖÖØØÑÙ× ÛÛÖÖ Ö ÒÒÙ×× Ö ÌÜØÙÖÖÓÑÔÓÒÒÒØØÒ Ù× Ñ ÒÒÒÒÒ×××ÐÐ I (W (x p )) ÙÒÒ Ö ÅÅØØØÐÛÖØ×ØØÜØÙÖ ÚÓÐÐ×ØØÒÒÒÒ ÒØØØÖÒغ ÆÙÒ ÛÛÖÖ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÒÙÖ ÒÓ ×ÓÚÚÚÐ ÒØØØÖÒظ ×× ×××Ò ÒØØØÐ Ñ ÁÒÔÙØØØÐÐ ÐÐÐÐ Ñ Ò Ö ÅÅØØØÐÛÖØ×¹ ØØÜØÙÖ ×غ ÙÖÖ ÖÖÒÞÞÞÐÐÙÒÒ × ÒÒÒÒÒ×××ÐÐÐ× ÙÒÒ Ö ÅÅØØØÐÛÖØ×ØØÜØÙÖ ×ÓÛÛÛ Ö ×××ØØØÙÒÒ × ÒØØØÐ× Ö ÌÜØÙÖÖÓÑÔÓÒÒÒØØÒ ÖÖÖÖØ ××× Ò ÒÓÖÑÑÐÐ×××Ö¹ ØØ× ÐÐÖÖÖÐÐ E app (x)º

Ö ÎÖÖÖÖÙÒÒ ÒÒ× ×××ØØ× ÓÑÑØ × ÞÙ Ù×ÖÖÖÖÖÖ¹ÈÈÜÜÐÒ¸ ÒØ ÒÒÒÔÔ××Ø ÛÖÖÖÒ ÒÒÒÒ ÙÒÒ ÞÙ ÒÒÑ ÖÓÓÓÒ ÐÐÖ ÖÖÒ¸ ÓÓÛÓÓÐ × ÅÓÐÐ ÓÖÖÖÖØ ÒÒÒ¹ ÔÔ××Ø ×غ × ÖØ ÞÙ ÒÒÖ ÐÐÒÔÔ××ÙÒÒ × ÅÓÐÐ ÑÑØ ÒÒÑ ÖÖÒÒÒÖÖÒ ÐÐÖº ÍÑ × ÞÙ ÚÖÑÑÑÑÑÒ ÛÛÖÖ ÒÒ ÖÓÓÙ×ØØ ÐÐÖÖÙÒÒØØÓÒ ρ (t; σ) ÚÖÛÒÒÒغ Ö ÎØÓÖ σ ÒÒÒÐØØØ ËËÐÐÐÖÙÒÒ××××ØÓÖÖÒ Ö ÐÐÖÖÙÒÒØØÓÒº ×× ÐÐÖÖÙÒÒØØÓÒ ÛÖØØØ Ò ÒÒÙ×× × ÈÈÜÜÐ× Ò ××Ö ÙÙ ÅÓÐÐÐÒÔÔ××ÙÒÒ Øº Ù×ÖÖÖÖÖÖ ÚÖÐÐÐÖÖÒ Ò ÒÒÙ×׸ ×× ÒÒÒØ Ò ÖÖÖØØÖÖ×ØØØ × ÐÐÖÖÖÐÐÐ× ÔÔ×××Ò ÙÒÒ ÈÖÖÑÑØØÖÖ×ØØÑÑÙÒÒ × ÅÓÐÐ× ×ØØÖÖÒº

Ö ÞÙ ÒØØØÖÒÒÒÒÒ ÒØØØÐ Ò ÌÜØÙÖÖÓÑÔÓÒÒÒØØÒ ÞÞÞÐÐÐ × ÐÐÖÖÖÐÐÐ× E (x) ÛÛÖÖ Ö ÛÛÛ ÓÐÐØ ÖÖÖÒÒغ

image ba549739414c648e7ef06b36317e0118

××× ÅÅÒÒÑÑÑÖÙÒÒ×ÔÖÓÓÐÐÑ ÛÛÖÖ Ö ÐÐÙÒÒ Ö ÐÐÐØÙÒÒ ÒÒÒ Ò ÈÖÖÑѹ

ÐÐÖÖÙÒÒØØÓÒ ×ÝÑÑÑØÖÖ×× ÙÒÒ ÒÒÒØ ÒØØÚ ×غ ÙÖÖ ÛÛÖÖ ÒÒÒÒÖÙÒÒ ÒÒÖ

t ÑÑÑÐÐк ÆÙÒ ÐÐ××Ø ××× ¾º½¼ ÛÛÛ ÓÐÐØ

ÛØØÖÖÒ ÆÓØØØØÓÒ Ö ρ (t; σ) (x) = p

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 36


ÃÃÈÁÌÌÄ ¾º ÊÍÆÆÄÄÆ

¾¾

Ö×ØØÐÐÐÒº

⎛ ⎞ 2

image 7ce38c38e4865cdea4b57aaaa7b950e9

ÁÒ ÊÐи ¾ ¼ ¼ ÛÖÖÖÒ ÚÖ××ÒÒ ÐÐÖÖÙÒÒØØÓÒÒÒ ÚÓÖÖÖ×ØØÐÐغ ÑÑÑ×ØØÒ ¹ ÐÐÖÖÙÒÒØØÓÒÒÒ ÒÒÒÒ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÒÒÒØ ÙØ ÑÑØ ËËÐÐ×ØÚÖÖÖÖÙÒÒ ÙÑÑÑÑÑÒº ÀÀÀÖÖÖÖ ÛÙÖÖÖ ÒÒ ×ÔÞÞÞÐÐÐ ÐÐÖÖÙÒÒØØÓÒ ÒØÛÛÛÐظ ÓÑÒÒÒ¹ÊÓÓÙ×ع¹ÖÖÓÖ¹¹ÙÒÒØØÓÒº ÀÀÀÖÖ ÛÛÖÖ ÛÖØÙÒÒ ÚÓÒ ÇÇØÚÖÖÖÖÙÒÒÒÒ ÑÑØ ÒÒÖ ÒÒÙÙÒ ÖÖÒÒÙÒÒ ÚÓÒ ËËÐÐ×ØÚÖÖÖÖÙÒÒÒÒ¸ ÙÙ ××× × ÓÖÑÑÓÐÐ׸ ÓÑÒÒÒÖغ ÙÙÙÙÙÙÒÒ ÙÙ Ö ÚÖ¹ ÒÒÒÖØØÒ Ù×ÖÖÖØÙÒÒ × ÓÖÑÑÓÐÐ ÒÒ× ¾¾¹¹ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÅÓÐÐ׸ ÒÒÒÒ ÖÖÖÖ ÒÒÒÒÖÙÒÒ×Û×× ÖÑÑØØØÐØ ÛÖÖÖÒ¸ ÚÓÒ ÒÒÒ ×××Ø×ØØØÐÐÒ ÚÖÖÖÖØ

ÇÖÖÖÒØØØÖÙÒÒ × ÞÙÙÙÙÙÖÖÖÖÒ ÖÖÖÖÖ× ××ÐÓ×××Ò ÛÖÖÖÒº

F > 0 ÞÙÖ ÃÃÑÑÖÖ ÓÖÖÖÒØØØÖØ

F < 0 ÚÓÒ Ö ÃÃÑÑÖÖ Û ÓÖÖÖÒØØØÖØ

F = 0 ÒÒÖÖÖÖÙÒÒ ÞÙ ÒÒÖ ÄÄÒÒÒ

F ÒÒ Ò ÒÒÑ ÒÞÞÐÒÒÒ ÈÜÜÐ Ö F (x) ÖÖÖÒÒØ ÛÖÖÖÒ º × Ø Ù×ÖÖÖ¹ ØÙÒÒ × ÞÙÙÙÙÙÖÖÖÖÒ ÖÖÖÖÖ× Òº ÏÏÖÖ × ÒÙÒ ÑÑØ ÒÒÖ ÖÓÓÙ×ØØÒ ÐÐÖÖÙÒÒØØÓÒ ÓÑÒÒÒÖظ ×Ó ÖÖÖÐØ ÑÑÒ Ö ÒØ×ÔÖÖÖÒÒÒ ÛÛÛØ××ÙÒÒØØÓÒ ψ comb (E (x) , σ x )

image 463a19c4fdc9190634d991da078c1ccf

ÁÒ Ö ÁÑÔÐÐÑÑÒØØØÖÙÒÒ ÚÓÒ ÊÊÊÐÐ ÛÙÖÖÖ Ö ÖÓÓÙ×ØØ ÐÐÖÖÙÒÒØØÓÒ ÐÐÐÒÒÒ ÜÔÓÒÒÒØØØÐÐÙÒÒØØÓÒ ´´´´´ÝÝÒÒ ÜÔÓÒÒÒØØØе Ù× ÐÐÐÐÙÒÒ ¾º½¿ ÚÖÛÒÒÒغ

E(x) 2

2σ 2 ψ Exp (E (x) ; σ x ) = e ´¾º½¿µ

x

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 37


¾º½º ÌÁÎι¹ÈÈÈÈÊÊÆÆƹÅÇÇÇÄÄ ¾¾

ÒÒÒ ÒÒÒÖÖÒ ËÔÞÞÞÐÐÐÐÐ ×ØØÐÐØ ËËËÔÇÖÖÖÒØØØØÓÒ¹¹ÐÐÖÖÙÒÒØØÓÒ Öº ×× ÐÐÐÐÐÖØ Ð× ÛÛÛØØØØ× ÐÐÖÖÖÐÐ × Ö ÖÖÖÖÒÒ ÐÐÖÖÖÐÐ ÞÙÖÖÖº Ð× ÄÄ×ØØ Ö ÖÖÖ¹ ×××ÛÛÛØØ ÐÐÐÐÐÖØ ××× ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÏÖØØ Ö ÓÖÑÓÖÖÖÒØØØÖÙÒÒº ××× ÎÓÖÖÖÖÖÒ Ö×××ØØØØ Ñ Û××ÒØÐÐÐÒ ÒÙÖ ÒÚÖÖÖÖÙÒÒº

¾º½ºº ÓÓ×ع¹¹ØØØØÓÖ

ÒÔÔ××ÙÒÒ ÒÒ× ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÅÓÐÐ× ÙÙ Ò ×××Ø ×Ø Ò ÐÓÓÐ ÓÔÖÖÖ¹ ÖÖÒÒÒ× ÎÖÖÖÖÖÖÒº Ù× ××Ñ ÖÙÒÒ ÑÙ×× ÒÒ ÁÒÒØØØÐÐ×××ÖÙÒÒ ÖÖÓÐÐÐÒ¸ ÚÓÖ ××× ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÅÓÐÐ ÙÙ Ò ×××Ø ÒÔÔ×××Ò ÒÒº

ÖÙÒÒÒÓÖÑ Ò ÛÒÒÒÒÒ ËËÖÖØØØÒ ÑÑÑÐÐÐ×Ø ÙØ ÙÙ ××× ×××Ø ÒÒÒÔÔ××غ ××× ÖÖÙ× ÖÖÖÖÒÒÒÒ ÈÖÖÑÑØØÖ¸ ××ÒÒ ×Ó ÒÒÒÒØØÒ ÐÓÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖº ×× ×ÖÖÖÖÒ ÇÖÖÖÒØØØÖÙÒÒ × ×××ØØ× ÙÙ Ñ Ðк × Ø ÓÖÖÞÓÒØØÐÐ ÙÒÒ ÚÖØØØÐÐ ÎÖ××ÙÒÒ¸ ×ÓÛÛÛ ËËÐÐÐÖÙÒÒ ÙÒÒ ÖÖÖÙÒÒ ÛÖÖÖÒ ÙÖÖ ×× ×ÝÒØØØØØ××Ò ÈÖÖÑÑØØÖ ××ÖÖÖÖÒº ÖÙÒÒÐÐÐÐ Ö ×ØØÑÑÙÒÒ ××Ö ÈÖÖÑѹ ØØÖ ×Ø Ò ×××Ø××ÖÖÒÒÒÖº ÁÒ ××Ö ÖÖØ ÓÑÑØ ÖÖÖÖ Ö ÓÓ×ع¹¹ØØØØÓÖ

ÚÓÒ ÎÎÓÐÐ ÙÒÒ ÂÓÒÒ׸ Ö Ò ÎÎÓÐÐ ÙÒÒ ÂÓÒÒ׸ ¾¼¼½ ÚÓÖÖÖ×ØØÐÐØ ÛÙÖÖÖ¸ ÞÙÑ Ò¹

××ØÞº ××Ö ØØØØÓÖ ×××ÖØ ÙÙ ÒÒÖ ÃÃ××ÖÙÒÒ ÚÖ××ÒÒÖ ÃÐÐ×××××ØÓÖÖÒº ×× ÃÃ××ÖÙÒÒ ÒÒØ ÑÑØ ×××Ö ÒÒÒÒÒ ÃÐÐ×××××ØÓÖÖÒ¸ ÛÐÐ ÚÚÚÐÐ Ð××¹ ÔÓ××ØØÚ ÀÝÔÓØØØ××Ò ÐÐÐÐÐÖغ ÙÙ ÙÒÒÒÒÒÒ ÖÖÖÖ ÛÖÖÖÒ Ò××ÐÐÐÐÐÒÒ ÑÑÑÖ ÓÑÔÐÐÜÜÖÖ ÃÐ××××××ØÓÖÖÒ ÒÒÒÛÒÒÒظ ÒÒ ÙÙÛÒÒÒÒÒÖÖ ÖÖÖÒÙÒÒ ÑÑØ ××× ÖÖÒ¸ ×××Ò Ð××ÔÓ××ØØÚÖÖØØ Ò ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÑÑÑÖ ÖÖÒÒÒÖ ÛÛÖÖº ÙÖÖ ××× ÎÓÖÖÖÖÖÒ Ñ×××Ò ÓÑÔÐÐÜÜ ÃÐÐ×××××ØÓÖÖÒ ÒÙÖ ÙÙ ÛÒÒÒÒ ÖÖÖÖ ÒÒ× ÐÐÐ× ÒÒÒ¹ ÛÒÒÒØ ÛÖÖÖÒ¸ Û× ÖÖÖÖÐÐÐ ÊÊÊÒÞÞÞØØÖ×ÔÔÖÒÒ××× ÑÑØ ××× ÖÖÒÒغ Ö ÚÖÛÒÒÒØØ ÓÓ×ع¹¹ØØØØÓÖ ÐÐÐÐÐÖØ Ö ×××Ø××ÝÔÓØØØ×× ÙÙ ÒÒÑ ÐÐ ÒÒÒ ÖÖÖØØع Ò ÖÖÖÖº × ÓÖÑÑÓÐÐ × Å× Ò Ö ÊÊÊÊÐ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÒÒ ÖÖÖØØØ ÓÖÑ ××ÖÖÖÖظ Ñ×××Ò ÈÖÖÑÑØØÖ × ÓÓ×ع¹¹ØØØØÓÖ× ÒÓ ÒÒØ ÙÑÑѹ ÖÖÖÒÒØ ÛÖÖÖÒº ×× ÍÑÖÖÖÒÙÒÒ ÛÛÖÖ Ò ËØÖÖÖÖÖÖ¸ ¾ ¼ ¼ ×ÖÖÖÖÒº Ð× Ö×ØØ× ÛÖÖÖÒ ÜØÖÖÑÔÙÒÒØØ Ö ÖÙÒÒÒÓÖÑ × ÅÓÐÐ× Ò Ü¹ ÙÒÒ Ý¹ÊÊÊØÙÒÒ ×ØØÑÑغ Ò××ÐÐÐÐÐÒÒ ÛÛÖÖ Ò ÐÐÒÒÒÖÖ× ÐÐÐÐÙÒÒ××Ý×ØØÑ ÐÐ×ظ ÛÐÐ× ÙÖÖ ÐÓÓÓÐÐÒ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 38


ÃÃÈÁÌÌÄ ¾º ÊÍÆÆÄÄÆ

¿¼

ÌÖÖÒ××ÓÖÑÑØØÓÒ×ÔÔÖÖÑÑØØÖ × ÅÓÐÐ× ×ØØÑÑØ ×غ

¾º½ºº ÎÓÖÚÖÖÖÖØÙÒÒ

ÎÓÖÚÖÖÖÖØÙÒÒ Ö ÁÒÔÙع¹¹ÐÐÐÖ ×Ø ÒÒ ÒÓØÛÒÒÒÒÒ ÒÒÙÒÒ Ö ÙÒÒØع ÓÒ×Û×× ÚÓÒ ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÅÓÐÐÐÒº Ö ÒÔÔ××ÙÒÒ ÚÓÒ Å× ÛÛÖÖ ÚÖ¹ ×ÙÙØ ÓÖÑ ÙÒÒ ÌÜØÙÖ Ñ ÊÊÊÑÑÒ Ö ÐÐÖÒØØÒ ÎÖÖÖØØÓÒÒÒ Ò × ÁÒÔÙØØØÐÐ ÒÞÙÔÔ×××Òº ÀÀÀÖÖ ÒÑÑÒ ÐÐ×ØØÖÙÒÒÒÒ ÙÒÒ ÚÖ××ÒÒ ÐÐÙÙØÙÒÒÒÒ ÒÒÒ ÒÒ¹ ØØÚÒ ÒÒÙ×× ÙÙ ÒÔÔ××ÙÒÒ×××××××غ ÌÜØÙÖÖÒ¸ ÛÐÐ ÒÒÒØ ÙÖÖ ÀÀÙÔع ÓÑÔÓÒÒÒØØÒ Ò Ò Å× Ø ÛÖÖÖÒ ÒÒÒÒ¸ ÖÖÒ ÞÙ ÒÒÖ ××ÐÐÐØØÒ × Ö ÒÒÖ ÒÔÔ××ÙÒÒ × ÅÓÐÐ׸ Ò ÒÒØØ× ÅÅÒÒÑÙÑ ÙÒÒÒÒ ÛÖÖÖÒ ÒÒº ÒÒ ÅÅÅÐÐÐØ ÛÖÖ¸ ×× ÖÖÖØ× Ö ÌÖÖÖÒÒÒÒ×××ØÞ ÒÒ ÖÓÓÓ ÎÖÖÖØØÓÒ ÒÒÒÐØØغ

ÒÓØÛÒÒÒÒÒÒ ÀÙÔØØÓÑÔÓÒÒÒØØÒ Ö ÌÜØÙÖ ÒÒÒ ÙØÐÐÐ ÖÖÒ ÊÊÙÑ ÙÙ×ÔÔÒÒÒÒ¸ Û× ÛÛÛÛÛÖÙÑ ÒÔÔ××ÙÒÒ Ö Å× Ö××ÛÖغ ÒÒ ÙØÐÐÐ ÐÐÐÐÒØØÖÖ ÄÄ×ÙÒÒ ×Ø ÎÓÖÚÖÖÖÖØÙÒÒ Ö ÐÐÐÖ¸ ×Ó ×× ×× ÑÑÑÐÐÐ×Ø ÐÐÙÙØÙÒÒ××ÒÚÖÖÖÒØ ÙÒÒ ËØØÖÙÒÒ××ÖÖÖ ÛÖÖÖÒº ÏÏÏ ÖÖÖØ× ÖÛÒØ ÚÖÛÒÒÒØØ ÏÖÒÒÖ ÏÏÖÒÒÖ¸ ¾ ¼ ÒÒ ×ÓÐÐ Ö×ØØ ÎÓÖÚÖÖÖÖØÙÒÒ Ö×ØÑÑÐ× Ò ×××ÒÒÖ ÔÐÓÑÑÖÖغ Ö ÖØØ × ÃÃÒØØÒ¹ ÑÓÐÐ Òº Ò ×ÔÔÔÐ ÖÖÖÖ ×Ø Ò ÐÐÙÒÒ ¾º½½´´µ ÞÙ ××××Òº ÁÒ ÒÒÒÓÐÐÐÒÒÒÒ ÖÖØØÒ Ø ××× ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÞÞÞÞظ ×× ÒÔÔ××ÙÒÒ×××××××Ø Ö ÅÓÐÐÐ ÒÙÖ ×ÙÙÓÔØØÑÑÐ ×غ ÖÙÒÒ ÖÖÖÖ ×Ø Ö ÏÐÐ ÚÓÒ ÌÜØÙÖÙÒØØÖ××¹ Ò¸ ÛÐÐ ÞÙÖ ÒÒÒÙØØØØÖÖÒ ÒÔÔ××ÙÒÒ Ò × ×××Ø ÒÓØÛÒÒÒÒ ××ÒÒÒº Ö ÙÒØØÖ×ÙÙØØ ÙÒÒ ÑÔÐÐÑÑÒØØØÖØØ ËØÖÖÖÖ ËØÖÖÖÖÖÖ¸ ¾¼¼¼ ÚÖ××Ò×ØØ ÎÓÖÚÖÖÖ¹ ØÙÒÒÒÒ¸ ÐÐÐÐÐÐ ÑÑØØØÒÒÒÒÒÖ ÓÑÒÒÒÖØ ÛÖÖÖÒ ÒÒÒÒº × ÖÑÑÑÐÐÐØØ × ÒÒÒÒÖÖ ÒÒÒÒ ÒÒÖ ÎÓÖÚÖÖÖÖØÙÒÒ¸ ÛÐÐ ÐÐÙÙØÙÒÒ××ÒÚÖÖÖÒØظ ×ØØÖÙÒÒ××ÖÖÖÖ ÙÒÒ ÒÒÓ ØÜØÙÖÖÖÖÖ ÐÐÐÖ ÐÐÐÐÐÖغ Ò × Þ Û ÃÓÑÒÒØØÓÒÒÒ Ð× ××ÒÒ¹ ÚÓÐÐ ÖÖÙ××××ØØÐÐغ Ö Ö×ØØÒ ÛÛÖÖ ÞÙ Ö×Ø Ò ÒÒÒÒÖ ÌÌÌÌÔÔ×××ÐØØÖ ÞÙÖ Ö×ØØÒ ÐÐÐÐÐØØÙÒÒ ÒÒÒÛÒÒÒظ ÒÒ ÓÐÐØ Ò ÔØØÚÖ ÊÊØØÒÒÜ ÐØØÖ¸ ÓÐÐØ ÚÓÒ ÒÒÖ ÀÀ×ØÓÓÖÖÑÑ×ÔÖÖÖÞÙÒÒº Ö ÞÛØØÒ ÎÖÖÖÒØØ ÛÛÖÖ ÐÐÐÐÐÐÐÐ Ö ÒÒÒÒ ÌÌÌÌÔÔ××¹ ÐØØÖ ÙÖÖ ÒÒ ÀÀ×ØÓÓÖÖÑѹ¹ÕÙÙÐÐÞÞØØÓÒ Ö××ØÞظ ÖÖÙÖÖ ÛÖÖÖÒ ××ÓÒ Ñ Ö×ØØÒ ËËÖÖØØ Ö ÎÓÖÚÖÖÖÖØÙÒÒ ÐÐÙÙØÙÒÒ×ÙÒØØÖ×× ÒÒÒÖÖÖÐÐ ÒÒ× ÐÐÐ× Ù××××Ðй

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 39


¾º¾º ÊÊÊÊÊËËÁÇÆ ÅÁÌ ËÍÈÈÇÊ̹ÎÎÎÌÇʹÅÅÀÁÆÆË ¿½

Òº × ÞÞÒØÖÖÐÐ ÐÐÑÑÒØ Ö ÃÓÑÒÒØØÓÒÒÒ ×Ø ÐÐÐÖÖÖÒÒ× Ö ÔØØÚ ÊÊØØÒÒÜ ÐÐÖ¸ ÛÐÐÖ ÚÓÒ ËØÖÖÖÖ Ù××××ÖÐÐÐ ×ÖÖÖÖÒ ÛÙÖÖÖº ÃÓÑÒÒØØÓÒÒÒ Ö ÎÓÖÚÖÖÖÖØÙÒÒ ÛÖÖÖÒ Ò ÐÐÙÒÒ ¾º½½´´µ ÙÒÒ ÐÐÙÒÒ ¾º½½´´µ ÞÞÞÞغ

image c7cdf398d18cb61d8dd7196bff99bae0

ÒÒØØÚÚ ÊÓÓÓØØØ Ö Ì͹ÁÐÑÑÒÒÙº

¾º¾ ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ÑÑØ ËÙÔÔÓÖعÎØÓÖ¹ÅÅÅÒÒ×

ÁÒ ××Ö ÖÖØ ×ÓÐÐ ÅÅÑÑÑ ÒÒÖ ÈÖ×ÓÒ ÒÒÒ ÖÖÖ ÈÓ××ØØÚÚØØØ ÖÖÖØØÖÖ×××ÖØ ÛÖ¹

ÖÖÙÒÒÐÐÐÖ ××× ÞÙ ÛÖØØÒ ×غ Ö ÒÒ ×ÓÐÐ ÒØØØÐÙÒÒ ÛÛÖÖ Ò ½½¹¹ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑ ÚÖÛÒÒÒغ ÑÓØØÓÒÒÒ ×ÓÐÐÐÒ Ð×Ó ÑÑØØØÐ× ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ Ò ÒÒÒ ÒÒÒÑÑÒ××ÓÒÒÐÐÒ ÊÊÙÑ ÐÐÐØ ÛÖÖÖÒº ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑÑ ÛÖÖÖÒ Ò××ÐÐÐÐÐÒÒ Ñ ××ÒÒØØ ¾ºº ÒÒÒÒÖ ××ÖÖÖÖÒº

× ÛÛÖÖ Ð×Ó ÒÒ ÙÒÒØØÓÒ ×ÙÙظ ÛÐÐ Ò Ù××ÑÑÑÒÒÒÒÒ ÞÛÛ××Ò Ö ÅÅÑÑÑ ÙÒÒ Ñ ÓÖÖÖ×ÔÓÒÒÒÒÖÖÒÒÒÒ ÈÓ××ØØÚÚØØØ×¹ÏÖØ ÐÐÐغ ÐÐÙÒÒ ¾º½¾ ÞÞÞÞØ ÒÑÑÐ ÜÜÑÔÐÐÖÖ×× ÛÛÛ ÒÒ ×ÓÐÐ ÐÐÙÒÒ Ò ØÛ Ù×××××غ ÒÒ ×××Ö ÚÖÖÖÖÖØØØ ÅÅØØÓ ÖÖÖÖ ×Ø Ö Ò××ØÞ ÚÓÒ ËÙÔÔÓÖعÎØÓÖ¹ÅÅÅÒÒ× ´ËÎÅ×µº ÙÙ ÛÒÒ ËÎÅ× ÙÖ×ÔÖÖÒÒÐÐÐ Ö ÒÒÖÖ ÃÐÐ×××××ØØÓÒÒÒ ÒÒÒÒÒÒØ ÛÖÖÒ¸

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 40


ÃÃÈÁÌÌÄ ¾º ÊÍÆÆÄÄÆ

¿¾

image ab27faab5cae66e794f4a02c73c25796
ËËËÐк

×Ø ÖÑÑØ ÒÒ ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ÑÑÑÐÐк Ö ËÎŹÃÐÐ×××××ØØÓÒ ÛÛÖÖ ÒÒ ÌÖÖÒÒ¹ ÖÖÖÖ ÞÛº ÀÝÔÖÖÖÒÒ ×Ó Ò Ò ÁÒÔÙØÖÖÙÑ ÐÐÐظ ×× ×× ÛÛÒ××ØØÒ ÃÐÐ×××Ò ÑÑÑÐÐÐ×Ø ÐÐÖÖÖÖÖ ÚÓÒ ÒÒÒÒÒÖ ØØØÐغ ÁÑ ÐÐ Ö ËÎŹÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ¹ ××ÖÖÖÖØ ×× ÀÝÔÖÖÖÒÒ ÒÙÒ ÐÐÙÒÒ××ÙÒÒØØÓÒ f (x)º ÒÒ ×××Ö ÚÖÖÖÖÖØØØØ ÎÖÖÖÒØØ Ö ËÎŹÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ×Ø ¹ËÎŹÊÊÊÖÖ×××ÓÒ¸ ÛÐÐ ×××Ö Ù××××ÖÐÐÐ Ò ËÑÓÐÐ ÙÒÒ ËËËËÐÐÓÔÔ¸ ¾¼¼¿ ÖÐÐÙØØÖØ ÛÛÖÖº ÀÀÀÖÖ Ø ÒÒÒ ÏÖØ Ö ¹ ÞÞÔØØØÖØØ ÛÙÒÒ ÚÓÑ ÌÖÖÖØ Òº × Ø¸ ÐÐÐÐØ Ö ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ×ÛÖØ ÒÒÒÖÖÖÐÐ ÒÒ× ÒÒÒ× Ò ÙÒØØÖÖÖÐÐ ÓÓÖ ÓÓÖÖÖÐÐ × ÏÖØØ׸ Ö ÙÖÖ ÀÝÔÖÖÖÒÒ ÚÓÖÖÖÖÖÖÒ ÛÛÖÖ¸ ×Ó ÛÛÖÖ × ÒÒÒØ Ð× ÐÐÖ ÒÒÒ××××Òº ÀÝÔÖÖÖÒÒ ××ÖÖÖÖØ ÐÐÙÒÒ××ÙÒÒØØÓÒ f (x) Ð×Ó Ù×ÖÖÖÖÒÒ Ùغ Ö Ò ÐÐÒÒÒÖÖÒ ÐÐ ×Ø × Ò ÐÐÙÒÒ ¾º½¿ ÖÖÖ×ØØÐÐغ

image 89c9bb827773c12d82124c175525fbce

×××ÖØ Ò Ö × ÞÞÔØØØÖØØÒ ÐÐÖ׺

×ØØÐÐØ × f (x) ÛÛÛ ÓÐÐØ Öº

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 41


¾º¾º ÊÊÊÊÊËËÁÇÆ ÅÁÌ ËÍÈÈÇÊ̹ÎÎÎÌÇʹÅÅÀÁÆÆË ¿¿

f (x) = w, x b ÑÑØ Û X, b R ´¾º½½µ

·, ·· ×ØØØØ Ö Ö × ËËÐÐÖÔÖÓÙÙØ ÚÓÒ × Ø Ð×Ó¸ ×× Ò ÑÑÑÐÐÐ×Ø ÐÐÐÒÒ× w ×ÙÙØ ÛÛÖÖº × ÖØ ÙÒØØÖ Ò ÒÒÒÒÒÒÒÒÒ ÆÆÆÒÒÒÙÒÒÒÒ ÞÙ ¾º½½ º

1 image cac3ff06a37ca0acec4c3b20eaf1c1db

ÑÑØ ×Ø f (x) ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÒÙÖ ÙÒØØÖ Ö ÒÒÒÒÑÑ ÖÒÖ¸ ×× ÀÝÔÖÖÖÒÒ Ò ××ÑØØÒ ÌÖÖÖÒÒÒÒ×××ØØÒ××ØÞ ÓÓÒÒ ÐÐÖ ÐÐÐÒ ÒÒº ÁÑ ÐÐÐÐÑÑÑÒÒÒ ×Ø ÑÑØ ÞÙ ÖÖÖÒÒÒ¸ ×× ÞÙÑ ÒÒÒ Ö ÌÖÖÖÒÒÒÒ×××ØØÒ××ØÞ ÐÐÖ ÙÙÛ×Ø ÙÒÒ ÞÙÑ ÒÒÒÖÖÒ ÒÒÖÖÐÐ×××ÖÙÒÒ×××××××Ø ×××Ö ×ØØÖÖ ÒÒÒ××ÖÖÒÒØ ÛÛÖÖ¸ ÛÒÒ Ö ÌÖÖÖÒÒÒÒ×××ØØÒ¹ ××ØÞ ÞÙ ÜÜÜØ ÔÔÖÓÜÜÑÑÑÖØ ÛÛÖÖº Ù× ××Ò ÖÖÒÒÒÒ ÖØ ÑÒ ËÐÙÔÔÚÖÖÖÖÐÐÒ ξ i ÙÒÒ ξ i Òº ÙÖÖ ×Ø × Ö ËÎÅ ÑÑÑÐÐÐ ÒÞÞÐÒÒ ÌÖÖÖÒÒÒÒ×××ØØÒ Ð×× ÞÙ Ô¹ ÔÖÓÜÜÑÑÑÖÖÒº ÐÐÐÐÞÞÞØØØ ×ÓÐÐ ÒÒ ×ÓÐÐ ÛÙÒÒ Ö ÙÙ ×ØÖÖÖØ ÛÖÖÖÒº × ÖØ ÞÙ ¾º½½º

image 88514cdc9a2a2e46c3e3829dab3ec3a2

C ×Ø ÓÒ×ØØÒØ ÙÒÒ ÖÖÖÖÖ × ××ÖÖÖÖØ Ò ÃÓÑÔÖÓÑÑ×× ÞÛÛ××Ò Ö Ü¹ ØØØØØ ÚÓÒ f (x) ÙÒÒ Ö ÐÐÖØÓÐÐÖÖÒÞº ∗ ∗ ÎÖÛÒÒÒØ ÑÑÒ ÖÖÖÖ ÄÄÄÖÖÒÒÒ ÅÙÐØØÔÐÐÐØÓÖÖÒ η i , η i , α i , α i Ò ÎÖÖÖÒÒÙÒÒ ÑÑØ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 42


ÃÃÈÁÌÌÄ ¾º ÊÍÆÆÄÄÆ

¿¿

ÒÒÖ ÃÃÖÒÒÐÐÙÒÒØØÓÒ ×Ó ÖÖÖÐØ ÑÑÒÒ

image 7d6042d129b9db6b5daa77991ec78a6b

× ÖÑÑÑÐÐÐØ Ø × ÒÒ ÐÐÒÒÒÖÖ ÀÝÔÖÖÖÒÒ ÞÙÖ ××ÖÖÖÖÙÒÒ ÚÓÒ f (x) ÞÙ ÚÖÛÒÒÒÒº ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ×××ØÞÙÒÒ ×ØØÐÐØ ××× ÒÙÒ ÛÛÛ ÓÐÐØ ÖÖ

image e1ab60870453c5b4a2367ebee07d8628

i=1 ÒÒ ÛØØÖÖ ÒÒÒÒÒ ÖÛØØÖÙÒÒ Ö ÙÖ×ÔÖÖÒÒÐÐÐÒ ËÎŹÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ×ظ ÛÛÛ ÖÖÖØ× ÖÛÒظ Ö Ò××ØÞ ÒÒÖ ÃÃÖÒÒÐÐÙÒÒØØÓÒº ÃÃÖÒÒÐÐÙÒÒØØÓÒ ÛÛÖÖ Ö ÚÖÛÒÒÒظ ÒÒÒ ÁÒÔÙØ Ò ÒÒÒ ÒÒÒÖÖÒ ´´´´´ÖÖÒµ ÊÊÙÑ ÞÙ ÖÖÖÖÖÖÒ¸ Ò Ñ ×××Ò ÐÐÙÒÒ ÙÙ Ò ÛÛÒ××ØØÒ ÇÙØÔÙØ ÐÐÒÒÒÖ ××ÖÖÖÖÖÖÖ ×غ ÒÒÖ Ö ÒÒØØ×ØØÒ ÙÒÒ Ñ ÙÙÙ×ØØÒ ÚÖÛÒÒÒØØÒ ÃÃÖÒÒÐ ×Ø ÊÊÊÊÊй¹¹×××¹¹ÙÒÒØØÓÒ ´ÊÊʵ e (−γ·|u−v| ) ¸ Ûй 2

ÙÙ Ò ××Ö ÖÖØ ÞÙÖ ÒÛÒÒÙÒÒ ÓÑÑغ

ÒÒ ÒÒÒÖÖ ÅÅØØÓ Ö ÅÅÒÒÑÙÑ××ÙÙ ÛÛÖÖ Ð× ν¹ËÎŹÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ÞÞÞÞÒÒغ ¹ ×× ËÎŹÎÖÖÖÒØØ ÛÛÖÖ Ù××××ÖÐÐÐ Ò ËËËËÐÐÓÔÔ Ø Ðº¸ ¾¼¼¼ ×ÖÖÖÖÒº ÀÀÀÖÖÖÖ ÛÛÖÖ Ò ÒÒÙÙÖ ÏÖØ ν ÒÒÒÒÒÒÖظ Ö ÒÞÞÞÐ Ö ËÙÔÔÓÖعÎØÓÖÖÒ ×ÖÖÒÒغ ν ÙÒÒÒÒÖØ Ö Ð× ÓÓÖÖ ÖÖÒÞÞ Ö Ò ÐÐÖ Ñ ÌÖÖÖÒÒÒÒ×××ØØÒ××ØÞ¸ ×ÓÛÛÛ Ð× ÙÒ¹ ØØÖÖ ÖÖÒÞÞ Ö Ò ÒØØØÐ Ò ËÙÔÔÓÖعÎØÓÖÖÒº ÍÑ × ÞÙ ÖÖÖÖÖÒ ×ØØÐÐØ ××× ×

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 43


¾º¿º ÈÌÁÎÎ ÊÊÃÍÊËÁÎÎ ËËÀÀÌÌÎÎÊÊÀÊÊÆ ¿¿

ÅÅÒÒÑÑÑÖÙÒÒ×ÞÞÞÐ ¾º½½ ÛÛÛ ÓÐÐØ Öº

image 0aeacea0aa86f76d8e7626fc31e68038

i

ÍÒØØÖ ÎÖÛÒÒÙÒÒ Ö ÄÄÄÖÖÒÒÒ ÅÙÐØØÔÐÐÐØÓÖÖÒ ÖÖÖÖØ × Ö ν¹ËÎŹÊÊÊÖÖ×××ÓÒ Ð×ÓÓ

image 6cedc6700cdd30e8aeb6d9a24dd77ef6

ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ×××ØÞÙÒÒ Ö ν¹ËÎŹÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ×Ø ÓÒÒÖÙÙÒØ ÞÙÖ ¹ËÎŹ ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ¸ ÛÐÐ Ò Ö ÐÐÐÐÙÒÒ ¾º½½ ÞÞÞÞØ ÛÙÖÖÖº

¾º¿ ÔØØÚ ÖÖÖÙÖ××Ú ËËØÞÚÖÖÖÖÖÖÒ

Ò ÚÚÚÐÐÒ ËØØÐÐÐÒ Ò ××Ö ÖÖØ ×Ø ÖÖÖÒÙÒÒ ×ØØØØ×ØØ××Ö ÅÓÑÑÒØØ ÒÓØÛÒ¹ º ÇÇ ÒÙÒ ÒÒÒÒ ÅÅØØØÐÛÖØ××ØÞÙÒÒ ÓÖ ÅÓÑÑÒØØ ÖÖÖ ÇÖÖÒÙÒÒ ÞÙÖ ÖÑÑØØÐÙÒÒ Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑظ Ðг ×× ÖÖÖÒÙÒÒÒÒ Ò ÒÒ× ÑÑÑÒ××Ѹ ××× ÒÒØØØØÒ Ò ÁÁÖÖÖ ÖÙÒÒÒÓÖÑ ÐÐÐ ÏÖØØ ÒÒÖ ØÖÖÖÖÖ Ö Ò ××ÑØØÒ ÒØØÖ¹ ××××ÖÖÒÒÒÒ ÖÖÖÖº Ù Ñ ×Ø ÆÆÙÙÖÖÖÒÙÒÒ ÞÙ Ñ Ø××ÖÖØØ ÚÓÒÒÒØØÒº ÒÞÞÐÒ ØÖÖÖØØØ ×ØØÐÐÐÒ ×× ÖÖÖÒÙÒÒÒÒ Ö ÙØØØØ ÊÒØØØÒÒÒ ÞÛÖ ¹ ÒÒ ÀÀÖÖÙ××ÓÖÖÖÖÙÒÒ Ò ÞÙÙ ÙÙ ØÞÞÞØØØØØØØØ Ö¸ Ò ××Ö ÖÖØØÒ ÛÖÖÖÒ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÒÒ ÒÞÞ ÊÊÊÊ ×ØØØØ×ØØ××Ö ÅÓÑÑÒØØ ÒÒØØØغ ÙÙÙÑ ÓÑÑظ ××

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 44


ÃÃÈÁÌÌÄ ¾º ÊÍÆÆÄÄÆ

¿¿

ÑÓØØÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ ÐÐÐÐÐÐÐÐ Ò ÀÀÐÐ×××Ù×ØØØÒ Ò ÒÒÖ ÓÑÔÐÐÜÜÒ ÁÒØØÖÖÖØØÓÒ××ÖÖ¹ ØØØØÙÖ Ö×ØØÐÐغ Ù× ××Ò ÖÖÒÒÒÒ ×Ø × ÚÓÒ ÁÒØØÖÖ××× ÒÒ ÑÑÑÐÐÐ×Ø ÞÞÞÒØØ ¹ ÖÖÖÒÙÒÒ×ÑÑØØÓ ÞÙ ÒÒÒÒº

ÒÒ ×ÓÐÐ ÅÅØØÓ ÖÑÑÑÐÐÐÒ ÚÓÒ ÖÖÖÖÖÖÖ Ò ØÛÛÛÐØØÒ ÔØØÚÒ ÖÖÖÙÖ××ÚÒ ËËØÞÚÖÖÖÖÖÖÒ ÖÖÖÖÖÖ¸ ½½½½º ×× ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÛÙÖÖÖÒ ÙÙ Ò Ö ×××ÖØع ØØÓÒ ÚÓÒ ÂÂÒÒÒÒ»ËØØÙÙÖ ÂÂÒÒÒÒ´ËØØÙÙÖµ¸ ¾ ¼ ÙÙÙÙÙÖÖÖÖÒ ÙÒÒ Ò ××Ö ÖÖØ ØØØÐÐÐÐÖØ ×ÖÖÖÖÒº ÐÐÐÐÑÑÑÒ ÙÒØØÖÐÐÐÐÐÒ ÔØØÚ ÖÖÖÙÖ××Ú ËËØÞÚÖÖÖÖÖÖÒ Ö ÓÐÐÐÒÒÒÒ ÓÖѸ ÛÓÓ ×ØØØ× ÒÒ ×ÓÒÒÒÖÖ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ÙÙ Ù×ÛÐ × ËØØÖع ÛÖØØ× s 0 ÐÐÐØ ÛÖÖÖÒ ÑÙ×׺

S 0 = s o image 2b416b843df0fec95a25ae745f8bf4ee

ÞÞÞÞÒÒØ S n Ò n¹ØØÒ ÏÖØ Ö ËËØÞÞÙÒÒØØÓÒ××ÓÐÐÐ ÙÒÒ X n Ò n¹ØØÒ ÏÖØ

ÔØØÚ ÖÖÖÒÙÒÒ Òº × ÛÛÛØ c n ÑÙ×× Ò ÓÐÐÐÒÒÒÒ ÒÒÙÒÒÒÒ ÒÒº

∞ ∞ image bc852525b3d6c473b906278ff8c16455

i=1 i=1 ×× ÒÒÙÒÒ ÛÛÖÖ ÞÙÑ ×ÔÔÔÐ ÚÓÒ Ö ÐÐÐÐÙÒÒ ¾º¾¿ ÖÖÖÐÐغ

a

; n = 0, 1, 2, ...; a = const c n = ´¾º¾¿µ

n + 1

ÏÏÏ ÑÑÒ Ö ×Ø Ø ÓÒÚÖÖÖÖÖØ Ò ×ÓÐÐ× ËØÞÚÖÖÖÖÖÖÒ Ò Ò ×ÙÙØØÒ ÏÖظ ÛÓÓ ÛÛÛØÙÒÒ Ö X n ÑÑØ ×ØØØØØÒÒÒÑ n ÒÒÑÑغ ÒÒÒÖÙÒÒÒÒ Ò ÒÒÖ ×ÔÔØØÒ ÈÈÈ×× ÛÖÖÖÒ ÑÞÙÙÓÐÐÐ ÙÑ ÖÖÖ×××ØØØغ ÒÒÑ ×ØØØØÓÒÒÖÖÒ ËËËÒÒÐ ÖÖÖÐØ ÑÑÒ ×Ó ÖÖÖØ ÙØ × ×ÙÙØØ ÅÓÑÑÒغ ÁÒ ××Ö ÖÖØ ×ÓÐÐÐÒ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ×ØØØØ×ØØ×× ÅÓÑÑÒØØ Ò×ØØØØÓÒÒÖÖÖ ËËËÒÒÐÐ Ö ÒÒÒ ØØÓÖÖÞÓÒØ ×ØØÑÑØ ÛÖÖÖÒº ÍÑ ×× ÞÙ ÖÑÑÑÐÐÐÒ ÑÙ×× c ÓÒ×ØØÒØ ÞÛÛ××Ò ¼ ÙÒÒ ½ ÛÐØ ÛÖÖÖÒº ÙÖÖ ÒÒÑÑØ Ö ÒÒÙ×× ÚÓÒ Ò Ö ÎÖÖÖÒÒÒÒÒÒÒØ ÐÐÐÐÐÒÒÒÖ Å××ÛÖØØ ÑÑÑÖ ÛØØÖ º × Ø

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 45


¾º¿º ÈÌÁÎÎ ÊÊÃÍÊËÁÎÎ ËËÀÀÌÌÎÎÊÊÀÊÊÆ ¿¿

Ö ÏÐ Ö ÔØØÓÒ××ÓÒ×ØØÒØØ c ×ØØÑÑØ ÑÑÒ ÑÔÐÐÞÞØ Ò ØÖÖÖØØØØÒ

××Ö ÒÒÒ ÒÖÖÖÖÒÒ ÐÐÒÒÒÖ Ø ÒÒÒ ÖÖÖÖÐÐÐÒ ÒÒÙ×× ÑÑÑÖ Ù×××غ × ÒÒÒÒ×ØØ ÔØØÚ ÖÙÖ××Ú ÖÖÖÒÖÖ ÅÓÑÑÒØ ×Ø Ö ÔØØÚ ÅØØØÐÛÖØ Ù× ÐÐÐÐÙÒÒ ¾º¾½ ÐÐ××Ø × ÖÖÖÖ ÓÐÐÐÒÒÒ ÐÐÐÐÙÒÒ ÐÐÐÒÒ

M 0 = m 0 image 37eb9dc3d73b7aa2b3edcda5fc3cd030

ÒÒ ×ÓÐÐ ÔØØÚ ÖÖÖÙÖ××Ú ÅÅØØØÐÛÖØØÖÖÖÙÒÒ ÛÛÖÖØ ÙÒØØÖ ÒÒÒÖÖÑ Û Ò ÌÌÌ̹ ÔÔ×××ÐØØÖº

ÆÆØØÖÐÐÐ ××ÒÒ ÙÙ ÅÓÑÑÒØØ ÖÖÖ ÇÖÖÒÙÒÒ ÖÖÖÒÖº × k¹ØØ ÞÞÒØÖÖÐÐ ÅÓ¹ ÑÑÒØ Z ÖÒÒØ ××× ÛÛÛ ÓÐÐغ k

image e2e226f23582c34a3fe53e6d29ec2b9e

ÆÆÆÒ Ñ ÅÅØØØÐÛÖØ ÒÒÒØ Ò ××Ö ÖÖØ ÎÖÖÖÒÞ ÙÒÒ Ö ÜÞÞ×× ÒÛÒÒÙÒÒº ÎÖÖÖÒÞ ×Ø Ò ÅÅÅ Ö ËØÖÖÙÙÒÒ ÒÒÖ ÎÖÖÖÖÐÐÒº × Ø ÙÑ ×Ó ×ØØÖÖÖ Ò ÎÖÖÖÖÐÐ ×ØÖÖÙØ ÙÒÒ ÙÑ×Ó ÖÖÖØØÖ × ÀÀ×ØÓÓÖÖÑÑ ××Ö ÎÖÖÖÖÐÐÒ ÙÖÖ ÛÛÖÖ¸

ÎÖÖÖÖÐк

image b60b83687eaeb7a67105a13278dc34a0

×× ÐÐÙÒÒ ÞÞÞÞØ × ÎÖÖÖÐØØÒ Ö ÎÖÖÖÒÞº

Ö ÜÞÞ×× ×Ø Ò ÒÒÒÒØ×ÐÓ× ÙÒÒ ÐÐÐÐÐÖØ ÒÒÒ ÏÖظ ÛÐÐÖ ÓÖÑ ÒÒ×

ÏÏÐÐÙÒÒ ÒÒ× ÀÀ×ØÓÓÖÖÑÑ׺ Á×Ø Ò ÀÀ×ØÓÓÖÖÑÑ ÒÓÖÑÑÐÚÖØØØÐظ Ð×Ó ÙÙÙÙÖÑÑѸ ×Ó

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 46


ÃÃÈÁÌÌÄ ¾º ÊÍÆÆÄÄÆ

¿¿

×Ø Ö ÜÞÞ×× ÆÙÐк ÍÑ ×Ó ×ØØØÐÐÐÔÔÔÔÔÖ¸ ÓÖ ÙÙ ×ÙÔÖÖÖÙÙÙÙÖÑÑÑÑÖ Ò À×ØÓÓÖÖÑÑ ÛÛÖÖ¸ ÙÑ×Ó ÖÖÖÖÖ ÛÛÖÖ ÙÙ Ö ÜÞÞ×׺ ÆÆÆÆØØÚ ÛÛÖÖ Ö ÜÞÞ×× ÒÒ¸ ÛÒÒ × ÀÀ×ØÓÓÖÖÑÑ ÔÔÔÔ¸ ÓÖ ÙÙ ×ÙÙÙÙÙ×××ÖÑÑѸ ÛÖÖº

image d8f1e38f65f0dc435e7d2f8dc72bafda

×× ÐÐÙÒÒ ÞÞÞÞØ × ÎÖÖÖÐØØÒ × ÜÞÞ×׺

2 Ö ÖÖÖÒÙÒÒ Ö ÎÖÖÖÒÞ σ ÛÛÖÖ Ò Ö ÐÐÐÐÙÒÒ ¾º¾¾ k = 2 ××ØÞغ ÑÑÒع ×ÔÖÖÖÒÒ ÐÐ××Ø ××× Ö ÜÞÞ×× ÞÙÑ ØÔÙÒÒØ n Ù× Ñ ÉÙÓØØØÒØØÒ × ØØÒ ÞÞÒ¹ 4 ØÖÖÐÐÒ ÅÓÑÑÒØØ× Z n ÙÖÖ ÕÙÙÙÖÖÖÖØØ ÎÖÖÖÒÞ¸ ÑÑÒÙ× ¿ ÖÖÖÒÒÒº

4 Z image 6fced7b340393ac0fa479f4f26dc90e0

ÙÙ × ÀÀ×ØÓÓÖÖÑÑ Ö X n ××ÐÐ×Ø ÐÐ××Ø ××׸ ÛÛÛ ÖÖÖÖÖÖÖ Ò ÖÖÖÖÖÖ Ø Ðº¸ ½½½½ ÞÞÞÞظ ÙÙ ÒÐÐÐ Ï ×ØØÑÑÑÒº ÁÒ ××Ö Ö¹ Ø ÛÛÖÖ ÒÙÖ × ÔØØÚ ÀÀ×ØÓÓÖÖÑÑ ÚÖÛÒÒÒغ ÖÖÖÖÒ ××× Ö i ÃÐÐ×××Ò K i ÙÙ i ÀÀÙÙÙÙØ×ÚÖØØØÐÙÒÒÒÒ H n (i)¸ ÛÐÐ ÒÞÞÐÒ ÔØØÚ ÖÖÖÙÖ××Ú ÖÒÒØ ÛÖÖÖÒº ÀÀÙÙÙÙØ×ÚÖØØØÐÙÒÒÒÒ ÛÖÖÖÒ ÑÑØ ¼ ÒÒØØØÐÐ×××ÖØ ÙÒÒ Ò Ò ×ÔÔØØÖÖÒ ËËÖÖØØØÒ ÐÐ×ÔÞÞÞ×× ÒÒÒÔÔ××غ Ö ÒÔÔ××ÙÒÒ ÛÛÖÖ ÒÒÒ

ÖÖÖÒÙÒÒ ÔØØÚ ÚÖÖÓÐÐÐÒ ×ÓÐи ÑÙ×× Ò ÓÒ×ØØÒØØ× 0 < c < 1 ÛÐØ ÛÖÖÖÒº

image 1ccaa163e19c13781c001bbaffa7b361

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 47


¾ººº ÅÇÌÁÇÆËÊÊÍÅÅ ¿¿

ÏÏÏ ÖÖÖÖÖÖÖ ÞÞÞÞØ ×Ø ×× ËËØÞÙÒÒ Ö ×ØØØØÓÒÒÖÖ ÈÖÓÞÞ××× ÖÛÖØÙÒÒ×ØÖÖÙº ÁÁÖÖ ËØÖÖÙÙÒÒ ×Ø ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÓÒ×ØØÒظ ÛÒÒ ÙÙ ××ÖÖÒÒغ ÚÖÖÖÐØ ××× ËØÖÖÙ¹ ÙÒÒ ÔÖÓÔÓÖØØÓÒÒÐ ÞÙÖ ÛÐØØÒ ÔØØÓÒ××ÓÒ×ØØÒØØÒ

¾ºº ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑÑ

ÁÒ ××Ö ÖÖØ ×ÓÐÐÐÒ ÑÓØØÓÒÒÒ ÒÒÒØ ÛÛÛ ÙÙÙ ÒÒÒÛÒÒÒØ Ò ÃÐÐ×××Ò ÒÒÒ¹ ØØØÐظ ×ÓÒÒÒÖÒ ÐÐÒÒÒÖ ÐÐÐØ ÛÖÖÖÒº ××× ÎÓÖÖÖÖÖÒ ÒØ×ÔÖÖÖØ ÚÚÚÐ ÑÖ Ö ÆÆØÙÖ ÒÒÖ ÑÓØØÓÒº Ö ÅÅÒ×× ÒÒÖÖÖÖØ ÓÒØØÒÙÙÙÖÐÐÐ ÖÖÖÒÒÒ¸ ÛÐÐ Ñ ÖÖÒÞÞÞÐÐ ÙÙ Ú ÓÑ ÅÅÒ××Ò ÒÒÒØ ÑÑÑÖ ÒÒÒÙØØØ ÒÒÒÓÖÖÒÒØ ÛÖÖÖÒ ÒÒÒÒº ÇÇØÑÑÐ× Ö¹ ××ÒÒÒÒÒÒ ××× ÙÓÖÖÒÙÒÒÒÒ ÚÓÒ ÑÓØØÓÒÒÒ ×ÓÓÓÖ ×ØØÖÖº ÐÐÐ ÖÖÖÖ ÐÐÐÐÐÖÒ ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑѺ ÀÀÀÖ ÛÖÖÖÒ ÑÓØØÓÒÒÒ ÒÒÒØ Ò ÃÐÐ×××Ò ÒÒÒØØØÐظ ×ÓÒÒÒÖÒ Ò ÐÐÒÒÒÖÖ ÊÙÑÑ ØÖÖÖÖÒº ××× ÎÓÖÖÖÖÖÒ ÓÑÑØ Ò Ö È×ÝÝÓÐÓÓÓÓ ÙÑÑÑ×××ÒÒ ÞÙÑ Ò××ØÞº

¾ººº½ ½½¹¹ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑ

ÒÒÒÒ×ØØ ÓÖÑ ÒÒ× ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑÑ× ×Ø Ö ÒÒÒÑÑÒ××ÓÒÒÐÐ ÊÊÙѺ ¹ ××Ö ÛÙÖÖÖ Ö×ØÑÑÐ× ÚÓÒ ÖÖ×ØÓØØÐÐ× Ò ×××ÒÒÑ ÏÖÖ ËËËÐÐ ÙÒÒ ÊÊÊØÓÖÖÖÖ ×ÖÖÖ¹ Ò ÖÒÒ׸ ½½½¾ ÙÒÒ ×ÓÖØØØÖØ ÑÓØØÓÒÒÒ ÒÒÒ ÖÖÖ ÈÓ××ØØÚÚØØØ ÞÛº ι ÐÐÒÞº ÒÒ ÖÖØ ÛÐÐ ÒÒÒ ×ÓÐÐÒ ÒÒÒÑÑÒ××ÓÒÒÐÐÒ ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑ ÚÖÛÒÒÒØ ×Ø ÄÄÄ Ø Ðº¸ ¾¼¼¼º ÀÀÀÖÖ ÛÖÖÖÒ ÑÓØØÓÒÒÒ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÒØ Ø Ò ÒÒÒ ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑ ÐÐÐغ ÄÄÄ Ø Ò ÖÖÙÙÐÐÐÖÖÒ Ï Ö ÑÓØØÓÒ×××ÒÒÖÖÖÖÙÒÒ Ù× ÒÒÑ ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑ ÖÖÙ׺

¾ººº¾ ¾¾¹¹ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑ

ÀÀÙØØ Ö ÖÖÙÙÐÐÐ ×ÒÒ ÞÛ¹ ÙÒÒ ÖÖÖÖÖÑÑÒ××ÓÒÒÐÐÒ ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑѺ ÊÙ×××Ð

×ÖÖÖÖØ Ò ÊÙ×××ÐÐ ÙÒÒ ÄÄÛÛÛÛÛ¸ ½½½½ ÞÛÑÑÒ××ÓÒÒÐÐ ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑÑ ÙÒÒ

×ØØÐÐØ ÖÖÒ ÙÒØØÖ××ÐÐÐ Ù×ÔÖÖÖÙÒÒ Ò Ò ÚÖ××ÒÒÒ ÃÙÐØÙÖÖÖÖÖ××Ò Ò Ò ÅÅØØØÐÔÙÒÒØ ×ÒÒÖ ÖÖغ × Þظ ×× Ò ÑÓØØÓÒ×ÖÖÖÖÖ×××ÓÒ×ÚÖÖÖÖÖÖÒ ÒÒÒØ Ù Ò ¹ ÒÒÒ××ÖÖÒÒØ Ò Ñ ÃÙÐØÙÖÖÖÖÖ× ÒÒÒ××ØÞØ ÛÖÖÖÒ ÒÒº Ò ¾¹¹ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑ ×Ø

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 48


ÃÃÈÁÌÌÄ ¾º ÊÍÆÆÄÄÆ

¼

Ñ Ò××ØÞ ÞÙ ÒÒÑ ½½¹¹ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑ ÒÓ ÙÑ ØØÚÚÚÖÙÒÒ ÖÛØØÖغ ×× Ø Ò¸ ÛÛÛ ×ØØÖÖ ÖÖÖÖØ ÒÒ ÑÓØØÓÒ ×غ

ÅÓÖÖ×××ÑÑ ÚÖÖÖÖÒØÐÐÐØØ Ò ÅÓÖÖ×××ÑÑ ÙÒÒ ÀÀÖÖ×××ÑѸ ½½½¿ Ò ÒÒÙÖÓÒÒÐÐ× ÎÖ¹

ÖÖÒ¸ × Ò ÀÀÒÒ ÚÓÒ ØØÓÒ ÍÒÒØ× ÑÓØØÓÒÒÒ Ò ÒÒÒ ¾¾¹¹ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑ Ö¹ ÖØ ÙÒÒ Ò××ÐÐÐÐÐÒÒ ÒÒ ÒØÛÓÖØØÑÓØØÓÒ ÒÒÖÖÖÖظ ÙÙ Û ÒÒ Ö ÒÒ ÜÔÐÐÞÞØØ ÊÊÙÑÑÑÒØØØÐÙÒÒ ÚÓÖÖÖÒÓÑÑÑÒ ÛÙÖÖÖº

¾ººº¿ ¿¿¹¹ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑ

ÒÒÑ ¿¿¹¹ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑ ÒÒÒÐØ × ××× ÙÑ ÒÒÒ¸ ÙÑ ÓÑÑÒÒÒÞ ÖÛØØÖØØÒ ¾¾¹¹ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙѺ ÓÑÑÒÒÒÞ ×Ø Ò ÏÖØ Ö¸ ÛÛÛ ×ØØÖÖ × ÒÒ ÑÓØØÓÒ ÒÖ Ö ÖÖ××××ÖØØÒ ÈÖ×ÓÒ ÙÙÙÖغ

image 385a164837bc3a0fb834eb6ad785d939

ÑÓØØÓÒÒÒ ÒÒÒÞÞÞÞÞÒÒØ ××ÒÒº

ÒÒ ÖÖظ ÛÐÐ ××× ÑØ Ö ÈÖÓØØÓÒ ÚÓÒ ÑÓØØÓÒÒÒ Ò ÒÒÒ ¿¹¹ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑ

×ØØØØÒ ×Ø ÖÖÑÑ ÙÒÒ ÃÖÓ××××и ¾¼¼¼º ÀÀÀÖ ÛÛÖÖ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÒÒ ØØØÒÒ××

ÄÄ×ÙÒÒ ×ÙÙغ ÖÖÑÑ ÐÐ××Ø ÈÖÓÓÓÒÒÒÒ Ù×ØØ×× ËÔÖÖÖ×××ÒÒÐÐ Ò ÒÒÒ ÑÓØØÓÒ×¹ ÖÖÙÑ ÒØÖÖÖÖÒ ÙÒÒ ÛÖØØØ × ÒÒØ Ù׺ × Ö ××ÖÖÖÖÒ ÎÖÖÖÖÖÖÒ ×ØØÐÐØ ÒÒ ÙÙÙÖ×Ø ÐÐÖØÓÐÐÖÖÒØØ ÅÅØØÓ ÞÙÖ ÛÛÒÒÙÒÒ ÚÓÒ ËËØÞÛÖØØÒ Ö¸

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 49


¾ººº ËËËÄÄ ÁÆÎÊÁÁÆÌ ÌÍÊÊ ÌÊÊÆËËÇÊÅ ½

ÛÐÐ ×ÔÔØØÖ Ð× ÌÖÖÖÒÒÒÒ×¹ ÙÒÒ ÎÐÐÐÐÐÖÙÒÒ×××ØØÒ Ö ÒÒ ØØØÒÒ×× ÄÄ×ÙÒÒ Ö¹ ÒÒÒÞÓÓÓÒ ÛÖÖÖÒ ÒÒÒÒº ÒÒ ØØØÒÒ×× ÖÖÖÖظ ÒÒÒ ¿¿¹¹ÑÓØØÓÒ× ÚÖÛÒÒÒØ

×Ø ÖÖÖÞÞÞÐ ÙÒÒ ËËË×××ÐÐÐØظ ½½½½ ÙÒÒ ÐÐÐ ××× Ò××ÐÐÐÐÐÒÒÒÒ ÖÖÖÖØØÒ

¾ º ÀÀÀÖ

ÛÛÖÖ Ö ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× Ð× ÖÙÒÒÐÐÐÐ Ö ÑÓØØÓÒ×××ÒÒÖÖÖÖÙÒÒ ÚÖÛÒÒÒغ ÙÖ ×××ÖÖÒ ÎÓÖ×ØØÐÐÙÒÒ ÛÛÖÖ Ò ÐÐÙÒÒ ¾º½½ Ò ¿¿¹¹ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑ ÖÖÖ×ØØÐÐغ ÙÖÖ ÛÐÐ×××Ò Ö ÒØ×ÔÖÖÖÒÒÒÒ ÑÑÒ××ÓÒ ÐÐ×××Ò ××× ÖÖÙ× ÙÙ Ò¹ ÖÖÒ Ò ÖÛÒØØÒ ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑÑ ÒÒÖÖÖÖÖÒº ÙÖ ×××ÖÖÒ ÒÓÖÖÒÙÒÒ Ò ×ØØØØÒÒÒÒ ÖÖÖÖØØÒ × ØØ× ÆÆÙÖÓÓÒÒÓÖÑÑØØØ ² ÃÓÓÒÒØØÚ ÊÓÓÓ¹ ØØØ Ò Ö Ì͹ÁÐÑÑÒÒÙ ××ÒÒ Ö ×××Ö ÚÖÛÒÒÒØØÒ ××××ÑÓØØÓÒÒÒ ÒÒÒÒ¹ ÖÙÒÒ×Û×× ÒÒÒÞÞÞÞÒÒغ Ð× ÎÓÖÐÐÐÐ Ö ×× Ö×ØØÐÐÙÒÒ ÒØØ ÙÖÖ Ù×

ÖÖÖÞÞÞÐ ÙÒÒ ËËË×××ÐÐÐØظ ½½½½º

¾ºº ËËËÐÐ ÒÚÖÖÖÒØ ØÙÖÖ ØÖÖÒ××ÓÖÑ

× ËÐÐ ÒÚÖÖÖÒØ ØÙÖÖ ØÖÖÒ××ÓÖÑ ÎÖÖÖÖÖÖÒ ´ËÁÁ̹ÎÖÖÖÖÖÖÒµ ÛÙÖÖÖ ¾¼¼¼ ÚÓÒ ÄÓ¹ Û ÄÓÛÛ¸ ¾¼¼¼ ÚÓÖÖÖ×ØØÐÐغ Ò ××Ö ËØØÐÐÐ ×ÓÐÐ × ËÁÁ̹ÎÖÖÖÖÖÖÒ¸ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÒÙÖ ÒÒÔÔ ÙÒÒ ÞÙÖ Ö×××Ø ÖÖÐÐÖØ ÛÖÖÖÒ¸ ÖÖÖÖ ÒÒ ÖØØØØ ÁÑÔÐÐÑÑÒØØØÖÙÒÒ × ØØ× ÚÖÛÒÒÒØ ÛÙÖÖÖº Ö ÒÒ ÚÖØØØØØÒÒÒ ××ÖÖÖÖÙÒÒ ÛÛÖÖ ÙÙ ÒÒÒ¹ ÒÒ ÄØØÖÖØÙÖ ÚÖÛÛÛ××Òº ÒÒÒÓÐÐÐÒÒÒ ××ÖÖÖÖÙÒÒ ÖÙÙØ ÙÙ Ö ËØÙÙÙÙÒÒÖ¹ Ø ÚÓÒ ÃÃÃÐÐÖ ÃÃÃÐÐÖ¸ ¾¼¼¼º ËÁÁ̹¹ØÙÖÖ¸ ÛÐÐ ÞÙÖ ÍÒØØÖ××ÙÒÒ ÚÓÒ ÈÖ×ÓÒÒÒ ÒÛÒÒÙÒÒ ÒÒÒÒ¸ ÛÖÖÖÒ Ö ÙÙ Ñ ÏÖÔ ×ØØÑÑغ × ×Ø ÑÑÑÐÐÐ × ËÁÁ̹ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÒÚÖÖÖÒØ ÒÖ ÒÒÒ ÎÖÞÞÖÖÙÒÒÒÒ ÙÒÒ ÐÐÙÙØÙÒÒ×¹ ××ÛÒÒÙÒÒÒÒ ×غ ÙÙÙÑ ×Ø × ËÁÁ̹ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÒÚÖÖÖÒØ ÒÖ ÊÓØØØØÓÒ ÙÒÒ ËËÐÐÐÖÙÒÒ¸ × ×Ø Ö ×× ÒÛÒÒÙÒÒ Ö ÖÖÖÐÐÚÒظ Ö ÏÖÔ ×× ÎÖÖÒÒÒ¹ ÖÙÒÒÒÒ ÒÒÒØ ÙÙÛ×غ

ÁÑ ËÁÁ̹ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÛÖÖÖÒ ØÙÖÖ× ÙÙ ÒÒÑ ÐÐ ×ÙÙغ ×× ØÙÖÖ ××ØÞÞÒ ÑÑÑÖ ÒÒ ×ØØ ÖÖÐÐØØÚ ÈÓ××ØØÓÒ ÞÙÙÙÒÒÒÒÒÖ¸ ×ÓÛÛÛ ÒÒ ×ØØ ×ÔØÖÖÐÐ ÙÙÙ¹ ×ÙÒÒº ÙÖÖ Ò Î ÖÖÐÐÐÐ × Ö ØÙÖÖ× ÒÒÒÒ ÇÇÇÇÇØØ ÙÒÒ ÙÙ È Ö×ÓÒÒÒ ÖÖÒÒØ ÛÖÖÖÒº ÅÅØ ××Ñ ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÒÒÒÒ Ð×Ó ÑÑÑÖÖÖÖÖ ÈÖ×ÓÒÒÒ ÛÛÛÛÛÖÖÖÖÒÒØ ÛÖÖÖÒº

¾ × ÓÑÔÐÐØØØ ÈÖÓØ ×Ø ÙÙ ØØÔÔ»»ÛÛÛººººÑÑغºÙ»ÔÖÓÓØ×»×ÓлйÜÔÖÖ×××ÓÒººØÑÐ ÞÙ ÒÒÒÒ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 50


ÃÃÈÁÌÌÄ ¾º ÊÍÆÆÄÄÆ

¾

ÀÀÀÖ ÛÙÖÖÖ ××× ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÒÙØÞØ ÙÑ ÐÐÐÐÐÐÐÐ Ò Ï××Ð ÒÒÖ ÈÖ×ÓÒ ÞÙ ÖÖÒÒÒÒº

Ö Ø ÛÖÖÖÒ Ö Ù× ÒÒÒÒÒ ÐÐÐÖÒ ØÙÖÖ ÛÓÒÒÒÒ ÙÒÒ ÖÖÙ× ÒÒ ØÙÖÖØØØÐÐÐ ÐÐÐظ Ò××ÐÐÐÐÐÒÒ ÙÒÒÒÒÒÒ ØÙÖÖ ÛÖÖÖÒ ÑÑØ ÒÒÒ Ù× Ö ÌÐÐÐ ÚÖÖÐÐÐÒº Á×Ø ÛÙÒÒ ÞÛÛ××Ò Ò Ò Ö ÌÐÐÐ ×ÔÖØØÒ ØÙÖÖ ÙÒÒ Ò ØÙÙÐÐÐÒ ØÙÖÖ× Ö ÒÒÒÒ ÐÐÐÖ ÞÙ ÖÓÓ ÛÛÖÖ ÒÒ ÒÒÙÙ ÈÖ×ÓÒ ÚÖÑÙØØغ ØÙÖÖØØØÐÐÐ ÛÛÖÖ ÒÙÒ ÛÛÛÛÛÖ ÒÒÙ ÐÐØ ÙÒÒ ÑÓØØÓÒ×××ØÞÙÒÒ ÙÒÒ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ×××ØÞÙÒÒ ÛÖÖÖÒ ÖÖÖÒÒØØØÐÐ×××Öغ ××× ÎÖÖÖÖÖÖÒ ×××ÖØ ÖÖÙÙ¸ ×× ÈÖ×ÓÒ Ö ××× ØÝÔÔ×× ØÙÖÖ ×ØÞغ Ö ÖÖÖØ× ÒÒ ÑÓØØÓÒ××ÒÒÒÖÙÒÒ ÒÒ ÖÖÖØ ×ØØÖÖ ÒÒÒÖÙÒÒ Ö ËÁÁ̹¹ØÙÖÖ ÙØØØ ×Ø ×ÓÒÒÒÖ× ÖÖÙÙ ÞÙ ØØÒ ËËÛÐÐÛÖØØ Ò ××Ñ ÎÖÖÖÖÖÖÒ Ò ¹ ÞÙ×ØØÑÑÑÒº Ò ÈÖ×ÓÒÒÒÛ××Ð ×ÓÐÐØØ ÑÑÑÖ ÖÖÒÒØ ÛÖÖÖÒº ÒÒÓ ×ÓÐÐØØ Ò ÑÓØØÓÒ×Û××Ð ÒÒÒ ÈÖ×ÓÒÒÒÛ××Ð ÒÞÞÞÞÞÒ¸ ¸¸ Ò×ÓÒ×ØØÒ ÒÒ ÐÐÙÒÒ × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ×× ÑÑÑÐÐÐ ×ظ ÛÐÐ× ÒÒÒ ÞÞÒØÖÖÐÐÒ ÈÙÒÒØ Ò Ö ÑÓØØÓÒ×××ØÞÙÒÒ ××Ö ÖÖØ Ö×ØØÐÐØ ÙÒÒ ÑÑØØØÐ× ÔØØÚÒ ÖÖÖÙÖ××ÚÒ ÅÅØØØÐÛÖØ ×ØØÑÑØ Û Ö º

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 51


¿ image 9d9fa7d104005a5f4a86e5aa6dc6346e

ÃÃÔÔØØÐ ¿

ÎÖÖÖÖÖÖÒ

ÁÒ ××Ñ ÃÃÔÔØØÐ ÛÛÖÖ × Ñ ÊÊÊÑÑÒ ××Ö ÖÖØ Ö×ØØÐÐØØ ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÚÓÖÖÖ×ØØÐÐغ Ù ÒÒ ×ÓÐÐ Ö Ò ÖÖÐÐÐ Ö ÅÓÙÐÐ × ÎÖÖÖÖÖÖÒ× Ò ÛÖÖÖÒº Ñ ÒÒÒÒÒ Ö ÎÖÖÖÖØÙÒÒ××ØØØ ×ØØØØ Ö ÅÌÖÖÖÖ Ù× ËØÖÖÖÖÖÖ¸ ¾¼¼¼¸ ×Ó¹ ÛÛÛ ÖÞÙ Ö×ØØÐÐØØÒ ÁÑÔÐÐÑÑÒØØØØÓÒÒÒ ÞÙÑ ÅÓÐÐÐÙÙÙÙÙº ××Ö ÌÖÖÖÖ ÖÖØØØ ÑÑØ ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÅÓÐÐÐÒ ÙÒÒ ÐÐÐÐÐÖظ ÛÛÛ Ñ ××ÒÒØØ ¾º½ ×ÖÖÖÖÒ¸ ×Ó¹ ÒÒÒÒØØ ÅÈÖÖÑÑØØÖº ÅÈÖÖÑÑØØÖ ×ØØÐÐÐÒ Ö ÒÒ ××ÖÖÖÖÙÒÒ ÒÒ× ×ÝÒØØØØØ×××ÖØØÒ ×××ØØ× Ö ÙÒÒ ÒØØØÐØØÒ Ò ÓÑÔÔÔØØÖ ÓÖÑ ÐÐÐ Û××ÒØÐÐÐÒ ÁÒ¹ ÓÖÑÑØØÓÒÒÒ ÒÒ× ×××Ø×××ÐÐÐ׺ ÄÄÄÄ × ×××ØØ× Ñ ÐÐ ×Ø Ò Ò ÐÓÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖÒ ÓÖغ ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÓÖÑ × ×××ØØ× ÛÛÖÖ ÒØ×ÔÖÖÖÒÒ ÙÖÖ ÐÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖ ÓÖغ ËËÐÐ×Ø ÖÖÙÛÖØØ ÛÖÖÖÒ Ö ÌÜØÙÖÔÔÖÖ¹ ÑÑØØÖ ××ÖÖÖÖÒº ×× ÓÑÔÔÔØØ ××ÖÖÖÖÙÒÒ ÒÒ× ×××ØØ× ÒÒØ ××× Ð ÞÙÖ ÙØÓÑÑØØ×××ÖØØÒ Ù×ÛÖØÙÒÒº Ö ×× Ù×ÛÖØÙÒÒ ÛÙÖÖÖÒ Ñ Ò ÀÓÑÑÑи ¾¼¼¼¼ Ö×ØØÐÐØØÒ ÅÓÙÐ ÒÒ ÑÓØØÓÒ×ÖÖÖÖÖ×××ÓÒ ×ÓÛÛÛ ÒÒ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ××ÖÖÒÒÙÒÒ Ò¹ ÞÙÙÙÙÙÙغ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ××ÖÖÒÒÙÒÒ ÒÒÒÐØØØ ÒÒ ÃÓÔÔÔÓ××¹ ÙÒÒ ÐÐй ÖÖÖØÙÒÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ¸ ×ÓÛÛÛ ÒÒ ÒÒÒÒ Â¹ÆÆÆÒ¹¹ÖÖÒÒÙÒÒº ÁÒ Ö ÐÐÙÒÒ ¿º½ ×Ø ÒÒ Ö×××Ø ÑÑØ Ò ÞÙ ÖÖÖÐÐ×××ÖÖÒÒÒÒ ÃÓÑÔÓÒÒÒØØÒ Òº

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 52


ÃÃÈÁÌÌÄ ¿º ÎÎÊÊÀÊÊÆ

image 85d7851437ce6c06c75e8d6fafdb7681

image 56973146a895de81943566c2cf59012f

Inputbild

¿º½ ÎÖÛÒÒÒØØ ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÅÓÐÐÐ

Ò ××Ö ËØØÐÐÐ ×ÓÐÐ Ò ÙÖÞÞÖ ÖÖÐÐÐ Ö ÚÖÛÒÒÒØØÒ ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ ÅÓÐÐÐ ´´´Å×µ Ò ÛÖÖÖÒ¸ ×× ØØÒÒÖÙÒÒÐÐÐÐ × ××ÑØØÒ ÎÖÖÖÖ¹ ÖÖÒ× ÐÐÐÐÐÖÒº

Ö ÑÓØØÓÒ×××ØÞÙÒÒ ×ØØÒÒ ÞÙ ÒÒ ××Ö ÖÖØ ÒÙÖ ÒÒ ØØÒÒÒ ÑÑØ Ò ÒØØÒ ÈÙÒÒØØÒ ÐÐÐÐØ ÞÙÖ ÎÖÖÖÖÙÒÒº × ÛÖ ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒ Ö Ì͹ÅÅÒ××Òº ÍÑ × Ö×ØØÐÐØØ ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÞÙ ÓÒÞÞÔÔÔÖÖÒ ÙÒÒ ÞÙ ØØ×ØØÒ Ñ Ð×Ó

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 53


¿º¾º ÅÇÌÁÇÆËËÊÃÃÆÆÍÆÆ

×× ØØÒÒÒ ÞÙÑ Ò××ØÞº Ù× ××Ñ ÖÙÒÒ ÛÙÖÖÖ ÙÙ Ò Å Ö ×× ØØÒÒÒ Ö×ØØÐÐغ ÙÙ ÖÙÒÒ Ö ÖÖÖÖÒÒ××× Ù× Ñ ××ÒÒØØ º¾ ÛÙÖÖÖ¸ ×× ØØÒÒÒ ÒÓ ÑÑØ Ò ÐÐÐÐØØÒ ÐÐÐÖÒ Ö ¹¹¹ØØÒÒÒ ÓÑÒÒÒÖغ ×× ØØÒÒÒ ÒØØØÐØ ÐÐÐÖ ÓÓÓÖ ÉÙÙÐÐØØØ ÚÓÒ ÐØØÖÖÒ ÈÖ×ÓÒÒÒº Ö Ù×ÛÐ Ö ÌÜØÙÖÖÓÑÔÓÒÒÒØØÒ Ñ ÛØØÖÖÖÒ ÒÓ ØØÒÒÒ ÍÛÈÓ××× ÞÙÑ Ò××ØÞº ×× ØØÒÒÒ ÒØØØÐØ ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÒÒ ËËÕÙÙÒÞ ÚÓÒ ÃÓÔÔÖÓØØØØÓÒÒÒ ÙÒÒ ÒÒØ ××× Ö ×××Ö ÙØ ÞÙÖ ÃÓÑÒÒØØÓÒ ÑÑØ ØØÒÒÒÒ¸ ÛÐÐ ÒÒ ÃÓÔÔÖÓØØØØÓÒÒÒ ÒØØØÐØØÒº ÀÀÀÖÖÙÖÖ ÒÒÒÒ × ×Ó Ö×ØØÐÐØØÒ Å× ÙÙ ÙÙ ÖÖÖØØÒ ×××ØØÖÒ ÒÔÔ×××Òº ÏÏÏ ÖÖÖØ× Ò ÀÓÑÑÑи ¾¼¼¼ ÞÞÞÞØ ÙÒÒ Ò ××Ö ÖÖØ Ñ ÃÃÔÔØØÐ ÒÓÑÑÐ× ÐÐÐØ ÛÙÖÖÖ¸ ÒØØØÐØØÒ Ö×ØØÒ ½¼ ÐÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖ ÙÒÒ Ö×ØØÒ ¾¼ Ìܹ ØÙÖÔÔÖÖÑÑØØÖ Û××ÒØÐÐÐ×ØØÒ ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒÒÒ ÞÙÖ ÑÓØØÓÒ×××ØÞÙÒÒº Ù× ××Ñ ÖÙÒÒ ×ØØÒÒ × ÅÓÐÐ ÙÙ Ù× ××Ö ÒÞÞÞÐ Ò ÐÓÓÐÐÒ ÓÖѹ ÞÛº ÌÜØÙÖÖÓѹ ÔÓÒÒØØÒº Ð× ÐÐÚÓÖÚÖÖÖÖØÙÒÒ Ñ Ö ÒÒ ÐÐØØÙÒÒ¸ Ö ÊÊØØÒÒÜ ÐØØÖ ×ÓÛÛÛ ÒÒ ÀÀ×ØÓÓÖÖÑÑ×ÔÖÖÖÞÙÒÒ ÞÙÑ Ò××ØÞº

× Å ÛÐÐ× ÞÙÖ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ×××ØÞÙÒÒ ÚÖÛÒÒÒØ ÛÙÖÖÖ¸ ÛÙÖÖÖ ÙÙ ÒÐй Ï×× ÑÑØ Ö ÍÛ¹¹¹ØØÒÒÒ ÙÒÒ Ö ÍÛÈÓ×××¹¹¹ØØÒÒÒ Ö×ØØÐÐØ ÙÒÒ ¹ ××ØÞØ ÒÙÖ ¾ ÐÓÓÐÐ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖ¸ ×× ÞÙÖ ÈÓ××Ò××ØÞÙÒÒ ÒÒº ÍÛ ×Ø ÒÒ ØØÒÒÒ Ö ÒÙÖ ÛÒÒÒÒ¸ Ö Ö ×Ö ÙØ ÐÐÐÐØØ ÑÓØØÓÒ×××ÐÐÐÖº Ò ÅÓÐÐÐÒ Ñ Ö ÈÖÓعÇÙع¹ÐÐÓÖÖØØÑÙ× ÞÙÑ Ò××ØÞº

¿º¾ ÑÓØØÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ

ÁÒ ÀÓÑÑÑи ¾¼¼¼ ÛÙÖÖÖ ÖÖÖØ× ÒÒ ÑÓØØÓÒ××ÐÐ×××××ØØÓÒ ÑÑØØØÐ× ËÙÔÔÓÖعÎØÓÖ¹ ÅÅÅÒÒ× ´ËÎŵ ×ÓÛÛÛ ÅÙÐØعÄÄÝÖ¹ÈÖÖÖÔÖÓÒ× ´ÅÄȵ ÑÔÐÐÑÑÒØØØÖØ ÙÒÒ ÙÒØØÖ×ÙÙغ ×× ÃÐÐ×××××ØØÓÒÒÒ ×××ÖØØÒ ÙÙ Ö ÔÐÓÑÑÖÖØ ÚÓÒ ÏÖÒÒÖ¸ ÚÖÛÒÒÒØØ ÐÐÐÖ¹ ÒÒ× Å¹ÁÑÔÐÐÑÑÒØØØÖÙÒÒ ÚÓÒ ËØÖÖÖÖº

××Ò ÍÒØØÖ×ÙÙÙÒÒÒÒ ÛÙÖÖÖ ÒÒ ÃÐÐ×××××ØØÓÒ×××ØØ ÚÓÒ º ¿± ÖÖÖØØØ ÐÐ×¹ ×××ÞÞÞÖØØÒ ÑÓØØÓÒÒÒ ÑÑØØØÐ× ËÎÅ ÖÖÖÖÖغ ××× ÖÖÖÖÒÒ×× Ö×ØØÙÒØظ ÏÖÒÒÖ ÚÓÒ ÛØ Ö ¼± ×ÔÖÖÖº ÆÆÆ ÒÒÙÙÖ ØÖÖÖØÙÒÒ Ö ÖÖÖÖÒÒ××× ÚÓÒ ÏÖÒÒÖ ÓÒÒØØ ÑÑÒ ×Ø×ØØÐÐÐÒ¸ ×× ××Ö ÒÙÖ ÒÒÒÒ ÛÒÒÒÒ Ù×××ÛÐØØ ÐÐÐÖ Ö ×××ÒÒ ÍÒ¹ ØØÖ×ÙÙÙÒÒÒÒ ÒÙØÞØظ ÛÐÐ ××ÒÖ ÒØ ÖÖÔÖÖ××ÒØØØØÚ Ö ÅÅ××× Ö ÑÑÑÐÐÐÒ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 54


ÃÃÈÁÌÌÄ ¿º ÎÎÊÊÀÊÊÆ

image 6892bb52b81b96eb3cb58e2342cf076c

ÑÓØØÓÒÒÒ ÛÖº

ËÎŹÃÐÐ×××××ØØÓÒ ÙØÐÐÐ ×××ÖÖ ÖÖÖÖÒÒ××× ÐÐÐÐÐÖØ Ð× ÃÐÐ×××××ØØÓÒ ÑÑØØØÐ× ÅÄÈ׺

¿º¾º½ ÈÖÓÓÐÐÑÑ Ö ÑÓØØÓÒ××ÐÐ×××××ØØÓÒ

ÁÒ ÀÓÑÑÑи ¾¼¼¼¼ ÛÙÖÖÖÒ ÖÖÖØ× Ö×ØØ ØÖÖÖØÙÒÒÒÒ ÒÒÒ×ØØÐÐØ ÙÑ ÍÖ×××Ò × ÒÙÖ ÑÑÑÑÑÑÒ ÖÖÖÖÒÒ×××× ÖÖÙ×ÞÙÙÒÒÒÒ¸ Ò ××Ö ÖÖØ ÒÓ Ò ØØÒ××ÚÚÚÖØ ÛÙÖÖÖÒº ÍÒØØÖ ÒÒÒÒÒÒÒÒÖ ØÖÖÖØÙÒÒ ÚÓÒ ÑÓØØÓÒ×××ÕÙÙÒÞÞÒ ÑÑÑØ ÑÑÒ ÚÓÖ ÐÐÐÑ ÞÛ ÓÓÓÓØÙÒÒÒÒº ÙÑ ÒÒÒ ××ÒÒ ÑÓØØÓÒÒÒ ÒØ ×ØÖÖÖØ ÐÐ××××ÞÞÞÖÖÖÖ¸ ÚÚÚÐÑÑÑÖ Ø

ÑÓØØÓÒ×××ÒÒÖÖÖ Ö ØÖÖÖØØÖº ÞÛØØ ÓÓÓÓØÙÒÒ ÒÒ ÑÑÒ ÑÑÑÒ¸ ÛÒÒ ÑÑÒ ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÒÒÒÒÒÒÒÒÖ ÚÖÖÐÐÐÐغ ÀÀÀÖÖ ÚÖÖÖÖÖÖÒ ÖØ× ÒÒÙØÖÖÐÐÒ ÑÓØØÓÒÒÒ Ò ÖÖÖ Ù×ÖÖÖØÙÒÒ ÞÙ ÐÐÐÐÐÐ ÞÛº ÞÙ ØÖÖÙÖÖÖ ×××Ö ×ØØÖÖº × ××ÐÐÐØ ××× ÒÒØØÖÐÐÐ Ù ÙÙ ÒÒÒÖÖÒ ÑÓØØÓÒÒÒ ÒÒÒÒÒÖº

image c804f091f2370b857d1f1ea2dc8fce54
Òº

ÒÒ Ø× ÒØØÖÒÒ ËØÙÙÙÙ ÞØظ ×× ××ÐÐ×Ø Ö ÅÅÒ×× Ó Ø Ò Ø Ò Ö ÄÄÄÄ ×Ø Ò ÒÞÞÐÐÐÐÐÐÖÒ ÑÓØØÓÒÒÒ ÖÖÖØØØ ÒÞÙ××ØÞÞÒº ÙØÐÐÐ ×××Ö ÐÐÒÒØ × ÐÐÐÖ¹

Ø × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÒÙØÖÖÐ ×××Ø ÖÖÙ××ÒÒÒÒ ÙÒÒ ×Ó ×××ÒÒ ÑÓØØÓÒ×××Ò××ØÞÙÒÒ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 55


¿º¾º ÅÇÌÁÇÆËËÊÃÃÆÆÍÆÆ

ÒÔÔ×××Òº

Ò Ö ØØØÒÒ××× ÈÖÓÓÐÐÑ ×ØØÐÐØ ÐÐÖÖÖÖØØ ÒÔÔ××ÙÒÒ Ö Å× Öº Ò×Ó ÓÒÒØØ ×ØØØ×ØØÐÐØ ÛÖÖÖÒ¸ ×× ÃÐÐ×××××ØÓÖÖÒ ØØØÐÛ×× ÒÞÞÐÐÐÐÐÐÖ ÞÙÑ ×ÔÔÔÐ ÙÖÖ ÛÛÒÒÖÒ Ð×× Ò × ØÞØØÒº

¿º¾º¾ ÑÓØØÓÒ×ÖÖÖÖÖ×××ÓÒ

ÁÒ ××Ö ÖÖØ ÛÙÖÖÖ ÚÖ×ÙÙØ ÒÒ ÄÄ×ÙÒÒ Ö ÚÓÖÖÖÒÒÒÒØØÒ ÈÖÓÓÐÐÑÑ ÞÙ ÒÒÒÒº ÒÒ ×ØÖÖÒÒÒ ÃÐÐ×××××ØØÓÒ ÚÓÒ ÑÓØØÓÒÒÒ ÒÒÒØ Ø × ÖÖÖØØØØ ÁÒ×ØÖÙÑÑÒØ Ö ÑÓ¹ ØØÓÒ×××ØÞÙÒÒ ÞÙ ×××Ò ×Òظ ÛÙÖÖÖ Ö ÒÒ ÊÖÖ×××ÓÒ ÛÐغ ÀÖÞÙ ÒÒÒ ××× ÖÖÖØ× ÚÓÖÖÖ×ØØÐÐØØÒ ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑѺ Ö ÒÔÔ××ÙÒÒ ÒÒ× ÐÓÓÓ× ÙÙ ÖÙÒÒ Ö ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒ Ö ÑÓØØÓÒ ÒØØÖÖ××××ÖØ ÚÓÖ ÐÐÐÑ Û ÔÓ××ØØÚ ÓÖ ÒÒÒÒØØÚ ÒÒ ÑÓØØÓÒ ÒÞÙ××ØÞÞÒ ×غ Ù× ××Ñ ÖÙÒÒ ØÖÖÖØØØ ×× ÖÖØ ÒÙÖ Ò Ò¹ ÑÑÒ××ÓÒÒÐÐÒ ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙѸ ÛÐÐÑ ÐÐÐ ÑÓØØÓÒÒÒ ÙÙ ÒÒÖ ÈÓ××ØØÚÚØØØ×××ÐÐ ØÖÖÖÖÒ ××ÒÒº Ð× ÁÒÔÙØ Ö ÒÒ ×ÓÐÐ ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ÐÐÐÐÒ ÐÐÐÐÐÖ ÒÒ ÓÒØØÒÙÙÙÖÐй Ò ÌÖÖÖÒÒÒÒ×××ØØÒ ÚÓÖº Ù× ××Ñ ÖÙÒÒ ÛÙÖÖÖ Ò ÑÓØØÓÒ××ÐÐ×××Ò ÛÐ× ÒÙÖ Ò ØÝÔÔ××Ö ÏÖØ ÞÙÙÙÓÖÖÒÒغ ÁÑ Ö ×× ÖÖØ ÚÖÛÒÒÒØØÒ ½½¹¹ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑ ÐÐÐÐÐÒ ÑÓØØÓÒÒÒ ÙÑ ÒÒÒÓÐÐÐÒÒ ÖÖÖ×ØØÐÐØØÒ ÏÖØØØ

ÀÀÔÔÝ ½º¼ image 064dda2cb5923892579536a7c127aa2e

ÙÙ ÖÙÒÒ Ö ÖÖÖØ ÔÓ××ØØÚÒ ÖÖÖÖÖÙÒÒÒÒ Ñ Ò××ØÞ ÚÓÒ ËÎÅ× Ö ÑÓØع ÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ Ù× ÅÈÖÖÑÑØØÖÒ ÛÙÖÖÖ ÖÖÖÖ ËÎŹÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ÛÐغ ÀÀÀÖÞÙ ½ ÞÙÖ ÒÛÒÒÙÒÒº × ÙÙÒÒÒÒ Ö ÓÒØØÒÙÙÙÖÐÐÐÒ ××ÖÖÖÖÙÒÒ Ñ Ð×ÚÑ ¾ºº

½ ÓÔÝÖÖÖÖØ ´´µ ¾¼¼¼¹¾¼¼¼ ¹¹¹ÙÒÒ ÒÒ ÒÒ ¹ÂÂÒ ÄÄÒ ÐÐ ÖÖÖÖØ× ÖÖ××ÖÚ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 56


ÃÃÈÁÌÌÄ ¿º ÎÎÊÊÀÊÊÆ

Ö ÑÓØØÓÒ×××ÖÖÖÒÒÒ ÛÙÖÖÖ Ö Ö ËÎÅ ×ÐÐ×Ø ÖÐÐ×××Òº ×× ×Ø Ñ ×ØÖÖÖÒ Ò ÖÖÒÒ×ØØÒ ÐÐÖ Ò Ö ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ÞÙ ÖÖÖÐØØÒ Ò Ö ÄÄÄÄ ÖÖÖÒÒÒ ÞÛÛ××Ò Ò ÑÓØØÓÒÒÒ ÞÙ ÖÞÞÙÙÙÒº ×Ø Ö ×ØØØ× ÖÖÙÙ ÞÙ ØØÒ¸ ×× Ù× Ö Êʹ ÖÖ×××ÓÒ ÒÒÒØ ÙÒÒÒÛÓÐÐØ ÒÒ ÃÐÐ×××××ØØÓÒ ÛÛÖÖº

¿º¾º¿ ÏÐ × ÁÒÔÙØ×

ÙÙ Ï Ð × ÁÒÔÙØ× Ö ÒÒ ÑÓØØÓÒ×××ØÞÙÒÒ ÛÙÖÖÖ Ò ××Ö ÖÖØ ÒÒÙÙÖ ØÖÖÖØØغ Ù× Ñ ×ÝÒØØØØØ×××ÖØØÒ ×××Ø Ø ÒÒ ÑÒ ÞÙÑ ÒÒÒ ÓÖѸ ÞÙÑ ÒÒÒ¹ ÖÖÒ ÌÜØÙÖ ØÖÖÖØØÒº Ø ÑÑÒ ÒÒØØÖÐÐÐ ÅÅÅÐÐÐØ ÅÈÖÖÑѹ ØØÖ Ð× ÁÒÔÙØ ÞÙ ÒÙØÞÞÒº ÎÖÛÒÒÙÒÒ ÒÙÖ Ö ÌÜØÙÖÔÔÖÖÑÑØØÖ ÐÐÐÐÐÖØ ÖÛÖØÙÒÒ×¹ ÑÑÑ ÒÒ ÚÖÛÖØØØÖÖÒ ÖÖÖÖÒÒ××׺ ÆÙÖ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖ ÞÙ ÚÖÛÒÒÒÒ ÛÙÖÖÖ Ò×Ó Ò ××Ö ÖÖØ ØÖÖÖØØغ ÙÙ ÖÙÒÒ Ö ÖÖÖÖÒÒ××× Ù× ÀÓÑÑÑи ¾¼¼¼¼ ÛÖ ÞÙ ÖÛÖØØÒ¸ ×× ÖÖÖÖÒÒ××× Ö ÎÖÛÒÒÙÒÒ ÒÙÖ Ö ÐÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÔÖÖ¹ ÑÑØØÖ ××ÐÐÐØØÖ Ù×××ÐÐÐÒ Ð× Ö ÃÓÑÒÒØØÓÒ ÑÑØ Ò ÌÜØÙÖÔÔÖÖÑÑØØÖÒº ÍÑ Ò ÅÅÅ Ö ØØ ÒÒ× ÑÑÑÐÐÐÒ ÁÒÔÙØ× ÞÙ ÖÖÖÐØØÒ¸ ÛÙÖÖÖ Ö ÐÐÖ ÞÛÛ¹ ××Ò Ñ ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ××ÖÖÖÖÒÒ× ÙÒÒ Ñ ØØØ×××ÐÐÐÒ ÑÓØØÓÒ×ÛÖØ ÑÑØØØÐ× ÖÓ××¹ ÎÐÐÐÐØØÓÒ ÖÑÑØØØÐغ ×× ÛÙÒÒ ÛÙÖÖÖ Ð× ÊÅË ×ØØÑÑغ ÀÀÀÖÖ ×Ø Ö ÞÙ ØØÒ¸ ×× Ò ÜÜÜØØÖ ØØ×××ÐÐÐÖ ÑÓØØÓÒ×ÛÖØ Ö × ÐÐ ÚÓÖÐÐк ÎÐÑÑÑÖ ÐÐÐ Ö ÑÓØØÓÒ××ÐÐ××× ÒÙÖ Ò ÑÓØØÓÒ×ÛÖØ ÚÓÖº Ö ÛÛÖÖÖ ÑÑÒ ÒÒÑ ÊÅË ÚÓÒ ¼ ÒÒ ÜÜÜØØ ÃÐÐ×××××ØØÓÒ ÖÖÖÖÖÒº × Ö ÒÒÒØ ÛÓÐÐØ ×ظ ÛÙÖÖÖ ÞÛÖ Ò ÑÐÐÐ×Ø ÐÐÐÒÒÖ ÊÅË ×ÙÙØ Ñ Ö ÑÑÑÖ ÒÓ ÓÒØØÒÙÙÙÖÐÐÐ Êʹ ÖÖ×××ÓÒ ÚÓÖÐÐк

ÌØ×××ÐÐÐ Ð Ö ÊÅË Ö ÃÖÖÙÞÚÐÐÐÐÐÖÙÒÒ ÙÒØØÖ ÎÖÛÒÒÙÒÒ Ö ÐÓÓÐÐÒ ÓÖѹ ÔÔÖÖÑÑØØÖÒ ÙÒÒ Ö ÌÜØÙÖÔÔÖÖÑÑØØÖÒ º¼¸½½º ÏÙÖÖÖÒ Ò ÒÙÖ ÐÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖ ÚÖÛÒÒÒظ ÓÒÒØØ ÒÙÖ ÒÓ Ò ÐÐÐÐØ ÖÖÖ ÊÅË ÚÓÒ º ¼¸¾ ÖÖÖÖÖØ ÛÖÖÖÒº

ÒÒ ÛØØÖÖ ÅÅÅÐÐÐØ ÓÖÑ Ð× ÁÒÔÙØ ÞÙ ÓÖÖÒ ×Ø × ÄÄÄÐÔÙÒÒØظ ÛÐÐ ××× ÙÖÖ ÅÅÒÔÔ××ÙÒÒ Ò × ÁÒÔÙØØØ×××Ø ÒÒÒÔÔ××Ø Ò¸ Ò ÒÒÖ ×ØØع ÐÐÐØØÒ ÊÊÊÊÊÒÒÓÐÐÐ ÞÙ ÚÖÛÒÒÒÒ¸ Ð×Ó Ð× ÎØÓÖ ÞÙ ÓÖÖÒº ××Ö ÎÖÖÖÒØØ ×

ØØÔÔ»»ÛÛÛºº××׺ÒØÙººÙºØÛ»»ÐÐÒ»Ð×ÚÑ»

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 57


¿º¾º ÅÇÌÁÇÆËËÊÃÃÆÆÍÆÆ

ÁÒÔÙØ× ÐÐÐ Ö ÊÅË ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÒÙÖ ÒÓ º¼¸¿¿º

image eb978097d137812573bee8d943585fcb

ÖÑÑØØÖÒ ÖØØÒ ÃÓÓÖÒÒØØÒ Ö ÒÒÒÔ××ØØÒ ÄÐÔÙÒÒØØ Ð× ÎØÓÖ ÖÞÙ×ØØÐÐÐÒº

Ö ÁÒÔÙØ ÙÖÖ Ò Ã ÓÑÔÐÐÜÜØØØ ÞÙ ÒÑÑØ ÛÙÖÖÖ ÙÙ ÒÒ ÅÐÐÐØ ØÖÖÖ¹ ØØظ ÛÐÐ Ò ÒÒÖ Ø××ÒØØÖÒÒÒ ÖÖØ ÙÒØØÖ×ÙÙØ ÛÙÖÖÖº ËËËÖÑÑ ÙÒØØÖ×ÙÙØØ Ò ××Ö ÖÖØ Ò Ù××ÑÑÑÒÒÒÒÒ ÞÛÛ××Ò Ñ ×ØØÒÒ ÑÑÖÖÒØØÖ ÈÙÒÒØØ ÙÒÒ Ö ÛÐÐÐÐÒ ÑÓØØÓÒº ÐÐÙÒÒ ¿ºº ÞÞÞÞØ Ò ××Ö ÖÖØ ÚÖÛÒÒÒØØÒ ÈÙÒÒØØ ÙÒÒ ×ØØÒÒÒº

image 98afc23ced68dfbf8722dd57fbf55c51
ÚÚÖÛÛÒÒÒØØÒ ×ØØÒÒÒ

ÇÇÛÓÓÐ ËÖÑÑ ÒÒÒ Ù××ÑÑÑÒÒÒÒÒ ÞÛÛ××Ò ××Ò ×ØØÒÒÒÒ ÙÒÒ Ö ÞÙÙÙÙÙÖÖÖÖÒ ÑÓØØÓÒ ×Ø×ØØÐÐØظ ÓÒÒØØ ÙÙ Ö ÒÙÖ Ò ÊÅË ÚÓÒ º ¼¸¿ ×ØØØ×ØØÐÐØ ÛÖÖÖÒº × ××ÒØ Ú ÓÖ ÐÐÐÑ ÖÖÒ ÞÙ ÐÐÐÐÐÒ¸ ×× ×× ×ØØÒÒÒ ÙÙ ÒÒÑ ¾¾¹¹¹ÐÐ ÙÙ Ú ÓÒ Ö ÈÓ×× ÒÒÒÒ ××ÒÒº ×× ÛÙÖÖÖ ÞÛÖ Ö ÅÈÖÖÑÑØØÖ Ù× Ö ÓÖÑ ÖÖÙ×

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 58


ÃÃÈÁÌÌÄ ¿º ÎÎÊÊÀÊÊÆ

¼

ÖÖÖÒÒظ ÒÒÓ ÒÒ × ÒÒÒØ ÚÓÐÐ×ØØÒÒÒÒ ÐÐÒÒÒÒº Ò ÑÑÑ×ØØÒ Å׸ Ò

Ö×ØØÒ Ò ÐÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖ ××ÖÖÖÖÒ ÞÙ ÛÖÖÖÒº ÒÒÓ ÞÞÞÞØØ ××׸ ×× ÚÓÖ ÐÐÐÑ ÚÖØØØÐÐ ÛÙÒÒ ÙÙ ÑÑØ ÒÒÒÖÖÒ ÈÖÖÑÑØØÖÒ ÓÖÖÖÐÐÐÖظ ÛÛÛ Ñ ÃÃÔÔØØÐ ÞÞÞÞØ ÛÛÖÖº ÎÖÛÒÒÙÒÒ ×× ×ØØÒÒ××ÓÖÙÒÒ ÓÒÒØØ Ö ÒÙÖ Ò ×Ó ××ÐÐÐØØÖ ÊÅË ÖÖÖÖÖØ ÛÖÖÖÒº

¿º¾ºº ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ× ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××Ø

Ò ÛØØÖÖ× ÈÖÓÓÐÐÑ Ö ÑÓØØÓÒ×××ØÞÙÒÒ ××ÒÒ ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÛÙÒÒ ÞÛÛ¹ ××Ò ÚÖ××ÒÒÒ ÈÖ×ÓÒÒÒº ÀÀÀÖÖ ÓÑÑØ × ÞÙÑ ×ÔÔÔÐ ÚÓÖ¸ ×× ÒÒ ÈÖ×ÓÒ

ÒÒÒÖÖÒ ××ÒÒ ÙÙÙÒ ÓÓÖ Ö ×ØØÒÒ ÚÓÒ ÙÙÙÒ ÙÒÒ ÙÙÙÒÖÖÙÙÒ ÙÙ ÒÒ ÖÖÖØ ÖÓÓ¸ ÛÒÒ ×× ÒÒÒØ ÖÖÖ××Ø ××ÒÒº ËÓÐÐ ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÛÙÒÒÒÒ Ò¹ ÒÒÒ ÞÙ ÒÒÖ ÐÐÒØØÖÔÖÖØØØØÓÒ ÖÖÒ¸ ÛÒÒ ×× ÒÒÒØ ÔÔ×××ÒÒ ÒÒÒÐØ ÛÖÖÖÒº ÍÑ ××× ÈÖÓÓÐÐÑ ÞÙ ÚÖÑÑÑÑÑÒ ÛÛÖÖ Ò ÔÔÖ×ÓÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ× ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××Ø ¹ ×ØØÑÑغ × ×Ó ÒÒÒÒØØ ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ ×ØØØØ Ø Ù × Ò Ð Ó ÐÐÒ ÓÖѹ ÔÔÖÖÑÑØØÖÒ ρ ÙÒÒ Ò ÌÜØÙÖÔÔÖÖÑÑØØÖÒ λ¸ ÛÐÐ ××× ÒÒÑ ÒÒÙØÖÖÐÐÒ ×××Ø Ö ÛÐÐÐÐÒ ÈÖ×ÓÒ ÖÖÖÖغ ÙÖÖ ËÙÙØÖÖÖØØÓÒ ××× ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××¹

ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÛÙÒÒÒÒ Ù× Ò ÈÖÖÑÑØØÖÒ ÒØØØÖÒغ

I i = ρλ i ρλ indiv ´¿º½µ

×ÓÒÒÒÖÖ ËËÛÛÛÖÖÖÖØ ÒÒ× ×ÓÐÐÒ ÎÖÖÖÖÖÖÒ× ×Ø ×ØØÑÑÙÒÒ × ÒÒÒÚÚÚÙ¹ ÐÐÐ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ×׺ ÒÒÒÒ×ØØ ÅÅÅÐÐÐØ ×Ø × ÚÓÒ Ñ ÆÙØÞÞÖ ÞÙ ÒÒ Ö ÒÛÒÒÙÒÒ Ò ÒÒÙØÖÖÐÐ× ×××Ø ÞÙ ÚÖÐÐÒÒÒÒ¸ ×××Ò ÅÈÖÖÑÑØØÖ ÒÒ Ð× ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ× ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ ÚÖÛÒÒÒØ ÛÖÖÖÒ ÒÒØØÒº ÒÒ ×ÓÐÐ ÒÒÓÖÖÖÖÙÒÒ ÒÒ Ò ÒÒÑ ÝÒÒÑÑ××Ò ËÝ×ØØѸ ÑÑØ ÛÐÐÑ ÆÙØÞÞÖ ÙÙ ÓÓÒÒ ÒÛ×ÙÒÒ Ò Ö ÄÄÄÄ ×××Ò ×ÓÐÐÐÒ ÑÑØ ××Ñ ÞÙ ÒØØÖÖÖÖÖÖÖÒ¸ ÒÒÒØ ×ØØÐÐØ ÛÖÖÖÒº Ò × ÛÛ¹ Ö×ÔÖÖÖ Ö ÒÒÓÖÖÖÖÙÒÒ Ò ÒÒ ÑÑÑÐÐÐ×Ø ÒÒØØÖÐÐÐ ÁÒØØÖÖÖØØÓÒº Ö ×ÓÐÐ ×××

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 59


¿º¾º ÅÇÌÁÇÆËËÊÃÃÆÆÍÆÆ ½

Ö Ñ ÑÑÒ××ÐÐÐÒ ÎÖÖÖÐØØÒ ÓÖÖÖÒØØØÖØ ÛÖÖÖÒ¸ × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ Ö ÒÒ ËËÕÙÙÒÞ ÞÙ ×ØØÑÑÑÒº

ÀÀÀÖÞÙ ÛÙÖÖÖÒ ÞÛ ÎÖÖÖÒØØÒ ÒÒÖ ÔØØÚÒ ÖÖÖÙÖ××ÚÒ ÅÅØØØÐÛÖØØØÐÐÙÒÒ ÖÖÖÐÐ×××Öغ

ÓÒÚÖÖÖÖÖÖÒÒÒ ÔØØÓÒ×ÖÖØØ

ÒÒÒ ÎÖÖÖÒØØ ×Ø × × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ ÞÙ ÒÒ Ö ÒÛÒÒÙÒÒ ÞÙ ××ØÞÞÒº ÀÀÀÖÖÖÖ ÑÙ×× ÒÒ ÔØØÓÒ×ÖÖØØ ÛÐØ ÛÖÖÖÒ¸ ÛÐÐ Ò ÆÙÐÐ ÓÒ¹ ÚÖÖÖÖÖغ

ρλ indiv i+1 = ρλ indiv i + c i (ρλ i ρλ indiv i ) image edf4b1feb5e66bf081f7b1964b71a097

i + 1

ÀÀÀÖÖÙÖÖ ÚÖÐÐÐÖÖÒ ×ÔÔØØÖÖ ÅÈÖÖÑÑØØÖ ÑÑÑÖ ÑÑÑÖ Ò ÒÒÙ×× ÙÙ × ÒÒÒÚÚ¹ ÙÙÐÐÐ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××Øغ ËÓ ÖÖÖÐØ ÑÒ ÒÒÒ ÒÒÖ ×Ø ×ØØÑÑÖÖÒ Ø Ò ×ØØ׸ ×ÔÔÞÞÞ××× ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ× ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ Ö ÒÒ ÈÖ×ÓÒº ÎÓÖÖÙ×××ØÞÙÒÒ ÖÖÖÖ ×ظ ×× ÈÖ×ÓÒ ÖÖÖØ× ÞÙ ÒÒ Ö ÒÛÒÒÙÒÒ Ñ ÅÅØØØÐ ÒÒÙØÖÖÐ ××Ùغ

ÔØØÓÒ××ÓÒ×ØØÒØØ

× ÒÒÒØ ×××Ò ÑÙ×׸ ×× ××× × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ ÖÖÖØ× ÞÙ ÒÒ ÒÒÖ ÒÛÒÒÙÒÒ Ö ÒÒÒ ×ÖÖÒÒØØÒ ØØÓÖÖÞÓÒØ ×ØØÑÑÑÒ ÐÐ××ظ ÛÙÖÖÖ ÞÙ Ñ ÒÓ ÒÒ ÎÖÖÖÒØØ ÑÑØ ÒÒÖ ÔØØÓÒ××ÓÒ×ØØÒØØÒ ÑÔÐÐÑÑÒØØØÖغ

ρλ indiv i+1 = ρλ indiv i + c (ρλ i ρλ indiv i ) ; i = 0, 1, 2, ...; a = const ´¿º¿µ

× ÒÙÙ ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ ÖÖÖÖØ ××× Ö Ò×Ó Ù× Ñ ÐØØÒ ÒÒÒÚÚ¹ ÙÙÐÐÐÒ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ ÙÒÒ Ö ÛÛÛØØØØÒ ÒÒÒÖÙÒÒº ××× ÛÛÛØ ÐÐÐÐØ Ö ÒÙÒ Ö ÓÒ×ØØÒغ ÙÖÖ ÛÛÖÖ ÔØØÓÒ × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ×× ÒÒÒ ÒÒÒغ

ÒÙÒ Ö ÒÒÙ×× Ö ØÙÙÐÐÐÒ ÈÖÖÑÑØØÖÖÒÒÒÖÙÒÒ ÐÐÐÐ ÐÐÐÐظ ÚÖÖÖÒÒÒÖØ ××× Ö ÒÒÙ×× ÚÖÖÖÒÒÒÒÒÖ ÈÖÖÑÑØØÖÖÒÒÒÖÙÒÒÒÒº ÒØ××ÒÒ ×Ø ÙÙ Ö ÏÐ Ö

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 60


ÃÃÈÁÌÌÄ ¿º ÎÎÊÊÀÊÊÆ

¾

ÔØØÓÒ××ÓÒ×ØØÒØØÒ ÙÑ Ò ÖÖÖØØØØÒ ÞÙ ØÖÖÖØØÒÒÒÒ ØØÓÖÖÞÓÒØ ×Ø ÞÙ ÐÐÐÐÒº ÏÒÒ ÔØØÓÒ××ÓÒ×ØØÒØØ ××ÐÐÐØ ÛÐØ ×Ø ÒÒ ××× ÒÒ ÒÒÒÖÖ ÑÓØØÓÒ Ð× ÆÙØÖÖÐÐ Ð× ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ× ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ Ò×ØØÐÐÐÒº × Ø Ð××Ø Ô¹ ØØÓÒ××ÓÒ×ØØÒØØ Þººº ÒÒÒ ÞÙ ØÖÖÖØØÒÒÒÒ ØØÓÖÖÞÓÒØ ÚÓÒ ½¼¼ ÐÐÐÖÒ ÞÙ ÙÒÒ ×Ø ÒÒ ÈÖ×ÓÒ ÙÙ Ò ÑÑÑ×ØØÒ ××Ö ÐÐÐÖ ÐÐÐÐÐÐ ×Ó ÛÛÖÖ ××× Ò Ö ÐÐÐÐÐÐ× ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ× ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ Ò×ØØÐÐÐÒº ÖÖÖÐØ ÑÑÒ ÒÙÖ ÒÒ ÐÐÐÐØØ ÛÙÒÒ ÞÙÑ ÒØÐÐÐÒ ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ ×Ó ÚÖ××Ø ××× × ÖÖÖÖÒÒ× Ö ÑÓØØÓÒ×××ØÞÙÒÒ ÒÙÖ ÒØ×ÔÖÖÖÒÒº ÒÒÖ ÚÐÐÐÐÐÒ ÐÐÐÐÐÙÒÒ × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××Ø×× ÒÒÒÒ ÒÒ ÞÙ ÚÖÛÖØØÒÒÒÒ ÖÖÖÖÒÒ××× ÖÞÞÞÐØ ÛÖÖÖÒº × ÛÛÖÖ ÒÒÒÒÖ Ñ ÃÃÔÔØØÐ ÙÒØØÖ×ÙÙغ Ù× ××Ñ ÖÙÒÒ ÖÖ ÔØØÓÒ××ÓÒ×ØØÒØØ ÒÒÒØ ÞÙ ÖÓÓ ÛÐØ ÛÖÖÖÒº

Ö ÎÓÖØØØÐ ××Ö ÎÖÖÖÒØØ ×ØØØØ ÖÖÒ¸ ×× Ò ÁÖÖØÙÑÑ Ò Ö ×ØØÑÑÙÒÒ × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ×× ÛÛÛÛÛÖ Ù××××ÐÐÐÒ ÛÖÖÖÒ ÒÒº ÆÆÆØØØÐ ×Ø Ö¸ ×× × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ ÓÖÖÖÖÖ ÝÒÒÑÑ×× ×غ

ÁÒÒØØØÐÐ×××ÖÙÒÒ

ÆÆÆÒ Ö ÏÐ × ÖÖÖØØØØÒ ÔØØÓÒ×ÔÔÖÖÑÑØØÖ׸ ×ØØØØ ÞÙ Ñ ÒÓ × ÈÖÓÓÐÐÑ Ö ÁÒÒØØØÐÐ×××ÖÙÒÒ × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ×׺ Ö ÎÖÛÒÒÙÒÒ ÒÒÖ ÔØØÓÒ××ÓÒ×ØØÒØØÒ ÑÑÑØ ××× ××× ÈÖÓÓÐÐÑ ÞÛÖ ÒÒÒØ ×Ó ÙØÐÐÐ ÑÑÖÖÖÖÖ¸ Ó ÒÒ ÒÒ ÙØØ ÁÒÒØØØÐÐ×××ÖÙÒÒ Ò×ØØÐÐÔÔÔ×× ÖÖÖÖÐÐÐ ÚÖÖÖÖÞÞÒº ÒÒ Ö×ØØ ÖÐÐÐÙÒÒ ÛÖ ×¸ Ö×ØØÒ ÅÈÖÖÑÑØØÖ Ð× ÁÒÒØØØÐÐ×××ÖÙÒÒ ÞÙ ÒÙØÞÞÒº Ö ¹ ¾ ÖÖÖÖ ÞÙ ÒÒ Ö ÒÔÔ××ÙÒÒ ÒÒ× Å× ÙÙ ÐÐÐÖ ÒÒÖ ËËÕÙÙÒÞ ÙÙÙ ÚÐÐÐÐ Ö ÒÒÓ ÐÐÖÖÖÖØØ ÒÔÔ××ÙÒÒÒÒ ÙÙØÖÖØØÒ¸ ××ÒØ ×× ÖØ Ö ÁÒÒØØØÐÐ×××ÖÙÒÒ ÙÒÒÒÒÒÒÒÒغ ÍÒØØÖ Ö ÒÒÒÒÑѸ ×× × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ ÒÙÖ ÛÒÒÒ ÚÓÑ ÅÅØØÛÐÛÖØØØ×××Ø × Å× Ûظ ÛÛÖÖ ××× Ð× ÁÒÒØØØÐÐ×××ÖÙÒÒ ÚÖÛÒÒÒغ ÅÈÖÖÑÑØØÖ ××ÒÒ ÒØØØÐÐ ÐÐÐÖ ÀÀÙÔØØÓÑÔÓÒÒÒØØÒ × Å׸ ÛÐÐ ÑÑØ Ñ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××Ø × Å× ÒØ×ÔÖÖÖÒÒ ÓÑÒÒÒÖØ ÛÖÖÖÒ Ñ×××Ò ÙÑ ×

¾ ÒÒ ÅÅÒÔÔ××ÙÒÒ ×Ø ÒÒ ÚÐÐÐи ÛÒÒ × × Ý Ò ØØØØØ×××ÖØØ ×××Ø Ñ ÊÑÑÒ Ö ÚÓÒ ËØÖÖÖÖ ÒÒÒÖØØÒ ÊÊÒÒÒÒÒÙÒÒÒÒ ÒÒÒغ × ×ØØÐÐØ ÒÒ ÈÐÐÙ××××ÐÐØØØ×ÔÖÖÖÙÒÒ Öº ËØÖÖÖÖ ØÖÖÖØØØ ÞÙÙÙÑ ÙÙ Ã ÓÒÚÖÖÖÒÞ ÒÒ× Å× ÙÙ × ×××Ø×××Ðк ÁÑ ÊÑÑÒ ××Ö ÖÖØ ÛÛÖÖ ÒÒ ÅÅÒÔÔ××ÙÒÒ ÒÙÖ Ð× ÚÐÐÐÐ ÞÞÞÞÒÒØ ÛÒÒ ÙÙ ×× ÒÖÖÖÖÒÒ Ó ×غ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 61


¿º¾º ÅÇÌÁÇÆËËÊÃÃÆÆÍÆÆ ¿

ÁÒÔÙØØØÐÐ ×ÝÒØØØØØ×××ÖÖÒ ÞÙ ÒÒÒÒº Ö ÖÖÖÖÒ ××× ÅÈÖÖÑÑØØÖ ÞÙ ÆÙÐи ÛÒÒ × ÁÒÔÙØØØÐÐ Ñ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××Ø × Å× ÒØ×ÔÖÖÖÒº ÀÀÀÖÖÙ× ÓÐÐظ ×× × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ ÑÑØ ÆÙÐÐ ÒÒØØØÐÐ×××ÖØ ÛÖÖº

I 0 = ρλ 0 0 ´¿ººµ

ÖÖÒÒÙÒÒ ÈÖ×ÓÒÒÒÛ××Ð

×× ÅÅØØØÐÛÖØØØÐÐÙÒÒ ÔÖ×ÓÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ ×ظ ×ØØØØ ÆÓØÛÒÒÒÒÒØ Ò Ï××Ð ÒÒÖ ÈÖ×ÓÒ ÞÙ ÖÖÒÒÒÒ ÙÒÒ × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ ÞÙ ÖÖÖÒÒ¹ ØØØÐÐ×××ÖÖÒº Ö Ï××Ð ÒÒÖ ÈÖ×ÓÒ ÛÛÖÖ ÖÒ ËÁÁ̹ÎÖÖÖÖÖÖÒ ´ËËËÐÐ ÁÒÚÖÖÖÒØ ØÙÖÖ ÌÖÖÒ××ÓÖѵ ÖÖÒÒغ ÏØØÖÖÖÒ ÛÛÖÖ × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ ÒÒÙ ÒÒØØØÐÐ×××Öظ ÛÒÒ ÐÐØÞØØ ÚÐÐÐÐ ÅÅÒÔÔ××ÙÒÒ ÑÑÑÖ Ð× ÅÅÒÙØØÒ ÞÙÖÖÖ ÐÐк ÙÖÖ Ø×ÔÔÒÒÒ ÚÓÒ ÅÅÒÙØØÒ ÛÛÖÖ ÙÙ ÒÒ ÆÆÙÙÒÒØØØÐÐ×××ÖÙÒÒ ÙÖÖÖظ ÛÒÒ ××ÐÐ ÈÖ×ÓÒ ÅÅÒÙØØÒ ×ÔÔØØÖ ÛÛÛÛÛÖ ÒÛÒÒÙÒÒ ÒÙØÞظ ÓÓÒÒ ×× ÒÒ ÛØØÖÖ ÈÖ×ÓÒ ÞÛÛ××Ò ØØØØØØÖØ ÛÙÖÖÖº × ×Ø ××ÒÒÚÓÐи × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÅÅع ØØÐÛÖØØØ×××ØØ ÒÒÒØ ÒÙÖ ÚÓÒ Ö ÈÖ×ÓÒÒÒ ÒÒغ × ÛÛÖÖ ÙÙ ÙÖÖ ØÙÙÐÐÐ ÖÙÒÒ×ØØÑÑÙÒÒ ÒÒÙ××ظ ××× ÙÖÖ ÒÒÒ××× ÛÛÛ ÃÖÖÒÒÒÒÒظ × ÏØØØÖ ÓÓÖ ÖÖÖÖ ÖÐÐÐØØ× ÖÖÖÖغ

¿º¾ºº Ù×ÖÖÖÖÖÖ Ö ËÎŹÊÊÊÖÖ×××ÓÒ

Ò ÐÐØÞØØ× ÈÖÓÓÐÐÑ Ö ÑÓØØÓÒ×××ØÞÙÒÒ ××ÒÒ ØØØÒÒ×× ÒÒØØÒ Ù×ÖÖÖÖÖÖ Ö ËÎŹÊÊÊÖÖ×××ÓÒº Ö ÑÑÑ×Ø ÒÙÖ ÒÞÞÐÒÒ ÐÐÐÖ ÐÐÖÖÖÖØ ÒÒÒÔÔ××Ø ÓÖ Ù×¹ ÛÖØØØ ÛÖÖÖÒ¸ ÒÒ ÑÑÒ ÒØÛÖ ÚÖ×ÙÙÒ Ù×ÖÖÖÖÖÖ ÖÖÖØ ÞÙ ÖÖÒÒÒÒ ÙÒÒ Ù× Ö Ù×ÛÖØÙÒÒ ÞÙ ÒØØØÖÒÒÒ¸ ÓÖ ÑÑÒ ÐÐØØØØ ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ××ÖÖÖÖÒÒ××× Ö Øº Ò ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÒØ×ØØØØ ÒÒ ÞÞÞØÐÐÐ ÎÖÞÞÞÞÖÙÒÒº × ÖÖÒÒÒÒ ÚÓÒ Ù×ÖÖÖÖÖÖÒ ÒÒØØØØ ÖÖÖØ ÚÚÚРظ Ò ÒÖÖÖÖÒÒ ÖÓÓÓÖ ÖÖÖÖ ÒØØÖ ÙÒÒ ÚÓÖ Ñ Ù×ÖÖÖÖÖÖ ØÖØØØ ÛÖÖÖÒ ÑÙ×׺ ×ØÐÐÐÙÒÒ Ö ÃÖÖØØÖÖÖÒ Ö ÒÒÒ Ù×¹ ÖÖÖÖÖÖ ×Ø ×ÛÛÛÖÖÖ ÙÒÒ ÖÔÖÖÖÙÒÒ ××Ö ÃÖÖØØÖÖÖÒ ÖÖÖÒÒÙÙÛÒÒÒÒº Ù× ××Ò ÖÖÒÒÒÒ ÛÙÖÖÖ ××× Ö ÒÒ ÐÐØØÙÒÒ × ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ××ÖÖÖÖÒÒ×××× ÒØ××Òº ×× ÐÐ××Ø ××× ××ÒÒÐÐ ÙÒÒ ÒÒÒÒ ÖÒÒÒ ÞÞÞØÐÐÐÒ ÌÌÌÌÔÔ×× ÖÖÖÐÐ×××ÖÖÒº Ö ÔØØÚ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 62


ÃÃÈÁÌÌÄ ¿º ÎÎÊÊÀÊÊÆ

ÖÖÖÙÖ××Ú ÅÅØØØÐÛÖØ ÑÑØ ÔØØÓÒ××ÓÒ×ØØÒØØÒ ×ØØÐÐØ ÒÒÒ ×ÓÐÐÒ ÌÌÌÌÔÔ×× Öº Ö ÔØØÓÒ××ÓÒ×ØØÒØØ ÒÒ ÖÖÕÙÙÒÞ × ÌÔÔ×××ÐØØÖ× ÒÒÒ×ØØÐÐØ ÛÖÖÖÒº ÙØØØ ÒÒ ÐÐÐÒÒ ÃÓÒ×ØØÒØظ ×× ÒÙÖ ØØØØØÖÖ ÖÖÕÙÙÒÞÞÒ ÙÖÖÐÐ×××Ò ÛÖÖÖÒº

¿º¿ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ××ÖÖÒÒÙÒÒ

ÍÑ ÒÒ ÖÖÒÒØØ ÑÓØØÓÒ Ò ÒÒÖ ËËØÙÙØØÓÒ ÖÖÖØØØ ÞÙÓÖÖÒÒÒ ÞÙ ÒÒÒÒ¸ ×Ø × ÒÓع ÛÒÒÒÒ ÞÙ ÛÛ×××Ò ÛÓÙÖÖ ×× ÑÓØØÓÒ ÖÚÓÖÖÖÖÙÙÙÒ ÛÛÖÖº ÁÒ ÐÐÙÒÒ ¿ºº ×Ø ÒÒ ËÞÞÒÒ ÖÖÖ×ØØÐÐظ ×× ÆÓØÛÒÒÒÒÒØ ÚÖÖÖÙØÐÐÐÒ ×ÓÐк Ö ÖÖÖÖ Ò Ñ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ÒÒÖ ÈÖ×ÓÒ ÐÐÐÐÐÒ ×ÓÐÐØظ ÛÒÒ ×× ÑÑØ Ñ ËÝ×ØØÑ ÒØØÖÖÖÖÖÖظ ×Ø ÖÖÖ ÓÓ ÁÒØØÖÖ×غ ÏÏÏ Ö ÖÖÖ×ØØÐÐØ ×Ø ÈÖ×ÓÒ ÞÛÖ ÐÐÐÐÐи × ÛÛÖÖ Ö ÒÒÒØ Ú ÓÑ ËÝ×ØØÑ ×ÓÒÒÒÖÒ ÒÒÖ ÐÐÒÒÙÒÒ ÒÖÞÞÙÙغ ÁÒØØÖÔÖÖØØØÖØ × ËÝ×ØØÑ ¹ ×× ÑÓØØÓÒ Ð× ÊÊÊÊØØÓÒ ÙÙ ××× ××ÐÐ×Ø ÒÒ × ÞÙ ÒÒÖ ÐÖÖÖÖØØÓÒ × ËÝ×ØØÑ× ÖÖÒº

image b965057d512084390971a20ade0ef5af

ÏÏÏ Ò ××Ñ ×ÔÔÔÐ ÞÞÞÞØ ÛÙÖÖÖ¸ ×Ø ÖÖÒÒÙÒÒ Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ÒÓع ÛÒÒÒÒ ÙÑ ÖÖÒÒØØ ÑÓØØÓÒ ÖÖÖØØØ ÞÙ ÙØØÒº ÁÒ ××Ö ÖÖØ ×ÓÐÐ ×× ÙÙ¹ ÑÑÖÖ××ÑÑØ×××ØÞÙÒÒ ÒÒÒÒÒ Ö ×××Ø×××ÐÐÐÖ ÖÖÓÐÐÐÒº ÐÐ××Ø ××× Ù× ¹ ××Ò ÐÐÐÖÒ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÒÙÖ ÚÚ×ÙÙÐÐÐ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ×ØØÑÑØØÒº ÒÒ ÐÐÒÒÙÒÒ ÙÖÖ ÞÙÑ ×ÔÔÔÐ Ù×ØØ×× ÊÊÊÞÞ ÒÒ ÒÒÒØ ÖÖÒÒØ ÛÖÖÖÒº Ö ÅÅÒ××

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 63


¿º¿º ÍÍÅÅÊÃËËÅÃÃÁÌËËÊÃÃÆÆÍÆÆ

ÒÒÒÒØ Ó ÞÙ Ñ ÈÙÒÒØ ×××ÒÒÖ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ÙÙ ÑØ Ñ ÐÐÐ ÞÙ ÓÐÐÐÒº ÁÒ ÌÖÖÖÖÐÐÐи ¾¼¼¼ ÛÛÖÖ ÞÞÞÞظ ×× ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ ÙÒÒ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ÒÒ ÓÓÓ ÃÓÖÖÖÐÐØØÓÒ Ù×Û×غ

ÃÓÔÔÔÓ×× ÑÑÑ×Ø ÑÑØ ÐÐÐÐØØÖ ÎÖÞÞÞÞÖÙÒÒ Ö ØØØ×××ÐÐÐÒ ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ ÓÐÐظ ØÖØØØ ÌÖÖÖÖÖ ÙÙ ÒÙÖ ×׸ ××× ××× ÐÐÐÐØØÖ ×ØØÑÑÑÒ ÐÐ××غ ÌÖÖÖÖÖ ¹ ÒÒÒÖØ ÒÒÒ ÖÖÖÖ Ú ÓÒ ÁÒØØÖÖ××׺ ËÓ ÐÐÒÒÒ ÈÖ×ÓÒ Ò ××Ñ ÖÖÖÖ ÐÐÐظ ÛÛÖÖ ××× Ð× ÙÙÑÑÖÖ××Ñ ÒØØØÞÞÞÖغ ÄÄ××Ø ÈÖ×ÓÒ ÖÖÒ ÐÐÐ Ö ÑÑÑÖ Ð× ½¸¸× Ù× ××Ñ ÖÖÖÖ ÖÖÙ× ××ÛÒ ×Ó ÛÛÖÖ ÈÖ×ÓÒ Ð× ÙÒÒÙÙÑÑÖÖ××Ñ ØÖÖÖØØغ Ò ÒÐÐÐ× ÎÓÖÖÖÖÖÒ ÛÙÖÖÖ ÒÒÒÒÒ× ÙÙ Ò ××Ö ÖÖØ ÒÒÒÛÒÒÒغ × ÛÙÖÖÖ Ò ÖÖÖÖ Ú ÓÒ ÁÒØØÖÖ××× ×ØØØÐÐÐغ ËÓÓÓÐÐ Ö ÐÐÐ Ù× ××Ñ ÖÖÖÖ Ð ÛÙÖÖÖ Ò ÔØØÚÖ ÖÖÖÙÖ××ÚÖ ÅÅØØØÐÛÖØ Ò Ñ ËËÖÖØØ ÑÑØ Ò× ØÙÙÐÐ×××Öغ Ð Ö ÐÐÐ ÛÛÛÛÛÖ Ò ××Ò ÖÖÖÖ ÛÙÖÖÖ ××Ö ÅÅØØØÐÛÖØ Ò Ñ ËËÖÖØØ ÑÑØ ÆÙÐÐ ØÙÙÐй ×××Öغ ÅÅÒ ÖÖÖÐØ ×Ó ÒÒÒ ÏÖØ Ö ÞÛÛ××Ò ¼ ÙÒÒ ½ ÐÐÐÐØ ÙÒÒ ÒÒ Ù××××× Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ÞÙ ÐÐ××غ

ÃÓÔÔÔÓ××Ò×ØØÑÑÙÒÒ

ÃÓÔÔÔÓ×× Ù× Ò ¾¹¹¹ÐÐÐÖÒ ÞÙ ÖÑÑØØØÐÒº ÀÖÞÙ ÒÒ ÃÓÔÔÔÓ×× Ù× Ò Åȹ ÖÖÑÑØØÖÒ ÛÓÒÒÒÒ ÛÖÖÖÒº Ö×ØØÐÐØ ÑÑÒ Ò Å ÑÑØ ÌÖÖÖÒÒÒÒ×××ØØÒ¸ ÛÐÐ ÃÓÔÔÔÓ¹ ××Ò ÒØØØÐØØÒ¸ ××ÒØ ÊÓØØØØÓÒ × ÃÓÔÔÔ× ÙÖÖ Ö×ØØÒ ÐÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖ ×ÖÖÖÖÒ ÞÙ ÛÖÖÖÒº × ÐÐÐÐØ ÖÖÒ¸ ×× ÒÒ ÖÖÖÙÒÒ ÒÒÒÖÙÒÒ Ö ××ѹ ØØÒ ÓÖÑ ÞÙ ÓÐÐÐ Ø ÙÒÒ ×ÓÑÑØ ÒÒ Ö ×××ÒÒÒÒÒØØ×ØØÒ ÀÀÙÔØØÓÑÔÓÒÒÒØØÒ ÐÐÐغ ××Ö Ù××ÑÑÑÒÒÒÒÒ ÑÙ×× ÐÐÐÖÖÖÒÒ× Ö × Å ÖÔÖÖÖØ ÛÖÖÖÒº ÊÓØØØØÓÒ × ÃÓÔÔÔ× ÒÒ ×Ó ÖÓÓÓ ÒÒÒÖÙÒÒ Ö×ØØÐÐظ ×ØØÐØØØ ××× Ò¹ ÔÔ××ÙÒÒ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÙÙ ××ÛÛÛÖÖÖÖÖ¸ Ð× ÙÒØØÖ××ÐÐÐÒ ÑÓØØÓÒÒÒ ÙÙ ÖÓÒØØй ÐÐÐÖÒº ÍÑ ÒÙÒ ÏÖ××ÒÐÐÐØ ÞÙ ÖÖÖÙÞÞÞÖÖÒ¸ ×× ÒÔÔ××ÙÒÒ Ò ÒÒÑ ××ÐÐÐØØÒ ÐÓÓÐÐÒ ÅÅÒÒÑÑ ÒÒÒظ ÒÒ ÑÑÒ ÒÞÞÞÐ Ö ÈÖÖÑÑØØÖ ÚÖÖÖÒÒÒÖÒº ÀÀÀÖÖÙÖÖ ÒÒÒÒ ÞÛÖ ØØØÐ× × ÁÒÔÙØ× ÒÒÒØ ÑÑÑÖ ×ÝÒØØØØØ×××ÖØ ÛÖÖÖÒ¸ Ö ÈÓ××Ò××ØÞÙÒÒ ××ÒÒ ×× ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÒÒÒØ ÒÓØÛÒÒÒÒº ÁÒ ××Ö ÖÖØ ÛÛÖÖ Ò ÅÓ¹ ÐÐ ÚÖÛÒÒÒظ ÛÐÐ× ÒÙÖ ÞÛ ÐÓÓÐÐ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖ ××ØÞغ ÒÒÖ ××Ö ÈÖÖÑÑØØÖ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 64


ÃÃÈÁÌÌÄ ¿º ÎÎÊÊÀÊÊÆ

image 755dd3d95c030e72c30b474c11bb3b09

ÖÖÔÖÖ××ÒØØØÖØ ÓÖÖÞÓÒØØÐÐ ÛÙÒÒ¸ Ö ÒÒÒÖÖ ÚÖØØØÐÐ ÛÙÒÒº ××× Ö Ù××ÑÑÑÒÒÒÒÒ ÞÛÛ××Ò ××Ò ÅÈÖÖÑÑØØÖÒ ÙÒÒ Ö ÃÓÔÔÔÓ×× ÒÒÒØ ÓÓÒÒ ÛØØÖÖ× ×ÖÖÖÖÒ ÐÐ××ظ ÛÖÖÖÒ ÖÞÙ ÞÛ ÅÄÈ× ÚÖÛÒÒÒغ ×× ÛÙÖÖÖÒ ÑÑØ Ò ÅÈÖÖÑÑØØÖÒ Ð× ÁÒÔÙØ ÙÒÒ Ò ÏÏÒÒÐÐÒÒÓÖÑÑØØÓÒÒÒ ÚÓÑ ÐÓ Ó ÖÖÖ Ð× ÌÖ ØÖÖÖÒÒÒÖغ

ËËØÞÙÒÒ Ö ×ØØØØ×ØØ×× ÅÅÅÅ

ÏÏÏ ÖÖÖØ× ×ÖÖÖÖÒ ÒÒ Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ××ØÞÙÒÒ Ò ÖÖÖÖ ÚÓÒ ÁÒ¹ ØØÖÖ××× ØÖÖÖØØØ ÛÖÖÖÒ¸ ÛÓÓ Ò ÈÖ×ÓÒ ÒÒ ÙÒÒÙÙÑÑÖÖ××Ñ ÛÛÖÖ¸ ÛÒÒ ××× ÑÑØ ÖÖÑ ÐÐÐ ××Ò ÖÖÖÖ Ú ÖÐÐ××غ Ö ÆÆÆØØØÐ ÒÒ× ×ÓÐÐÒ ÎÓÖÖÖÖÖÒ× ×ظ ×× ÑÒ Ò ÖÖÖÖ ÚÓÒ ÁÒØØÖÖ××× Ö ÒÛÒÒÙÒÒ ÒÒÙ ×ØÐÐÐÐÒ ÑÙ×׺ ÏØØÖÖÖÒ ÖÖÖÐØ ÑÑÒ ÒÒ ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒ ÖÖÖÖ Ó ÈÖ×ÓÒ ×××ÒÒ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ÙÙ ÒÒÒ ÒÒÒÖÖÒ ÈÙÒÒØ ÐÐÒÒØ ÓÖ Ò ÐÐÐ Ò Ö ÍÑÑÑÑÙÒÒ ÖÙÑÑÖÖÖÒ ÐÐ××غ Ö ÛÙÖÖÖ ÒÒÒ ¹ ÖÖÒ ÅÅØØÓÒ ×ÙÙØ ÙÑ ÒÒÒÒÒ Ö ÃÓÔÔÔÓ×× ÙÙ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ××ÐÐÐÐÐÒ ÞÙ ÒÒÒÒº ÀÀÀÖÖ ÓØØÒ ××× ×ØØØØ×ØØ××Ò ÅÅÅÅ Òº ÍÒØØÖ×ÙÙØ ÛÙÖÖÖÒ ÖÖ ÎÖÖÖÒÞ ÙÒÒ Ö ÜÞÞ×׺ ÎÖÖÖÒÞ Ö ÃÓÔÔÔÓ××Ò ×Ø Ò ÅÅÅ Ö¸ ÛÛÛ ×ØØÖÖ ÒÒ ÈÖ×ÓÒ ÖÖÒ ÃÓÔÔ Ûغ ÍÑ×Ó ÑÑÑÖ ÙÒÒ ÙÑ×Ó ÛØØÖÖ ÃÓÔÔÔÛÙÒ¹ Ò ÑÑÑØ ÛÖÖÖÒ¸ ×ØÓ Ö ÛÛÖÖ ÎÖÖÖÒÞº Ö ÜÞÞ×× ×Ø Ò ÏÖظ ÛÐÐÖ Ù××ÙÒÒØ Ö ÓÖÑ × ÙÖÖ Ã ÓÔÔÔÓ××Ò ÒØ×ØØÒÒÒÒÒÒ ÀÀ×ØÓÓÖÖÑÑÑ× ÐÐÐÐÐÖغ ÒÒÒÒÑÑ ×Ø ¸ ×× ÒÒ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑ ÈÖ×ÓÒ Ò ×ÙÔÖÖÖÙÙÙÙÖÑÑÑÑ× ÀÀ¹ ×ØÓÓÖÖÑÑ ÖÞÞÙÙØ ÙÒÒ ÒÒ ÙÒÒÙÙÑÑÖÖ××ÑÑ ÈÖ×ÓÒ Ò ×ÙÙÙÙÙÙÙÙÖÑÑÑ× ÀÀ×ØÓÓÖÖÑѺ ÒÒÖ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑÒ ÈÖ×ÓÒ Ñ××ØØ Ö ÜÞÞ×× Ð×Ó ÖÖÖÖÖ ÆÙÐÐ ÙÒÒ ÒÒÖ ÙÒÒÙÙÑÑÖÖ××ÑÑÒ ÈÖ×ÓÒ ÐÐÐÒÒÖ ÆÙÐÐ ×××Òº × ÛÛÖÖ Ò ÐÐÙÒÒ ¿ºº ÒÓ ÒÑÑÐ ÖÖÖ×ØØÐÐغ

Ù×ÛÖØÙÒÒ Ö ÒÛÒÒÙÒÒ ××Ö Ò ÏÖØØ ÓÐÐØ Ñ ÃÃÔÔØØÐ º ÏÏÏ ××× ÖÖÖÖ ÖÑÑÑÐÐÐØ Ö Ò××ØÞ Ö ÎÖÖÖÒÞ ÒÒ ÃÐÐ×××××ØØÓÒ Ò ÙÙ¹ ÑÑÖÖ××Ñ ÙÒÒ ÍÒÒÙÙÑÑÖÖ××Ñ Ò Ñ ÒÒ ËËÛÐÐÐ Ö ÎÖÖÖÒÞ ×ØØØÐÐÐØ ÛÛÖÖº ÍÑ ÖÖÙ× ÒÒ ËÐÐ Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ÞÙ ÖÖÖÐØØÒ ÒÒ Ò ÔØØÚÖ ÖÖÖÙÖ××ÚÖ ÅÅØØØÐÛÖØ ÑÑØ ÔØØÓÒ××ÓÒØØÒØØÒ ÑÑØ Ò× ÙÔØØØ ÛÖÖÖÒ¸ ÛÒÒ ÈÖ×ÓÒ Ð× ÙÙÑÑÖÖ××Ñ ÖÖÒÒØ ÛÙÖÖÖ ÙÒÒ ÑÑØ ÆÙÐи ÛÒÒ ÈÖ×ÓÒ ÙÒÒÙÙÑÑÖÖ××Ñ ×غ ÙÖÖ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 65


¿º¿º ÍÍÅÅÊÃËËÅÃÃÁÌËËÊÃÃÆÆÍÆÆ

image 7d8f5a1a6a2c83b5049ef3c67ca8d9ec

ÙÒÒ Ö ÞÙÙÙÙÙÖÖÖÖ ÜÞÞ×× ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑÑÑØ ÞÛº ÍÒÒÙÙÑÑÖÖ××ÑÑÑÑØ ÚÚÖÖÖÐغ

ÖÖÖÖØ ××× ÒÒ ËËÐи ÛÐÐ ÀÙÙÙÙØ Ö ÐÐÒÒÙÒÒ ÑÑØ ÏÖØØÒ ÞÛÛ××Ò ÆÙÐÐ ÙÒÒ Ò× ÒÒÒÒغ ÀÀÀÖÖ ×ØØØØ Ò× Ö ×ÓÐÙØØ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑغ ÍÑ×Ó ÐÐÐÒÒÖ ××Ö ÏÖØ ÛÛÖÖ ÙÑ×Ó ÙÒÒÙÙÑÑÖÖ××ÑÑÖ ×Ø Ð×Ó ÈÖ×ÓÒº × Ð× ÒÒ ÑÑØØØÐ× ××Ö ×ØØØØ×ØØ××Ò ÏÖØØ ÒÒ Ù××××× Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ØÖÓÓÓÒ ÛÖÖÖÒº ÃÓÒÞÞÒØÖÖÖÖØ ××× ÒÒ ÈÖ×ÓÒ ÒÙÒ ÙÙ ÒÒÒ ÈÙÒÒØ ×Ø ÒÒØØÖÐÐÐ Ò¹

ÃÓÔÔÔÓ×× ×Ö ×ÑÑÐ ÛÛÖÖ¸ Ò ÅÅØØØÐÛÖØØ Ö ÃÓÔÔÔÓ××Ò ÙÙ ÏÏÒÒÐ Ò Ò ÒÒÒ Ö ÒØØÖÖ×××ÒØØ ÖÖÖÖ ÐÐÐÐغ

ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ×××ØÞÙÒÒ

Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ×××ØÞÞÖ ÛÙÖÖÖ ÞÙ××ØÞÐÐÐ ÞÙÖ ÈÓ××Ò××ØÞÙÒÒ ÙÙ Ò Ó ÙÑ ÒÒ ÓÔØØÓÒÒÐÐ ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ×××ØÞÙÒÒ ÖÛØØÖغ × ÒÒÒÔÔ××ØØ Å ÐÐÐÐÐÖظ ÛÛÛ ÖÖÖØ× ÖÛÒظ ÓÖÑ × ×××ØØ׺ Ù× ××Ö ÓÖÑ ÒÒÒÒ ÒÙÒ ÒÒÒÒ ÈÓ××ØØÓÒÒÒ ÙÒÒ ÍÑÖÖ××× Ö ÙÙÙÒ ÒØÒÓÑÑÑÒ ÛÖÖÖÒº ÅÅØ ××Ö ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒ ÒÒ Ò××ÐÐÐÐÐÒÒ ÌÜØÙÖ Ö ÙÙÙÒ ÜØÖÖÖÖÖÖØ ÛÖÖÖÒº ÙÙ ××Ö ÌÜØÙÖ ÛÛÖÖ ÒÙÒ Ö ÙÒÒÐ×ØØ ÈÙÒÒØ ×ÙÙظ ÛÐÐÖ Ò Ö ÊÊÊÊÐ Ö ÈÙÔÔÐÐÐ ÒØ×ÔÖÖÖغ ÂÂØÞØ Û ÑÑÒ ÛÓ ××× ÙÙ Ñ ¾¾¹¹¹ÐÐ ÈÙÔÔÐÐÐ ÒÒÒغ ÍÑ ÒÙÒ ÞÙ ÖÑÑØØØÐÒ ÛÓÓÓÒ × ÙÙÙ ÐÐÐظ ×Ø × ÒÓØÛÒÒÒÒ Ò ÖÖÖÛÛÒÒÐ × ÙÙÙ× ÞÙ ÖÑÑØØØÐÒº Ù× ËÔÔÔÔÑÑÒÒ ÙÒÒ ÂÂÖÒ ÀÀ××××ÐÐÖ¸ ¾¼¼¼ Ø ÖÚÓÖ¸ ×× × ×ÙÒÒÒ Ù¹ ÒÒÒ ÖÖÖØ× ÙÒÒ ÒÒÒ ÐÐÒÒ× Ò Ö ÄÄÄÄ ×Ø ××× ÚÓÒ Ö ÅÅØØØÐ××ÒÒÖÖÖØØÒ ÙÑ ¾¼ ÙÙ Ö ÃÖÖÑÑÙÒÒ × ÞÙ ÖÖÖÖÒº ÖÖÙ× ÖÖÖÖØ × Ò ÒØØÖÖ×××ÒØØÖ ÖÖÖÖ Ú ÓÒ ¼ ÙÙÙÔÔÔÐ׺ Ö ÒÒÒÒÖÙÒÒ×Û×× ÖÖÖÒÙÒÒÒÒ ÒÒ × ÞÙ ××Ñ ÏÖØ Ò ÐÐÒÒÒÖÖÖ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 66


ÃÃÈÁÌÌÄ ¿º ÎÎÊÊÀÊÊÆ

Ù××ÑÑÑÒÒÒÒÒ ÒÒÒÒÓÑÑÑÒ ÛÖÖÖÒº ÙÙÙÖÖÒ ÈÙÒÒØØ Ö ÙÙÙÒ ÛÖÖÖÒ Ð×Ó ÑÑØ ◦ ◦ ◦ ÞÛº ¹¾¼ ÒÒÒÒÓÑÑÑÒº Ò Ö ÅØØØÐ××ÒÒÖÖÖØØÒ ×Ø Ö ÏÏÒÒÐ ¼ º ××ÐÐ Ò¹ ¾¼

ÒÒÒÑÑ ÛÙÖÖÖ ÙÙ Ö ÎÖØØØÐÐ ØÖÓÓÓÒº ÆÙÒ ÒÒ ÞÙ Ö ÈÓ××ØØÓÒ Ö ÈÙÔÔÐÐÐ ÓÖÖÖ×ÔÓÒÒÒÒÖÖÒÒÒÒ ÏÏÒÒÐ ×ØØÑÑØ Û ÖÖÖÒº × ÖÖÓÐÐØ Ö ÌÖÖÖÒÒÙÐÐØØÓÒ××¹ ÖÖÖÒÙÒÒÒÒº ÒØØÖÖ××××ÖØ ÖÖÐÐØØÚ È Ó××ØØÓÒ Ö ËËÒÒØÖÖÖØØÒ ÙÙ Ö ÖÖÖÖÒ AB ÞÛÛ××Ò Ñ ÙÙÙÖ×ØØÒ ÐÐÒÒÒ ÙÒÒ ÖÖÖØØÒ ÈÙÒÒØ ×ÓÛÛÛ ÙÙ Ö ÖÖÖÖÒ CD ÞÛÛ¹ ××Ò Ñ ÓÖ×ØØÒ ÙÒÒ ÙÒØØÖ×ØØÒ ÈÙÒÒØ × ÙÙÙ׸ ÛÛÛ Ò ÐÐÙÒÒ ¿ºº ÖÖÖ×ØØÐÐØ ÛÛÖÖº

image 92111d0f46ba4bcf77e869540e27ac50

ÎÖÖÖÖÒÒØ ÑÑÒ ÒÙÒ ×× ÏÏÒÒÐ ÑÑØ ÒÒÒ Ù× Ö ÃÓÔÔÔÓ××Ò××ØÞÙÒÒ¸ ×Ó ÖÖÖÐØ ÑÑÒ ÒÒ ÆÆÆÆÖÙÒÒ Ö ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒº

¿º¿º½ ¹ÆÆÆÒ¹ËËØÞÙÒÒ

Ð× ÐÐÐÒÒ ÒÛÒÒÙÒÒ Ö ÃÓÔÔÔÓ××Ò××ØÞÙÒÒ ÛÙÖÖÖ ÒÒ ÒÒÒÒ Â¹ÆÆÆÒ¹ ÖÖÒÒÙÒÒ ÖÖÖÐÐ×××Öغ Ñ ËËØØØÐÒ × ÃÓÔÔÔ× ÞÙ ÒÒÑ ÆÆÆÒ ÖÖÖÖÒ ××× ÒÙÖ ÐÐÐÒÒ ÒÒÒÖÙÒÒÒÒ Ö ÈÓ×× Ò Ö ÎÖØØØÐÐÒ¸ Ö ÒÒ ÖÖÖØØ ËØÖÖÙÙÒÒ Ò Ö ÀÓÖÖÞÓÒØØÐÐÒº Ö ØØØ ××× ÎÖÛÒÒÙÒÒ × ÜÞÞ×× ÞÙ ××Ö ÖÖÒÒÙÒÒ Òº Ö Ò ÆÆÆÒ ×ÓÐÐØØ Ð×Ó Ö ÜÞÞ×× Ö ÓÖÖÞÓÒØØÐÐÒ ÈÓ××Ò ÒÒÒÒØØÚ ÙÒÒ Ö ÜÞÞ×× Ö ÚÖØØØÐÐÒ ÈÓ××Ò ÔÓ×ØÚÛÖÖÖÒº Ñ ÆÆÆÒ ÞÙ ÒÒÑ Â ÚÖÖÖÐØ ××× × ÒÒÙ ÒÒÒÖ×××ÖÙѺ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 67


¿º¿º ÍÍÅÅÊÃËËÅÃÃÁÌËËÊÃÃÆÆÍÆÆ

image a3b319cb69b790e6d3b72ade1e708e77
ÃÓÔÔÔÓ××Òº

×× ÃÓÑÒÒØØÓÒÒÒ ÒÙÖ ÒÒÑ ÆÆÆÒ ÞÛº ÃÓÔÔ××ØØØÐÒ ÙÙØÖÖØØÒ ÒÒÒÒ¸ ÛÛÖÖ Â¹ÆÆÆÒ¹¹ÖÖÒÒÙÒÒ ÒÒÙ Ò ××Ò ÃÖÖØØÖÖÖÒ ×ØØØÑÑÑغ ÇÇ Ò ÃÓÔÔ××ع ØØÐÒ ÓÖ Ò ÆÆÆÒ ××ÐÙ×××ÒÒÐÐÐ Ð× ÆÆÆÒ ÞÞÞÞÙÒÒ×Û×× Ð× Â ÒØØÖÔÖÖØØØÖØ ÛÖÖÖÒ ÒÒ ×Ø ÒÒØØÖÐÐÐ ÓÒØØÜØØØØØÒÒÒÒº

ÙÙ Ò ××Ö ËØØÐÐÐ ÑÑÒ ÔØØÚÒ ÖÖÖÙÖ××ÚÒ ËËØÞÚÖÖÖÖÖÖÒ ÞÙÑ Ò××ØÞ ÙÑ Ò ÜÞÞ×× ÞÙ ÖÑÑØØØÐÒº ÛÙÖÖÖ ÒÒ ÔØØÓÒ××ÓÒ×ØØÒØØ ÚÓÒ ¼¸½ ÛÐغ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 68


ÃÃÈÁÌÌÄ ¿º ÎÎÊÊÀÊÊÆ

¼

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 69


½ image 3c7bf3d770dee724a4464a22ca6f726b

ÜÔÖÖÑÑÒØØ

ÁÒ ××Ñ ÃÃÔÔØØÐ ÛÖÖÖÒ Ñ ÊÊÊÑÑÒ ××Ö ÖÖØ ÙÖÖÖØØÒ ÍÒØØÖ×ÙÙÙÒ¹ Ò Ò ÁÁÖÖÖ ÙÖÖÖÙÒÒ ÙÒÒ Ò ÖÞÞÞÐØØÒ ÖÖÖÖÒÒ×××Ò ÖÐÐÙØØÖغ Ö × ×××ÖÖ ÎÖ×ØØÒÒÒÒ× Ö Ù×ÛÖØÙÒÒ ××Ö ÜÔÖÖÑÑÒØØ ÛÖÖÖÒ Ö ÜÜÑÔÐÐÖÖ×× ÔÖÖÖÒÒÒØØ ÊÊ×ÙÐØØØØ ÖÖÖ×ØØÐÐغ ººº ××ÑØØØØØ ÐÐÐÖ ÖÖÖÖÒÒ××× ×ÒÒ ×ÔÔÖÖØ ØØÐ ×ØØØØØÐØØÒº

º½ ÚÖÛÒÒÒØØ ØØÒÒÒÒ

ÁÒ ××Ö ÖÖØ ÛÖÖÖÒ ÚÖ××ÒÒ ×××Ø×¹¹¹ØØÒÒÒÒ Ð× ÌÖÖÖÒÒÒ×××ØØÒ ÙÒÒ Ö × Ò × ÐÐÐÐÐÒÒÒÒ ÜÔÖÖÑÑÒØØ ÚÖÛÒÒÒغ ÍÑ Ò ÐÙ×× Ö ÖÖØ ÒØ ÞÙ ÙÒ¹ ØØÖÖÖÖÖÒ ÙÒÒ Ö×××ØÐÐÐØ ÞÙ ÖÖÖÐØØÒ¸ ÒÒÒÒ ÖÖÒ ×ÔÞÞÞÐÐÐ Ò××ØØÒ Ò Ö ×ÔÔØØÖÖÒ ÖÖØ ÒÒÒØ Ù××××ÖÐÐÐ ÖÐÐÙØØÖØ ÛÖÖÖÒº Ù× ××Ñ ÖÙÒÒ ÛÖÖÖÒ Ò ××Ö ËØØÐÐÐ ÐÐÐ ÚÖÛÒÒÒØØÒ ØØÒÒÒÒ ÚÓÖÖÖ×ØØÐÐغ Ù ÒÒ ÛÛÖÖ Ò ÌÐÐÐ º½ ÒÒ Ö×××Ø ÞÙ ÐÐÐÒ ØØÒÒÒÒ Òº ¹ ×× ÌÐÐÐ ÒØØØÐØ Û××ÒØÐÐÐ×ØØÒ Ò××ØØÒ Ö ØØÒÒÒÒ¸ ÛÐÐ Ö ÖÖ Ù×ÛÐ Ò Ò ÒØ×ÔÖÖÖÒÒÒÒ ÖÖÖÖÒ Ù×××ÐÐÐÐÐÐÒÒ ÛÖÖÒº Ò××ÐÐÐÐÐÒÒ ÛÖÖÖÒ ÐÐÐ ØØÒÒÒÒ Ù××××ÖÐÐÐ Ù Ò ÑÑØ ×ÔÔÔÐÐÒ ÚÓÖÖÖ×ØØÐÐغ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 70


ÃÃÈÁÌÌÄ º ÈÈÊÁÅÅÆÌÌ

¾

ÌÍÅ

image 9ab4c4473fa68ec8c17293f97f119abb

ÌÐÐÐ º½½ Ö×××Ø ØØÒÒÒÒ

image c02346ad2d2541eba7f04d127c5dbe02

ÛÛÛÐÐÐÐÒ Ò××ØÞ ÒØ×××××××ÒÒÒÒ Ò×××××ØØÒº

º½º½ Ð ÜÔÖÖ×××ÓÒ× ÒÒ ÑÓØØÓÒ ØØØØ×× Ö Ì͹

ÅÅÒÒÒ

Ð ÜÔÖÖ×××ÓÒ× ÒÒ ÑÓØØÓÒ ØØØØ×× Ö Ì͹ÅÅÒÒÒ ´´´´´ÌÍŵ ×Ø ÞÞÒØÖÖÐÐ ØØÒÒÒ Ò ××Ö ÖÖغ ÅÅØ ××Ö ØØÒÒÒ ÛÙÖÖÖÒ ÍÒØØÖ×ÙÙÙÒÒÒÒ ÞÙÖ ÑÓØØÓÒ×ÖÖÖÖÖ×××ÓÒ ÙÖÖÖغ ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒ ÒØØØÐØ ËËÕÙÙÒÞÞÒ ½ ÚÓÒ Ò ××××ÑÓØØÓÒÒÒ ÚÓÒ ½½ ÈÖ×ÓÒÒÒº Ù Ö ÑÓØØÓÒ ÛÙÖÖÖÒ ÔÖÓ ÈÖ×ÓÒ ÖÖÖ ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÙÙÙÙÒÓÑÑÑÒ¸ ÛÐÐ ÑÑØ ÒÒÙØÖÖÐ ÒÒÒÒº ½ ÈÖ×ÓÒÒÒ ØØØÐÐÒ ××× Ò ÑÒÒÐÐÐ ÙÒÒ ÛÐÐÐ ÈÖÓÓÓÒÒÒÒ ÙÙº ÑÑØ ØØØ ×× ØØÒÒÒ Ò Ù×ÖÖÖ¹ ½ ××××ÑÓØØÓÒÒ ÒÒÙØÖÖи ÚÖÖÖÖÖÖظ ÚÖÖÖÐظ ØÖÖÙÖÖÖ¸ ÖÖÖ××ظ ÒÒ×ØÐÐи ÐÐÐÐÐÐ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 71


º½º ÎÎÊÏÏÆÆÆÌÌ ÌÌÆÆÆÆÃÃÆ ¿

ÒÒ ÖÓÓÓ× ËÔØÖÙÑ Ò ÎÖÖÖØØÓÒÒÒ¸ ÙÑ ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒ Ð× ÖÙÒÒÐÐÐÐ Ö × ÌÖÖÖÒÒÒÒ ÙÒÒ × Ì×ØØÒ Ö ÑÓØØÓÒ×ÖÖÖÖÖ×××ÓÒ ÞÙ ÚÖÛÒÒÒÒº ÒÒ ÛØØÖÖ ÒÒÒÒÒÒÑÑÖ Ò××Ø ×ظ ×× ×× ØØÒÒÒ ÖÖÖØ× Ò Ö ÔÐÓÑÑÖÖØ ÚÓÒ ¾ ÍÛ Ï ÖÒÒÖ ØØØÐÛ×× Ñ ÐÐÐÐØ ÛÙÖÖÖº ÀÖÖ ÛÙÖÖÖÒ ÖÖÖØ× ÄÄÄÐÔÙÒÒØØ

ÚÖÛÒÒÒظ ÛÐÐ ××× × Ù Ø Ù Ò Ö ÔÐÓÑÑÖÖØ ÚÓÒ ÊÓÒÒÝ Ë Ø Ö ÙÒÒ Ö ËØÙÙÙÙÒÒÖÖØ ÚÓÒ ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ Ñ ÛÖØ Òº

image 6e03f6c474b424ee5fb2d8116fc8e17e
ÐÐÐÐ

º½º¾ ÓÑÔÔÒÒÓÒ ÐÐ Ð ÑÓØØÓÒ ØØØØ××

Ò Û××ÒØÐÐÐÖ ×ÔØ ××Ö ÖÖØ ××Ø ××× ÑÑظ ÒØÛÛÛÐØØÒ ÎÖÖÖÖÖÖÒ Ò ÊÊÊÐÛÐØØÒÒÙÒÒÒÒ ÒÞÙ××ØÞÞÒº ÎÓÖ ÐÐÐÑ ÙÒØØÖ ØÖÖÖØÙÒÒ ÒÒ× Ò××ØÞÞ× ÙÙ ËËÖÚÚÚÚÖÓÓÓØØÖÒ ×ØØÐÐØ × ÖÖÖÖ ÒÛÛÛÛØ ×× ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÙÙ ÚÖ××ÒÒ ÐØØÖ×¹ ÖÙÔÔÒ ÔÓÖØØØÖÖÖÖ ××ÒÒº Ò ÛÛÛØØØ×ØØÒ ÌÐ ×ØØÐÐØ ÒÔÔ××ÙÒÒ×××××××Ø Ö

ÓÑÔÔÒÒÓÒ ÐÐ Ð ÑÓØØÓÒ ØØØØ×× ´´´´´µ ÞÙÑ Ò××ØÞº ×× ØØÒÒÒ ÒØØØÐØ ÖÛÛÛÛÛÒÒ ËËÕÙÙÒÞÞÒ Ù× ÖÓÒØØÐÐÐÐÐÐÖ ÚÓÒ ÒÒÙÒ ËËÒÒÓÖÖÒ¸ ÙÒØØÖ ÒÒÒ ××× Ò ÅÅÒÒ ÒÒÒغ ×× ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÛÙÖÖÖÒ Ñ Ø ÙÒØØÖ Ñ ×ÔØ ÙÙÙÙ¹ ÒÓÑÑÑÒ¸ ÑÑÑÐÐÐ×Ø ÒÒØØÖÐÐÐ ÑÓØØÓÒÒÒ ÞÙ ÖÖÖÐØØÒº ÀÖÞÙ ÛÙÖÖÖÒ Ò ÈÖÓÓÓÒÒÒÒ ÎÎÎÎÓ× ÚÓÖÖÖ×ÔÔÔÐظ ÛÐÐ ÚÖ××Ò ÑÓØØÓÒÒÒ Ù×ÐÐ××Ò ×ÓÐÐØØÒº ÒØ×ØØÒÒÒÒ

¾ ÙÒØØÖ ÐÐÐÐÒ ÛÖÖ Ò ××Ö ÖÖØ × ÅÅÖÖÖÖÖÖÒ ×ØØÑÑØØÖ ÈÙÒÒØØ Ö Ò Å¹¹ÙÙÙÙÙ ¹ ÞÞÞÞÒÒØ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 72


ÃÃÈÁÌÌÄ º ÈÈÊÁÅÅÆÌÌ

image af77b7d75b777bdf8428687fa0d6ba37

ÑÓØØÓÒÒÐ ÔÓ××ØØÚ ÛÛÛ ÙÙ ÒÒÒÒØØÚ ËËÕÙÙÒÞÞÒº ÍÑ ÖÖÙ× Ù×××××Ò Ö Ò¹ ÔÔ××ÙÒÒ×××××××Ø Ö Å× ØÖÖÖÖÒ ÞÙ ÒÒÒÒ ÛÖ × ÖÖÓÖÖÖÖÐÐÐ Ù×××ÛÐØØ ÐÐÐÖ ××Ö ØØÒÒÒ ÞÙ ÐÐÐÐÒº

image 166215163d086f7b7ed4949307a5bb88
ØØÒÒÒÒ

º½º¿ ÍÛ¹¹¹ØØÒÒÒ

ÍÛ ×Ø ÒÒ ØØÒÒÒ¸ Ñ ÊÊÊÑÑÒ Ö ÔÐÓÑÑÖÖØ ÚÓÒ ÍÛ ÏÖÒÒÖ ÒØ×ØØÒÒº ËËË ÒØØØÐØ ÒÒÒÒ ÑÓØØÓÒ×××ÕÙÙÒÞÞÒ ÙÒÒ ÛÙÖÖÖ ÖÖÖØ× Ò ÏÏÖÒÒÖ¸ ¾¼¼¼¼ ÑÑØ Ò ÙÙ Ò ××Ö ÖÖØ ÚÖÛÒÒÒØØÒ ÄÄÄÐÔÙÒÒØØÒ ÚÖ××××Òº ×× ØØÒÒÒ ×Ø ÙØ ÒÒØ ÙÑ Å× ÞÙ Ö×ØØÐÐÐÒ¸ ÒØØØÐØ Ö ÒÒÒØ ÒÙÙ ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÙÑ ÙÙ ××Ö ÒÒÒ ÑÓØØÓÒ××ÖÖÒÒÒÖ ÞÙ ØÖÖÖÒÒÒÖÖÒ ÙÒÒ ÞÙ ÚÐÐÐÐÐÖÖÒº ÙÙÙÑ ×Ø ×× ØØÒ¹ ÒÒ ÒÒÒØ Ò ÑÓØØÓÒÒÒ ×ÓÖØØØÖظ ××× ÙÙ Ú ÓÒ ÏÖÒÒÖ ÒÙÖ Ö Ò ÅÓÐÐÐÙÙÙÙÙ ÒÙØÞØ ÛÙÖÖÖº

image 3a1a3be1e99b9ed99ce12f02d98d49dd

Ò ××Ö ËØØÐÐÐ ××ÒÒ ×ÔÔÔÐÐÐÐÐÐÖ Ö ÍÛÛÛÛ¹¹¹ØØÒÒÒÒ ÐÐÐغ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 73


º½º ÎÎÊÏÏÆÆÆÌÌ ÌÌÆÆÆÆÃÃÆ

º½ºº ÍÛÈÓ×××¹¹¹ØØÒÒÒ

×× ÐÐÐÒÒ ØØÒÒÒ ×ØØØØ Ò ÙÖ Ù× ÒÒÖ ÒÞÞÞÞÒ ËËÕÙÙÒÞ ÚÓÒ ÍÛ Ï ÖÒÒÖº ×× ËËÕÙÙÒÞ Ø × ËÔØÖÙÑ Ö ÑÑÑÐÐÐÒ ÃÓÔÔÔÓ××Ò ×Ö ÙØ ¸ ÒØØØÐØ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÒÙÖ ÙÒÞÙÖÖÖÖÒÒÒ ÌÜØÙÖÖÒº ÁÒ ÏÏÖÒÒÖ¸ ¾¼¼¼ ÛÙÖÖÖ ÙÙ ×× ØØÒÒÒ ÑÑØ Ò ÄÄÄÐÔÙÒÒØØÒ ÚÖ××××Òº ÍÛÈÓ×××¹¹¹ØØÒÒÒ ÒÒØ × Þ Ù Ö Ã ÓÑÒÒØØÓÒ ÑÑØ Ö ÍÛ¹¹¹ØØÒÒÒ¸ ÛÐÐ ÒÒ ÃÓÔÔÔÓ××Ò ÒØØØÐغ ÒÒ Ò×ØØØØ ÃÓÑÒÒØØÓÒ ×Ø ÖÖ ÆÙØÞÙÒÒ Ö ÓÖÑÑÒÒÓÖÖÑØØÓÒÒÒ ´ÄÄÄÐÔÙÒÒØص¸ Ó Ò ÙÖ ÆÙع ÞÙÒÒ Ö ÌÜØÙÖÖÒÒÓÖÑÑØØÓÒ Ù× Ö ÍÛ¹¹¹ØØÒÒÒ¸ ÍÛÈÓ×××¹¹¹ØØÒÒÒ ÙØÐÐÐ Ù Ò ØØÖÖÐÐÐØØØ ×غ

image b12963a3de34860b0c0db5c16d3ea5cf

Ö ÐÐÐØØ ËËÕÙÙÒÞ ×Ø Ò Ù×ÞÙÙ Ö ÍÛÛÈÓ××× ØØÒÒÒÒº

×× ÃÓÑÒÒØØÓÒ ÑÑØ Ö ÍÛÈÓ×××¹¹¹ØØÒÒÒ ×Ø ÙÙ Ö ÒÒÒÖÖ ØØÒÒÒÒ¸ ÛÛÛ ÞÙÑ ×ÔÔÔÐ Ö ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒ¸ ÒÒ ÓÓÖ ÙÑ ÈÓ××Ò ÒØØØÐØØÒ ÒÞÙÖÖØØÒ ÙÑ ÙÙ Ö ÃÓÔÔÔÖÖÖÙÒÒÒÒ ÑÓÐÐÐÐÖÖÒ ÞÙ ÒÒÒÒº

º½ºº ÆÁÁ¿¹¹¹ØØÒÒÒ

× ×Ø ÒÒ ØØÒÒÒ¸ ÛÐÐ Ñ ÊÊÊÑÑÒ Ö ÔÐÓÑÑÖÖØ ÚÓÒ × ÒØ×ØØÒÒº

ÃÓÔÔÔÓ×× ÛÙÖÖÖ Ö ÑÑØØØÐ× ÐÓ ÓÓ ÖÖ×× ×ØØÑÑغ ÀÀÀÖÑÑØ ÒÒ Ö ÒÒ ÅŹ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 74


ÃÃÈÁÌÌÄ º ÈÈÊÁÅÅÆÌÌ

image 39615ee1e66c5b7718ed4dbf5e8e2668

ÒÒØØØÐÐÚÖ××ÙÒÒ ¹¹¹ÎÖ××ÙÒÒ ×ÓÛÛÛ ÃÓÔÔÖÓØØØØÓÒ ×ØØÑÑØ Û ÖÖÖÒº × ÙÒØØÖ×ÙÙØØ ÖÖÖØ× ÑØ ××Ö ØØÒÒÒ Ò Ù××ÑÑÑÒÒÒÒÒ ÞÛÛ××Ò Å¹ ÈÖÖÑÑØØÖÒ ÙÒÒ Ö ÃÓÔÔÖÓØØØØÓÒº Ö Ò Ò××ØÞ ÞÒ ××Ö ÖÖØ ×Ø ×× ØØÒÒÒ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÒÙÖ ÒÒØ ÚÖÛÒÒÒÒÖ¸ × Ò ÓÑÔÐÐØØØÒ ÃÓÔÔ ÑÑØ ½¾½ ÈÙÒÒØØÒ ÐÐÐÐØغ ×× ÒÓÖÑÑ ØØ Ò ÄÄÄÐÔÙÒÒØØÒ ×ØØÐÐØ ××× Ö ÒÔÔ××ÙÒÒ×××××××Ø Ð× ÙÙÙÖ×Ø ÙÒÒÒÒ×ØØØ ÖÖÙ׺

image 58c6469836b6fdadd162120160278dc4
ÄÐÔÙÒÒØØÒ

º½ºº ÒÒÐÐÐй¹¹ØØÒÒÒ

ÒÒÐÐÐй¹¹ØØÒÒÒ ÛÙÖÖÖ Ñ ÊÊÊÑÑÒ ××Ö ÖÖØ Ö×ØØÐÐØ ÙÒÒ ÒØØØÐØ Ò×Ó ÛÛÛ ÆÁÁ¿¹¹¹ØØÒÒÒ ÙÙÒÒÒÑÑÒ ÞÙ ÒÒÒ ÑÑØØØÐ× ÐÓ ÓÓ ÖÖ×× ÃÓÔÔ¹ ÔÓ×× ×ØØÑÑØ ÛÙÖÖÖº ØØÒÒÒÒ ÙÒØØÖ××Ò ××× Ú ÓÖ ÐÐÐÑ Ò Ö ÖØ Ö Ö×ØØÐÐÙÒÒº × ÐÐÐØØ ÏÖØ ÖÖÙÙ × ËÔØÖÙÑ Ö ÒØØØÐØØÒÒÒ ÃÓÔÔÔÓ××Ò ÑÑѹ ÐÐÐ×Ø ÙØ ÞÙÙÙÙÒº ÀÀÀÖÞÙ ÛÙÖÖÖÒ Ò ÈÖÓÓÓÒÒÒÒ ×ØØÑÑØØ ÈÓ××Ò ÚÓÖÖÖÖÖÖÒº Ö×Ø ÒÒÒ ËØØØØÐÐ×××ÖÙÒÒ ××Ö ÈÓ××Ò ÛÙÖÖÖ ÒÒ Ò ÐÐ ÑÑØ Ò ÈÓ××ÒÒÒÒÓÖÑÑØØÓÒÒÒ ÙÙÙÙÞÞÞÞÒÒغ ÁÒ Ö ÒÒÐÐÐÐ ÛÙÖÖÖÒ ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÙÙÙÙÒÓÑÑÑÒ ÒÒÒ ÈÖÓ¹ ÒÒÒÒ ÛÐÐÓ× Ñ ÊÊÙÑ ÙÑÑÑÖ ×ÙØØÒº ÏÏÏÖÖÒÒ ×××Ò ÛÙÖÖÖ ÞÙ Ñ ÎÎÎÎÓÓÓÐÐ ÃÓÔÔÔÓ×× ×ØØÑÑغ ÍÑ ×××Ö ÞÙÙÙÙÙÒ¸ ×× ØÖÓØÞÞÞÑ ÐÐÐ ÈÓ××ÒÓÖÖÖÒØØØÖÙÒÒÒÒ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 75


º½º ÎÎÊÏÏÆÆÆÌÌ ÌÌÆÆÆÆÃÃÆ

ÒØØØÐØØÒ ××ÒÒ ÛÙÖÖÖ ÛÐ× ÒÒ ÞÛØØ ËËÕÙÙÒÞ ÙÙÙÙÒÓÑÑÑÒ Ö ÈÖÓÓÓÒÒÒÒ Ò ÒÒÒÖØØ ÊÊÊØÙÒÒÒÒ ÐÐÐÒ ×ÓÐÐØØÒº

image cf379edd9ce14fc23456e6461b7f2b5d

ÃÓÔÔÔÓ××ÒÒ×ØØÑÑÙÒÒ ÚÚÖÛÛÒÒÒØ ÛÙÖÒº

ÍÑ Ö×ØØ ÍÒØØÖ×ÙÙÙÒÒÒÒ ÞÙÖ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ×××ØØÑÑÙÒÒ Ò ÀÀÒÒ Ö ÃÓÔÔÔÓ××Ò

ÈÖÓÓÓÒÒÒÒ ÒÒ ØÙÒÒ ÐÐ××Òº ÛÙÖÖÖ ÚÖ×ÙÙØ ÈÖÓÓÓÒÒÒÒ ÞÙÑ ÒÒÒ Ö ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÙÖÖ Ò×ÔÖÖÖ ÞÙÐÐÒÒÒº

image f7fc79f65978b7506c93a80fe930c718

ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑÑÑØ×××ØØÑÑÙÒÒ ÚÚÖÛÛÒÒÒØ ÛÙÖÒº

ÎÓÒ ÖÖÖ ÈÖÓÓÓÒÒÒÒ ÛÙÖÖÖÒ ÒÓ ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÙÙÙÙÞÞÞÞÒÒØ Ò ÒÒÒ ÈÖÓÓÓÒÒÒÒ ÞÛÖ ÖÖÒ ÃÓÔÔ Ò ÊÊÊØÙÒÒ ÃÃÑÑÖÖ ÐØØÒ¸ Ó ÑÑØ Ò ÙÙÙÒ Ñ ÊÊÙÑ ÙÑÑÑÖ ××ÙØØÒº ×× ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÒØØÒ Ö ÖÙÒÒ××ØÞÐÐÐÒ ÙÒÒØØÓÒ×ÙÒØØÖ×ÙÙÙÒÒ ÒÒÖ ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ××ÖÖÒÒÙÒÒº

ÙÙ ÖÙÒÒ Ö ÖÖØ×××××ÛÛÒÒÒÒÒØ Ö ÁÑÔÐÐÑÑÒØØØÖÙÒÒ¸ ÛÐÐ ÎÎÎÎÓÓÓÐÐÐÖ ÑÑØ Ò ØØÒ × ÐÓ ÓÓ ÖÖ×× ×ÝÒÒÖÓÒÒ×××ÖØظ ××ØÞÞÒ Ò ÖÛÒØØÒ Ë˹ ÕÙÙÒÞÞÒ ÒÙÖ ÒÒ ÖÖÒÒÒ ÖÖÑÑÖÖØغ ÍÑ ÞÙÑÑÒÒÒ×Ø ÚÚ×ÙÙÐÐÐ Ù×ÛÖØÙÒÒÒÒ Ö ÃÓÔÔÔÓ¹ ××ÒÒÖÖÒÒÙÒÒ ÙÙ ÖÖÖÐÐÒ ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÙÖÖÖÖÒ ÞÙ ÒÒÒÒ¸ ÛÙÖÖÖÒ ÛØØÖÖ ËËÕÙÙÒÞÞÒ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 76


ÃÃÈÁÌÌÄ º ÈÈÊÁÅÅÆÌÌ

image 94e820d2b53ae99ce92734976586bf99

image 7792ba06ec750a85f5b7d72a45f8006d

ÐÐÐÐÖÖÖÖØÙÒÒ×××××ØÞÙÒÒ ÚÚÖÛÛÒÒÒØ ÛÙÖÒº

ÚÓÒ ÖÖÖ ÈÖ×ÓÒÒÒ ÓÓÒÒ ÏÏÒÒÐÐÒÒÓÖÑÑØØÓÒ ÙÙÙÙÒÓÑÑÑÒº ÁÑ ÊÊÊÑÑÒ ×××Ò ÛÙÖÖÖ ÛÐ× ÙÙ ÒÒ ËËÕÙÙÒÞ Ö ÍÒØØÖ×ÙÙÙÒÒ ÒÒÖ ÒÒÒÒÒ Â¹ÆÆÆÒ¹¹ÖÖÒÒÙÒÒ ÙÙÙÙÞÞÞÞÒÒظ ÛÐÐ Ò ××Ö ÖÖØ Ö×ØØÐÐØ ÛÙÖÖÖº × ÏØØÖÖÒ ÛÙÖÖÖ ÛÐ× ÒÒ ËËÕÙÙÒÞ ÙÙÙÙÞÞÞÞÒÒØ Ö ÞÛÖ ÙÙ ÃÃÑÑÖÖ ÐÐÐØ ÛÙÖÖÖ¸ Ö ÃÓÔÔ Ó ÖÓØØØÖØغ ×× ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÒØØÒ ÙÙ ÞÙÖ ÍÒØØÖ×ÙÙÙÒÒ Ö ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ×××ØØѹ ÑÙÒÒº

image d49055b97ed8b892cdbb625bc615f021

ÖÖÖÖØÙÒÒ×××××ØÞÙÒÒ ÞÙ ××××Òº

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 77


º½º ÎÎÊÏÏÆÆÆÌÌ ÌÌÆÆÆÆÃÃÆ

º½ºº ØØØÒØØÓÒÒÒ¹¹¹ØØÒÒÒ

ÙÙ ×× ØØÒÒÒ ÛÙÖÖÖ Ñ ÊÊÊÑÑÒ ××Ö ÖÖØ Ö×ØØÐÐغ Ð ÛÖ × ÒÒ ÑÑÑÐÐÐ×Ø ÒÒØØÖÐÐÐ ÐÐÒÒÙÒÒ ÞÙ ÖÞÞÙÙÙÒ ÙÑ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ××ÖÖÒÒÙÒÒ ÞÙ ÚÐÐÐÐÐÖÖÒº ÀÀÀÖÖ ÛÙÖÖÖÒ Ø ÈÖÓÓÓÒÒÒÒ ÎÎÎÎÓ× ÞÞÞÞغ Ö×ØØÒ Ò ÎÎÎÎÓ× ×ÓÐÐØØÒ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ÖÞÞÙÙÙÒº × ÐØÞØØ ÎÎÎÎÓ ×ÓÐÐØØ ×Ó ÐÐÒÒÛÐÐÐ ×Ò¸ ×× Ö ÈÖÓÓÓÒÒ ××× ÐÐÐÐØ Ú ÓÒ ÒÒÖ ÚÓÖ Ñ ×ÔÔÔÐÐÒÒÒÒ ËÞÞÒÒ ÐÐÒÒÒ ÐÐ××غ

image 31d5ce9c94d001448041c6af92c15e60
ÈÖÓÓÒÒ ÐÐÒÒØ ÛÙÖº

º½ºº ÆÁÁ¾¹¹¹ØØÒÒÒ

×× ØØÒÒÒ ÒØØØÐØ ËÕÙÙÒÞÞÒ ÑÑØ Ò ××××Ò ××××ÑÓØØÓÒÒÒ¸ ×ÓÛÛÛ ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÑÑØ ÚÖ××ÒÒÒ ÃÓÔÔÔÓ××Òº Ö ÒØØØÐ Ò ÖÖÙÙÒ ÙÒÒ ÅÒÒÒÖÒ Ò ××Ö ØØÒÒÒ

ÐÐÐÖ ÒÒÒ¸ ÙÙ ÃÃÑÑÖÖ× × Ð×Ý×ØØÑ× ÐÐÐÐÐÖÒº ×× Ò××Ø ÑÑÑØ ×× ØØÒÒÒ ÞÙ Ò ÐÐÒ ÌÖÖÖÒÒÒÒ×××ØØÒ Ö Ò ÊÊÊÐÛÐØØØÒ××ØÞº ÄÄÄÄÄÖ ÐÐÐ ×× ØØÒÒÒ Ö×Ø ÞÙÑ ÒÒÒ ××Ö ÖÖØ ØÐÛ×× ÑØ Ò ÒÒØØØØØÒ ÄÄÄÐÒ ÚÓÖº

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 78


ÃÃÈÁÌÌÄ º ÈÈÊÁÅÅÆÌÌ

¼

ÄÄÄÐÔÙÒÒØØÒº ÈÓ××Ò××ØÞÙÒÒ ÖÖÖØ× ÙÙ ÒÒÒ ÃÃÑÑÖÖÖÖÐÐÐÖÒ Ö×ØØÐÐØ ÛÙÖ¹ Ò ´´ÒÒÐÐÐй¹¹ØØÒÒÒµ¸ ÛÙÖÖÖÒ ÐÐÐÐÐÐÐÐ ÑÓØØÓÒ×××ÐÐÐÖ Ö Ò ÊÊÊÐÛÐØØØÒ××ØÞ ÒÒØØØغ Ù× ××Ñ ÖÙÒÒ ÛÙÖÖÖÒ Ö ×× ÖÖØ ÒÙÖ ÑÓØØÓÒ×××ÐÐÐÖ Ö ÆÁÁ¾ ÒÒÙ ÐÐÐÐغ ÙÑ ÐÐÒ ÛÙÖÖÖÒ ÖÖ ÑÓØØÓÒ×××ÐÐÐÖ Ù×××ÛÐظ ÛÐÐ ÙÖÖ ÎÐÐÐÐÐÖÙÒÒ ÑÑÑÖÖÖÖÖ ÈÖÓÓÓÒÒÒÒ Ö ÖÖÖØØØØÒ ÑÓØØÓÒ ÞÙÙÙÓÖÖÒÒØ ÛÖÖÖÒ ÓÒÒØØÒº ËÓÑÑØ ×ÒÒ ××Ò ÐÐÐÖÒ ÒÒÒÙØØØ ÑÓØØÓÒÒÒ ÞÙÞÙÓÖÖÒÒÒº

image 27b9cefaf04d6486d44293b39248fd5d

º¾ ÍÒØØÖ×ÙÙÙÒÒ ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÅÓÐÐÐ

ÁÒ ××Ñ ××ÒÒØØ ÛÖÖÖÒ ÙÖÖÖØØÒ ÍÒØØÖ×ÙÙÙÒÒÒÒ ÞÞÞÐÐÐ Ö Å× ÖÐÐÙØØÖغ ÛÙÖÖÖ ÞÙÑ ÒÒÒ ÒÔÔ××ÙÒÒ×××ØØ Ö ÅÓÐÐÐ ÙÒØØÖ×ÙÙغ ÏØØÖ¹ Ò ÛÖ ÎÖÛÒÒÙÒÒ Ö ÅÈÖÖÑÑØØÖ ÞÙÖ ÃÓÔÔÔÓ××Ò××ØÞÙÒÒ ÞÙ ÙÒØØÖ×ÙÙÒº ÙÙ Ò ÀÀÒÐÐÐ ÙÙ ÊÊÊÙÙØØÓÒ × ÖÖÖÒÙÒÒ××ÙÙÛÒÒ× ÙÒÒ Ö ×××ØØØÙÒÒ ×ØØÖÖÒÒÒÖ ÁÒÔÙØ× ÛÙÖÖÖÒ ÅÈÖÖÑÑØØÖ ÙÙ ÖÖÒ ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒ×××××ÐØ ÞÙÖ ÑÓØع ÓÒ×××ØÞÙÒÒ ÒÒÒÒÖ ØÖÖÖØØغ ÎÓÖÖÙ×ÛÐ Ö ÖÖÐÐÚÒØØÒ ÅÈÖÖÑÑØØÖ ÒÒØØ × ÌÖÖÖÒÒÒÒ Ö ËÎÅ׸ ÒÒÙ×Ó ÛÛÛ ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ÑÑØ ××Ò¸ ÚÖÖÖÒÒÒÒÒ ÙÒÒ ¹ ××ÐÐÙÒÒÒÒÒº

º¾º½ ÒÔÔ××ÙÒÒ×××ØØ

Ò ÀÙÔØØÒÐÐÐÐÐÒ ××Ö ÖÖØ ×Ø × ÒØÛÛÛÐØØÒ ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÑÐÐÐ×Ø ÙØ Ö Ò ÊÊÊÐÛÐØØØÒ××ØÞ ÞÙ ÒØÛÖÖÖÒº ÞÙ ÖØ ÙÒØØÖ ÒÒÒÖÖÑ ÙÙ ÐØØÖ×ÙÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 79


º¾º ÍÆÌÌÊËÍÍÀÍÆÆ ÌÁÎι¹ÈÈÈÈÊÊÆÆƹÅÇÇÇÄÄÄ ½

Ò××ØÞÞÞÖÖغ ÍÑ × ÞÙ ÛÖÐÐÐ×ØØÒ ××ÒÒ ÒÒÒÒ ÙÑÑÑ×××ÒÒÒÒ ÌÖÖÖÒÒÒÒ×××ØØÒ Ö ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ÙÙ Å× ÒÓØÛÒÒÒÒ¸ ÛÐÐ ××× ÐØØÖ×ÙÒÒÒÒÒÒÒÒÒ ÙÙ ÑÑÑÐÐÐ×Ø ÚÚÚÐÐÒ ×××ØØÖÒ ÒÔÔ×××Ò ÒÒÒÒº ÍÑ ÒÙÒ ÒÒÒÒÒØ Ö ÒÔÔ××ÙÒÒ×××ØØ ÚÓÒ Ò ÌÖÖÖÒÒÒ×××ØØÒ Ò ÞÙÙ ÙÙ × ÐØØÖ ÞÙ ÙÒØØÖ×ÙÙÒ¸ ÛÙÖÖÖÒ ÚÖ××ÒÒ Å× Ö×ØØÐÐØ ÙÒÒ ØØ×ØØغ

ÙÖÖÖÙÒÒ

ÇÇÛÓÓÐ ÑÓØØÓÒ×××ÐÐÐÖ ÛØØ×ØØØØØÒÒ ÖÓÒØØÐÐÐÐÐÐÖ ××ÒÒ ×Ø ÞÙ ÚÖÑÙØØÒ¸ ×× × Ö ÒÔÔ××ÙÒÒ×××ØØ ÒÒÓ ÍÒØØÖ×× ÞÛÛ××Ò Ö ÎÖÛÒÒÙÒÒ × ÈÖÓع ÇÙع¹ÐÐÓÖÖØØÑÙ× ÙÒÒ Ö ÊÓÓÙ×ØØÒ¹¹ÐÐÖ¹¹ÙÒÒØØÓÒ Øº Ð× ÐÐÖÖÙÒÒØØÓÒ ÛÙÖÖÖ Ö ËËËÔÇÖÖÖÒØØØØÓÒ ÚÖÛÒÒÒظ ÒÒ ÖÖÑÑÚÖÖÖÖÙÒÒÒÒ Ò Ò ÚÖÛÒÒÒØØÒ ØØÒ ÚÓÖÖÖÒÒÒÒ ××ÒÒº ÍÑ ÒÔÔ××ÙÒÒ×××ØØ ÞÙ ÖÑÑØØØÐÒ ×Ø × ÒÒØØÖÐÐÐ Ò Ó Ø ÛÒÒÒÒ ÖÓÙÒÒ ÌÖÙØØ Ö Ì×ØØØØØÒ ÞÙ ÒÒÒÒ¸ Ö ÑÙ××ØØÒ ×× ØØÒ ÐÐÐÐØ ÚÓÖ¹ ÐÐÐÐÐÒº Ð× ÊÊÔÖÖ××ÒØØÒØ Ö ÙÒÒÒ ×××ØØÖ ÛÙÖÖÖ Ö ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒ

¹¹¹ØØÒÒÒ ÒÒÒÒÒ× ÚÐÐÐÐ ÙÒÒÒÐÐÐÐØ ÛÖ¸ ÛÙÖÖÖÒ ØÝÔÔ×× ÎÖØÖÖØØÖ ××Ö ØØÒÒÒ Ù×××ÛÐØ ÙÒÒ ÐÐÐÐغ

Ö ÖÑÑØØØÐØØ ÒÔÔ××ÙÒÒ××××ÐÐÖ Ò ××Ò Ì×Ø× ÒØ×ÔÖÖÖØ Ö ÙÙÐÐÐÐ××ÒÒÒ×ØØÒÞ Ò ÈÈÜÜÐÒ ÞÛÛ××Ò Ñ ÒÒÒÔÔ××ØØÒ Å ÙÒÒ Ö ÖÓÙÒÒ ÌÖÙØغ ÏÒÒ ÒÒ ÅÓй ÐÐÒÔÔ××ÙÒÒ ÚÐÐÐÐ Ð××ÐÙÙ¸ ×Ó × ×× ÒÚÐÐÐÐ ÛÙÖÖÖ¸ ÓÒÒØØ Ö Ò ÐÐÖ ×ØØÑÑØ ÛÖÖÖÒº ÁÒ ××Ò ÐÐÐÒ ÛÛÖÖ Ò ×××Ö ÓÓÓÖ ËØÖÖÖØØÖÑ Ð× ÐÐÖÛÖØ ÚÖ¹ ÛÒÒÒغ ÃÃÒÒ Ð×Ó ÙÙ ÚÚÚÐÐÒ ÐÐÐÖÒ ÒÒ ÒÖÖÖÖÒÒÒ ÒÔÔ××ÙÒÒ ÖÖÖÖÖØ ÛÖÖÖÒ¸ ××ÒÒÐÐØ Ö ÑÑØØÐÐÖÖ ÒÔÔ××ÙÒÒ××××ÐÐÖ Ò ÀÀÀÀº ÍÑ ÒÒÒÖØ ÚÖ××ÒÒ ÁÒÒØØØÐÐ×××ÖÙÒÒÒÒ ØØ×ØØÒ ÞÙ ÒÒÒÒ ÛÙÖÖÖ Ö ÒØ Ø Ö ¹ ÓÓ×ع¹¹×××Ø×××ØØØØÓÖ ÚÖÛÒÒÒغ Ò×ØØÐÐÐ ×××Ò ÛÙÖÖÖÒ ÄÐÐÐØØÒ ÖÖÒÒÒÞÓ¹ Ò¸ ÛÐÐ Ò ÖÖÖ ËËÖÖØØØÒ ÚÓÒ Ö Ù×××ÒÒ×ÔÓ××ØØÓÒ ÒØØØÖÒØ ÛÙÖÖÖÒº ÁÑ Ö×ØØÒ ËËÖÖØØ ÒØ×ÔÖÖÖØ ÎÖ××ÙÒÒ ÑÑÑÖ ÆÙÐк ÁÒ Ò Ò ÛØØÖÖÒ ËËÖÖع ØØÒ ÛÖÖ ÎÖ××ÙÒÒ Ö ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒ ÛÐ× ÙÑ ½¼ ÈÈÜÜÐ ÖÖÖÖغ ÂÂÂÂÖ ××Ö ÖÖÖ ËÖÖØØØ ÙÒØØÖØØØÐØ ××× Ò Ó ÑÑÐ× Ò Ø Ë ÖÖØØغ ÁÒ Ñ ××Ö Ø

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 80


ÃÃÈÁÌÌÄ º ÈÈÊÁÅÅÆÌÌ

¾

ÓÖÑ ××ÐÐ×Ø ÞÙ ÚÖÖÖÔÔÒº ÖÖÙ× ÖÖÖÐØ ÑÑÒ ÒÔÔ××ÙÒÒ××××ÐÐÖ ÞÙ ÚÖ××ÒÒÒ ÁÒÒØØØÐÐ×××ÖÙÒÒ×××ØÙÙØØÓÒÒÒº

××ÐÐÒ Ì×Ø× ÛÙÖÖÖÒ ÙÙ ÙÙ Ò ÐÐÐÐØØÒ ÐÐÐÖÒ Ö ¹¹¹ØØÒÒÒ ÙÖÖ¹ Öغ ÏÏÏÖÖÒÒ Ò Ì×Ø× ÙÙ Ö ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒ ÒÓ ½¼ ÈÈÜÜÐ ÎÖ¹ ××ÙÒÒ×××ÖÖØØ ÚÖ××ÓÓÒ ÛÙÖÖÖÒ¸ ÛÙÖÖÖ Ö ¹¹¹ØØÒÒÒ ÁÒÒØØØÐÐ×××¹ ÖÙÒÒ ÙÑ ¾¼ ÈÈÜÜÐ ÚÖ××ÓÓÒ¸ ÐÐÐÖ Ò ØÛ ÓÔÔÐØ ×Ó ÖÓÓ ××ÒÒº

Ù×ÛÖØÙÒÒ ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒ

ØÖÖÖØØØ ÑÒ Ò ÐÐÙÒÒ º½¾ ÖÖÖ×ØØÐÐØØÒ ÒÔÔ××ÙÒÒ××××ÐÐÖ ×Ó ÐÐØ ÙÙ¸ ×× × ÅÓÐÐ ÛÐÐ× ÑÑØ Ö ¹¹¹ØØÒÒÒ ÙÒÒ Ö ÍÛÈÓ×××¹¹¹ØØÒÒÒ Ö×ØØÐÐØ ÛÙÖÖÖ ××× ×××Ö ÙÙ Ö ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒ ÒÔÔ××Ø Ð× Ò ÅÓÐи × ÑÑØ Ö ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒ ××ÐÐ×Ø ÙÒÒ Ö ÍÛÈÓ×××¹¹¹ØØÒÒÒ Ö×ØØÐÐØ ÛÙÖÖÖº

image 511e12803cb3abe7c53d3affcbcac184
mittlerer Anpassungsfehler in Pixeln

800

700

600

500 Error

400

300

200

100

ÍÛÛÈÓ×××¹¹¹ØØÒÒÒÒ Ö×ØØÐÐØ ÛÙÖ

ÍÛÈÓ××× ÛÙÖÖÖ ÒÙÖ ÞÙ ÚÖÛÒÒÒØ ÃÓÔÔÔÓ××Ò ÑÑØ Ò ÅÓÐÐÐÒ ÒÒÖÖÖÖÖÒ ÞÙ ÒÒÒÒ¸ ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒ ×ÓÛÛÛ Ö Ù×××ÛÐØØ ÌÐ Ö ¹ ØØÒÒÒ ÒÒ ÈÓ××Ò ÒØØØÐØØÒº ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒ ÒÒÓ ÐÐÐÐØØ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 81


º¾º ÍÆÌÌÊËÍÍÀÍÆÆ ÌÁÎι¹ÈÈÈÈÊÊÆÆƹÅÇÇÇÄÄÄ ¿

ÖÖÖÖÒÒ××× ÙÒØØÖ ÎÖÛÒÒÙÒÒ × ÈÖÓعÇÙع¹ÐÐÓÖÖØØÑÙ× ØÛ× ××ÐÐÐØØÖ Ð× ÙÒ¹ ØØÖ ÎÖÛÒÒÙÒÒ Ö ÊÓÓÙ×ØØÒ¹¹ÐÐÖ¹¹ÙÒÒØØÓÒ ÑÑØ ËËËÔÇÖÖÖÒØØØØÓÒ Ð× ÐÐÖÖÙÒÒ¹ ØØÓÒ¸ Û× Ò ÐÐÙÒÒ º½¿ ÖÖÖ×ØØÐÐØ ×غ

image 22ef8e485f2c07f1ab34e5dcccefd8ce
mittlerer Anpassungsfehler in Pixeln Error

ÐÐÓÖÖØØÑÙ× ´´µ ÙÒØØÖ ÎÖÛÛÒÒÙÒÒ Ö ÖÓÓÙ×ØØÒ ÐÐÖÖÙÒÒØØÓÒ ËËËÔÇÖÖÖÒØØØØÓÒ

ÒÒ Ù×ÒÒÒÑÑ ÐÐÐØ ÖÖ Ò ÅÓÐи ÛÐÐ× Ù× Ö ¹¹¹ØØÒÒÒ¸ Ö ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒ ÙÒÒ ÍÛÈÓ×××¹¹¹ØØÒÒÒ Ö×ØØÐÐØ ÛÙÖÖÖº ÐÐÙÒÒ º½½ ÞØ ××Ò ËÓÒÒÒÖÖÖÐк

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 82


ÃÃÈÁÌÌÄ º ÈÈÊÁÅÅÆÌÌ

image a44d0a7d90814969ec74499d2542e454
mittlerer Anpassungsfehler in Pixeln

800

700

600

500 Error

400

300

200

100 ÇÖÖÖÒØØØØÓÒ

ÍÒØØÖ ÎÖÛÒÒÙÒÒ ÚÓÒ ËËËÔÇÖÖÖÒØØØØÓÒ ÓÑÑØ × ÞÙ ÒÒÖ ×Ó ÙÒÒÒÒ×ØØØØÒ ÈÖÖÑѹ ØØÖÛи ×× × Ñ ÎÖ×ÙÙ Ö ÒÔÔ××ÙÒÒ Ö ×××Ø××ÖÖÖØØ ÞÙ ÒÒÖ ÎÖÖÖÔ¹ ÔÙÒÒ × ÅÓÐÐ× ÓÑÑغ ÖÖØØÒ ÖÖÖÖÖ × Ó Ò ØØÖ ÒÒÒÖÖ¸ ×× ÒÒ ÛØØÖÖ ÒÔÔ××ÙÒÒ ÑÑÑÖ ÑÑÑÐÐÐ ×غ

Ù×ÛÖØÙÒÒ ¹¹¹ØØÒÒÒ

Ð× ÙÙÙÐÐÐÐ ÞÞÞÞØØ ××× Ö¸ ×× ÎÖÛÒÒÙÒÒ Ö ËËËÔÇÖÖÖÒØØØØÓÒ ×××Ö ÓÓØ ÞÙ ¹ ÐÐÖÖÖÖØØÒ ÒÔÔ××ÙÒÒÒÒ ÖØغ ËÓÛØ ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒ ÒÒÒØ Ö × ÌÖÖÖ¹ ÒÒÒÒ × Å× ÒÒÒ××ØÞØ ÛÙÖÖÖ ×Ø Ö ÒÔÔ××ÙÒÒ××××ÐÐÖ ÙÙ Ö ÑÑØ Ö ËË˹ ÔÇÖÖÖÒØØØØÓÒ ÖÖÒÒÒÖº ÙÖÖ ÒÒØØØØØ ÖÖ ËËÖÖØØÞÞÞÐ Ö ÒÔÔ××ÙÒÒ ÑÑØØØÐ× ××Ö ÖÓÓÙ×ØØÒ ÐÐÖÖÙÒÒØØÓÒ ÙÒÒ Ö ××ÐÐÐØØÒ ØØÒÒÖÙÒÒÐÐÐÐ Ù× Ö ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒ¸ ××ÒÒÐÐØ Ö ÒÔÔ××ÙÒÒ××××ÐÐÖ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× Ò ÀÀÀÀ ×ÓÓÓÐÐ Ò Å¸ ÛÐÐ× ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒ Ñ ÌÖÖÖÒÒÒÒ×××ØÞ ÒØØØØÐØ ÙÒÒ ËË˹ ÔÇÖÖÖÒØØØØÓÒ ÒÙØÞظ ÚÖÛÒÒÒØ ÛÛÖÖº ×ÔÔÔÐÐÐÐØ ÛÛÖÖ × Ò ÐÐÙÒÒ º½½ ÞÞÞÞغ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 83


º¾º ÍÆÌÌÊËÍÍÀÍÆÆ ÌÁÎι¹ÈÈÈÈÊÊÆÆƹÅÇÇÇÄÄÄ

image c05a099ed0f309bdd96e0087fffcc289
mittlerer Anpassungsfehler in Pixeln

Error

ÙÒØØÖ ÎÖÛÛÒÒÙÒÒ Ö ÖÓÓÙ×ØØÒ ÐÐÖÖÙÒÒØØÓÒ ËËËÔÇÖÖÖÒØØØØÓÒ

ÎÖÛÒÒÙÒÒ ××Ö ÐÐÖÖÙÒÒØØÓÒ ×Ø ÙÒØØÖ ØÖÖÖØÙÒÒ Ö ÒÓØÛÒÒÒÒÒÒ ÖÖÒ

ÙÒÔÔ×××ÒÒÒÖÖÖ ØØÒÒÖÙÒÒÐÐÐÐ ÞÙ ÓÓÓÒ ÒÔÔ××ÙÒÒ××××ÐÐÖÒ Öغ

Ù×ÛÖØÙÒÒ ÍÛ¹¹¹ØØÒÒÒ

Ö Ø¸ ×× ÒÔÔ××ÙÒÒ ÑÑØØØÐ× ÅÓÐÐÐÒ¸ ÛÐÐ ÑÑØ Ö ÌÍŹ ØØÒÒÒ Ö×ØØÐÐØ ÛÙÖÖÖ ÖÖÖØ ××ÐÐÐØ ×ظ Ð ÙÙ ÖÖÖØ× ÒÒÒÖÖÒ ÖÖØØÒ Ñ Ø ÙÙº ËËÙÐÐ ÖÖÖÖ ×Ø ××ÒÖ ××ÐÐÐØØ ÒÒÙÙÙÙØ Ö ××ØÞ¹ ØØÒ ÄÄÄÐÔÙÒÒØظ ×ÓÛÛÛ ÖÖÒÒÒ ÉÙÙÐÐØØØ Ö ×ØØÖÖ ÓÑÔÖÖÑÑÑÖØØÒ ÂÈÈȹ¹¹ÐÐÐÖº ÍÑ Ò ÒÒÙ×× Ö ÛÐØØÒ ØØÒ Ò ÀÀÒÐÐÐ ÙÙ ÖÖ ÉÙÙÐÐØØØ ÒÓ ÛØØÖ ÞÙ ÙÒØØÖ×ÙÙÒ ÛÙÖÖÖ Ò ÛØØÖÖ× ÅÓÐÐ Ö×ØØÐÐغ ××× ×ØØØØ Ù× Ò ØØÒ Ö ÍÛ¹¹¹ØØÒÒÒ ÙÒÒ Ö ÍÛÈÓ×××¹¹¹ØØÒÒÒ¸ ÛÐÐ ×××Ö ÜÜÜØ ÐÐÐÐØ ××ÒÒº Ö ÒÔÔ××ÙÒÒ × ÅÓÐÐ× ÛÛÖÖ Ö Ö ÈÖÓعÇÙع¹ÐÐÓÖÖØØÑÙ× ÚÖÛÒÒÒغ ÏÏÏ Ù× ÐÐÙÒÒ º½½ ÖÚÓÖÖÖÖØ ÒÒ ÑÑØ ××Ñ ÅÓÐÐ ÙÙ Ò ØØÒÒÒÒ ÒÒ ×××Ö ÙØØ ÒÔÔ××ÙÒÒ ÖÞÞÞÐØ ÛÖÖÖÒº Ö ØÖÖÖØÙÒÒ Ö ÐÐÖ ×Ø ÞÙ ¹

ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒ ×ØÞØÙÒÒ ÐÐÖ Ò ÈÈÜÜÐ ÒÒÒÒÒÒÒ ××ÒÒº

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 84


ÃÃÈÁÌÌÄ º ÈÈÊÁÅÅÆÌÌ

image fe6fc7b82c6bc9c9a836e3db39c19850
mittlerer Anpassungsfehler in Pixeln

800

700

600

500 Error

400

300

200

100 Ö ¹¹¹ØØÒÒÒÒ

ÞÞØ

ÒÔÔ××ÙÒÒ×××ØØ ÒÒ× ÅÓÐÐ× ÒÒØ Ð×Ó ÔÖÖÑÑÖ ÚÓÒ Ò Ö × ÌÖÖÖÒÒÒÒ ÞÙ¹ ÖÙÒÒÒ ÐÐÐÐÐÒÒÒÒ ØØÒ ÙÒÒ ÒÒÒØ ÚÓÒ Ò ÒÞÙÔÔ×××ÒÒÒÒ ØØÒ º Ö ×Ø ÒÒ Ù×ÛÖØÙÒÒ ÒÒ× Å× Ö ÐÐÐ ÐØØÖ××ÐÐ×××Ò ÒÛ ÒÒÒÒÖ¸ ××× Ò ÒÒØ Ö×ØØÐÐØØ× Å ÒÖÖÖÖÒÒ ÙØ ÒÔÔ×××Ò ÒÒº × ÛÛÖÖ ×ÓÒÒÒÖ× Ñ ÎÖÖÐÐÐÐ ÑÑØ Ñ ÅÓÐÐ ÙØÐÐи ÛÐÐ× Ö ÍÛ¹¹¹ØØÒÒÒ ÙÒÒ ÍÛÈÓ×××¹ ØØÒÒÒ ÒÖ×ØØÐÐØ ÛÙÖÖÖ ÙÒÒ Ñ ÒÔÔ××ÙÒÒ ÙÙ Ö ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒ ÙÒÒ ÙÙ Ö ¹¹¹ØØÒÒÒ ØØ×ØØØ ÛÙÖÖÖº

ÖÙÒÒÐÐÐÐ Ö ÒÒ ÖÖÓÐÐÖÖÖÖ Ù×ÛÖØÙÒÒ Ö ÑÓØØÓÒÒÒ ××ÒÒ ÒÒÓ ÒÖÖÖÖÒÒ ÚÚÚÐÐ ÌÖÖÖÒÒÒÒ×××ØØÒ Ö ÐÐÐ ÐØØÖ××ÐÐ×××Òº × Ø ÙÙ ÛÒÒ ××× Ò Å ÙÙ ÒÒÑ ÐÐ ÒÔÔ××Ø ÙÒÒ ÈÖÖÑÑØØÖ ÐÐÐÐÐÖظ ÒÒÒÒ ×× ÒÒÒØ Ù ÒØÓÖÖÖÖØ ÒØØÖ¹ ÔÖÖØØØÖØ ÛÖÖÖÒº Ö ×Ø × ÙÙ ÒÒØØØ Ñ ÁÒØØÖÔÖÖØØÖ ÒÐÐÐ ØØÒ Ð× ÌÖÖÖÒÒÒÒ×¹ ØØÒ ÒÞÙÙÙÙØØÒº ÁÒ ××Ö ÖÖØ ×ØØØØ ÁÒØØÖÔÖÖØØØØÓÒ Ù× Ö ËÎŹÊÊÊÖÖ×××ÓÒ Ö ÑÓØØÓÒ×××ÐÐÐÖ Ò ÒÒÒ ½½¹¹ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙѺ ÄÄÄÄÄÒ Ð×Ó ÈÖÖÑÑØØÖ¸ ÛÐÐ × Å ÐÖØ ÛØ ÙÙÙÖÖÖÐÐ × ÊÊÙÑ׸ ÛÐÐÖ ÙÖÖ ÌÖÖÖÒÒÒÒ×××ØØÒ ÙÙÙÙ×ÔÔÒÒØ ÛÙÖÖÖ ××ÐÐÐØ ËÎŹÊÊÊÖÖ×××ÓÒ Ðغ × ÒÒØØ ÙÙØÖÖØØÒ¸ ÛÒÒ × ËÎÅ ÒÙÖ ÑÑØ ÅÈÖÖÑÑØØÖÒ ÚÓÒ ÙÒÒÒÒ ×××ØØÖÒ ØÖÖÖÒÒÒÖØ ÛÙÖÖÖ¸ Ù×ÛÖØÙÒÒ Ö ÙÙ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 85


º¾º ÍÆÌÌÊËÍÍÀÍÆÆ ÌÁÎι¹ÈÈÈÈÊÊÆÆƹÅÇÇÇÄÄÄ

ÐØØÖÖÒ ×××ØØÖÒ ÖÖÓÐÐÐÒ ×ÓÐк

Ö ÎÖÖÐÐÐÐ × ÈÖÓعÇÙع¹ÐÐÓÖÖØØÑÙ× ÙÒÒ Ö ÐÐÖÖÙÒÒØØÓÒ ËËËÔÇÖÖÖÒØØØØÓÒ Ø ÞÞÞÞظ ×× ÐÐÖÖÙÒÒØØÓÒ ØØØÐÛ×× ÒÒ ×××ÖÖ ÒÔÔ××ÙÒÒ ÖÑÑÑÐÐÐغ ËËË ×Ø Ö ÒÒ× ÐÐ× ÙÒÒÒÒÒÒ××ÖÖÒÒØ ÞÙ ÑÔÔÔÔÐÐÒ¸ ××× Ò×Ó ×Ö ÓØ ÞÙ ÐÐÖÖÖÖ¹ ØØÒ ÒÔÔ××ÙÒÒÒÒ ÖÖÒ ÒÒº × ØÖÖØØ ÚÓÖ ÐÐÐÑ ÒÒ ÙÙ¸ ÛÒÒ ÌÖÖÖÒÒÒÒ×××ØØÒ Ö Å× ÎÖÖÖØØÓÒ Ò Ò ÒÞÙÔÔ×××ÒÒÒÒ ÐÐÐÖÒ ÒØ ×Ó ÙØ Øº ÒÒ Û¹ ØØÖÖ ÐÐÖÕÙÙÐÐÐ Ö ËËËÔÇÖÖÖÒØØØØÓÒ ÐÐÐÐØ ÖÖÒ¸ ×× ××× ÑÑÑÖ ÒÔÔ××ÙÒÒ×××ÖÖØØØ ÒÒØØØØ Ò ÒÒÒ ÙÙ ÑÑÑÖ ÒÔÔ××ÙÒÒ××××ÐÐÖ ÙÙØÖÖØØÒ ÒÒÒÒº

º¾º¾ Ù××ÑÑÑÒÒÒÒÒ ÃÓÔÔÔÓ×× Ú׺ ÅÈÖÖÑÑØØÖ

Ò Ð ××Ö ÖÖØ ×Ø ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ×××ØÞÙÒÒ ÒÒÒÒÒ Ö ÃÓÔÔÔÓ×׺ Ö ÒÒ ×ÓÐÐ ËËØÞÙÒÒ ×Ø ÒÒØØÖÐÐÐ ÞÙÙÖ×Ø ÃÓÔÔÔÓ×× ÒÓØÛÒÒÒÒº ÛÖ ÒÒØØØØ ÑÑÒ ÒÒÒØ ÞÛÒÒ×ÐÐÙÙÙ ÜÜÜØØ ÈÓ×׸ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÑÙ×× ÎÖÖÖØØÓÒ ××Ö ÐÐÐØ ÛÖÖÖÒ ÒÒÒÒº ÎÖÑÙØÙÒÒ ÐÐÐÐØ Ò¸ ×× ×× ÎÖÖÖØØÓÒ Ò Ò ÐÓÓÐÐÒ ÓÖѹ ÔÔÖÖÑÑØØÖÒ ÓÖØ ×ظ ×ÓÛØ ÌÖÖÖÒÒÒÒ×××ØØÒ Ö × Å ×× ÎÖÖÖØØÓÒÒÒ Òع ÐØØÒº Ö ØÖÖÖØÙÒÒ ÒÒÒÒÖ Å× ÐÐØ ÙÙ¸ ×× ××× Ò Ñ×ØØÒ ÅÓÐÐÐÒ ÙÖÖ Î ÖÖÒÒÒÖÙÒÒ Ö Ö×ØØÒ Ò ÐÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖÒ ÃÓÔÔÖÓØØØØÓÒÒÒ ÑÓй ÐÐÐÖÖÒ ÐÐ×××Òº ÒÒÓ ×Ø × ÙÒÒÐÐÖ ÓÓ ÒÒÒØ ÙÙ Ã ÓÑÒÒØØÓÒ ÒÒÒÖÖÖ ÈÖÖÑÑØØÖ¹ Ò×ØØÐÐÙÒÒÒÒ ×× ÊÓØØØØÓÒÒÒ ÖÚÓÖÖÙÙÙÒ ÒÒÒÒ¸ ÓÓÖÙÙ ×ØØÑÑØØ ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÓÖÑÚÖÖÖØØÓÒÒÒ ÙÖÖ ÃÓÑÒÒØØÓÒ ÑÑØ Ò Ö×ØØÒ Ò ÈÖÖÑÑØØÖÒ Ð¹ Ø ÛÖÖÖÒº Ñ Ù ÒÒÒÒÖ Å× Ñ × ÞÙÑ ×ÔÔÔÐ ÚÓÖ¸ ×× Ö Ö×ØØ ÐÓÓÐÐ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖ ×ÒÖ ÃÓÔÔÔÛÙÒÒ ÒÒÒ Ù Ò ØØÒ ÖÖÔÖÖ××ÒØØØÖØØ ÙÒÒ Ö ÖÖØØØ ÃÓÔÔÔÛÙÒÒ ÒÒÒ ÓÓÒº ÙÖÖ ÃÓÑÒÒØØÓÒ ××Ö Ò ÈÖÖÑÑØØÖ ÓÒÒØØÒ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÙÙ ÒÒÒÖÖ ÙÒÒ ÖÖ¸ ÖÓÒØØÐÐ ×××ØØÖ ÖÞÞÙÙØ ÛÖÖÖÒº ÙÙ Ö ÆÁÁ¿ ØØÒÒÒ ÛÙÖÖÖ ÞÙ ÒÒ Ö ÖÙÒÒ××ØÞÐÐÐ ÑÑÑÐÐÐ Ù××ÑÑÑÒ¹ ÒÒ ÞÛÛ××Ò Ò ÐÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖÒ ÙÒÒ Ö ÃÓÔÔÔÓ×× ÙÒØØÖ×ÙÙغ ÏÏÏ ¹ ÐÐÙÒÒ º½½ ÞÞÞÞØ ÓÖÖÖÐÐÐÖØ ÓÖÖÞÓÒØØÐÐ ÈÓ×× ×××Ö ÙØ ÑÑØ Ñ Ö×ØØÒ ÐÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖº

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 86


ÃÃÈÁÌÌÄ º ÈÈÊÁÅÅÆÌÌ

image 86f42b8e78bdf3484458b097e70a872f

image c1d4750b2985b65fe1dbdab44ba73451
1

0.9

0.8

0.7 correlation

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

ÃÓÖÖÐÐØØÓÒ ÑÑØ Ö ÚÚÖØØØØÐÐÒ ÃÓÔÔÔÓ××

ÚÖØØØÐÐ ÈÓ×× ÞÞÞÞØ ÞÞÞÐÐÐ ÖÖÖ ÃÓÖÖÖÐÐØØÓÒ ÒÒ ÙØÐÐÐ ÖÖÖÖÖÖ ËØÖÖÙÙÒÒ¸ ÙÙ ÛÒÒ ×ØØ ÃÓÖÖÖÐÐØØÓÒ ÑÑØ Ñ ÞÛØØÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖ ÚÓÖÐÐÐÐغ ÙÖ ÐÐÙÒÒ Ö ÈÖÖÑÑØØÖ ÙÙ ÃÓÔÔÔÓ×× ÛÖÖÖÒ Ò ××Ö ÖÖØ ÅÄÈ× ÚÖÛÒ¹ غ Ö ÇÙØÔÙØ ××Ö ÛÙÖÖÖ Ò ÐÐÙÒÒ º½½ ÚÓÒ ÒÒÖ ËËÕÙÙÒÞ ÑÑØ Ö ÑÑØØØÐ× ÐÓ Ó ÖÖ×× ÖÑÑØØØÐØØÒ ÃÓÔÔÔÓ×× ××Ö ËËÕÙÙÒÞ ÒÖÖÖ×ØØÐÐغ

image 5d1d6a778945a1eefb237c65b82131b1
0.8

0.6

0.4

0.2 Pose

0

-0.2

-0.4

-0.6 -0.8

ÓÖÖÞÓÒØØÐÐÒ ÃÓÔÔÔÓ×× ´´µ ÚÚÖØØØØÐÐÒ ÃÓÔÔÔÓ××

ÈÖ×ÓÒ Ö ÛÐÐ ×× ËËÕÙÙÒÞ Ö×ØØÐÐØ ÛÙÖÖÖ¸ ÑÑÑØ ÖÖ ××ÐÐ×Ø ÛÐØØ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 87


º¾º ÍÆÌÌÊËÍÍÀÍÆÆ ÌÁÎι¹ÈÈÈÈÊÊÆÆƹÅÇÇÇÄÄÄ

ÃÓÔÔÔÛÙÒÒÒÒº ÅÒ ÖÖÒÒÒÒ¸ ×× ÃÓÔÔÔÓ××Ò ÖÖÖØ ÙØ Ù× Ò ÅÈÖÖÑѹ ØØÖÒ ÙÖÖ ÅÄÈ× ×ÖÖÖÖÒ ÛÖÖÖÒ ÒÒÒÒº Ö ËËÕÙÙÒÞÞÒ Ö ÒÒÐÐÐй¹¹ØØÒÒÒ¸ ÛÐÐÒ ÙÙÙÙÒÓÑÑÑÒÒÒ ÈÖ¹ ×ÓÒÒÒ ÖÖÖ Ò ÊÊÙÑ ÙÒÒ ÒÒÒ ÎÓÖÖÖÖ ÙÑÑÑÖ ××ÙØØÒ¸ ÛÙÖÖÖ ÛØØÖÖÖÒ Ö ÊÅË ÞÛÛ××Ò Ñ ÇÙØÔÙØ Ö ÅÄÈ× ÙÒÒ Ö ÃÓÔÔÔÓ×× ×ØØÑÑظ ÛÐÐ ÑÑØØØÐ× ÐÓ

◦ ◦ º Ò ÚÖØØØÐÐÒ ÃÓÔÔÔÓ××Ò ÐÐÐ Ö ÊÅË ×ÓÓÓÖ ÒÙÖ ¼¸½¿¿¿ º ÙÙ × ¼¸½½½½

ÞÞÞÞØ ÒÓÑÑÐ׸ ×× ××× ÃÓÔÔÔÓ××Ò ×××Ö ÙØ Ù× Ò ÐÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖÒ ÒÒÒÒÖ ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÅÓÐÐÐ ×ØØÑÑÑÒ ÐÐ××غ

ÞÞØ

Ò ÚÓÖÖÖÒÒÒÒØØÒ ÜÔÖÖÑÑÒØØÒ ÛÙÖÖÖÒ Ù× Ò ÐÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖÒ Ö¹ ÑÑØØØÐØØÒ ÃÓÔÔÔÓ××Ò ÑÑØ ÒÒÒ ÚÖÖÐÐÐÒ¸ ÛÐÐ ÑÑØØØÐ× ÐÓ ÓÓ ÖÖ×× ×ØØÑÑØ ÛÙÖÖÖÒº ÞØØ ××׸ ×× ÃÓÔÔÔÓ××Ò ÖÖÖØ ÙØ ÑÑØ Ò Ö×ØØÒ Ò ÐÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖ ÒÒÒÒÖ Å× ÓÖÖÖÐÐÐÖÖÒº

ÍÒØØÖ ÙÙÙÐÐÐÒÒÒÑÑ ÚÓÒ ÅÄÈ× ÓÒÒØØ ÒÒ ÐÐÙÒÒ Ö ÐÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖ ÙÙ ÃÓÔÔÔÓ××Ò ÖÖÖÐÐ×××ÖØ ÛÖÖÖÒº ×× ÐÐÙÒÒ ÖÖÖÖÖØ ÒÒÒ ÚÖ××ÛÛÒÒÒÒÒ ÖÖÒ¹ ÐÐÐÐغ Ò ÐÐÙÒÒ××××ÐÐÖ¸ ÛÐÐÖ Ñ ÅÅØØØÐ ÒÙÖ ÙÑ ¼¸½½ Ù× ××Ò ÖÖÖÖÒÒ×××Ò Ø ÖÚÓÖ¸ ×× Ò ××Ö ÖÖØ ÒÒ ×××Ö ÙØØ ÃÓÔÔÔÓ××Ò¹ ××ØÞÙÒÒ Ù× Ñ ÙØ ÒÒÒÔÔ××ØØÒ Å ÖÖÖÐÐ×××ÖØ ÛÙÖÖÖº

º¾º¿ ÈÖÖÑÑØØÖ××ÐÐÐØØÓÒ

ÍÑ ÑÑÑÐÐÐ× ÈÓØØÒØØØÐ Ò Ö ÑÓØØÓÒ×¹ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ×ÓÛÓÓÐ Ö ÊÊÊÒÞÞÞØ Ð× ÙÙ Ö ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ×ÕÙÙÐÐØØØ ÞÙ ÒÒÒÒ¸ ÛÙÖÖÖ Ò ××Ö ÖÖØ Ö ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒ×××××ÐØ Ö ÒÞÞÐÒÒÒ ÅÈÖÖÑÑØØÖ Ö ÑÓØØÓÒ×××ØÞÙÒÒ ÙÒØØÖ×ÙÙغ ÒÒ ÑÑÑÐÐÐ ÊÊÊÙÙØØÓÒ ÚÓÒ ÈÖÖÑÑØØÖÒ ÒÒØØ × ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ××ÖÖÖÖÒÒ× ÚÖÖ×××ÖÒ¸ ÒÒ ÎÓÖ¹ Ù×ÛÐ Ö ÖÖÐÐÚÒØØÒ ÈÖÖÑÑØØÖ ØÖÓÓÓÒ ÛÖÖÖÒ ÒÒº ÀÀÀÖÖÙÖÖ ÒÒØØ × ÞÙ ÐÐÖÒÒÒÒÒ ÈÖÓÓÐÐÑ Ò ×ÒÒÖ ÃÓÑÔÐÐÜÜØØØ ÖÖÖÙÞÞÞÖØ ÛÖÖÖÒº ×Ó ÙÙ Ö ÊÊÊÖÖ×¹ ××ÓÒ ÛÒÒÒÒÖ ÈÖÖÑÑØØÖ ØÖÖÖØØØ ÛÖÖÖÒ Ñ××ØØÒ¸ ÛÖÖÖ ××× × Ù Ò Ê ÒÞÞÞØ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 88


ÃÃÈÁÌÌÄ º ÈÈÊÁÅÅÆÌÌ

¼

¿ ÑÑÖÖÖÖÖ ÑÑÑÒº ×ØØÑÑÙÒÒ Ö ÅÙØÙÙÐ ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒ ÞÛÛ××Ò Ò ÈÖÖÑѹ

ØØÖÒ ÙÒÒ Ò ÑÓØØÓÒ×ÛÖØØÒ ÞÞÞÞظ ×× ÒÒ ÈÖÖÑÑØØÖ ÓÓÒÒ ÙØÙÒÒ ××ÒÒº ÁÒ Ö ÐÐÙÒÒ º½½ ÒÒ ÑÑÒ Ö ÖÖÒÒÒÒ¸ ×× × ÈÖÖÑÑØØÖ ÑÑØ ÛÒÒÒÒÖ ÙØÙÒÒ Øº

image 5679492d33664e1c267656ceeeb18293

ËÝÒØØØØØ×××ÖÙÒÒ Ö ÃÓÔÔÔÓ×× ÞÙ×ØØÒÒÒÒ ××ÒÒº ÒÒÒÖÖ ÐÓÓÐÐ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖ¸ ÒÙÖ ÒÒÒ ÖÖÒÒÒÖÖÒ ÒÒÙ×× Ò¸ ÖÞÞÙÙÙÒ ×××Ø×ÚÖÞÞÖÖÙÒÒÒÒ ÛÐÐ ÙÙ ÙÙÙÒ¹ ××ÒÐÐÐ ÒÒÒ Û××ÒØÐÐÐÒ ÒÒÙ×× ÙÙ ÑÓØØÓÒ ÒÒÖ ÅÅÑÑÑ Òº ËËËÖ ÙØ

ÑÓØØÓÒ Òº × ×ØØØØØØ ÙÖÖ ÚÓÖÖÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ ÜÔÖÖÑÑÒØØÒ ÖÛÓÖÖÒÒ ÖÖÒÒØÒÒ׸ ×× ÙÙ ÌÜØÙÖ ÛÛÛØØØØ ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒÒÒ ÞÙÖ ÑÓØØÓÒ ÒÒÖ ÈÖ×ÓÒ Òع Ðغ ÌÜØÙÖÔÔÖÖÑÑØØÖ¸ ÛÐÐ ÒÒÒ ÖÖÒÒÒÖÖÒ ÒÒÙ×× ÙÙ ÑÓØØÓÒ Ò¸ ××ÒÒ Ñ Ï××ÒØÐÐÐÒ Ö ××ÖÖÖÖÙÒÒ Ö ÐÐÙÙØÙÒÒ×ÚÖÖÖÐØÒÒ××× ÞÙ×ØØÒÒÒÒº ÅÅØ Ò ÐÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖ ÑÑØ ÒÒÖ ÓÓÓÒ ÅÙØÙÙÐ ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒ ÐÐ×××Ò ××× ÚÓÖ

ÌÜØÙÖÔÔÖÖÑÑØØÖ ÞÙº

¿ ÅÙØÙÙÐ ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒ ×Ø Ò ÅÅÅ Ö Ò×××ØØØØ ÒÒÒÒÒÒÒÒØ ÞÛÖ ÙÙÙÐÐ×ÚÖÖÖÖÐÐÒº ÍÒÒ ÛÛÖÖ ÑÜÜÑÑÐ ÒÒÖ ÓÑÔÐÐØØØÒ ÒÒÒÒÒغ ËËË ÒÒ Ö ÒÒÒÑÑÐ× ÆÙÐÐ ÛÖÖÖÒº

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 89


º¾º ÍÆÌÌÊËÍÍÀÍÆÆ ÌÁÎι¹ÈÈÈÈÊÊÆÆƹÅÇÇÇÄÄÄ ½

ÁÒ ÐÐÙÒÒ º¾¼ ××ÒÒ ÅÙØÙÙÐ ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒ Ö ÅÈÖÖÑÑØØÖ ÒÒÒÒÒÒÒÒÖ ÖÖÖ×ØØÐÐغ

image c3791745c1e5f11322959763351342ff
ÈÈÖÑÑØØÖ ÌÜØÙÖÔÖÑÑØØÖº

ÀÀÀÖÖ ÐÐÐÒ ÞÛ ÃÓÑÒÒØØÓÒÒÒ Ò× ÙÙÙ¸ ××ÒÖ ÒÐÐÐ ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒÒÒ Òع ÐØØÒº ÈÖÖÑÑØØÖÖÓÑÒÒØØÓÒÒÒ ½¾ ÙÒÒ ½½¸ ×ÓÛÛÛ ¾½ ÙÒÒ ½¾ ÐÐÐÒ Ö ÙÙº ×× ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖ ××ÖÖÖÖÒ ÌÜØÙÖÚÖÖÒÒÒÖÙÒÒÒÒ¸ ÛÐÐ × ××ÑØØ ×××Ø ØÖÖÖ¹ Òº

ÁÑ ÏØØÖÖÒ ÛÙÖÖÖÒ ÑÓØØÓÒ×ÛÖØØ Ò ÈÓ××ØØÚ ÙÒÒ ÆÆÆÆØØÚ ØØØÐغ ÔÓ××Øع ÚÒ ÏÖØØ ÓÖÖÖ×ÔÓÒÒÒÒÖÖÒ ÑÑØ ÐÐÐÐÐи ÖÖÖ××Ø ÙÒÒ ÆÆÙØÖÖк ÒÒÒÖÖÒ ÚÚÚÖ ÑÓØØÓÒÒÒ ÛÖÖÖÒ ÞÙ Ò ÆÆÆÆØØÚÒ ÞÞÞÐغ ÅÅØ ××Ö ÙÙØØØÐÙÒÒ ÖÖÓÓØ ÑÑÒ ××× ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒÒÒ ÖÖÖÖ ÞÙ ÛÛÒÒÒÒ¸ ÓÓ ×ØØÑÑØØ ÈÖÖÑÑØØÖ ÒÙÖ ÒÒÒ ÒÒÙ×× ÙÙ ÒÒÒÒØØÚÒ ÞÛº ÒÙÖ ÙÙ ÔÓ××ØØÚÒ ÑÓØØÓÒÒÒ Òº ËÓÐÐØØ × ×ÓÐÐ È ÖÖÑÑØØÖ Ò¸ ÛÛÖÖÖÒ ××× ×× Ð ÞÙÖ ÒØØØÐÙÒÒ Ö ÑÓØØÓÒÒÒ Ò ÈÓ××ØØÚ ÙÒÒ ÆÆÆÆØØÚ ÒÒÒº ÏØØÖÖÖÒ ÛÖÖ ÒÒ Ò ××Ò Ò ÖÖÖÖÒ ÒÒ ×ÔÔÖÖØØ ÑÓØØÓÒ×ÖÖÖÖÖ×¹ ××ÓÒ ÒÒÒÒÖº

× ÛÙÖÖÖ Ð×Ó ØØ×ØØظ ÛÐÐ ÈÖÖÑÑØØÖ Ö ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ Ò Ñ ××Ö Ò ÖÖÖÖ ÒÒÒ ÖÓÓÓÒ ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒ×××××ÐØ ÙÙÛ××Òº × ×Ø Ò ÐÐÙÒÒ º¾½ ÖÖÖ¹ ×ØØÐÐغ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 90


ÃÃÈÁÌÌÄ º ÈÈÊÁÅÅÆÌÌ

¾

image bd582dd7ac0d76ab40305abb7525e21b

ÐÓÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÖÑÑØØÖ ÙÒÒ Ö×ØÐÐÐÐÐÒ ¾¼ ÈÈÖÑÑØØÖ ÌÜØÙÖÔÖÑÑØØÖº

× ×Ø ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÒÙÖ ××ÛÖ Ù×ÞÙÛÖØØÒº ÁÑ ÒÒÒÒØØÚÒ ÖÖÖÖ ××ÒÒ ÞÛÖ ÈÖÖ¹ ÑÑØØÖ Ñ ÔÖÖÖÒÒÒØØ×ØØÒ¸ Ò ÚÖÖÒÒÒÒÒÒ× ÙÒÒ ÚÖÖÖÖÖÖØØ× ×××Ø ÖÞÞÙÙÙÒ ÒÒÒÒº ÁÑ ÈÓ××ØØÚÒ ÖÖÖØ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÒÙÖ Ö ÈÖÖÑÑØØÖ ÚÚÚÖ ×ÓÒÒÒÖ× ÖÚÓÖº ××Ö ÈÖÖÑÑØØÖ ××ÒØ ÔÖÖÑÑÖ Ö ÅÓÐÐÐÐÖÙÒÒ Ö ×××Ø××ÖÖÖØØ ÙÒÒ ÒÒÖ ÚÖØØØÐÐÒ ÎÖÖÖÔÔÙÒÒ ÞÙ×ØØÒÒÒÒ ÞÙ ×Òº ××Ö ÈÖÖÑÑØØÖ ÐÐÐÒ ÖÖÖ ÎÖ×ÙÙÒ ÒÒÒ ÔÖÖÖÒÒÒØØÒ Ò¹ Ù×× ÙÙÛ×Ø ÐÐ××Ø ××× ÚÖÑÙØØÒ¸ ×× ×××Ø××ÖÓÑ ÛÛÛ ÙÙ ÈÓ×× ×ØØÖÖ ÚÓÒ ÙÒ××ÖÖÖ ÑÓØØÓÒ ÒÒÙ××Ø ÛÛÖÖº × ÖÖÐÐÖØ ÙÙ Ò ÒÒÙ×× Ö Ö×ØØÒ Ò ÐÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖº Ò ×ÔÔÔÐ ÖÞÙ ×Ø Ò ÚÖÖÖÖÖÖØØ× ×××Ø ÙÒÒ Ò Ö¹ ÖÖ××ØØ× ×××غ ÆÆÆÆØ ÑÑÒ ÒÒÖ ÖÖÖ××ÒÒÒÒ ËËØÙÙØØÓÒ Ö ÞÙ ÞÙÖÖÖ ÞÙ ÛÒ ÙÒÒ Ò ÃÓÔÔ ÒÞÙÙÙÙÒ¸ ÒØ ÒÒ ÚÖÖÖÖÖÖØØ ÈÖ×ÓÒ ×ÒÒÒ ÃÓÔÔ Ö ÖÖѹ ÑÑÑ ÒÒÒ ÙÒØØÒº

×ØØÑÑÙÒÒ Ö ÅÙØÙÙÐ ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒ ÞÛÛ××Ò Ò ÈÖÖÑÑØØÖÒ ÞÞÞÞØ ÙÙ ÒÒÒ Ö ÌÐÙÒÒ × ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑÑ× ÒÒ Û××ÒØÐÐÐÒ ÎÖÖÒÒÒÖÙÒÒÒÒ¸ ÛÛÛ Ò ÐÐÙÒÒ º¾¾ ÞÙ ××××Ò ×غ × ÙØØظ ×× ÙÙ Ö ××ÐÐÒ ÈÖÖÑÑØØÖÔÔÔÖÖ ÖÖÖÙÒÒÒÒØØ ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒ Ö ÑÓØØÓÒ ÐÐÐÐÐÖÒ¸ Û ÙÙ Ñ ÙÒÒÒØØØÐØØÒ ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙѺ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 91


º¾º ÍÆÌÌÊËÍÍÀÍÆÆ ÌÁÎι¹ÈÈÈÈÊÊÆÆƹÅÇÇÇÄÄÄ ¿

image d33551df0a9af9652d9ccdfbab9a2dee

ÖÑÑØØÖ ÙÒÒ Ö×ØÐÐÐÐÐÒ ¾¼ ÈÈÖÑÑØØÖ ÌÜØÙÖÔÖÑÑØØÖº

ÞÞØ

ÁÒ Ò ÎÓÖÖÖÒÓÑÑÑÒÒÒ ÜÔÖÖÑÑÒØØÒ ÞÙÖ ÊÊÊÙÙØØÓÒ Ö Ù×ÞÙÛÖØØÒÒÒÒ ÈÖÖÑÑØØÖ

ÑÓØØÓÒ×××ØÞÙÒÒ Òº ÄÄÄÄÄÐÐÐ ÞÛ ÈÖÖÑÑØØÖÔÔÔÖÖ ÓÒÒØØÒ ÙÒÒÒÒ ÛÖÖÖÒ¸ ÛÐÐ ××ÒÖ ÛÐ× ×ÐÐ ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒ ÐÐÐÐÐÖÒº ÀÖÖ ÒÒØØ ÛÐ× Ò ÈÖÖ¹ ÑÑØØÖ Ö ËÎŹÊÊÊÖÖ×××ÓÒ Ù××××ÔÔÖØ ÛÖÖÖÒº Ö ÌÐÙÒÒ × ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑÑ× ÓÒÒØØÒ ÐÐÐÐÐÖ ÒÒ ×××ÒÒÒÒÒØØÒ ÈÖÖÑÑØØÖ Ö ÔÓ××ØØÚÒ ÑÓØØÓÒÒÒ ÙÒÒ ÒÒÒÒØØÚÒ ÑÓØØÓÒÒÒ ÙÒÒÒÒ ÛÖÖÖÒº × ÐÐ××Ø ÚÖ¹ ÑÙØØÒ¸ ×× Ù× ÒÞÞÐÒÒÒ ÈÖÖÑÑØØÖÒ ÒÒ Ù××××× ÖÖÖÖ ØÖÓÓÓÒ ÛÖÖÖÒ ÒÒ¸ ÓÓ ÒÒ ÑÓØØÓÒ ÔÓ××ØØÚ ÓÖ ÒÒÒÒØØÚ ×غ ËÓÑÑØ ÒÒ ÑÒ ÙÖÖ Ù ÒÒ ÒÒÒÒ ÙØÓÑÑØØ×××ÖØØ ÌÐÙÒÒ × ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑ× ÖÖÖÐÐ×××ÖÖÒ¸ ÛÐÐ ÒÒ ××ÔÔÖÖØØ ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ Ò ××Ò ÌÐÖÖÙÑÑÒ ÖÑÑÑÐÐÐÒ ÛÛÖÖÖº

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 92


ÃÃÈÁÌÌÄ º ÈÈÊÁÅÅÆÌÌ

º¿ ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ

ÙÖ ÍÒØØÖ×ÙÙÙÒÒ Ö ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ×××ØÞÙÒÒ ÛÙÖÖÖÒ ÞÛ ÐÐÐÒÒ ÜÔÖÖÑÑÒØØ ¹ ÑÑÑغ ÙÑ ÒÒÒ ÛÙÖÖÖ ØØ×ØØØ ÓÓ × ÒÒÒÒ Ö ÈÙÔÔÐÐÐ ÒÒÒÒÒ Ö ÀÀÐÐÐÐÐØ×¹ ÛÖØØ ÐÐÐÒ ´´ÐÐÙÙÒµ ÙÒÒ ÙÒÒÐÐÒ ´´ÖÖÙÒÒÒµ ÙÙÙÒ ÑÑÑÐÐÐ ×غ ÀÀÀÖÖ ÑÑÒ Ö ÚÓÖÖÖ××××ÒÒÒ ËËÕÙÙÒÞÞÒ Ö ÒÒÐÐÐй¹¹ØØÒÒÒ ÞÙÑ Ò××ØÞº ÛÙÖ¹ Ò ÐÐÐÐØØ ÃÓÔÔÓÖÑ ÚÖÛÒÒÒظ Ö Ö ÖÖÖÖ Ö ÙÙÙÒ ÜÜÜØ Ù×ÛÐÐÐÖ ×غ ÁÒ ÐÐÐÒ ÐÐÐÒ ÛÙÖÖÖ ÈÓ××ØØÓÒ Ö ÈÙÔÔÐÐÐ ÜÜÜØ ÙÒÒÒÒº ÍÑ ÒÙÒ Ò Ò××ØÞ Ñ ÊÊÊÐÐÒ ÞÙ ØØ×ØØÒ ÛÙÖÖÖÒ ÒØ×ÔÖÖÖÒÒÒÒ ËËÕÙÙÒÞÞÒ Ö ÒÒÐÐÐй¹¹ØØÒÒÒ ÚÖÛÒÒÒغ ÛÙÖÖÖ × Å ÞÙÖ ÈÓ××Ò×ØØÑÑÙÒÒ ÙÙ ÐÐÐÖ ÒÒÒÔÔ××Ø ÙÒÒ ÈÙÔÔÐÐÐ Ñ ÚÖÑÙØØØØÒ ÙÙÙÒÖÖÖÖ ×ÙÙغ ÈÖ¹ ×ÓÒÒÒ ØÖÓØÞ ÚÖ××ÒÒÖ ÃÓÔÔÔÓ××Ò ÑÑÑÖ Ò ÃÃÑÑÖÖ ÐÐÐØØÒ¸ ×ÓÐÐØØ Ö ÐÐй ÛÛÒÒÐ ÙÑ ÆÙÐÐ ÐÐÐÐÐÒº ÍÑ × ÖÞÙ×ØØÐÐÐÒ ÛÙÖÖÖ Ò ÐÐÙÒÒ º¾¿ ÙÒÒ º¾¾ ÞÙÑ ÒÒÒ × ÀÀ×ØÓÓÖÖÑÑ Ö ÃÓÔÔÔÓ×× ÙÒÒ ÞÙÑ ÒÒÒÖÖÒ × ÀÀ×ØÓÓÖÖÑÑ Ö ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ ÖÖÖ×ØØÐÐغ

image 405e860f5b63d8ada57ea8f23500d9aa
25 20 Häufigkeit 15 10 5 0 -15

ÖÖÖÖØÙÒÒÒÒ ÒÒÖ ÈÖ×ÓÒ Ö ÒÒ ËËÕÙÙÒÞº

× Ò ÈÖÓÓÓÒÒÒÒ ××ÛÖ Ð ÜÜÜØ ÙÙ ÃÃÑÑÖÖ ÞÙ ÐÐÐÒ ÙÒÒ Ò ÃÓÔÔ ÞÙ ÛÒ¸ ×Ø Ö ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒÒÒ Ò ÀÀ×ØÓÓÖÖÑÑ ÞÙ ÖÛÖØØÒ¸ × ÒÙÖ ÏÖØØ ÆÙÐÐ ÙÙÛ×غ ÏØØÖÖÖÒ ×Ø × ÙÒÖÖÖÐÐ×ØØ×× ÒÞÙÒÒÒÑÑÒ¸ ×× × Å ÙÙ Ñ ÐÐ ÙØ ÒÒÒÔÔ××Ø ÛÖÖÖÒ ÒÒº ÏÏÏ ÑÑÒ Ö ×Ö ÙØ ÖÖÒÒÒÒ ÒÒ ×ÒÒ ÀÀ×ØÓ¹

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 93


º¿º ÄÁÁÃÊÁÁÀÌÍÆÆ

image 1129464086941a78e000cfa48df9d96c

Häufigkeit ØÙÒÒÒÒ ÒÒÖ ÈÈÖ×ÓÒ Ö ÒÒ ËËÕÙÙÒÞº

ÖÖÑÑÑ Ö ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ ÙØÐÐÐ × ÑÑÐÐÖ Ð× Ö ÃÓÔÔÔÓ×׺ Ö ÓÖÖÞÓÒØØÐÐÒ ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ ÐÐÐÐØ × ÒØÖÙÑ Ö ÀÀ×ØÓÓÖÖÑÑÑ Ø ÆÙÐк Ö ÚÖØØØÐÐÒ ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ ÐÐÐÐØ × ÒØÖÙÑ ÛØØÖ ÚÓÒ Ö ÆÙÐÐ ÚÖ××ÓÓÒ ÙÒÒ ÀÀ×ØÓÓÖÖÑÑÑ ××ÒÒ ÖÖÖØØÖº × ××ÒØ Ò ÖÙÒÒ ÞÙ Ò¸ ×× ÒÒÒÒÑÑ Ö ÙÙÙÒ¹ ÛÙÒÒ × ÅÅÒ××Ò Ò Ö ÚÖØØØÐÐÒ ÒÒÒØ ÜÜÜØ ×غ ÍÑ ÒÒÒ ÏÖØ Ö ÎÖÖÒÒÒÖÙÒÒ × ÀÀ×ØÓÓÖÖÑÑ× ÞÛÛ××Ò Ö ÃÓÔÔÔÓ××¹ ÙÒÒ Ö ÐÐÐÖÖÖÙÒÒ×××ØÞÙÒÒ ÞÙ ÖÖÖÐØØÒ ÛÙÖÖÖ ÎÖÖÖÒÞ Ö ÛÐÐÐÐÒ ÏÏÒÒÐ ÖÒÒغ ×× ÖÖÖÖÒÒ××× ××ÒÒ Ò ÌÐÐÐ º¾ ÙÙÙÙÐÐ×ØØغ

ÈÖ×ÓÒ ÓÖº ÃÓÔÔÔÓ×× ÓÖº ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ ÚÖº ÃÓÔÔÔÓ×× ÚÖº ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ image 06ef0e8ab177a6431c77ee74214ae8b3

ÖÖÖÖØØغ ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 94


ÃÃÈÁÌÌÄ º ÈÈÊÁÅÅÆÌÌ

image 7d37481904d42ea403f0284257ad5b17

ÚÖØØØÐÐÒ ÏÏÒÒÐ Ö ÈÖ×ÓÒ ½ ÚÓÑ ÖÛÖØØØØÒ ÖÖÖÖÒÒ× º ÐÐÐÒ ÒÒÒÖÖÒ ÛØ ÃÓÔÔÔÓ×× ÒÒ ÙØÐÐÐ ÖÖ ÎÖÖÖÒÞ Ð× ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ ÙÙº × ×Ø Ò ÁÒÒÒÞ Ö¸ ×× ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ×××ØÞÙÒÒ Ò Ò ÑÑÑ×ØØÒ ÐÐÐÒ ÖÖÓÐÐÖÖÖÖ ÒÒÒÛÒÒÒØ ÛÖÖÖÒ ÒÒº

ÞÞØ

Ù× Ö ÍÒØØÖ×ÙÙÙÒÒ Ö ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ××ØÞÙÒÒ Ø ÖÚÓÖ¸ ×× ×× ÒÒÒÒÖÙÒÒ×¹ Û×× ÓÖÖÖÖØØ ÊÊÊØÙÒÒ ÐÐÐÐÐÖغ ÒÒ ÓÖÖÞÓÒØØÐÐ ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ ×××Ö ×ØØÑÑØ ÛÖÖÖÒº ÀÀÀÖ ÐÐÐÐØ ÎÖÑÙØÙÒÒ ÒÒÒÒ¸ ×× × ÙÙÙ Ò Ö ÎÖØØØÐÐÒ ÒÒÒ ÙÒØØÒ ÙÒÒ ÓÓÒ ÞÙÖ ÅÅØØØÐÐÓÖÖÞÓÒØØÐÐÒ ÛØ ÛÖÖÖÒ ÒÒ¸ ÛÛÛ ÒÒÒØ ÙÑ ¾¼

× Ò ××Ö ÖÖØ ÒÒÒÒÓÑÑÑÒ ÛÙÖÖÖº Ö ÏÏÒÒÐ ××ÒØ ÐÐÐÒÒÖ ÙÒÒ ÒÒÒØ ×ÝÑÑѹ ØÖÖ×× ÞÙ ×××Òº

ÒÒ ÛØØÖÖ ÎÓÖÖÙ×××ØÞÙÒÒ Ö ÓÖÖÖÖØØ ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ×××ØÞÙÒÒ ×ظ ×× × Ò¹ ××ØÞØØ Å Ò ÖÖÖÖ Ö ÙÙÙÒ ÜÜÜØ ××ÖÖÖÖغ × ×Ø ÑÑØ ÒÒÑ Å¸ Ûй × ÒÙÖ ¾ ÐÓÓÐÐ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖ ××ØÞØ ÒÒÒØ ÑÑÑÖ ÑÑÑÐÐи ×× ÒÓØÛÒÒÒÒÒ ÎÖÖÖØØÓÒ Ö ÓÖÑ ÒÒÒØ ÑÑÑÖ ÐÐÐÐÐÖÒº × ×Ø ÐÐÐÐÐÖ Ò ÃÓÒÒÒÒØ ÞÙ Ö ÒÒÓÖÖÖ¹ ÖÙÒÒ¸ ×× Ò Å ÞÙÖ ÃÓÔÔÔÓ××Ò×ØØÑÑÙÒÒ ÑÑÑÐÐÐ×Ø ÒÙÖ ¾ ÈÖÖÑÑØØÖ ×ØÞغ Ò Ù×Û ÖÖÙ× ÒÒØØ ÙÖÖ Ò Ò××ØÞ ÚÓÒ ÞÛ Å× ÙÒÒÒÒ ÛÖÖÖÒº Ò Å ÛÐÐ× ÞÙÖ ×ØØÑÑÙÒÒ Ö ÃÓÔÔÔÓ×× ÙÒÒ Ò Å ÛÐÐ× ÞÙÖ ×ØØÑÑÙÒÒ Ö ÈÓ××ØØÓÒ Ö ÈÙÔÔÐÐÐ Ñ ÙÙÙ ÒÒÒ××ØÞØ ÛÛÖÖº ÌÖÓØÞ Ö ÈÖÓÓÐÐÑÑ Ö ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ×××ØÞÙÒÒ ÓÒÒØØ ÖÖÖØ× ÒÒ Ö×ØØÙÒÐÐÐ ÒÒÙÙÙÙØ ÖÖÖÖÖØ ÛÖÖÖÒº

ºº ØØ Ö ÑÓØØÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ

ÁÒ ××Ñ ××ÒÒØØ ×ÓÐÐ ØØ Ö ÑÓØØÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ ÙÒØØÖ×ÙÙØ ÛÖÖÖÒº ÀÀÀÖ¹ ÞÙ ÛÙÖÖÖ ÈÓ××ØØÚÚØØØ ÚÓÒ ÚÖ××ÒÒÒ ÑÓØØÓÒ×××ÕÙÙÒÞÞÒ Ö ÌÍŹ ØØÒÒÒ ××ØÞغ ËËÕÙÙÒÞÞÒ Ö ÈÖ×ÓÒÒÒ ½ × ½ Ö ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒ ÛÙÖÖÖÒ Ö × ÌÖÖÖÒÒÒÒ Ö ËÎÅ× ÚÖÛÒÒÒغ Ù× ××Ñ ÖÙÒÒ ÑÑÒ Ö Ì×Ø×

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 95


ººº ÌÌ Ê ÅÇÌÁÇÆËËÊÃÃÆÆÍÆÆ

Ò ××Ö ÖÖØ ËËÕÙÙÒÞÞÒ Ö ÈÖ×ÓÒ ½½ × ½½ ÞÙÑ Ò××ØÞº Ð× ÊÊÊÊÖÖÒÞ¹ ÛÖØ ÒÙÖ ÑÓØØÓÒ××ÐÐ×××Ò ÞÙÖ ÎÖÖÖÖÙÒÒ ×ØØÒÒÒÒ ÒÒ Ò ÜÜÜØØÖ ÐÐÖ ÖÑÑØØØÐØ ÛÖÖÖÒº

ÈÓ××ØØÚÚØØØ×ÛÖØØ ×ÓÐÐØØÒ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÒÒÖ ÑÓØØÓÒ××ÐÐ××× Ò ×ØØÒ ÖÖÖÖÒ ÐÐÐÐÐÒº ÍÑ ÞÙÑÑÒÒÒ×Ø Ò ÍÒØØÖ×× Ö ÆÙØÞÙÒÒ × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÅÅØØØÐÛÖع ×××ØØ×× Ñ Ò××ØÞ ÞÙ ÖÞÙ×ØØÐÐÐÒ¸ ÛÒÒ ××Ö ÒÒÒØ ÚÖÛÒÒÒØ ÛÛÖÖ¸ ÛÙÖÖÖ Ö ÊÅË Ö ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÖÑÑØØØÐغ ËËÕÙÙÒÞÞÒ Ñ×Ø ÒÒÙØÖÖÐ ÒÒÒÒ ÙÒÒ ØØØÐÛ×× ÙÙ ÛÖ ÒÒÒØØÒ ÛÙÖÖÖ ÒÙÖ Ö ÖÖÖÖ ØÖÖÖØØظ ÛÐÐÖ Ö ÛÐÐÐÐÒ ÑÓØØÓÒ ØØ×××ÐÐÐ ÞÙÞÙÓÖÖÒÒÒ ÛÖº ÏØØÖÖÖÒ ÞÞÞÞØØÒ ÒÒÒÒ ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÑÓØØÓÒÒÒ¸ ÛÐÐ ÒÒÒØ ÁÁÖÖÖ ÙÖ×ÔÖÖÒÒÐÐÐÒ ÙÓÖÖÒÙÒÒ ÒØ×ÔÖÖÖÒº ×× ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÛÙÖÖÖÒ Ñ ÓÖÖÖÖØØÒ ÑÓØØÓÒ×ÛÖØ ÞÙÙÙÓÖÖÒÒغ ÌÐÐÐ º¿ ÞÞÞÞØ Ò ÑÑØØÐÐÖÖÒ ÊÅË × ÑÓØØÓÒ×ÛÖØØ× ÙÒØØÖ ÎÖÛÒÒÙÒÒ × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ×× ´´Åµ ÙÒÒ ÓÓÒÒ ××Ѹ ×ÓÛÛÛ Ò ÛÐÐÐÐÒ ××ÑØØÒ ÑÑØØÐÐÖÖÒ ÊÅ˺ Ö ×ØØÑÑÙÒÒ × ÊÅË Ñ × ÐÐØØØØØ ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ××ÖÖÖÖÒÒ× ÞÙÑ Ò××ØÞ¸ ÒÒ ×ÓÐÐ ÐÐع ØÙÒÒ Ò Ñ ÎÖÖÖÖÖÖÒ ××Ö ÖÖØ ÚÓÖÖÖ××××Ò ×غ ×× ÐÐØØÙÒÒ ÛÙÖÖÖ ÒÒØØÖÐÐÐ Ö Ò ÔØØÚÒ ÖÖÖÙÖ××ÚÒ ÅÅØØØÐÛÖØ ÖÖÖÐÐ×××Öظ ÛÓÓ ÒÒ ÔØØÓÒ××ÓÒ×ØØÒØØ ÚÓÒ ¼¸½¾¾ ÚÖÛÒÒÒØ ÛÙÖÖÖº Ö ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ÙÒØØÖ ÎÖÛÒÒÙÒÒ × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ×× ÙÒÒ ÓÓÒÒ ××Ñ ÛÙÖÖÖÒ ÛÐ× ××ÔÔÖÖØØ ËÎÅ× ØÖÖÖÒÒÒÖغ Ù× Ö ÌÐÐÐ º¿ Ø ÒÒÒÙØØØ ÖÚÓÖ¸ ×× ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ÙÒØØÖ ÎÖÛÒÒÙÒÒ × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ×× ÒÒÒ ÙØÐÐÐ ÐÐÐÒÒÖÖÒ ÊÅË ÖÞÞÙÙغ × ÞÞÞÞØ ÖÐÐÐÐÒÒÒÒØ Ö ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ÙÒØØÖ ÎÖÛÒÒÙÒÒ × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÅÅØØØÐÛÖØØع ×××ØØ×׺

ÙÙÙÐÐÐÐ ×Ø ÖÖ¸ ×× Ö ÐÐÖ ÓÓÒÒ Ö ÆÙØÞÙÒÒ × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÅÅØØØй ÛÖØØØ×××ØØ×× ÖÖÖÖÖ ÛÛÖÖ¸ ÛÒÒ Ö ÚÓÖÖÖÖÖÖÒÒ ÑÓØØÓÒ×ÛÖØ ÖÖÖÖÖ ÛÛÖÖº × ÐÐÐÐØ ÖÖÒ¸ ×× Ò ÈÖ×ÓÒÒÒ ÛÐÐ ÞÙ ××Ö Ù×ÛÖØÙÒÒ ÖÖÒÒÒÞÓÓÓÒ ÛÙÖÖÖ¸ ×× ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ××ÖÖÖÖÒÒ× ×Ø ÑÑÑÖ ÒÒÒÒØØÚÖ Ù×××Ð Ð× × ×××Ò ×ÓÐÐØغ × ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ××ÖÖÖÖÒÒ× Ö ÒÒÒ ÙÒØØÒ ÆÙÐÐ ××ÒÒØØØÒ ÛÙÖÖÖ¸ ÐÐÐÐØ × ÊÊÊÖÖ×××¹ ÓÒ××ÖÖÖÖÒÒ× × ÞÙ ÒÒÑ ÑÓØØÓÒ×ÛÖØ ÚÓÒ ¼¸¿ ÑÑÑ×Ø ÙÑ ÆÙÐк ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ Ö ÔÓ××ØØÚÖÖÒ ÑÓØØÓÒÒÒ¸ ÑÑØ Ò ÑÓØØÓÒ×ÛÖØØÒ ¼¸¸ ÙÒÒ ½ ÐÐÐÐÐÒ ×ÓÑÑØ ÑÑÑ×Ø ÙÙ ÒØ×ÔÖÖÖÒÒ ÙÒØØÖ Ñ ÖÛÖØØØØÒ ÑÓØØÓÒ×ÛÖغ × Ö ÐÐÖ Ö ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ Ð×Ó ×ØØØØØÒÒÒÑ ÑÓØØÓÒ×ÛÖØ ÖÖÖÖÖ ÛÛÖÖ¸ ÐÐÐÐØ Ò Ö ××ÒÒÒÒÙÒÒ Ö ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 96


ÃÃÈÁÌÌÄ º ÈÈÊÁÅÅÆÌÌ

image 860df37214b198a72f144c32b553e2e5

image 1a0d0d57256cb6683340b70553cbbd05

ÛÛÛÐ× Ö ××ÑØØ ÑÑØØÐÐÖ ÊÅË Ö×ØØÐÐغ

ÆÙÐк

Ù ØØÒ ×Ø ¸ ×× ËÎÅ× ÙÙ Ò ÌÖÖÖÒÒÒÒ×××ØØÒ ÒÒÒ ÒÒÒÒ ÞÙ ÐÐÐÐ ÐÐÐÒÒÒ ÐÐÖ ÐÐÐÐÐÖØØÒº ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÎÖÖÖØØÓÒ Ö ÈÖ×ÓÒÒÒ Ò Ò Ì×ØØØØØÒ ÒÒ Ð×Ó ÓÒÒ ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÑ ÅÅØØØÐÛÖØØ ÒÒÒØ Ù××××ÐÐÐÒ ÛÖÖÖÒº

ÁÒØØÖÔÖÖØØØØÓÒ Ö ÖÖÖÖÒ ÞÙÖ ËÎŹÊÊÊÖÖ×××ÓÒ

ÁÑ ÓÐÐÐÒÒÒÒ ÛÖÖÖÒ ÒÒÒÒ ×ÓÒÒÒÖÖÖÖØØÒ ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ Ò ÖÖÖÖÒ ÚÖÖÖÙØÐÐÐغ ÖÖÒ ÙÙÙÙÙ ×ÓÐÐ Ö ÙÖÞ ÖÐÐÙØØÖØ ÛÖÖÖÒº ÐÐÙÒÒ º¾¾ ÞÞÞÞØ Ö ÒÑÑÐ ×ÔÔÔÐÐÐÐØ ÒÒ ×ÓÐÐ ÖÖÖÖº ×ØØØØ Ö ÖÖÒÒ ÖÖÖÖ Ö ÐÐÐÐÐи Ö ÐÐÙÙ ÖÖÖÖ Ö ÒÒÙØÖÖÐ ÙÒÒ ÖÖÖ××ظ Ö ÐÐ ÖÖÖÖ Ö ÒÒÒÒÒÐظ Ö ÑÑÑÑÒØØ ¹ ÖÖÖÖ Ö ØÖÖÙÖÖÖ ÙÒÒ Ö ÖÓØØ ÖÖÖÖ Ö ÚÖÖÖÖÖÖØ ÙÒÒ ÖÖØØÒÒº ÐÐÙÙ ÃÙÖÚ ×ØØÐÐØ × ÐÓ×× ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ××ÖÖÖÒÒ× Ö¸ ÛÓÓ ××ÛÖÞÞ ÃÙÖÚ × ÐÐØØØØØ Êʹ ÖÖ×××ÓÒ××ÖÖÖÖÒÒ× Ö×ØØÐÐغ Ö ×× ÐÐØØÙÒÒ ÛÙÖÖÖ ÔØØÓÒ××ÓÒ×ØØÒØØ ¼¸½¾¾ ÚÖÛÒÒÒغ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 97


ººº ÌÌ Ê ÅÇÌÁÇÆËËÊÃÃÆÆÍÆÆ

image 86b137bf841bfee164dad33e40e1f4a5

ÐÐÙÒÒ º¾¾¾ ×ÔÔÔÐÐÖÖÖÖ ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ××ÖÖÖÖÒÒ×××

ÍÒØØÖ×× Ö ËÎŹÊÊÊÖÖ×××ÓÒÒÒ

ÍÑ ËÒÒÒÒÒØØØØØ Ö ÎÖÛÒÒÙÒÒ ÒÒ× ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ× ÞÙ Ö¹ ÔÖÖÖÖÒ¸ ÛÙÖÖÖ ÛÛÛ ÖÖÖØ× ÖÛÒØ Ò ËÎÅ Ö ÈÓ××ØØÚÚØØØ×ÖÖÖÖÖ×××ÓÒ ÑÑØ ÙÒÒ ÓÓÒÒ ÎÖÛÒÒÙÒÒ ××× ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ× Ö×ØØÐÐغ Ö × ÌÖÖÖÒÒÒÒ Ö ËÎÅ× ¹ ÑÑÒ ËËÕÙÙÒÞÞÒ Ö ÈÖ×ÓÒÒÒ ½ × ½½ ÞÙÑ Ò××ØÞº ÊÖÖ×××ÓÒ××ÖÖÖÖÒÒ××× Ö ËÎÅ× ÛÙÖÖÖ ÒÒ ÒÒÒÒÒÒÒÒÖ ÚÖÖÐÐÐÒº Ö ¹ ××Ò ÎÖÖÐÐÐÐ ÛÙÖÖÖÒ ÖÖÖÖÒÒ××× Ö ÑÓØØÓÒ×××ÕÙÙÒÞÞÒ Ö ÈÖ×ÓÒÒÒ ½½ × ½½ ÖÖÒÒÒÞÓÓÓÒº ÞÞÞÞØ ××× ÙØÐÐÐ ÖÐÐÐÐÒÒÒÒØ ÖÎÖÛÒÒÙÒÒ × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ׺ × ÛÛÖÖ ×ÔÔÔÐÐÐÐØ Ò ÐÐÙÒÒ º¾¾ ÞÞÞÞغ

ÁÒ Ö ÐÐÙÒÒ º¾¾ ×Ø ×ÓÛÓÓÐ × ÜÜÜØØ ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ××ÖÖÖÖÒÒ× Ð× ÙÙ × ÐÐع ØØØØ ÖÖÖÖÒÒ× ÖÖÖ×ØØÐÐغ ÏÏÏ ÑÑÒ ÖÖÒÒÒÒ ÒÒ ÓÑÑØ × Ö ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ × ØØÖÖÒ ÞÙ Ù×ÖÖÖÖÖÖÒ¸ ÛÐÐ ÙÖÖ ÐÐØØÙÒÒ ×××Ö ÙØ ÒØØØÖÒØ ÛÖÖÖÒ ÒÒÒÒº ÇÇÒÒ ÎÖÛÒÒÙÒÒ × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ×× ÐÐÐÐØ Ö ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ×ÛÖØ ÖÖÖØ× ÞÙ ÒÒ Ö ËÕÙÙÒÞ ÒØ Ñ ÆÙØÖÖÐÐÖÖÖÖº ÙÖÖ Ò ÛÒÒÙÒÒ × ÒÒÒÚÚ¹ ÙÙÐÐÐÒ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ×× ÒÒÒÖØ ××× ×¸ ×Ó ×× ÒÒÒÒÞÙ ÐÐÐ ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÑÑØ ÒÒÖ ÒÒÙØÖÖÐÐÒ ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ÒÒÒÒº ÐÐÐ ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÚÓÒ ÒÒÙØÖÖÐ ÞÙÖ ÛÐÐÐÐÒ ÑÓØع

ÃÓÖÖÖÖØÙÖ ÑØØØÐ× ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ×× ÚÖÖ×××ÖØ ÒØ×ÔÖÖÖÒÒ ÙÙ Ñ ÛØØÖÖÒ ÎÖÐÐÙÙ ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ÙÙ Ò ËËÕÙÙÒÞÞÒº

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 98


ÃÃÈÁÌÌÄ º ÈÈÊÁÅÅÆÌÌ

¼

image c7cd968c5a5b952e12c5d6fca95bc501

´´µ ÇÙØÔÙØ Ö ËÎŹÊÊÊÖÖ×××ÓÒ Ö ÈÖ¹ ´´µ ÇÙØÔÙØ Ö ËÎŹÊÊÊÖÖ×××ÓÒ Ö ×ÓÒ ½ ÞÛØØ ËËÕÙÙÒÞ ÎÖÖÖÖÖÖØ Ö ÈÖ×ÓÒ ½½ ÞÛØØ ËËÕÙÙÒÞ ÎÖÖÖÖÖÖØ ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒ ÑÑØ ÒÒÒÚÚÚÙÙй Ö ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒ ÓÓÒÒ ÒÒÒÚÚ¹ ÐÐÑ ÅØØØÐÛÖØØØ×××Ø ÙÙÐÐÐÑ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××Ø

image 4b9c8e60edf3e1333a7d8ca762cbd0f9

´´µ ÇÙØÔÙØ Ö ËÎŹÊÊÊÖÖ×××ÓÒ Ö ÈÖ¹ ´´µ ÇÙØÔÙØ Ö ËÎŹÊÊÊÖÖ×××ÓÒ Ö ×ÓÒ ½ ÖÖØØØÒ ËËÕÙÙÒÞ ÐÐÐÐÐÐ Ö ÈÖ×ÓÒ ½½ ÖÖØØØÒ ËËÕÙÙÒÞ ÐÐÐÐÐÐ ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒ ÑÑØ ÒÒÒÚÚÚÙÙй Ö ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒ ÓÓÒÒ ÒÒÒÚÚ¹ ÐÐÑ ÅØØØÐÛÖØØØ×××Ø ÙÙÐÐÐÑ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××Ø ÐÐÙÒÒ º¾¾¾ ÖÖÖÖÒÒ××× Ö ËÎŹÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ÀÀÀÖ ××ÒÒ ÖÒÒ××× Ö ËÎŹÊÖ×××ÓÒ Ö ÒÒÒÒ ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÞÞÞÞغ

Ð××× ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ× ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ

Ö ÚÓÖÖÒÒÒ×ØØÐÐØØÒ ÖÖÖÖÒÒ××× ÛÙÖÖÖ × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ ÒÒÒ×× Ù×××ÛÐغ Ñ ÖÐÐÒ Ò××ØÞ ××× ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××Ø Ö Ø ×ØØÑÑØ ÛÛÖÖ ÒÒ × ÔÔ××××ÖÖÒ¸ ×× × Ò×ØØÐÐÐ × ØØ×××ÐÐÐÒ ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÅØØØÐÛÖØØØ×××¹ ØØ×× ÒÒ ÒÒÒÖÖ ÑÓØØÓÒ Ò×ØØÐÐغ ÍÑ × ÎÖÖÖÐØØÒ Ö ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ÒÒÑ ×ÓÐÐÒ ÐÐÖÖÖÖØØÒ¸ ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ ÞÙ ÙÒØØÖ×ÙÙÒ ÛÙÖÖÖ Ð× ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ× ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ Ö ÒÒÒÖÖÒ ÑÓØØÓÒÒÒ ÚÖÛÒÒÒغ ÒÒÖ ×ÓÐÐÒ ×ØØÖ¹ Ò ÛÙÒÒ ÚÖÖÒÒÒÖØ ××× Ö ÒÒØØÓÒ××ÖÖÖÖ × ËÎŹÁÒÔÙØ× ×Ó ×ØØÖÖ¸ ××

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 99


ººº ÌÌ Ê ÅÇÌÁÇÆËËÊÃÃÆÆÍÆÆ ½

ØØØÐÛ×× ÒÒ ÔÐÐÙ×××ÐÐÒ ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ××ÖÖÖÖÒÒ××× ÑÑÑÖ ÞÙ ËØØÒÒÒ ÑÑÒº ËÓ ×Ø Ñ Ò××ØÞ ÒÒ× ÒÒ×ØÐÐÐÒ ×××ØØ× Ð× ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ× ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ ÞÙ ÖÛÖØØÒ¸ ×× × ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ××ÖÖÖÖÒÒ×× ÙÙÙÖ×Ø ÔÓ××ØØÚ ÛÖÖ¸ ÛÒÒ ÒÒ ÈÖ×ÓÒ ÒÒÙØÖÖÐ ×غ Ìع ×××ÐÐÐ ÓÒÒØØ Ö ÑÑÑ×Ø Ò ÒÒÒÒØØÚ× ÖÖÖÖÒÒ× ÓÓÓÓØØØ ÛÖÖÖÒº

image 4d263e8fcc7df066bef0b3605a862230

ÚÚÚÙÙÐÐÒ ÅÅØØØÐÛÛÖØØØ××××ØØ×× Ö×ØØÐÐغ

ÆÓ ×ØØÖÖÖ ×Ø ×× ÛÙÒÒ ÞÙ ÓÓÓÓØØÒ¸ ÛÒÒ ÒÒ ÈÖ×ÓÒ ÐÐÐÐÐÐ × Ø ÙÒÒ × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ Ò ÖÖÖ××ØØ× ×غ ÀÀÀÖ ÐÐÐÐÐÒ ÖÑÑØØØÐØØÒ ÈÖÖÑÑØØÖ ÛØ ÙÙÙÖÖÖÐÐ × ÌÖÖÖÒÒÒÒ××ÖÖÖÖ׸ ÛÓÙÖÖ × ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ××ÖÖÖÖÒÒ× ÚÓÐÐÐÓÑÑÑÒ ÙÒ×ØØÑÑØ Ø × Ø º

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 100


ÃÃÈÁÌÌÄ º ÈÈÊÁÅÅÆÌÌ

¾

image 0777fa69318e8b57bbdb4a96cfb5e346
ÅÅØØØÐÛÛÖØØØ××××Ø×׺

ËØØÖÙÒÒ Ö ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ÙÖÖ ÛÛÒÒÖÒ

Ò ÐÐÙÒÒ º¾¾ ÖÖÖ×ØØÐÐØØ ËØØÖÙÒÒ × ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ××ÖÖÖÖÒÒ×××× ÖÖ×ÙÐØØØÖØ Ñ ÛÛÒÒÖÒ Ö ÈÖ×ÓÒº ÏÏÏ ÑÒ ××××Ò ÒÒ ÚÖÐÐÙÙÙÒ ÊÊÊÊ×××ÓÒ×ÛÖØØ ÚÓÒ ÆÆÙØÖÖÐ Ò× ÆÆÆÆØØÚº Ò ÒÒÒ Ö ËËÕÙÙÒÞ ÞÛÛÒÒÖØ ÈÖ×ÓÒ ÙÒÒ ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ÖÖÖÖØ Ð××ÐÐÐÖÛ×× ÙÖÞÞÞÞØØØ ÒÒÒ ÔÓ××ØØÚÖÖÒ ÏÖغ × ÛÛÒÒÖÒ ÖÞÞÙÙØ ÅÈÖÖ¹ ÑÑØØÖ¸ ÛÐÐ ÚÓÑ ËÎÅ ÒÒÒØ ÓÖÖÖÖØ Ù×××ÛÖØØØ ÛÖÖÖÒ ÒÒÒÒº ××ÐÓ×××ÒÒ ÙÙÙÒ Ö ØÝÔÔ×× Ö ÒÒ ØÖÖÙÖÖÖÖ ÈÖ×ÓÒ ××ÒÒ¸ ÐÐÙÙØ ÙÙ × ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ××ÖÖÖÖÒÒ× Ò Ò ÖÖÖÖ Ö ØÖÖÙÖÖÖÖÒ ÑÓØØÓÒº

image e6e83b5ee2934e418b2029985c6e31b9

Ö ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒÒ ÙÒØØÖ ÎÖÛÛÒÒÙÒÒ × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÅØØØÐÛÛÖØØØ××××Øغ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 101


ººº ÍÍÅÅÊÃËËÅÃÃÁÌËËËÀÀÌÌÍÆÆ ¿

ÞÞØ

ÍÒØØÖ×ÙÙÙÒÒÒÒ ÞÙÖ ÑÓØØÓÒ×ÖÖÖÖÖ×××ÓÒ Ò ÞÞÞÞظ ×× ËËØÞÙÒÒ Ö ÈÓ××ØØÚÚØØØ ÒÒÖ ÑÓØØÓÒ ÑÑØ Ò Ò ××Ö ÖÖØ ÒØÛÛÛÐØØÒ ÎÖÖ×××ÖÙÒÒÒÒ ÙØ ÙÒÒØØÓÒÒÒÖغ ×ÔÔÔÐØ ÚÓÖ ÐÐÐÑ Ö Ò××ØÞ × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××Ø×× ÒÒ ÖÓÓÓ ÊÓÐÐк ÇÇÒÒ ÖÖÖ×××ØØØÙÒÒ ××× ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÅÈÖÖÑÑØØÖ××ØÞÞ× ÖÖÒ ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÒÒÒÒØØÒ ÒÒÖ ÈÖ×ÓÒ ÞÙ ÎÖ××ÙÒÒÒÒ Ñ ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ×¹ ÖÖÖÖÒÒ׺ Ò ÑÑÑØØÒ Ì×Ø× ÚÖ××ÓÓ × ×Ó × ÖÖÖÖÒÒ× Ö ÊÖÖ×××ÓÒ Ò Ò ÒÒÒÒØØÚÒ ÖÖÖÖº

Ò ÈÖÓÓÐÐÑ Ö ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ÐÐÐÐØ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÑÑÑÐÐÐ ÐÐÐÐÐÙÒÒ × ÒÒÒÚÚÚÙ¹ ÐÐÐÒ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ×׺ Ò ×ÓÒÒÒÖÖ× ÈÖÓÓÐÐÑ Ò ××Ñ Ù××ÑÑÑÒÒÒÒÒ ×Ø ×¸ ×× ÒÒÒÒÒ ÃÓÑÒÒØØÓÒÒÒ Ö Ù×ÞÙÛÖØØÒÒÒÒ ÑÓØØÓÒ ÙÒÒ Ö ÑÓØØÓÒ × Ò¹ ÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××Ø×× ××× ÒÒÒØ ÒÑÑÐ ÞÙ ÖÛÖØØÒÒÒ ÎÖ××ÙÒÒ × ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ××ÖÖÖÖÒÒ× Ò×ØØÐÐغ ×× × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ Ò Ö ÈÖÖÜÜ× ÒÒ ×Ó ×ØØÖÖ ÛÙÒÒ ÚÓÑ ÒØÐÐÐÒ ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ ÖÖÖÖÖØ ×Ø ÒÒÖ ÔØØÓÒ××ÓÒ×ØØÒØØÒ ÐÐÐÒÒÖÖÐÐÐÐ ¼¸½¾¾ Ö ÒÒÒØ Þ Ù ÖÛÖØØÒº Ò ××Ö ÖÖØ ÚÓÖÖÖÒÓÑÑÑÒÒ ÐÐØØÙÒÒ ÒÒ ÞÛÖ ×××Ö ÙØ ÒÞÞÐÒÒ ËØØÖÙÒÒÒÒ Ò Ö ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ×××ØØØØÒ¸ ÐÐÒÒÒÖÖ ËØØÖÙÒÒÒÒ¸ ÛÛÛ Ò ÒØØÒ××Ú× ÛÛÒÒÖÒ ÒÒÒÒ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÒÒÒØ ×××ØØØØ ÛÖÖÖÒº × ÛÖÖ ÒÙÖ ÑÑØ ÒÒÖ ÒÓ ÐÐÐÒÒÖÖÒ ÔØØÓÒ××ÓÒ¹ ×ØØÒØØÒ Ö ÐÐØØÙÒÒ ÑÑÑÐÐи ÛÓÙÖÖ Ù × ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ××ÖÖÖÖÒÒ× ÑÑÑÒ× ÚÖÞÞÞÞÖØ ÛÛÖÖÖº

ºº ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ×××ØÞÙÒÒ

Ö ÍÒØØÖ×ÙÙÙÒÒ Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ××ÖÖÒÒÙÒÒ ÛÙÖÖÖÒ ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÙÙÙÙÒÓѹ ÑÑÒ ÒÒÒ ÈÖÓÓÓÒÒÒÒ ÎÎÎÎÓ× ÞÞÞÞØ ÑÑÒº ÖÖÖÖÒ Ö×ØØÒ Ò ÎÎÎÎÓ× ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑغ Ò ÖÖØØØ× ÎÎÎÎÓ ×ÓÐÐ Ò ÈÖÓÓÓÒÒÒÒ ×Ó ×××Ö ÐÐÒÒÛ¹ ÐÐÒ¸ ×× Ö ××× ØÖÓØÞ Ö Ñ ÙÙÙÙØÖÖÖÖÒÒÒ ÙÙÙÙÙ ÎÎÎÎÓ× ÒÞÙ××ÙÙÒ¸ ÚÓÒ ÒÒÖ × Ú ÓÖ ÁÁÑ ÐÐÙÙÙÒÒÒÒ ËÞÞÒÒ ÐÐÒÒÒ ÐÐ××غ ÀÀÀÖÖ ÛÙÖÖÖ ÚÖ×ÙÙØ Ñ ÈÖÓ¹ ÒÒÒÒ ÒÒ ÒØØÖÖ×××ÒØØÖÖ ÞÙ ÓÓÓÓØØÒÒÒ ÀÀÒÒÐÙÒÒ ÒÞÙÙÙÙØØÒº ÁÑ ÛØØÖÖÒ ÛÙÖÖÖ ÚÖ×ÙÙØ ÈÖÓÓÓÒÒÒÒ ÙÖÖ Ù×ØØ×× ËØØÖÙÒÒ ×ÓÛÛÛ Ö Ò×ÔÖÖÖ Ö ÈÖÓÓÓÒÒÒÒ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 102


ÃÃÈÁÌÌÄ º ÈÈÊÁÅÅÆÌÌ

ÞÙÐÐÒÒÒº × ÎÓÖÖÖÖÖÒ ×ÓÐÐ ÒÓ ÒÑÑÐ Ò ÐÐÙÒÒ º¿¼ ÚÖÖÖÙØÐÐÐØ ÛÖÖÖÒº

image 95428d38ee78d02b0c35e2a80f6ed42d

ÜÞÞ××

ÅÅØ ××Ò ËÕÙÙÒÞÞÒ ×ÓÐÐ Ö Ò××ØÞ Ö ÎÖÖÖÒÞ ÙÒÒ × ÜÞÞ×× Ö ÃÓÔÔÔÓ××Ò Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ××ÖÖÒÒÙÒÒ ÖÔÖÖÖØ ÛÖÖÖÒº Ö ÎÓÖØØØÐ × Ò××ØÞÞ× × ÜÞÞ×× ÐÐÐÐØ ÖÖÒ¸ ×× Ö ÜÞÞ×× ÒÒ ÒÒÒÒØ ××ØÞغ × ×Ø Ð×Ó Ð Ó ÏÏÒÒÐ Þººº Ò ÖÖÖ ÓÖ Ñ ÓÓÓÒÑÑÑ ÒÒÒÒÒÒÒ ××ÒÒº ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ÒÒÖ ÈÖ×ÓÒ ÒÒÒØ ÚÓÒ ÒÒØ ÛÛÛ ÛØ ××× Ò ÙÒÒ Ö ÐÐÐظ ×ÓÒÒÒÖÒ ÛÛÛ ÓØ ××× Ã ÓÔÔÔÓ×× Ò ÒÒÖ Ø×ÔÔÒÒÒ ÒÒÒÖØ ××ÒØ Ö ÜÞÞ×× Ò ×××ÖÖ× ÅÅÅ Ð× ÎÖÖÖÒÞ ÞÙ ×××Òº

Ñ ÜÞÞ×× ÛÛÖÖ ÓÖÑ × ÀÀ×ØÓÓÖÖÑÑ× ÙÒÒÒÒÒÒÒÒÒ ÚÓÒ Ö ÑÑÑÐÐÐÒ ÒÒ¹ ÖÖÖØØ × ÀÀ×ØÓÓÖÖÑÑ× ÛÖØØغ ÙÖÖ ÓÑÑØ × ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÞÙ¸ ×× Ò ÒÒÒ׸ ÒÓÖÑÑÐÚÖØØØÐØØ× ÀÀ×ØÓÓÖÖÑÑ ÒÒÒ ÜÞÞ×× ÚÓÒ ÆÙÐÐ ÖÞÞÙÙظ ÒÒÙ×Ó ÛÛÛ Ò Ò×××¹ ××ÑØ ÖÖÖØØÖÖ× Ö ÒÒÓ ÒÓÖÑÑÐÚÖØØØÐØØ× ÀÀ×ØÓÓÖÖÑѺ ××× ÎÖÖÖÐØØÒ ÛÛÖÖ Ò ÐÐÙÒÒ º¿½ ÒÓÑÑÐ× ÖÖÖ×ØØÐÐغ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 103


ººº ÍÍÅÅÊÃËËÅÃÃÁÌËËËÀÀÌÌÍÆÆ

image 3125849aa8ccb7125d6dcf43304e7541

×ØÓÖÑÑ ÓÓØ ÍÒÒÙÙÑÑÖÖ××ÑÑÑÑØ ÙÙØÖÖØغ

ÇÇÛÓÓÐ Ò ÈÖÓÓÓÒÒ ÙÙÑÑÖÖ××Ñ × ÎÎÎÎÓ ÚÖÖÓÐÐظ ÛØ Ö ÒÒÓ ×××ÒÒÒ ÃÓÔÔ ÙÑ ÓÑÔÐÐØØØÒ ÖÖÖÖÒÒ××× ÙÙ Ñ ÐÐ××ÖÑ ÞÙ ÚÖÖÓÐÐÐÒº Ø × ÞÛÖ ÒÒÒ ÖÖÖÖ ÚÓÒ ÖÖÖÖÖÖÑ ÁÒØØÖÖ××׸ ÒÒÓ ×ØØÐÐØ ××× ÓÓØ Ò ÒÓÖÑÑÐÚÖØØØÐØØ× ÀÀ×ØÓÓÖÖÑÑ Òº ººÖ ÜÞÞ×× ÖÖÖÖØ ××× ×ÓÑÑØ ÞÙ ÆÙÐк ÏÒÒ ÒÒ ÈÖ×ÓÒ ÒÙÒ Ö ÙÒÒÙÙÑÑÖÖ××Ñ ÛÛÖÖ¸ ××ÙØ ÈÖ×ÓÒ ÙÑÑÑÖº Ö ÓÓÙ× ÐÐÐÐØ ÒÒÓ ÓÓØ ÙÙ Ñ ÐÐ××ÖѺ × ÖÞÞÙÙØ ØØØÐÛ×× Ò×Ó Ò ÒÓÖÑÑÐÚÖØØØÐØØ× ÀÀ×ØÓÓÖÖÑѺ ÇÇÛÓÓÐ ÈÖ×ÓÒ ÙØÐÐÐ ÛÒÒÒÒÖ ÙÙÑÑÖÖ××Ñ ×Ø ÖÖÖÖØ ××× Ö ÜÞÞ×× ÙÖÖ Ò×Ó ÞÙ ÆÙÐк Ö ××ÒØ Ö ÜÞÞ×× Ö ÙÒÒÒÒÒÒÒÒØ Ð× Å Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑغ

ÎÖÖÖÒÞ

ÎÖÖÖÒÞ ÐÐÐØ ÒÒÒÖÙÒÒ Ö ÃÓÔÔÔÓ××Ò×ÔÔÒÒÖÖÖØØ ×××Ö Ð× Ö ÜÞÞ×× º ÁÁÖ ÆÆÆØØØÐ ÐÐÐÐØ Ö ÖÖÒ¸ ×× Ö ÏÖØ ÚÓÒ ÒÒØ ÛÛÛ ÛØ ÒÒ ÈÖ×ÓÒ ÙÑÑÑÖ¹ ÐÐÐغ ººº ÒÒÖ ÐÐÐÒÒÒ ÎÖÖÖÒÞ ÒÒ ÑÑÒ ×Ó ÙÙ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ××ÐÐÐÐÐÒº ººÒÒ ÖÓÓÓ ÎÖÖÖÒÞ ÐÐ××Ø ÐÐÐÖÖÖÒÒ× ÒÒÒ ÊÊÊ××ÐÙ×× ÙÙ ËØØÖÖ Ö ÍÒÒÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ÞÙº ÏØØÖÖÖÒ ××ØÞØ ÎÖÖÖÒÞ ÒÒ ÒÒÒÒظ ÛÓÓÙÖ ÏÖØØ ÒÒÒØ ÙÒÒÒÒÒÒÒÒÒ

ÎÖÖÖÒÞ Ð× ÅÅÅ Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ Ù×××ÐÐÐÐغ

Ö ÜÞÞ×× ØØØÐÛ×× ÒÒÒØ ÞÛÛ××Ò ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑÒ ÙÒÒ ÙÒÒÙÙÑÑÖÖ××ÑÑÒ ËËÕÙÙÒ¹

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 104


ÃÃÈÁÌÌÄ º ÈÈÊÁÅÅÆÌÌ

image 0bc3fb5e7bdb7e2d50e0e8ce173e69b5

ÎÖÖÖÒÞ ××ÒØ Ò ÑÑØ Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ÞÙ ÓÖÖÖÐÐÐÖÖÒº ËËË ÐÐÐÐÐÖØ ÐÐÐÖÖÖÒÒ× Ò ÓÒØØÒÙÙÙÖÐÐÐ× ÅÅÅ Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑغ Ù× Ö ÒÒ ÑÑÒ ÒÙÖ Ù×ØØÒ¹ ÙÙÑÑÖÖ××Ñ ÙÒÒ ÍÒÒÙÙÑÑÖÖ××Ñ ÐÐÐØØÒº ÀÀÀÖÞÙ ÑÙ×× ÒÒÒ ÒÛÒÒÙÒÒ Ö ËËÛÐÐÛÖØ Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ×ØØØÐÐÐØ ÛÖÖÖÒº ÄÄÄÄØ ÎÖÖÖÒÞ ÒÙÒ ÙÒØØÖ ××Ñ ÏÖØ ÒÒ ØÙÙÐÐÐ ËÞÞÒÒ Ð× ÙÙÑÑÖÖ××Ñ ÒÒÒ××ØÞØ ÛÖÖÖÒº ÌÖÓØÞ Ö Ò××ÖÖÒÒÙÒÒÒÒ¸ ÛÐÐ Ö ÒÛÒÒÙÒÒ Ö ÎÖÖÖÒÞ ÖÖÖ×××ØØØØ ÛÖ¹ Ò Ñ×××Ò¸ ××ÒØ ×× ÒÒÓ × ×××ÖÖ ×ØØØØ×ØØ×× ÅÅÅ Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ÞÙ ×××Ò¸ Ö ÜÞÞ×× ÙÒÛÖÐÐÐ Þ Ù ÐÐÒØØÖÔÖÖØØØØÓÒÒÒ Öغ

ÖÖÖÖÒÒ× × ÎÖÖÐÐÐÐ× ÚÓÒ ÜÞÞ×× ÙÒÒ ÎÖÖÖÒÞ

ÎÓÖÛ ÖÖÖ×ØØÐÐØØÒ ËËËÚÖÖÖÐØØ ÛÙÖÖÖÒ ××ÐÐ×ØÚÖ×ØØÒÒÐÐÐ ÙÙ ÜÔÖÖÑÑÒØØÐÐ ÙÒØØÖ×ÙÙØ ÙÒÒ ÐÐÐغ ÆÓÐÐÐÒÒ ÛÛÖÖ × ÖÖÖÖÒÒ× ××Ö ÜÔÖÖÑÑÒØØ ÚÓÖÖÖ×ØØÐÐغ ÁÒ Ö ÐÐÙÒÒ º¿¾ ÙÒÒ Ö ÐÐÙÒÒ º¿¿ ×Ø ÛÐ× Ö ÀÀ×ØÓÖÖÖÖÑÑÚÖÐÐÙÙ¸ Ö ÎÖÐÐÙÙ × ÜÞÞ×׸ ×ÓÛÛÛ Ö ÎÖÐÐÙÙ Ö ÎÖÖÖÒÞ Ö ÓÖÖÞÓÒØØÐÐ ÙÒÒ Ö ÚÖØØØÐÐÒ ÃÓÔÔÔÓ×× ÖÖÖ×ØØÐÐغ Ï ÑÑÒ Ö ÖÖÒÒÒÒ ÒÒ ÖÖÖÖØ ××× Ö ÜÞÞ×× ÑÑÑ×ØØ Ø ÞÙ ÒÒÒÒ ÆÙÐк ÎÖÖÖÒÞ ÛØ ÒÙÖ ÐÐÐÒÒ ÏÖØØ ÙÙº ÐÐÙÒÒ º¿¿ ÙÒÒ ÐÐÙÒÒ º¿¿ ÞÞÞÞÞÒ ×× ÎÖÐÐÙÙÙ ÞÙ ÒÒÖ ËËÕÙÙÒÞ¸ ÛÐÐÖ Ö ÈÖÓÓÓÒÒ ××× ÐÐÒÒÒ

ÒËËÕÙÙÒÞÞÒ ÑÑÑ×Ø ÙÑ ÆÙÐÐ ÖÖÖÖغ Ö ÒÒ ÑÑÒ ÖÖÙ× ÒÒ ÊÊÊ××ÐÐ××× ÙÙ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ÞÞÞÞÞÒº ÎÖÖÖÒÞ ×Ø ÐÐÐÖÖÖÒÒ× Ò Ö ÐÐÙÒÒ º¿¿ ÙÒÒ Ö ÐÐÙÒÒ º¿¿ ÙØÐÐÐ ÖÖÖÖÖ¸ Ð× Ò Ò ÐÐÙÒÒÒÒ º¿¾ ÙÒÒ º¿¿º Ù× Ö ÎÖÖÖÒÞ ÐÐ××Ø ××× Ð×Ó ÙÖÖÙ× Ò ÊÊÊ××ÐÙ×× ÙÙ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ÞÞÞÞÞÒ¸ ÛÓÓ Ö ËËÛÐÐÛÖØ ÒÒÒ ÒÛÒÒÙÒÒ ×ØØØÐÐÐØ ÛÖÖÖÒ ÑÙ×׺

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 105


ººº ÍÍÅÅÊÃËËÅÃÃÁÌËËËÀÀÌÌÍÆÆ

image 2caed6b4e6fd77c327f99d1958b60c5d
Exzess ´´µ ÎÖÐÐÙÙ × ÜÞÞ×× Ö ÓÖÖÞÓÒ¹ ´´µ ÎÖÐÐÙÙ Ö ÎÖÖÖÒÞ Ö ÓÖÖÞÓÒ¹ ØØÐÐÒ ÃÓÔÔÔÓ××Ò Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑÒ ØØÐÐÒ ÃÓÔÔÔÓ××Ò Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑÒ ËËÕÙÙÒÞ ½¼¼ ËËÕÙÙÒÞ ½¼¼ ÐÐÙÒÒ º¿¾¾ ÜÞÞ×× Ú׺ ÎÖÖÖÒÞ ½

image aa87acfbf285c6cd078f3ef09cdf5e4b

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 106


ÃÃÈÁÌÌÄ º ÈÈÊÁÅÅÆÌÌ

image 532195559b463a05ce8a061fa06594f7

600

500

400 Exzess

300

200

100

-100 ´´µ ÎÖÐÐÙÙ × ÜÞÞ×× Ö ÚÖØØع ´´µ ÎÖÐÐÙÙ Ö ÎÖÖÖÒÞ Ö ÚÖØع ÐÐÒ ÃÓÔÔÔÓ××Ò Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑÒ Ë˹ ÐÐÒ ÃÓÔÔÔÓ××Ò Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑÒ ÕÙÙÒÞ ½¼¼ ËËÕÙÙÒÞ ½¼¼ ÐÐÙÒÒ º¿¿¿ ÜÞÞ×× Ú׺ ÎÖÖÖÒÞ ¾

image 6df5124b37c5bbd9dd353f3746bd303e

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 107


ººº ÍÍÅÅÊÃËËÅÃÃÁÌËËËÀÀÌÌÍÆÆ

image e349b3b544d23dde063a98c0e3fb6087
100

Exzess ´´µ ÎÖÐÐÙÙ × ÜÞÞ×× Ö ÓÖÖÞÓÒ¹ ´´µ ÎÖÐÐÙÙ Ö ÎÖÖÖÒÞ Ö ÓÖÖ¹ ØØÐÐÒ ÃÓÔÔÔÓ××Ò Ö ÙÒÒÙÙÑÑÖÖ××¹ ÞÓÒØØÐÐÒ ÃÓÔÔÔÓ××Ò Ö ÙÒÒÙÙÑÑÖÖ¹ ÑÑÒ ËÕÙÙÒÞ ¼¼½ ××ÑÑÒ ËÕÙÙÒÞ ¼¼½ ÐÐÙÒÒ º¿¿¿ ÜÞÞ×× Ú׺ ÎÖÖÖÒÞ ¿

image ac51f787fa2093d84057cd2115343672

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 108


ÃÃÈÁÌÌÄ º ÈÈÊÁÅÅÆÌÌ

½¼¼

image 6efa6fdf82f0f16b45c172d869a49fa1

120 100 80

Exzess

60 40

20 -20 ´´µ ÎÖÐÐÙÙ × ÜÞÞ×× Ö ÚÖØØع ´´µ ÎÖÐÐÙÙ Ö ÎÖÖÖÒÞ Ö ÚÖØØع ÐÐÒ ÃÓÔÔÔÓ××Ò Ö ÙÒÒÙÙÑÑÖÖ××ÑÑÒ ÐÐÒ ÃÓÔÔÔÓ××Ò Ö ÙÒÒÙÙÑÑÖÖ××ÑÑÒ ËËÕÙÙÒÞ ¼½ ËËÕÙÙÒÞ ¼¼½

image f61ca996ee512d516091da4326e0c2e3

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 109


ººº ÍÍÅÅÊÃËËÅÃÃÁÌËËËÀÀÌÌÍÆÆ ½¼½

ÍÒØØÖ×ÙÙÙÒÒ Ö ÎÖÖÖÒÞ

ÏÏÏ ××× ÞÞÞÞØ Ø ÒÒØ ××× ÎÖÖÖÒÞ ÙØÐÐÐ ××ÖÖ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ×¹ ××ØÞÙÒÒ Ð× Ö ÜÞÞ×׺ ÍÑ × ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÑÑØ ××Ö ÙÙ ÁÁÖÖ ËËØÞÞÞÒÒÙÙÙÙØ Ò ×ØØØÐÐÐغ ÒÒÒØ ××× ÎÖÖÖÒÞ ÙÒØØÖ ÞÙ ÔÖÖÖÖÒ ÛÙÖÖÖ Ò ËËÛÐÐÛÖØ ÚÓÒ ¼

××Ñ ÏÖØ ÛÛÖÖ ØÙÙÐÐÐ ËÞÞÒÒ Ð× ÙÙÑÑÖÖ××Ñ ÒÒÒ×ØÙÙظ Ö ××Ñ ÏÖØ Ð× ÙÒÒÙÙÑÑÖÖ××Ѻ ÖÖÖÖÒÒ××× ××Ö Ù×ÛÖØÙÒÒ ××ÒÒ Ò ÌÐÐÐ ºº ÖÖÖ×ØØÐÐغ

ÈÖ×ÓÒ ÐÐÒÒØ ÀÓÖº ÐÐÒÒØ ÎÖغ ÐÐÒÒØ ËËËØÙÒÒ ÒÒ ÒÒÒÒ image f08d2b4f8f3ab34721d2bb4b6cf0ba26

ÏØØÖ ÙÙ Ö ÒÒÒ×ØØÒ ËËËØØ ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 110


ÃÃÈÁÌÌÄ º ÈÈÊÁÅÅÆÌÌ

½¼¾

ÌÐÐÐ ºº ÓÖØØØ××ØÞØ ÚÓÒ Ö ÚÓÖÖÖÖÖÖÖÒ ËËËØØ

image cea7f94b59a3adaa4e5e525f345e606e

Ö ØÖÖÖØÙÒÒ Ö ÌÐÐÐ ºº ÐÐØ ÙÙ¸ ×× ÖÖÖØ ÚÚÚÐÐ ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÒÒ ÖÖÒ¹ ÐÐÒÒÙÒÒ ÙÙÛ××Ò¸ ÓÓÛÓÓÐ Ö ÖÖØØØÒ ËËÕÙÙÒÞ ÚÖ×ÙÙØ ÛÙÖÖÖ ÈÖ×ÓÒ ÞÙÐÐÒÒÒº × ÐÐÐÐØ ÖÖÒ¸ ×× × ØØÖ× ÒÒÒØ ÐÐÒÒ Ò ÈÖÓÓÓÒÒÒÒ ÞÙÐÐÒÒÒº

ËËÕÙÙÒÞÞÒ ½¸ ÙÒÒ ½½ ÙÙº ××Ò ÖÑÑØØØÐØØ Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ×××ØÞÞÖ ÒÒÒ ÖÖÖØ ÓÓÓÒ ÒØØØÐ Ò ÙÒÒÙÙÑÑÖÖ××ÑÑÒ ××ÒÒØØØÒ¸ ÓÓÛÓÓÐ ÒÒÒ Ë Ë ØÙÒÒ ××Ö Ò¹ ØØØÐ ÒÒÒ ÙØÐÐÐ ÖÖÒÒÒÖÖÒ ÒØØØÐ ÖÖÖÖº Ö ØÖÖÖØÙÒÒ Ö ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÚÚÚÐ ÙÙ¸ ×× × Å ××× Ö ÒÙÖ ××ÐÐÐØ ÒÔÔ××Øظ ÓÓØ Ö ÃÓÔÔ ÒÒÒÒØ ÛÙÖÖÖ¸ ×Ó ×× × ÅÓÐÐ ÙÙ ÖÙÙÙÙÙÒ ××ÒÒØØØÒ ÒÒ ÛÙÒÒ ÖÞÞÙÙØغ ØÖÖÖØØØ ÑÑÒ ××ÑØØØØØ ÐÐÐÖ ÖÖÖÖÒÒ××× ÛÙÖÖÖÒ ¾¼ ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÖÖÖØØØ Ù×¹ ÛÖØØغ Ò ÛÖ ÒÙÖ ¿ ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÙÖÖ Ò ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ×××ØÞÞÖ ÖÑÑØØØÐØØ ÍÒÒÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ÙØÐÐÐ Ö Ð× ÙÖÖ ËËËØÙÒÒ ÖÑÑØØØÐØغ ÏÓÓ × ××Ò ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÙÙ ÅÓÐÐÐÒÔÔ××ÙÒÒ ÞÙÖÖÖ ÞÙÙÙÙÖÖÒ ×غ × ÒÒ Ð×Ó ×ØØØ×ØØÐÐØ ÛÖÖÖÒ¸ ×× ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ×××ØÞÙÒÒ Ò Ò ÑÑÑ×ØØÒ ÐÐÐÒ ÓÖÖÖÖØ ÖÖØØغ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 111


ººº ¹ÆÆÁƹËËÀÀÌÌÍÆÆ ½¼¿

ÞÞØ

ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ÒÒÒØ Ù× Ñ Ò×ØØÖÖÖÒ ÒÒ× ÈÙÒÒØØ× ×ØØØظ ×ÓÒÒÒÖÒ Ö

×××Ò ÒÒ¸ ÓÒÒØØ Ò ××Ö ÖÖØ Ò ÙÒÒÚÖ××ÐÐ× ÅÅÅ Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ¹ ÙÒÒÒÒ ÛÖÖÖÒº

Ù×ÛÖØÙÒÒ Ö ÎÖÖÖÒÞ Ö ÃÓÔÔÔÓ××Ò ×ØØØØØØ ÒÒÓ ÒÒ ÙÙÑÑÖÖ××ѹ Ø×××ØÞÙÒÒ ÙÒÒÒÒÒÒÒÒÒ ÚÓÒ Ö ÈÓ××ØØÓÒ × ÒØØÖÖ×××ÒØØÒ ÖÖÖÖ׺ × ×Ø Þººº ÒÒ ××ÒÒÚÓÐи ÛÒÒ ××× × ÃÃÑÑÑÖÖ×Ý×ØØÑ Ò ×××ÒÒÖ ÈÓ××ØØÓÒ ÞÙÑ ÐÓÓ×Ý×ØØÑ ÚÖÖÒÒÒÖÒ ÒÒº ÏØØÖÖÖÒ ÖÑÑÑÐÐÐØ × ÖÖÒÒÙÒÒ ÒÒÖ ÒØØÖÖ×××ÒØØÖÖÒ ËØع ÖÙÒÒ¸ ÈÖ×ÓÒ Ò ÒÒÑ ×ÓÐÐÒ ÐÐ ÞÛÖ ÙÙÑÑÖÖ××Ñ ×ظ Ö ÒÒÓ ÒÒÒØ ÞÙÑ ÐÓÓ×Ý×ØØÑ ××Ùغ Ö ÁÒØØÖÔÖÖØØØØÓÒ Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ÒÒ × ÒÒÑÐÐÐ ÚÓÒ ÙØÙÒÒ ×××Ò¸ ÓÓ Ö ÐÓÓ ×Ó ÐÒÒÛÐÐÐ ×ظ ×× ÈÖ×ÓÒ Ò ÐÐÐ ÙÑÑÑÖ¹ ××ÛÒ ÐÐ××ظ ÓÖ Ó ÒÒ ÓÒÒÖÖØØ ÐÐÒÒÙÒÒ ÚÓÖÐÐÐÐغ ÌÖÓØÞ ÐÐÐÑ ÑÙ×× ÙÙ Ñ Ò××ØÞ Ö ÎÖÖÖÒÞ ÖÖÖØØ × ÒØØÖÖ××××ÖÖÒÒÒÒ ¹ ÖÖÖÖ× ×ØØØÐÐÐØ ÛÖÖÖÒº × ÒÒ ÙÖÖ ×ØÐÐÐÐÒ ÒÒÖ ËËÛÐÐÐ Ö ÎÖÖÖÒÞ ××Òº × ÖÑÑÑÐÐÐØ ÒÒ ÃÐÐ×××××ØØÓÒ Ò ÙÙÑÑÖÖ××Ñ ÙÒÒ ÍÒÒÙÙÑÑÖÖ××Ѻ ÍÑ ÖÖÙ× ÒÙÒ ÒÒ ÓÒØØÒÙÙÙÖÐÐÐ ËËÐÐ ÞÙ ÖÞÞÙÙÙÒ ÒÒ Ù ÀÀÙÙÙÙØ Ö ÙÙ¹ ÑÑÖÖ××ÑÑØ ÙÒÒ ÍÒÒÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ØÖÖÖØØØ ÛÖÖÖÒº ÙÙ ×× Ï×× ×Ø × Ð×Ó ÑÑÑÐÐÐ ÒÒ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ×××ÐÐ ÞÙ ÖÞÞÙÙÙÒº

ºº ¹ÆÆÆÒ¹ËËØÞÙÒÒ

¹ÆÆÆÒ¹ËËØÞÙÒÒ ÖÛØØÖغ

ÍÑ ÙÒÒØØÓÒ ××Ö ËËØÞÙÒÒ ÞÙ ØØ×ØØÒ ÛÙÖÖÖÒ ¿ ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÚÓÒ ÚÖ××ÒÒÒ ÈÖ×ÓÒÒÒ ÙÙÙÙÒÓÑÑÑÒ¸ ÒÒÒ ×× ÈÖ×ÓÒÒÒ ÆÆÆÒ ÙÒÒ ÑØ Ñ ÃÓÔÔ ×ØØØÐÒº ÛÛÛÛÛÖÖÓÐÐÒ ÈÖ×ÓÒÒÒ × ÆÆÆÒ ÞÛº ËËØØØÐÒ ÙÒØØÖ××ÐÐÐ ÓÓØ ÖÖÖØ ÒÒÒÒÒÒÒÒÖº

× ÃÓÔÔ××ØØØÐÒ ÙÒÒ × ÆÆÆÒ ÓÒÒØØ ÐÐÐÒ ÖÖÖ ËËÕÙÙÒÞÞÒ ÖÖÖØ× Ò¹ ÑÑÐÐÐÐÑ ËËØØØÐÒ ÞÛº ÆÆÆÒ ÖÖÒÒØ ÛÖÖÖÒº ÎÓÖÖÙ×××ØÞÙÒÒ Ö ÛÖ ÒÒØØÖÐÐи

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 112


ÃÃÈÁÌÌÄ º ÈÈÊÁÅÅÆÌÌ

½¼¼

×× × ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÅÓÐÐ ÛÖÖÒÒ × ÃÓÔÔ××ØØØÐÒ× ÙÒÒ ÆÆÆÒ× ÒÒÒ¹ ÔÔ××Ø ÐÐÐÐ ÙÒÒ ×ÓÑÑØ ÃÓÔÔÔÓ×× Ö Â¹ÆÆÆÒ¹ËËØÞÙÒÒ ÐÐÐÐÐÖØغ ÒÞÞÞ ÒÒÖ ÖÖÖØØÒ ÓÐÐÐ × ÃÓÔÔ××ØØØÐÒ× ÞÛº × ÆÆÆÒ׸ ÓÓÒÒ ÈÙ×× ÞÛÛ××Ò ××Ò¸ ÓÒÒØØ × ÛÐ× ÛØØ ÒÒÒØ ÖÖÒÒØ ÛÖÖÖÒº ÔØØÚÒ ÖÖÖÙÖ××ÚÒ ËËØÞÚÖÖÖÖÖÖÒ¸ ÛÐÐ Ö ÞÙ ÒÛÒÒÙÒÒ ÑÑÒ¸ ÞÞÞØÚÖ××ØÞØ ÖÖØØÒ¸ ÒÒ ÙÙ Ù××××× Ö Ò Â ÞÛº ÆÆÆÒ Ö×Ø ÐÐÐÐØ ÞÞÞØÚÖ××ØÞØ ÖÖÓÐÐÐÒº

ÞÞØ

ÖÖÖÐÐ×××ÖØØ Â¹ÆÆÆÒ¹ËËØÞÙÒÒ ÖÖÒÒØ ×××Ö ÔÖÖÞÞ×× Ò ÃÓÔÔ××ØØØÐÒ ÞÛº ÆÆÆÒº ÓÑÑØ × ÙÙ ÖÙÒÒ Ö ÖÖØ×Û×× ÞÙ ÒÒÖ ÐØ ÞÞÞØÚÖ××ØÞÞÒ Ù×ÛÖØÙÒÒ¸ ÛÐÐ Ö Ñ ÅÅÐÐÐ×××ÙÒÒÒÒ ÖÖÖÖ ÐÐÐÐغ

ÇÇ Ò ÃÓÔÔ××ØØØÐÒ ÞÛº ÆÆÆÒ ××ÐÙ×××ÒÒÐÐÐ Ð× ÆÆÆÒ ÓÖ Â ÒØØÖÔÖÖØØØÖØ ÛÖÖÖÒ ÒÒ ÑÙ×× ××ÐÐ×ØÚÖ×ØØÒÒÐÐÐ ÃÓÒØØÜØØØØØÒÒÒÒ ÒØ××Ò ÛÖÖÖÒº

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 113


½¼¼ image 7cd8cab12c0ca12bf70a69432fc99b04

Ù××ÑÑÑÒÒÒ××ÙÒÒ ÙÒÒ Ù××ÐÐÐ

ÁÒ ××Ñ ÃÃÔÔØØÐ ×ÓÐÐÐÒ ÖÖÖÖÒÒ××× ××Ö ÔÐÓÑÑÖÖØ ÒÓ ÒÑÑÐ ÞÙ××ÑÑÑÒ¹ ××Ø ÛÖÖÖÒº ÁÑ ÏØØÖÖÒ ×ÓÐÐ Ò××ÐÐÐÐÐÒÒ Ò Ù××ÐÐÐ ÙÙ ÞÙÙÙÒÒØØØØ ÖÖØØÒ Ò ÛÖÖÖÒº

º½ Ù××ÑÑÑÒÒÒ××ÙÒÒ

Ð ××Ö ÖÖØ ÛÖ ×¸ ÒÒ ÖÓÓÙ×ØØ ÙÒÒ ÖÖÖÐÛÐØØØÙÙÐÐÐ ÑÓØØÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ ÞÙ ÖÖÖÐÐ×××ÖÖÒ¸ ÛÐÐ Ò Ò ÐÓÓ×Ý×ØØÑ ÒÒÒÒÙÒÒÒÒ ÛÖÖÖÒ ÒÒº

ÑÓØØÓÒ×ÖÖÖÖÖ×××ÓÒ

ÁÑ ÊÊÊÑÑÒ ××Ö ÖÖØ ÛÙÖÖÖ ÒÒ ÑÓØØÓÒ×ÖÖÖÖÖ×××ÓÒ Ö×ØØÐÐظ ÛÐÐ ×××Ø×××й Ö Ò ÒÒÒ ½½¹¹ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑ ÐÐÐغ

Ð× ÖÙÒÒÐÐÐÐ Ö ××× ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÒÒÒ ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ÅÓÐÐк ÖÖÒ È¹ ÖÖÑÑØØÖ ÛÙÖÖÖÒ Ò ××Ö ÖÖØ ÑÑØØØÐ× ËÎŹÊÊÊÖÖ×××ÓÒ Ù×××ÛÖØØغ ÐÐÐÐÒÒ ÌØ××׸ ×× ×× ÖÖØ ÒÒ ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ Ö ÑÓØØÓÒÒÒ ÒÒÒ ÖÖÖ ÈÓ¹ ××ØØÚÚØØØ ÚÓÖÒÒÑÑØ ÙÒÒ ÒÒ ÃÐÐ×××××ØØÓÒ¸ ÛÛÛ ×××Ö ÐÐи ÚÖÖ×××ÖØ × ÖÖÖÖ¹ ÒÒ× ××Ö ËËØÞÙÒÒº ÒÒ ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ÚÖÖ×××ÖØ ËËØÞÙÒÒ Ñ ÎÖÖÐÐÐÐ ÞÙ ÒÒÖ ÃÐÐ×××××ØØÓÒ ×××Ðи ÛÐ ÞÙ ÓÓÓÓØØÒÒÒÒ ÑÓØØÓÒÒÒ ÓÒØØÒÙÙÙÖÐÐÐ Ò ÒÒÒ¹ Ö ÖÖÖÖÖÒº ÒÒÖ ÃÐÐ×××××ØØÓÒ ÓÑÑØ × Ö ÞÙ ÚÚÚÐÐÒ ÐÐÖÒ Ñ ÖÖÖÖ ××Ö ÖÖÖÒÒÒº

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 114


ÃÃÈÁÌÌÄ º ÍËËÅÅÅÆÆËËÍÆÆ ÍÆÆ ÍËËÄÁÁÃ

½¼¼

ÒÒ Ö Û××ÒØÐÐÐ×ØØÒ ÆÆÙÙÖÙÒÒÒÒ ××Ö ÖÖØ ×Ø × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÅÅØØØÐÛÖع ×××Øغ ××Ö ÔÖ×ÓÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ ÈÖÖÑÑØØÖ××ØÞ ÛÛÖÖ Ö Ø ××ØÞØ ÙÒÒ ÖÑÑÑÐÐÐØ ÖÖÖ×××ØØØÙÒÒ ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÖ ÅÅÖÖÑÑÐи ÛÐÐ ÒÒÒÖÒÒÒÐÐ× ÞÙ ÒÒÖ ÐÐÐÒ××ØÞÙÒÒ Ö ÑÓØØÓÒ ÖÖÒº ÛÛÖÖ × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ Ö Ò ÔØØÚÒ ÖÖÖÙÖ××ÚÒ ÅÅØØØÐÛÖØ ×ØØÑÑغ

ÌÖÓØÞ ÐÐÐÖ ÅÅÅÒÒÒÑÑÒ¸ ÓÑÑØ × ÐÐÐÐÒØÐÐÐ ÞÙ ÐÐÖÒ Ö ÊÊÊÖÖ×××ÓÒº ×× ××ÒÒ ÞÛÖ Ò Ò ÑÑÑ×ØØÒ ÐÐÐÒ ÙÙ ÒÔÔ××ÙÒÒ × Å× ÞÙÖÖÖÞÙÙÙÙÖÖÒ¸ ×ØØÖÖÒ Ö ÒÒÓ × ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ××ÖÖÖÖÒÒ׺ ÍÑ ×× ÐÐÐÐÒØÐÐÐ ÙÙØÖÖØØÒÒÒÒ ËØØÖÙÒÒÒÒ ÞÙ ×××ØØØØÒ¸ ÛÖÖ ÒÒ ÞÞÞØÐÐÐ ÌÌÌÌÔÔ×××ÐØØÖÙÒÒ ÚÖÛÒÒÒغ Ð× ÌÔÔ×× ÓÑÑØ Ø Ö Ö ÔØØÚ ÖÙÖ××Ú ÅÅØØØÐÛÖØ ÞÙÑ Ò××ØÞº

ÖÙÒÒÐÐÐÐ Ö ××× ÎÖÖÖÖÖÖÒ ××ÒÒ ××× ×ØØØØÐ ÙÙ ÐÐÐ ÐØØÖ××ÖÙÔÔÒ ÒÔÔ×××ÒÒÒ

××× ÞÞÞÞØظ ×Ø Ò ×ÓÐÐ Å ÑÑØ Ö ÒØ×ÔÖÖÖÒÒÒÒ ØØÒÒÖÙÒÒÐÐÐÐ ÑÑÑÐÐк Ù××ÑÑÑÒÒÒ×××ÒÒ ÒÒ ×××Ø ÛÖÖÖÒ¸ ×× ÑÓØØÓÒ×××ØÞÙÒÒ ÙÖÖ ÙÑÑѹ ××ØÞØØÒ ÃÓÒÞÞÔØØ Ò ××Ö ÖÖØ ÖÖÖÖÐÐÐ ÖÓÓÙ×ØØÖ ÛÓÖÖÖÒ ×ظ ÙÒÒ ×Ó Ò ÒÒÖ ÊÊÊÐÛÐØØÒÛÒÒÙÒÒ ÒÒÒ××ØÞØ ÛÖÖÖÒ ÒÒº

ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ×××ØÞÙÒÒ

Ò ÙØØÒÒÒÖ ×ÔØ Ö ÒÒÒÙÒÒ ÒÒÖ ÑÓØØÓÒ×××ØÞÙÒÒ Ò Ò ÐÓÓ×Ý×¹ ØØÑ ×Ø Ö ÑÓØØÓÒ××Ù×ÐÐ××Öº ÆÙÖ ÛÒÒ × ËÝ×ØØÑ ÖÖÒÒظ ÓÓ ÒÒ ÑÓØØÓÒ ÙÖÖ ××× ×ÐÐ×Ø ÓÖ ÍÑÑÑÑÙÒÒ Ù×××ÐÐ×Ø ÛÙÖÖÖ¸ ÒÒ × ÙÙ ÕÙÙØ ÖÖÙÙ ÖÖÖÖÖÖÖÖÒº Ù× ××Ñ ÖÙÒÒ ÛÙÖÖÖ Ò ××Ö ÖÖØ ÒÒ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ×××ØÞÙÒÒ ÖÖÖÐÐ×××Öغ ×× ËØÞÙÒÒ ×××ÖØ ÙÙ Ö ÃÓÔÔÔÓ×׸ ÛÐÐ ÑÑØØØÐ× ÅÄÈ× Ù× Ò ÐÓÓÐÐÒ ÓÖѹ ÔÔÖÖÑÑÖØØÒ ÒÒ× Å× ÛÓÒÒÒÒ ÛÛÖÖº Ö ×× ÃÓÔÔÔÓ××Ò ÛÛÖÖ ÔØØÚ ÖÖ¹ ÙÖ××Ú ÎÖÖÖÒÞ ×ØÑÑغ ×× ×ØØÐÐØ Ö Ò ÅÅÅ Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ÞÛº ÍÒÒÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ÒÒÖ ÈÖ×ÓÒ Öº ÒÒ ÖÖÒÒÒ ÎÖÖÖÒÞ ÙØØظ × ÈÖ×ÓÒ ÙÙÑÑÖÖ××Ñ ×غ

Ù× Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ÐÐÐÐÒÒ ÒÒÒØ ÖÚÓÖÖÖÖظ ÓÓ ×× ÙÙ Ñ ÐÓÓ×Ý×¹ ØØÑ Ðظ ÛÛÖÖ Ö ÔØØÚ ÖÙÖ××Ú ÅØØØÐÛÖØ Ö ÃÓÔÔÔÓ××Ò ×ØØÑÑغ ××Ö ÅÅØØØÐÛÖØ Ø Ñ ÐÐ Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ ÊÊÊØÙÒÒ × ÒØØÖÖ×××ÒØØÒ ÖÖÖÖ×

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 115


º¾º ÍËËÄÁÁà ½¼¼

Òº ÀÀÀÖÖÙ× ÒÒ ×ÐÙ×××ÒÒÐÐÐ ÖÑÑØØØÐØ ÛÖÖÖÒ¸ ÓÓ ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ Ñ ËÝ×ØØÑ Ðظ ÒÒ ÒÙÖ ÒÒ ÒÒ ÓÓÓÓØØØØ ÑÓØØÓÒ ÙÙ Ñ ÐÓÓ×Ý×ØØÑ ÞÙÙÙÓÖÖÒÒØ ÛÖÖÖÒº

ÍÑ ÒÒÑ ÐÓÓ×Ý×ØØÑ ÖÖÖØ× ÒÒ ÐÐÐÒÒ ÙÙÙÙÙ ÞÙÒÒÒÑÑÒ¸ ÛÙÖÖÖ ÒÒ Â¹ÆÆÆÒ¹ ÖÖÒÒÙÒÒ ÑÔÐÐÑÑÒØØØÖغ ×× ×××ÖØ ÙÙ Ñ ÔØØÚÒ ÖÖÖÙÖ××ÚÒ ÜÞÞ×× Ö ÃÓÔÔÔÓ××Òº ÀÀÀÖÖ ÛÛÖÖ Ò ÆÆÆÒ ÞÛº Ò ÃÓÔÔ××ØØØÐÒ ÖÖÒÒغ ÇÇ × ÒÙÒ ××ÐÙ×××ÒÒÐÐÐ Ò Â ÓÓÖÒ ÆÆÆÒ ×ظ ÑÙ×× ÃÓÒØØÜØØØØØÒÒÒÒ ÒØ××Ò ÛÖÖÖÒº ÒÒ ÒÒÒÖÖ Ò ××Ö ÖÖØ ÚÓÖÖÖÒÓÑÑÑÒÒ ÖÛØØÖÙÒÒ Ò Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ×¹ ××ØÞÙÒÒ ×Ø ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ×××ØÞÙÒÒº ÀÀÀÖÖ ÛÛÖÖ ÈÓ××ØØÓÒ Ö ÈÙÔÔÐÐÐ Ñ ÙÙÙ ÖÑÑØØØÐغ Ù× ××Ö ÈÓ××ØØÓÒ ÙÒÒ Ö ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒ Ö ÃÓÔÔÔÓ×× ÒÒ¸ ÛÛÛ ÞÞÞÞØ ÛÙÖÖÖ¸ ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ ÖÖÖØ ÖÓÓÙ×Ø ××ØÞØ ÛÖÖÖÒº ÍÒØØÖ ÎÖÛÒÒÙÒÒ ××Ö ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ×××ØÞÙÒÒ ÒÒÒÒ ÐÐÐ ÃÓÑÔÓÒÒÒØØÒ Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ×××ع ÞÙÒÒ¸ Ò×ØØØØ Ö ÃÓÔÔÔÓ××Ò¸ Ö ØØØÐÐÐÐÖØØ ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ ÖÖØØÒº ×× ÞÙÚÖÐÐ××××× ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ×××ØÞÙÒÒ ÑÑÑØ × ÒÒÑ ÐÓÓ×Ý×ØØÑ ÑÑÑÐÐи ××ØÞØØÒ ÑÓØØÓÒ×ÛÖØØ ÖÖÖØØØ ÞÙ ÒØØÖÔÖÖØØØÖÖÒ ÙÒÒ ØØØ ××Ñ ÐÐÐÐÞÞÞØØØ ÒÒ Â¹ÆÆÆÒ¹ËËØÞÙÒÒ Òº

º¾ Ù××ÐÐÐ

Ò Û××ÒØÐÐÐÖ ×ÔØ Ö ÑÓØØÓÒ××ÖÖÒÒÙÒÒ ÙÙ ××× ÚÓÒ ØØÚ¹¹ÔÔÖÖÒÒÒ¹ ÅÓÐÐÐÒ ××ÒÒ ÅÓÐÐÐ ×ÐÐ×غ ÀÀÀÖÖ ÐÐÐÐØ ÙÖÖÙ× ÈÓØØÒØØØÐ Ò Ö ÎÖÖ×××ÖÙÒÒ Ö ÒÔÔ××ÙÒÒ×××××××غ ÎÓÖ ÐÐÐÑ Ñ ÀÀÒÐÐÐ ÙÙ ÃÓÔÔÖÓØØØØÓÒÒÒº ÀÀÀÖÖ ××ÒÒ ØÙÙÐÐÐ ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÐÐÐÐÐÖ ÒÙÖ ÙÒÞÙÖÖÖÖÒÒ Ò Ö ÄÄÄĸ ××× ÙÙ ÖÖÖØØÒ ×××ØØÖÒ ÒÞÙÔÔ×××Òº ×ÓÒÒÒÖ× ÐÐØ × ÙÙ¸ ÛÒÒ ÒÔÔ××ÙÒÒ ÖÖÖØ× ÙÙ ÖÖÖØØÒ ¹ ×××ØØÖÒ ÒÒغ

ÏØØÖÖÖÒ ÛÖ × ÙÙ ÖÙÒÒ Ö ÙÒÞÙÖÖÖÖÒÒÒÒ ØØÒÑÑÒÒÒ ÒÒÒØ ÑÐÐи Ò Å ÞÙ Ö×ØØÐÐÐÒ¸ ÛÐÐ× ÐÐÐ ÐØØÖ××ÖÙÔÔÒ ÐÐÐÐÑÑÑÑÑ Ö×××ØØØغ Ù× Ñ ××ÐÐÒ ÖÙÒÒ ÓÒÒØØ ÙÙ ÒÒ ËÎÅ ÑÑØ ××Ò ØØÒ ØÖÖÖÒÒÒÖØ ÛÖÖÖÒº ÒÒ ÞÙÙÙÒÒØØØØ ÙÙÙÙÙ ×ØØØØ Ð×Ó ÖÖÒ¸ ÒØ×ÔÖÖÖÒÒÒ ØØÒ ÞÙ ÛÛÒÒÒÒ ÙÒÒ ÒÒØ ÙÙÞÙÙ¹ ÖÖÖØØÒº ÖÙÒØØÖ ÐÐØ Ò×Ó ÒÓÖÖÒÙÒÒ ÚÓÒ ÑÓØØÓÒ×××ÐÐÐÖÒ Ò ÒÒÒ ÓÒØØÒÙ¹ ÖÐÐÐÒ ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙѸ Ö ×× ÖÖØ ÐÐÐÐÐÖ ÒÙÖ ÑÓØØÓÒ××ÐÐ×××Ò ÑÑØ ××ÖÖØ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 116


ÃÃÈÁÌÌÄ º ÍËËÅÅÅÆÆËËÍÆÆ ÍÆÆ ÍËËÄÁÁÃ

½¼¼

ÞÙÙÙÓÖÖÒÒØØÒ ÏÖØØÒ ÞÙÖ ÎÖÖÖÖÙÒÒ ×ØØÒÒÒÒº ÒÒ ÒÒÒÖÖ ÅÅÅÐÐÐØ ÑÓØØÓÒ×××ÕÙÙÒÞÞÒ Ù×ÞÙÛÖØØÒ¸ ×ØØØØ Ò Ö ØÖÖÖØÙÒÒ Ö ÞÞÞØÐÐÐÒ ÓÐÐÐ Ö ÒÞÞÐÒÒÒ ÐÐÐÖº ÀÀÀÖÞÙ ÒÒØØÒ Ò ÞÙÙÙÒÒØØØØÒ ÖÖÖÖØØÒ ÎÖÖÖÖÖÖÒ ÛÛÛ ÖÙÖÖÖÒØØ ÆÆØÞÞ ÓÓÖÀÀÀÀÀÒ¹ÅÅÖÖÓÚ¹ÅÓÐÐÐ ÙÒØØÖ×ÙÙØ ÛÖÖÖÒº Ö ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ×××ØÞÙÒÒ Ò Ö ÙÙÑÑÖÖ××ÑÑØ×××ØÞÙÒÒ ××ÒØ ÒÒÒÒ¹ ÑÑ Ö ÑÑÑÐÐÐ ÙÙÙÒÛÙÒÒ Ò Ö ÚÖØØØÐÐÒ ÒÒÒØ ÜÜÜØ ÞÙ ×××Òº ÀÀÀÖÖÖÖ ×ÓÐÐØØ Ò ×ÔÔØØÖÖÒ ÖÖÖÖØØÒ ÒÒÙ ÙÒØØÖ×ÙÙØ ÛÖÖÖÒ¸ ÓÓ × ÙÙÙ ØØØ×××ÐÐÐ Ù Ñ ¾¼ ÒÒÒ ÓÒ ÙÒÒ ÙÒØØÒ ÞÙÖ ÅÅØØØÐÐÓÖÖÞÓÒØØÐÐÒ ÛØ ÛÖÖÖÒ ÒÒº ÎÖÑÙØÙÒÒ ÐÐÐÐØ ÒÒÒÒ¸ ×× ×× ÏÏÒÒÐ ÐÐÐÒÒÖ ××ÒÒº Ò×Ó ××ÒØ Ö ÏÏÒÒÐ Ö ÑÑÑÐÐÐÒ Û¹ ÙÒÒ ÒÒÒ ÓÓÓÒ ÙÒÒ ÙÒØØÒ ÒÒÒØ ×ÝÑÑÑØÖÖ×× ÞÙ ×××Òº Ò ÒÒÒÖÖ× ÈÖÓÓÐÐÑ Ö ÐÐÐÖÖÖØÙÒÒ×××ØÞÙÒÒ ×ظ ×× Ö ÖÖÖÖ × ÙÙÙ× ÙÖÖ × ÒÒÒ××ØÞØØ Å ÜÜÜØ ××ÖÖÖÖÖÒ ÛÖÖÖÒ ÑÙ×׺ ÍÑ ÑÑÑÐÐÐÒ Î¹ ÖÖÖØØÓÒÒÒ Ö ÙÙÙÒÔÓ××ØØÓÒ ÑÑØ ÒÒÑ Å ÖÖÖ×××Ò ÞÙ ÒÒÒÒ ××ÒÒ ØØØÐÛ×× ÑÑÑÖ

ÃÓÔÔÔÓ××Ò××ØÞÙÒÒ ÑÑØ ÒÙÖ ÞÛ ÐÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖÒ Ñ ÒÒÙ×ØØÒ ÖÖÖÖØØغ ÀÀÀÖÖÖÖ ÒÒØØÒ ÞÛ ××ÔÔÖÖØØ Å× ÒÒÒ××ØÞØ ÛÖÖÖÒº × ÛÖ ÞÙÑ ØÔÙÒÒØ Ö Ö×ØØÐÐÙÒÒ ××Ö ÖÖÖÖØ ÒÓ ÒÒÒØ ÑÑÑÐÐи Ö ÅÌÖÖÖÖ¸ ÛÐÐÖ ÐÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖ ÐÐÐÐÐÖظ × ÒÓ ÒÒÒØ ×ØØØØØØغ ÏØØÖÖÖÒ ×Ø × ÒÒÒÒÖ¸ × ÃÓÒÞÞÔØ Ö ÊÊÊÖÖ×××ÓÒ ÙÙ ÙÙ ËËØÞÙÒÒÒÒ Ö × ÐØØÖ ÓÖ ×ÓÓÓÖ × ××ÐÐÐØ ÒÞÙÛÒÒÒÒº ËËÐÐ×Ø Ö Ò××ØÞ × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÅÅع ØØÐÛÖØØØ×××ØØ×× ÛÖÖ Ñ ÊÊÊÑÑÒ ×ÓÐÐÖ ËËØÞÙÒÒÒÒ ÒÒÒÒÖº ÀÀÀÖÖÖÖ ÞÛÖ ÒÒÒØ ÙÑ ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐÒ ÍÒØØÖ×× ÞÙ ÒØØØÖÒÒÒ¸ ×ÓÒÒÒÖÒ ÙÑ ÒÒÙ ×× ÞÙ ÖÖÖÐØØÒº ËÓÑÑØ ÒÒÒÒ ×ØØÖÖÒÒÒ ×ÔØØ ÛÛÛ ÅÅÑÑÑ ÒØØØÖÒØ ÛÖÖÖÒº × Ø Ò ××Ò ÐÐÐÒ Ñ××ØØ × ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ØØ Ù×××ÛÖØØØ ÛÖÖÖÒº

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 117


ËËÀÊÊÊÁËÌÌÊ ½¼¼

ËËËÖÖÖÖ×ØØÖ

ŹÌÖÖÖÒÒÒÒ¸ ½½ ÜÞÞ×׸ ¿¿ ÐÐÙÒÒ××ÙÒÒØØÓÒ¸ ¿¾

image 0f6c318aadcdafd967ae5461af9f04e9

ØØÓÒ ÍÒÒØ׸ ½¾

ÓÓ×ع¹¹ØØØØÓÖ¸ ¸ ¾¾ ÔØØÚ¸ ¿¿ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖ¸ ¾½

ÔØØÚÖ ÊÊØØÒÒÜ ÐØØÖ¸ ¿¼ ØØÚÚÚÖÙÒÒ¸ ¼ Ù××¹ÆÆÛØÓÒ ÅÅÒÒÑÑÑÖÙÒÒ¸ ¾ ×××Ø×××ØØØØÓÖ¸ ¾¾ image 7e83993b9ea905a472231493b510d087

ÐÓÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖ¸ ¾½ ××××ÑÓØØÓÒÒÒ¸ ¾ ÀÀÀÀÀÒ ÅÖÖÓÚ ÅÓÐÐÐÒ¸ ½¿ ÀÀ×ØÓÓÖÖÑѸ ¿¿ ÀÝÔÔÖÖÖÒÒ¸ ¿¾

¸ ¿

ÓÑÒÒÒ¹ÊÓÓÙ×ع¹ÖÖÓÖ¹¹ÙÒÒØØÓÒ¸ ¾¾ ÒÒÒÚÚÚÙÙÐÐÐ× ÅØØØÐÛÖØØØ×××ظ ¼ ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒ××ÜØÖÖÖØØÓÒ¸ ½¼

ØØÒÒÒÒ¸ ½ ÓÑÑÒÒÒÞ¸ ¼

ÒØ ÊÓÓÙ×Ø ÆÓÖÑÑÐÐ××ØØÓÒ ÒÔÔ×¹ ÃÃÖÒÒÐÐÙÒÒØØÓÒ¸ ¿¿ ÒعÊÓÓÙ×عÆÓÖÑÑÐÐ××ØØÓÒ¸ ¾ ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙѸ ¿¿

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 118


ËËÀÊÊÊÁËÌÌÊ ½½¼

ÄÄÄÐÔÙÒÒØظ ½½ ÌÖÖÖ¹¹ÙÙÑÑÒØØعÆÆÆÚ Ý× ÆÆØÞÞÒ¸ ½¿ ÄÄÄÖÖÒÒÒ ÅÙÐØØÔÐÐÐØÓÖÖÒ¸ ¿¿ ÌÖÖÒÒÒÒÖÖÖÖ¸ ¿¾ ÐÓÓÐÐ ÓÖÑÑÓÑÔÓÒÒÒØØÒ¸ ¾¼ ÌÖÖÖÒÒÙÐÐØØÓÒ¸ ½½ ÐÓÓÐÐÒ ÓÖÑÔÔÖÖÑÑØØÖ¸ ¾½ ÄÙÙÙ×¹ÃÃÒÒÒÒ¹¹ÐÐÓÖÖØØÑÙ׸ ¾

ÅÅØØØÐÛÖظ ¿¿ ÅÅØØØÐÛÖØØØ×××ظ ¼

ÎÖÖÖÒÞ¸ ¿¿ image c9268d020bfe4ea55e328aebada93e08

ÅÓÑÑÒØظ ¿¿ ÆÆÆÖØÙÒ¸¿

ÏÖÔ¸ ¾½ image 61cf9b2f53c8626d637cce2bbf74f242

ÈÓ××ØØÚÚØØظ ¿

ÈÖÓØ ÇÙØ ÐÐÓÖÖØØÑÙ׸ ¾

ËËÐÙÔÔÚÖÖÖÖÐÐÒ¸ ¿¿ ËËËÔÇÖÖÖÒØØØØÓÒ¸ ¾ ËÁÁ̸ ½

ËØØØØ×ØØ××ÑÑÑѸ ¿¿ ËÙÔÔÓÖعÎØÓÖ¹ÅÅÅÒÒ¸ ¿½

ÌÜØÙÖÖÒÔÔ××ÙÒÒ¸ ¾¾ ÌÜØÙÖÖÓÑÔÓÒÒÒØØÒ¸ ¾¼ ÌÜØÙÖÔÔÖÖÑÑØØÖ¸ ¾¾ ÌÌÌÌÔÔ×××ÐØØÖ¸ ¿¿

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 119


ÁÄÄÍÆÆËÎÎÊÊÊÁÁÀÆÁË

½½½

ÐÐÙÒÒ×ÚÖÞÞÞÞÒÒ×

image e29801ea09d8823a0e05af0ad6486190

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 120


ÁÄÄÍÆÆËÎÎÊÊÊÁÁÀÆÁË

½½¾

º½ ÌÍŹ¹¹ØØÒÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿

º½½ ÆÁÁ¾¹¹¹ØØÒÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º½¾ ÒÔÔ××ÙÒÒ××××ÐÐÖ ½ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º½¿ ÒÔÔ××ÙÒÒ××××ÐÐÖ ¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¿

º½½ ÅÙØÙÙÐ ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒ ÅÈÖÖÑÑØØÖ Ú׺ ÑÓØØÓÒ×ÛÖØ º º º º º º º º º ¼ º¾¼ ÅÙØÙÙÐ ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒ ÞÛÛ××Ò ÅÈÖÖÑÑØØÖÒ º º º º º º º º º º º º º ½ º¾½ ÅÙØÙÙÐ ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒ ØØØÐØØÑ ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑ ½ º º º º º º º º º º º ¾ º¾¾ ÅÙØÙÙÐ ÁÒÒÓÖÑÑØØÓÒ ØØØÐØØÑ ÑÓØØÓÒ×ÖÖÙÑ ¾ º º º º º º º º º º º º º º ¿

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 121


ÁÄÄÍÆÆËÎÎÊÊÊÁÁÀÆÁË

½½¿

image 4ed62b326966ddd3982bef3ef514eb8b

º¿¿ ÜÞÞ×× Ú׺ ÎÖÖÖÒÞ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼¼

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 122


ÁÄÄÍÆÆËÎÎÊÊÊÁÁÀÆÁË

½½½

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 123


ÄÁÌÌÊÊÌÍÊÎÎÊÊÊÁÁÀÆÁË ½½½

ÄÄØØÖÖØÙÖÚÖÞÞÞÞÒÒ×

ÐÐÐ××× ÙÒÒ ÃÃØ××ÐÓ׸ ¾ ¼ ¼ ÐÐÐ××׸ ÈØÖ Ëº ÙÒÒ º ú ÃÃØ××ÐÓ×

´¾¼¼¼µº ÙØÓÑÑØØØ Ð ÜÔÖ×××ÓÒ ÊÓÒÒØØÓÒ Í××ÒÒ Ð ÒÒÑÑØØÓÒ ÈÈÖ¹ image 57fbaee3e1475eb9fc2ceccfad6145e1

׸ ¾¼¼¼¼ ׸ ÖØØØ ´¾¼¼¼µº ×ØØÑÑÙÒÒ Ö ÃÓÔÔÔÓ×× ÙÒÒ ÍÒØØÖ×ÙÙÙÙÒÒ

Ö ÈÓ××ÒÙÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒØ Ö ÐØØÖ×¹¸ ×××ÐÐØ×¹ ÙÒÒ ÁÁÁÒØØØØØØØÓÒ×××××ØÞÙÒÒ ÑÑØ

image bf690b1778084dad97438334bd1f77dd
ØØغ

Ö ÙÒÒ ÅÅØØØØÛ׸ ¾¼¼½½ Ö¸ ËËÑÓÒ ÙÒÒ Áº ÅÅØØØØÛ× ´¾¼¼½µº ÕÙÙÚÚ¹

ÐÐÒÒ ÒÒ ÒÒÝ ÓÓ ÑÑÑÑ ÐÐÐÒÑÑÒØ ÐÐÓÖÖØØÑ׺ ÁÒ ÈÖÓÒÒ× ÓÓ ØØØ ÁÁÁÁ ÓÒÒÒÖÖÒÒÒ ÓÒ ÓÑÔÙØØÖ ÎÎ××ÓÒ ÒÒ ÈØØØÖÒ ÊÊÊÓÓÒÒØØÓÒ¸ ˺ ½¼¼¼¼½¼¼¼º

ÖÒÒ׸ ½ ¾ ÖÒÒ׸ º ´½½½¾µº ÌÌÌ ÓÑÔÐÐØØ ÛÓÖÖ× ÓÓ ÖÖ×ØÓØÐк ÈÖÖÒÒÒØÓÒÒ

ÈÖÖÒÒÒØÓÒ ÍÒÒÚÖ××Øݸ ÙÙº

ÖÖÖÞÞÞÐ ÙÒÒ ËËË×××ÐÐÐØظ ½ ÖÖÖÞÞÞи º ÙÒÒ º ËËË×××ÐÐÐØØ ´½½½½µº

ÀÓÛ ØÓ ÙÙÐÐ ÖÓÓÓØ× ØØØØ ÑÑÑÑ ÖÖÖÒÒ× ÒÒ ÒÒÙÙÒÒ Ô ÓÔÐк Á Ê ÇËË˸ ÃÝÓÒÒÒÙ¸ ÃÓÖÖÖº

ÙÒÒ ÀÙ¸ ¾¼¼¼¼ ¸ ¹ÄÓÒÒ ÙÒÒ Äº ÀÙ ´¾¼¼¼µº ÖÖÖ Ö×ÓÙÖ ÔÖØØÓÒ

ÔÔÖÓ × ÓÒ ÒÙ¹ËÙÔÔÓÖØ ÚÚØÓÖ ÖÖ×××ÓÒº ÁÁÁÁº

ÓÓÓÒ Ø Ðº¸ ¾¼¼¼¼ ÓÓÓÒ¸ ÁÖÖ¸ º Ö ÙÒÒ Ìº ˺ ÀÙÙÒÒ ´¾¼¼¼µº ÑÓØØÓÒ

ÊÓÒÒØØÓÒ ÖÓÑ Ð ÜÔÖ×××ÓÒ× Ù××ÒÒ ÅÙÐØØÐÐÚÚÐ ÀÅÅ º

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 124


ÄÁÌÌÊÊÌÍÊÎÎÊÊÊÁÁÀÆÁË ½½½

ÓÓÓÒ Ø Ðº¸ ¾¼¼¿¿ ÓÓÓÒ¸ ÁÖÖ¸ ƺ ËËË˸ º Ö¸ ĺ Ò ÙÒÒ Ìº ˺ ÀÙÙÒÒ

´¾¼¼¿µº Ð ÜÔÖ×××ÓÒ ÊÓÒÒØØÓÒ ÖÓÑ ÎÎÎÎÓ ËËÕÙÙÒÒ×× ÌÑÔÓÖÐ ÒÒ ËØØØØØ ÅÓÐÐÒÒº ÓÑÔÙØØÖ ÎÎ××ÓÒ ÒÒ ÁÑÑÑÑ ÍÒÒÒÖ×ØØÒÒÒÒÒ¸ ½½½½¼¼½½½º

ÓÓØØ× Ø Ðº¸ ½½½½½ ÓÓØØ׸ ÌÌѸ º ÛÖÖ× ÙÒÒ º ÌÝÐÓÖ ´½½½½µº ØØÚÚ ÔÔÖÒÒ ÑÓÐ׺ ÄÄÄØÙÖÖ ÆÓØØ× Ò ÓÑÔÙØØÖ ËËËËÒÒÒ¸ ½½¼¼¼¼¼¼º

ÓÛÛÛ Ø Ðº¸ ¾¼¼½½ ÓÛÛÛ¸ ʺ¸ º ÓÙÙÐÐ×¹¹ÓÛÛÛ¸ ƺ Ì××ÔØ×ÓÙÐÐ׸ º ÎÓع ××׸ ˺ ÃÓÐÐÐÐ׸ Ϻ ÐÐÐÒÞ ÙÒÒ Âº ÌÝÐÓÖ ´¾¼¼½µº ÑÓØØÓÒ ÊÓÒÒØØÓÒ Ò

ÀÙÑÑÒ¹¹ÓÑÔÙØØÖ ÁÒØÖÖØØÓÒº ÁÁÁÁ ËÁÁÆÆÄ ÈÊÇÇÇËËÁÆÆ ÅÅÁÆƺ

ÑÑÒ ÙÒÒ ÖÖÖ××Ò¸ ½ ÑÑÒ¸ ÈÙÐ ÙÒÒ Ïº κ ÖÖÖ××Ò ´½½½½µº Ð ¹ ØØÓÒ ÓÒÒ ËÝ×ØØÑ ´´Ëµµ ØÒÒÕÙÙ ÓÖ ØØØ Ñ×ÙÖÑÑÒØ ÓÓ Ð ØØÓÒº ÈÐÓ ÐØÓ¸ ÐÐкº ÓÒ×ÙÐØØÒÒ È×ÝÝÓÐÓÓÓ×Ø× ÈÖÖ×׺

ÖÖÖÖÖÖ¸ ½½½½½ ÖÖÖÖÖÖ¸ º ´½½½½µº ÏØØÖÒØÛÛÛÛÐÙÒÒ ÙÒÒ ÒÛÛÒÒÙÒÒ

ÓÑÔÐÐÜÜÖ ÔØØÚÚÖ ËËËËØÞÞÐÐÓÖÖØØÑÑÒ Ò Ö Ó×××ÒÒÐÐÒÒÐÝ×׸ Ö ÐÐÚÚÖÖÖ¹ ØÙÒÒ ÙÒÒ Ö ÃÐÐ××××××ØØÓÒ ÞÙÖ ¹¹ÒÒÐÝ×× ÓÒÒØØÚÚÖ ÈÖÓÞÞ××׺ ¹¹ÒØÖÖÖ Ö½ ½½¹¾º

ÖÖÖÖÖÖ Ø Ðº¸ ½½½½½ ÖÖÖÖÖÖ¸ º¸ º ÖÖÖÓÚ¸ º ËËËË ÙÒÒ Àº ÏÏØØØ ´½½½½µº ÔØØÚÚ ØØØØØÓÒ Ö ÎÖÒÒÒÖÙÒÒ ÚÓÒ ÎÖØØØÐÙÒÒ×××××Ò×××××¹ ØØÒ Ò ÓÐÓ××××Ò ËËËÒÒÐÐÒº ÓÑÑÑÑÞÞÒÒ×× ÌÒÒÒ»»»ÓÑÑÑÑÑÑÐ ÒÒÒÒÒÒÖÖÒÒ¸ ½½×½½¿¾¼¼¿¾½º

ÖÖÑÑ ÙÒÒ ÃÖÓ××××и ¾¼¼¼¼ ÖÖÑѸ ÅÅÅÅÅÅÐ ÙÒÒ Ãº ÃÖÓ××××Ð ´¾¼¼¼µº ÚÚÐÙ¹ ÖÙÒÒ ÚÓÒ ÒÒØØÖÐÐÐÐÐÒ ÑÓØØÓÒÒÒ Ò ËÔÖ×××ÒÒÐÐÒº ÍÒÒÚÖ××ØØØ ÃÃÖÐ×ÖÙÙÙ ´ÌÀµ¸ ÁÒ×ØØØÙØ Ö ÆÆÆÖÖÖØØÒØØØÒÒÒº

ÀÓÑÑÑи ¾¼¼¼¼ ÀÓÑÑÑи ËËËË×ØØØÒ ´¾¼¼¼µº ÊÖ ÙÒÒ ÒÒÒÑÑÖÖÖÒÒ ÞÙ ¹

ØØÒÒÒÒÒÒ ÞÙÖ ÅÅÑÑÑÑÐÐ×××××ØØÓÒ ÑØØØÐ× ØØÚÚ¹¹ÔÔÖÒÒ¹ÅÓÐ׺ Ì ÒÒ×× ÍÒÒ¹ ÚÖ××ØØØ ÁÐÑÑÒÒÙ¸ ÙÐØØØ Ö ÁÒÒÓÖÑÑØØØ ÙÒÒ ÙØÓÑÑØØ×××ÖÙÒÒ¸ Ø ÆÆÙÖÓ¹ ÒÒÓÖÑÑØØØ ÙÒÒ ÃÓÓÒÒØØÚ ÊÓÓÓØØغ

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 125


ÄÁÌÌÊÊÌÍÊÎÎÊÊÊÁÁÀÆÁË ½½½

ÂÂÒÒÒÒ´ËØØÙÙÖµ¸ ¾¼¼¼¼ ÂÂÒÒÒÒ´ËØØÙÙÖµ¸ ÙÒÒÒ ´¾¼¼¼µº ÆÆÆÆØÐÐÒÒÖ ÒÒÐÝ×× ÙÒÒ ÃÐÐ××××××ØØÓÒ ÚÓÒ Ò×ØØØØÓÒÒÖÒ Ó×××ÒÒÐÐÒ ÑÑØ ÒÛÛÒÒÙÒÒ Ò Ö ÃÓÒÒØع image 8761b99640e51c4173c337fcdeb0847d

ÃÃÃÐÐÖ¸ ¾¼¼¼¼ ÃÃÃÐÐÖ¸ ÂÒ× ´¾¼¼¼µº ÍÒØØÖ×ÙÙÙÙÒÒ Ö ÅÐÐÐÐÐÐÐØ ÞÙÑ ÐÐÙØÓ¹ ÑÑØØ××××Ö ÃÃÖØØÒÒÙÙÙÙ ÙÒØØÖ ÆÙØÞÙÒÒ ÚÓÒ ËÁÁÌ ØÙÖ׺ ÌÒÒ×× ÍÒÒÚÖ××ØØØ

image c152c65df2a1397a47acc36fc3799f6e

ÃÓÓÓÒÒÖ¸ ¾¼¼¼¼ ÃÓÓÓÒÒÖ¸ ÂÙÐÐÐ ´¾¼¼¼µº ÃÃÖÔÖÖÖÐØÙÒÒ ¹ ÒÒ ÙÒØØÖ××××ØÞØØ Ê×¹ ×ÓÙÖ Ö ËËÐÐ×ØÖÙÐÐØØÓÒÒ Ö×ØØ ÖÒÒ××× ÞÙÑ ÛÙ××ØØÒ Ò××ØÞ ÚÓÒ ÃÃÖÔÖ¹ image ede3497f7b9276a5ce49fdb2c78e369d

¿º ÃÖÖÑÑÖ ÙÒÒ ÒØظ ¾¼¼¾¾ ÃÖÖÑÑÖ¸ ÆÓÐÐ º ÙÒÒ º ÒØØ ´¾¼¼¾µº ÎÎÖØÙÙÐÐ ÀÀÐÐÐÖÖ ÑÑÓ ÓÒÚÚÖ××ØØÓÒÒÐ ÒØ× Ò Ö ÅÅÒ×××¹¹ÓÑÔÙØØÖ¹ÁÒØØÖØØÓÒº ÁÒ image 47f8197973c4eae6119cd8726f50d649

ÄÄÑÑÖÖ Ø Ðº¸ ¾¼¼¿¿ ÄÄÑÑÖÖ¸ ÈÙи Ⱥ ÃÛÓÓ¸ Ϻ ÏÐÐÐÖ¸ º ÓÙÚÚÚ¸ ʺ ËËÒÒÒ¸ º ÊÊÊ ÙÒÒ Èº ÏÓÐÐ ´¾¼¼¿µº ×××Ò ÓÓ ØØØ ÅÍ ËÈÀÁÆƹ¹ ¹ image 4e065a9f9edfd71a413c195762cf4ed3

ÇÇÇʺ ÍÊÇËÈÈÈÈÀ¹¾¼¼¿¸ ˺ ½½½½½½½½½º

ÄÄÄ Ø Ðº¸ ¾¼¼¼¼ ÄÄĸ ÀÙÙ ËÙÒÒ¸ º Ϻ ÈÖÖ ÙÒÒ Åº º ÙÒÒ ´¾¼¼¼µº ÄÄÒÒÖ ØØØÜÔÖ×××ÓÒ ËÔ ÅÓÐ ÒÒ ÓÒØÖÓÐ ÈÓÓÒØ× ÓÖ ÅÅ××ÓعÌÝÔ Ð ÊÓÓÓØ׺ image 68800b3fef35ecbba70193efb779f391

ÄÓÛÛ¸ ¾¼¼¼¼ ÄÓÛÛ¸ º º ´¾¼¼¼µº ×ØØÒÒØØÚÚ ÑÑÑÑ ØÙÖ× ÖÓÑ ××ÐÐÐÒÚÚÖÖÖÒØ ÝÔÓÓÒØ׺ ÁÒØØÖÒÒØØÓÒÒÐ ÂÓÙÖÒÒÐ ÓÓ ÓÑÔÙØØÖ Î××ÓÒº

ÄÙÙÙ× ÙÒÒ ÃÃÒÒÒÒ¸ ½½½ ÄÙÙÙ׸ ÖÙÙÙ º ÙÒÒ Ìº ÃÃÒÒÒÒ ´½½½½µº Ò Ò Ø Ö ØØÚÚ ÑÑÑÑ Ö×ØÖØØÓÒ ØÒÒÕÙÙ ÛØØ Ò ÔÔÐÐÐØØÓÒ ØÓ ×ØØÖÓ Ú××ÓÒº ÈÖÓÓÓÓÓÓÒÒ× Ó ØØØ

image aaf12b823baff3df0397e3f59d8a0a65

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 126


ÄÁÌÌÊÊÌÍÊÎÎÊÊÊÁÁÀÆÁË ½½½

ÅÅØØØØÛ× ÙÒÒ Ö¸ ¾¼¼¼¼ ÅÅØØØØÛ׸ ÁÁÁÒ ÙÒÒ Ëº Ö ´¾¼¼¼µº ØØÚÚ Ô¹

ÔÖÒÒ Ñ Ó Ð× ÖÚÚ××Øغ Á Ò ØØÖÒÒØØÓÒÒÐ ÂÓÙÖÒÒÐ Ó ÓÑÔÙØØÖ ÎÎ××ÓÒ¸ ¼´¾µµ½¿¿¿½½½º

ÅÅÝÝÖ ÙÒÒ ÈÈÈØÞ××׸ ¾¼¼¼¼ ÅÅÝÝÖ¸ ÖÖ×ØÓÔÔ ÙÒÒ Ëº ÈÈÈØÞ××× ´¾¼¼¼µº ÅÓ¹

ÐÐ×××ÖØØ ÅÅÑÑÑÑÖÖÖÒÒÙÒÒ Ò ÎÎÎÎÓÓÓÐÐÐÖÒ ÑÑØØØÐ× ÇÔØØØÐ ÐÓÛº ÌÍ ÅÅÒÒÒ¸ ÙÐØØØ Ö ÁÒÒÓÖÑÑØØغ

ÅÓÖÖ×××ÑÑ ÙÒÒ ÀÀÖÖ×××ÑѸ ½½½¿¿ ÅÓÖÖ×××ÑѸ ËËËËËÓ ÙÒÒ Àº ÀÀÖÖ×××ÑÑ

´½½½¿µº ÑÓØØÓÒ ËÔ ÓÖ ÒÒÐÝ××× ÒÒ ËÝÒØØØ××× ÓÓ Ð ÜÔÖ×××ÓÒº ÁÁÁÁ ÁÒØØÖÒÒØØÓÒÒÐ ÏÓÖÖ××ÓÔ ÓÒ ÊÓÓÓØ ÒÒ ÀÙÑÑÒ ÓÑÑÙÒÒÒØØÓÒº ÇØ×ÙÙÙ ÙÒÒ ÇÇݸ ½ ÇØ×ÙÙÙ¸ ÌÖÓ ÙÒÒ Âº ÇÇÝ ´½½½½µº ÊÓÒÒÞÞÒÒ

ÑÙÐØØÔÐÐ ÔÖ×ÓÒ׳ Ð ÜÔÖ×××ÓÒ× Ù××ÒÒ ÀÅÅ ×× ÓÒ ÙØÓÑÑØØØ ÜØÖØØÓÒ ÓÓ ×××ÒÒÒÒÒØ ÖÑÑ× ÖÓÑ ÑÑÑÑ ××ÕÙÙÒÒ׺ ÁÁÁÁº

ÇØ×ÙÙÙ ÙÒÒ ÇÇݸ ½ ÇØ×ÙÙÙ¸ ÌÖÓ ÙÒÒ Âº ÇÇÝ ´½½½½µº ËÔÓØØØÒÒ Ë˹

ÑÑÒØ× ×ÔÐÐÝÝÒÒ Ð ÜÔÖ×××ÓÒ ÖÓÑ ÁÑÑÑÑ ËËÕÙÙÒÒ× Í××ÒÒ ÀÅÅ º ÁÒÒ ÈÖÓ¹ ÒÒ× Ó ØØØ ¿Ö ÁÒØØÖÒÒØØÓÒÒÐ ÓÒÒÒÖÒÒ Ó Ò ² ×ØÙÖ ÊÓÒÒØØÓÒ ¸ ÔÖÖÐ ½½¹½½¸ ½½½½¸ ÆÆÖ¸ ÂÂÔÒ¸ Ë º ¾¾¾¾¾º ÁÁÁÁ ÓÑÔÙØØÖ ËÓØݺ

ÊÐи ¾¼¼¼¼ ÊÐи ÂÓÓÓÒÒÒ× ´¾¼¼¼µº ØØÚÚ ÔÔÖÒÒ ÅÓÐÐ ÑÑØ ÖÖÖÖ¹

××××ØØØÙÒÒ ÚÓÒ ÎÖÙÒÒÒÒº ÌÒÒ×× ÍÒÒÚÖ××ØØØ ÁÐÑÑÒÒÙ¸ ÙÐØØØ Ö ÁÒÒÓÖ¹ ÑÑØØØ ÙÒÒ ÙØÓÑÑØØ×××ÖÙÒÒ¸ Ø ÆÆÙÖÓÓÒÒÓÖÑÑØØØ ÙÒÒ ÃÓÓÒÒØØÚ ÊÓÓÓØØغ

ÖÓ××¹¹ÙÐØÙÖÐ ËØÙÙÝ ÓÓ ÖÙÑÔÐÐÜ ÅÓÐ ÓÓ Øº ÂÓÙÖÒÒÐ ÓÓ ÈÖ×ÓÒÒÐÐØÝ ÒÒ ËÓÐ È×ÝÝÓÐÓÓݸ ´´µµµµµµµµµº

ËËËËÐÐÓÔÔ Ø Ðº¸ ¾¼¼¼¼ ËËËËÐÐÓÔÔ¸ ÖÒÒÒÖÖ¸ º º ËÑÓÐи ʺ º ÏÏÐÐÐÐѹ ×ÓÒ ÙÒÒ Èº ĺ ÖØÐÐØØ ´¾¼¼¼µº ÆÆÛ ËÙÔÔÓÖØ ÎØÓÖ ÐÐÓÖÖØØÑ׺ ÆÆÙÖÖÐ Óѹ

ÔÙØØÒÒ¸ ½¾´´µµ½¾¼¼¼½¾¾¾º

ËËËÙÐÐÐÖ Ø Ðº¸ ¾¼¼¿¿ ËËËÙÐÐÐÖ¸ Ôк¹ÁÒÒº ÍÒÒÚº ÖÒ¸ ͺ¹Èº º¹Áº к ÖÖÖÖÖ ÊÊÊÓÐÐ ÙÒÒ Íº¹Èº º ÖÖÖº ÒÒغ ÅÅÒÒÖÖÖ ÄÄÒÒ ´¾¼¼¿µº ËÔÖ¹

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 127


ÄÁÌÌÊÊÌÍÊÎÎÊÊÊÁÁÀÆÁË ½½½

ÐÐÐÐÐ ÑÓØØÓÒ××ÖÖÖÒÒÙÒÒ Ñ ÖÞÞÙÙº ÅÅÒ××¹ÅÅ××ÒÒ¹ÃÓÑÑÙÒÒÒØØÓÒ ÌÒÒ¹ ×× ÍÒÒÚÖ××ØØØ ÅÅÒÒÒº

ËËËË Ø Ðº¸ ¾¼¼¼¼ ËËË˸ ÆÆÆÙ¸ ź ÄÄÛ¸ º ËÙÒ¸ Áº ÓÓÓÒ¸ ̺ ÚÚÖ× ÙÒÒ Ìº ÀÙÙÒÒ ´¾¼¼¼µº ÙØØØÒØØØ Ð ÜÔÖ×××ÓÒ ÒÒÐÝ××׺ ÁÑÑÑÑ ÎÎ׺ ÓÑÔÙغ

ËËÝÝÝÖÖÖÖ Ø Ðº¸ ¾¼¼¼¼ ËËÝÝÝÖÖÖÖ¸ ÀÀÀÀ¸ º ÓÐÞÞÞÞÞ ÙÒÒ Ëº ÃÃÃÒ¹ ÑÓÓÓÑÑÑÑÑ ´¾¼¼¼µº ÊÓÒÒØØÓÒ ÓÓ ËËÜ ÜÜ××× Ð ÜÔÖ×××ÓÒ× Ý ØÙÖ¹ÈÓÓÒØ× image ac927588380424a9602004eab4b9fb1d

ÒÒÐ ÓÒÒÒÖÖÒÒÒ ÓÒ ÅÙÐØØÑÑÑÑÑ ÒÒ ÜÔÓº

ËÑÓÐÐ ÙÒÒ ËËËËÐÐÓÔÔ¸ ¾¼¼¿¿ ËÑÓÐи ÐÐÜ Âº ÙÒÒ º ËËËËÐÐÓÔÔ ´¾¼¼¿µº ÌÙØÓÖÖÖÐ ÓÒ ËÙÔÔÓÖØ ÎØÓÖ ÊÖ×××ÓÒº ËØØØØ×ØØØ× ÒÒ ÓÑÔÙØØÒÒº

ËÔÔÔÔÑÑÒÒ ÙÒÒ ÂÂÖÒ ÀÀ××××ÐÐÖ¸ ¾ ¼ ËÔÔÔÔÑÑÒÒ¸ ÖÛÛÒ¹ÂÓ××× ÙÒÒ Êº ú ÂÂÖÒ ÀÀ××××ÐÐÖ ´¾¼¼¼µº ÊÔØØØÓÖÖÙÑ ÈÈÝ××ÓÐÓº ÍÖÖÖÒ ² ××Ö image e262d85924e90244e587d4a8ab5baeb3

ËØÖÖÖÖÖÖ¸ ¾¼¼¼¼ ËØÖÖÖÖÖÖ¸ ÊÓÒÒÝ ´¾¼¼¼µº ÖÖÖÖÙÒÒ Ö ÊÓÓÙ×ØØØØØ ÚÓÒ ØØÚÚ ÔÔÖÒÒ Å Ó ÐÐÒ ÞÙÑ Ò××ØÞ Ñ ÅÒ×××¹ÊÓÓÓØØÖ¹¹¹¹ÐÓº ÌÒÒ×× ÍÒÒÚÖ××¹ image f8c70e50fda57e009b8ce4ce339b27a0

ËØØÖÑÑÖ¸ ¾¼¼¼¼ ËØØÖÑÑÖ¸ ÒÒÖÖ ´¾¼¼¼µº ÍÒØØÖ×ÙÙÙÙÒÒ Ö ÅÅÐÐÐÐÐÐÐØ ÞÙÖ ×××ÖÙÒÒ ÚÓÒ ××××ØØÖÒ ÑÑØ ÒÒÖ ÑÑÒÒÑÑÐÐÒ ÒÞÞÞÐ ÚÓÒ ÔÔÖÒÒ¹ image 18b078e328f6688befeaab74ce51ac6a

ÌÖÖÔÔ¸ ¾ ¼ ÌÖÖÔÔ¸ ÆÓÖÑÑÒ ´¾¼¼¼µº ÃÐÐ××××××ØØÓÒ ÚÓÒ ØØÚÚ¹¹ÔÔÖÒÒ¹ ÈÈÖÑÑØØÖÒ Ò××××ØÐÐÐÐ ÅÅÑÑѸ ÐØØÖ¸ ×××ÐÐØ ÙÒÒ ÁÁÁÒØØØØØ ÚÓÒ ÈÈÖ×ÓÒÒÒ Ò image 61d296b32be889e4f3a0a988c0e514e8

ÌÖÖÖÖÐÐÐи ¾¼¼¼¼ ÌÖÖÖÖÐÐÐи ÒÒÒÑÑÒ ´¾¼¼¼µº ÎÎÎÎÓ×ØØØÞØØ ÖÛÛÛÛÙÒÒ Ö ÖÖÙÙÑÑÖÖ××ÑÑÑÑØ ÙÒÒ ÔØØÓÒ ÚÓÒ Ö××××ØØÒÞ×Ý×ØØÑÑÒº

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 128


ÄÁÌÌÊÊÌÍÊÎÎÊÊÊÁÁÀÆÁË ½¾¼

ÎÎÓÐÐ ÙÒÒ ÂÓÒÒ׸ ¾¼¼½½ ÎÎÓÐи ÈÙÐ ÙÒÒ Åº ÂÓÒÒ× ´¾¼¼½µº ×Ø ÒÒ ÖÓÓÙ×Ø ÐÐ×¹

××××ØØÓÒ Ù××ÒÒ ×ÝÑÑÑØÖÖÖ ÓÓ×Ø ÒÒ ØØØÓÖ ×׺ ÅÁÌ ÈÖÖ×׸ ˺ ½¿½½½ ½¿½½º

ÏÐÐÐÓÓÓ¸ ¾ ¼ ÏÐÐÐÓÓÓ¸ º ´¾¼¼¼µº Ð ÜÔÖ×××ÓÒ× ÒÒ ÑÓØØÓÒ ØØØ××

ØØÔÔ »» ÛÛÛº ÑÑѺ º ØÙѺ » ÛÛÛ» ÒÒØ» ØÙѺ ØÑÐ º ÌÒÒ×× ÍÒÒÚÖ¹ ××ØØØ ÅÒÒÒº

ÏÐÐÐÓÓÓ Ø Ðº¸ ¾¼¼¼¼ ÏÐÐÐÓÓÓ¸ ÖÖÒÒ¸ ź ÐÐÐÑÑÑÑÖ ÙÒÒ º ÊÊÊÓÐÐ

ÁÒØØÖÒÒØØÓÒÒÐ ÓÒÒÒÖÖÒÒÒ ÓÒ ÅÙÐØØ××Ò×ÓÖ Ù××ÓÒ ÒÒ ÁÒØØØÖÖØØÓÒ ´ÅÅÁµº ÏÏÖÒÒÖ¸ ¾¼¼¼¼ ÏÏÖÒÒÖ¸ ÍÛÛ ´¾¼¼¼µº ÊÓÓÙ×ØØ ÅÅÑÑÑÑÖÖÖÒÒÙÒÒ Ò ØÞÞÞØ ÙÒØØÖ

ÊÐÛÛÐع¹¹ÒÒÙÒÒÒÒ ÑÑØØØÐ× ØØÚÚ ÔÔÖÒÒ ÅÓÐ׺ ÌÒÒ×× ÍÒÒÚÖ××ØØØ ÁÐÑÑÒÒÙ¸ ÙÐØØØ Ö ÁÒÒÓÖÑÑØØØ ÙÒÒ ÙØÓÑÑØØ×××ÖÙÒÒ¸ Ø ÆÆÙÖÓÓÒÒÓÖÑÑØØØ ÙÒÒ ÃÓÓÒÒØØÚ ÊÓÓÓØØغ

ÓÓÓ ÙÒÒ ÚÚ׸ ½½½½½ ÓÓÓ¸ ××Ö ÙÒÒ Äº ˺ ÚÚ× ´½½½½µº ÊÓÒÒØØÓÒ

ÀÙÑÑÒ Ð ÜÔÖ×××ÓÒ ÄÓÒÒ ÁÑÑÑÑ ËËÕÙÙÒÒ× Í××ÒÒ ÇÔØØØÐ ÐÓÛº ÁÁÁÁ ÌÊÊƹ ËËÌÁÇÆË ÇÆ ÈÌÌÌÊÆ ÆÆÄËÁË ÆÆ ÅÅÀÁÆÆ ÁÆÌÌÄÄÁÁÁÆÆƸ ½´´µº

ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ ÁÒÚº¹ÆÖºº ¾¼¼¼¹½¾¹¼¾»½½¿»ÁƼ¼»¾¾¿¿

Page 129


ÌÌÌ××Ò

ÙÖÖ Ò ØØØÖÒÙÒÒ ÔÖ×ÓÒÒÒ×ÔÞÞÞÞ××Ö ÒÒÒÒØØÒ ÒÒ ÑÓØØÓÒ×××ع

image 811198a8c8154748ec6db6d377779392
ËËËË×ØØØÒ ÀÓÑÑÑÐ

129 von 129 Seiten

Details

Titel
Zeitliche Analyse von Emotionen auf Basis von Active Appearance Modellen
Hochschule
Technische Universität Ilmenau
Note
1,7
Autor
Jahr
2010
Seiten
129
Katalognummer
V152925
ISBN (eBook)
9783640678594
ISBN (Buch)
9783640679669
Dateigröße
11393 KB
Sprache
Deutsch
Schlagworte
Zeitliche, Analyse, Emotionen, Basis, Active, Appearance, Modellen
Arbeit zitieren
Sebastian Hommel (Autor:in), 2010, Zeitliche Analyse von Emotionen auf Basis von Active Appearance Modellen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152925

Kommentare

  • Noch keine Kommentare.
Blick ins Buch
Titel: Zeitliche Analyse von Emotionen auf Basis von Active Appearance ModellenIhre Arbeit hochladen

Ihre Hausarbeit / Abschlussarbeit:

- Publikation als eBook und Buch
- Hohes Honorar auf die Verkäufe
- Für Sie komplett kostenlos – mit ISBN
- Es dauert nur 5 Minuten
- Jede Arbeit findet Leser

Kostenlos Autor werden