OKUMANIN GERÇEKLEŞMESİ ve ÇEŞİTLERİ


Seminar Paper, 2007

11 Pages, Grade: 1.3


Excerpt

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ

2. Okuma

3. Okuma Merkezi

4. Okuma Nasıl Gerçekleşir?

5. Okuma Çeşitleri

5.1. Sesli Okuma

5.2. Sessiz Okuma

6. Metinleri Okuma

7. Tonlama ve Vurgu

8. SONUÇ

9. KAYNAKÇA

1. Giriş

Okuma bir yazıyı meydana getiren sözcük ve tümcelerin ifade ettiği düşünceleri anlamaktır. Yaşamı anlamlandıran, ona şekil veren ve kişiye farklı konularda farklı görüş açıları sunan önemli bir beceridir. Okuma sadece okul yıllarında öğrenilen bir etkinlik değil, yemek yeme, nefes alma gibi tüm yaşamı etkileyen bir eylemdir. Okuyabilmek günümüz insanının olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesidir. Birey hayatı okuyarak anlar ve anlamlandırır. Bu asırda okumayan bir bireyin ne kendisine ne de etrafındakilere faydalı olması mümkündür.

Metni anlamanın iki yolu vardır:Okumak ve dinlemek. Bu iki edim doğru yapıldığı taktirde doğru anlama sağlanmış olacaktır. Bu çalışma kapsamında “okuma” konusu üzerinde durulacaktır. Okumada göz hareketleri, ses organları elbette önemlidir ama daha da önemlisi vurguya, tonlamaya, duraklara dikkat etmek, sözcük gruplarını tanımaktır. Çünkü okumada asıl amaç anlamaktır ve bu sayılan unsurlar da doğru anlamayı sağlayacaktır.

Bir metin sesli de sessiz de okunsa sözcük gruplarına, noktalama işaretlerine, duraklara, vurguya dikkat etmeden okunduğu zaman anlaşılmayacaktır. Söyle ki; sessiz okumada bu sayılan unsurlar zihinde yanlış şekillenirse yanlış okuma yapılmış olur ve ortaya yanlış anlam çıkar. Sesli okumada da bunların yanlış seslendirilmesi yine aynı sonucu doğuracaktır. Dolayısıyla ne şekilde okunursa okunsun anlamı yakalayabilmek için “doğru okumak” gerekmektedir. Bu çalışmada ilk olarak okuma becerisi üzerinde durulacak ve ardından da okumanın insan beyninde nasıl gerçekleştiği konusuna açıklık getirilecektir. Ödevin daha sonraki kısmında ise metinlerin sesli ve sessiz okunması konuları ve bu okuma çeşitlerinin farkları üzerinde durulacaktır.

2. Okuma

“Okuma, bir yazıyı, sözcükleri, tümceleri, noktalama işaretleri ve öteki öğeleriyle görme, içeriği algılama ve kavrama sürecidir.”[1]

Okumak sesli olarak bilinen dili işletmek demektir. Okumada baş ve göz hareketlerinin, ses organlarının, anlamı kavramaya yarayan türlü zihin işlevlerinin önemi büyüktür. İyi bir okuma, bütün bu hareketlerin ahenkli bir şekilde işlemesiyle gerçekleşebilir. Okuma alışkanlığının temeli ilkokulda atılır. Çocuklara, okuduklarını doğru ve çabuk anlama ile doğal ve anlamlı okuma gücü ilkokulda kazandırılır. Böylece okulu bitiren öğrencilerin okuma zevk ve alışkanlığı kazanmış olmaları sağlanmış olur.

3. Okuma Merkezi

Bazı tanımlamalarda okumanın göz aracılığıyla gerçekleştiği belirtilse de, aslında okuma eylemi beyinde gerçekleşmektedir. Daha doğrusu resimdeki beynin ilgili alanları, göz aracılığıyla yapılan okumaya bir anlam veriyor.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Şekil 1: Okuduğunu Anlamada Beynin İşleyişi[2] Şekil 2: Okuma Merkezi[3]

Okuma yazma öğrenmiş insanlarda seslerle harflerin birbirine nasıl bağlanması gerektiği bilgisi, Wernicke alanının (Anlama Merkezi) hemen yanında bulunan Gyrus Angularis diye adlandırılan bölgede depolanır. Bu bölgeye okuma merkezi adı verilmektedir. Okuma sırasında, görsel girdiler, yani yazıbirimler, görme merkezinde (oksipital lobta) görülür, bu bilgiler harf ve yazı bilgilerinin depolandığı Gyrus Angularis’e aktarılır. Görsel bilgi Gyrus Angularis’te işitsel bilgiye dönüştürülür ve Wernicke alanına aktarılır. Wernicke merkezinde oluşturulan göstergeler bilgisi, Fasciculus arcuatis yoluyla Broca merkezine (Konuşma Merkezi) aktarılır ve burada sözdizimsel çözümlemesi yapılır.[4]

4. Okuma Nasıl Gerçekleşir?

Okumak isteyen bir birey elindeki metni anlamak için okur. Anlamak için değil de öylesine bildirişim amacı gütmeden okunan bir metin okuma kapsamında ele alınmaz. Örneğin ezberlemek için yapılan sık tekrarlar, şiir gibi veya tiyatro replikleri gibi metinlerin sürekli okunmaları okuma eyleminin gerçekleştirilmiş olduğu sonucunu oluşturmaz. Okumak eyleminden kastedilen bireyin okuduğunu anlaması ve anladıklarından bir sonuç çıkarmasıdır.

[...]


[1] http://orgm.meb.gov.tr/OzelEgitimProgramlar/Egitilebilir/001.htm

[2] Ruşen, Mustafa . Hızlı Okuma (18. Baskı). İstanbul: Alfa Kitabevi. 1999. Sayfa: 34

[3] http://daeda.de/img2.gif

[4] Huber, Emel Dilbilim Temelkurs Metinleri,Dil Edinimi, Essen, 2007

Excerpt out of 11 pages

Details

Title
OKUMANIN GERÇEKLEŞMESİ ve ÇEŞİTLERİ
College
University of Duisburg-Essen  (Turkistik)
Course
Lesen und Lesedidaktik - Turkistik/Linguistik
Grade
1.3
Author
Year
2007
Pages
11
Catalog Number
V159735
ISBN (eBook)
9783640733705
ISBN (Book)
9783640734382
File size
669 KB
Language
Turkish
Tags
Realisierung, Lesens
Quote paper
Murathan Icyer (Author), 2007, OKUMANIN GERÇEKLEŞMESİ ve ÇEŞİTLERİ , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159735

Comments

  • No comments yet.
Read the ebook
Title: OKUMANIN GERÇEKLEŞMESİ ve ÇEŞİTLERİUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free