Albanisch-Übungsbuch

Übungen zur Festigung der albanischen Grammatik


Fachbuch, 2014

121 Seiten


Leseprobe


INHALTSVERZEICHNIS

SUBSTANTIV

Numerus/Pluralbildung

Pluralbildung der Maskulina

Pluralbildung der Feminina

Indikativ Präsens

2. Konjugation

Konjunktiv Präsens

Nichtaktiv Präsens

Aorist Passiv

Perfekt/Partizip

Plusquamperfekt/Aorist II

Aorist II

Verben - Wiederholung

Konditional/Konditionalsatz

Optativ/Konjunktiv/Konditional

Sog. Infinitiv

Infinite Formen

Dativ/Akkusativ/Ablativ

Der vorangestellte Artikel als Possessivum

Indefinite Pronomina

PRÄPOSITIONEN

Koordinierende Konjunktionen

Suobordinierende Konjhunktionen

PARTIKEL & INTERJEKTION

Wortbildung: Substantiv / Verb/ Adjektiv

SPRECHEN & SCHREIBEN

Lückentexte

FRAGEN

SUBSTANTIV

Numerus/Pluralbildung

1. Bilden Sie Sätze im Plural mit den folgenden Wörtern:
1. mësuese
2. inxhinier
3. student
4. laps
5. shtëpi
6. kala
7. çelës
8. çantë
9. shkollë
10. fole
11. përkthyes
12. studente

Lösungen

Mësuese, inxhinierë, studentë, lapsa, shtëpi, kala, çelësa, çanta, shkolla, fole, përkthyes, studente.

2. Bilden Sie die Pluralform der eingeklammerten Substantive
1. Ku janë (godinë) ?
2. (Godinë) janë atje.
3. (Nxënës) janë këtu.
4. Këta janë (teknik).
5. Ata janë (inxhinier).
6. (Dritare) janë këto ?
7. Jo, këto nuk janë (dritare), këto janë (derë).
8. Atje janë disa (student) dhe disa (studente) .
9. (Mace) janë ato ?
10. Jo, ata janë (qen).
11. Ja (dhomë) !
12. Ja (lule) !
13. Si janë (lule) ?
14. Si janë (mollë) ?
15. Ku janë (shitës) ?
16. Këta janë (mjek) .
17. Këto janë (mjeke).
18. Ato janë (shtëpiake).
19. Këtu janë shumë (karrige) .

Godinat, godinat, nxënësit, teknikë, inxhinierë, dritare, dritare, dyer, studentë, studente, mace, qen, dhomat, lulet, lulet, mollët, shitësit, mjekë, mjeke, shtëpiake, karrige.

3. Schreiben Sie Singular und Plural (bestimmt) der folgenden Worte :

abazhur ð abazhuri, abazhurët

acar, adresë , afat, afishe, afrikan, agresor, agjent, akuarel, aleat, bar, bashki, blerës, demokrat, dekoratë , copë, ditë, çark, çati, detarë, dënim, diamant, dialog, fund, farë, flok, gjobë, hekur, izolim, ironi, javë, kalim, kalë, grua, kalli, krua, kyç, lagje, margarinë, gjalp, mesazh, mik, ka, ujk, vëlla, pantallona, syze, nuse ...

Acari-acaret, adresa- adresat, afishja- afishe, afrikani- afrikanët, agresori- agresorët, agjenti- agjentët, akuareli- akuarelet, aleati- aleatët, bari, bashkia- bashkitë, blerës- blerësit, demokrati- demokratët, dekorata- dekoratat, copa- copat, ditë- ditët, çarku- çarqet, çatia- çatitë, detari- detarët, dënimi- dënimet, diamanti- diamantet, dialogu- dialogët, fundi- fundet, fara, flok- flokë, gjoba- gjobat, hekuri- hekurat, izolimi- izolime, ironia- ironitë, javë- javët, kalimi- kalimet, kali- kuajt, gruaja- gratë, kalliri- kallinjtë, kroi- krojet, kyçi- kyçet, lagjja- lagjet, margarina, gjalpi, mesazhe – mesazhet, miku- miqtë, kau- qetë, ujku- ujqit, vëllai- vëllezërit, pantallonat, syzet, nusja- nuset.

4. Bilden Sie die Pluralform.

magnetofon, televizor, celular, krevat, bufe, biçikletë, frigorifer, telefon, raft, faks, llampë, kuzhinë .

Lösungen

Magnetofonë, televizorë, celularë, krevate, bufe, biçikleta, frigoriferë, telefona, rafte, fakse, llampa, kuzhina.

5. Setzen Sie den Plural ein !
1. Era ka shumë . në shkollë (problem).
2. Ajo nuk ka . (libër).
3. Miranda ka disa .(mace).
4. Në Tiranë ka shumë . (kinema).
5. Ata kanë disa . (shtëpi) .
6. Në shtëpi janë shumë . (mik) .
7. Ato punojnë disa .(orë) në ditë.
8. Agimi nuk ka më . (cigare) .
9. Atje janë disa . (hotele).
10. Këtu nuk ka . ( tavolinë) .
11. Ka . (ujk) në pyll ?
12. Ka më .(gjalpë) ?
13. Këta janë . (oficer).
14. Këto nuk janë . (argument).
15. Sa . (student) janë në klasë ?
16. Në rrugë po kalonin disa (kinez) .
17. Në fshat ka shumë . (male).
18. Këta janë . (gjeneral) .
19. Sa . (dhi) keni ju ?
20. Këto janë disa . (gjë) ...
21. Sa . (gazetë) janë këtu ?
22. Në qiell ka . (re).
23. Rita ka disa . (kukull).
24. Në dhomë janë disa . (grua).

Lösungen

Probleme, libra, mace, kinema, shtëpi, miq, orë, cigare, hotele, tavolina, ujq, - , oficerë, argumente, studentë, kinezë, male, gjeneralë, dhi, gjëra, gazeta, re, kukulla, gra.

Pluralbildung der Maskulina

1. Setzen Sie den Plural ein !

– Die männlichen Substantiva , die auf -ës, -as enden oder einige, die auf einen betonten Vokal enden haben im Plural dieselbe Form wie im Singular –

1. Në klasë ka shumë . (nxënës) .
2. Dy . (punonjës) nuk janë atje.
3. Sa . (nëpunës) janë në fabrikë ?
4. Atje banojnë shumë . (vendas).
5. Sa . (tiranas) janë në shkollë ?
6. Një sy >> shumë . (sy) .
7. Këta janë . (mësues).
Die männlichen Substantiva, die auf -im enden bilden den Plural durch Suffix -e –
1. Këtu janë dy . (mësim).
2. Ai lexon disa . (vendim) .
3. Një mallkim >> disa . (mallkim).
4. Ku i kalon . (pushim) ti ?

Viele männlichen Substantiva, die auf -nd, -et, -ion enden, bilden die Pluralform durch Suffix -e –

1. Ja disa . (send) !
2. Ai flet për shumë . (vend) .
3. Ne vizitojmë disa . (qytet) .
4. Këtu ka shumë . (universitet) . Këto quhen . (revolucion) .
5. Në qytet janë disa . (stacion) .

– Mit dem Suffix –e bilden den Plural auch einige Maskulina, die auf verschiedene Konsonanten enden –

1. Atje jetojnë disa . (fis) .
2. Ata bëjnë shumë . (dëm) .
3. Këto janë . (zakon) të vjetra .
4. Atje ka vetëm . (mal) .
5. Një ves >> shumë . (ves).
6. Këto janë . (komb) të vjetra.

– Mit dem Suffix –a bilden den Plural folgende Nomina (männlich) –

Unë shkruaj disa . (emër) .

2. Ai lexon disa . (libër) .
3. Ja disa . (burrë) .
4. Në pyll nuk ka .(derr) .
5. Këta janë . (ministër) .
6. Në rrugë janë vetëm dy . ( çun) . .

– Mit dem Suffix – ë bilden den Plural die Maskulina, die im Singular unbestimmt auf - an, -ar, -tar, -tor, -ak, -ok, -at, -it, -iot enden –

1. Sa . (dibran) janë këtu ?
2. Në rrugë janë vetëm disa .(qytetar).
3. Ne jemi . (shqiptar) .
4. Këtu punojnë disa . (punëtor) .
5. Në plazh takojmë disa . (durrsak).
6. Në dhomë janë disa . (shok).
7. Në sallë ka disa . (delegat).
8. Ata djamtë janë . (gjirokastrit) .

(Himariot) . janë ata ?

Mit dem Suffix - ër bilden den Plural Nomina wie –

1. Ata në fotografi janë disa . (mbret).
2. (Prind) .janë këta në fotografi ?
3. Ajo ka shumë . (nip).
4. Ata punojnë si .(skllav) . Atje janë disa . (shtrat).
6. Unë kam shumë . (kunat) .

Mit dem Suffix -ra bilden den Plural Nomina wie –

1. Një shpirt >> disa . (shpirt).
2. Atje janë shumë . (fshat) .
3. Një det >> disa . (det).
4. Dhe >> . (dhe) .

Mit dem Suffix -nj bilden den Plural einige Substantive (männlich), welche im Singular unbestimmt auf

einen betonten Vokal enden .–

1. Atje janë disa . (ulli) .
2. Një kalli >> disa . (kalli) ‚Ähre‘. (Dru) . janë ata ?

Konsonantenveränderung : k >>q; g >> gj; r >>j; ll >> j –

1. Në shtëpi janë disa .(mik) .
2. Atje ka shumë . (bujk).
3. (Peshk) . janë këta ?
4. Në dritare janë disa . (zog) .
5. Në fotografi është nëna dhe .(bir) .
6. (Lepur) . janë në pyll.
7.Popull >> disa . (popull) .
8. Në një shekull >> Në disa . (shekull).
9. Këtu janë disa . (ishull).

Vokalveränderung ( -k, -g, -ll zu -q, -gj, -j ) + e

1. Këtu ka shumë . (park).
2. Ato janë . (rrezik).
3. Këto nuk janë . (shkak).
4. Ata shkojnë në disa . (treg) .
5. Unë lexoj disa .(varg) .
6. Këtu ka shumë . (pyll).

– Vokalveränderung ( a >>e; e >> a ) –

1. Ne kemi disa . (dash). 2. Rreth >> . (rreth). 3. Thes >> .(thes) .

Vokalveränderung + Konsonantenveränderung ( a >> e + k >> q) –

Në shtëpi janë vetëm disa . (plak).

( a >> e + ll >> j) : Në grup ka vetëm . (mashkull).

Unregelmäßige Pluralbildung –

1. Sa (djalë) . në klasë ?
2. Në oborr ka disa . (kalë).
3. Sa (njeri) . janë aty ?
4. Unë kam dy . (vëlla).
5. Ka . (lumë ) atje ?
6. Nëna ka dy . (bir) e dy (bijë).

Pluralbildung der Feminina

1. Setzen Sie den Plural ein !

Viele Feminina, die auf den unbetonten Vokal - ë auslauten, bilden den Plural durch Suffix -a –

1. Unë lexoj disa . (gazetë).
2. Në rrugë kalojnë disa . (vajzë).
3. Ato tani janë . (nënë).
4. Në oborr janë disa . (pulë).

Die weiblichen Substantive, die auf - ër, -ël, -ëz, - ull, -ur enden, bilden die Pluralform mit dem Suffix – a –

1. Në grup nuk ka . (femër).
2. Këtu kam dy . (letër) .
3. Sa . (motër) ka Agimi ?
4. Shtrydhëz >>. (Erdbeere)
5. Vetull >> . (Augenbraue) .
6. Në fushë janë disa . (flutur) .

Identität von Singular – und Pluralform –

>>Die Feminina, die auf -e, -o (unbetont) oder auf – i, -e, -a, -u, -o (betont) enden :

1. Ja disa . (dele) .
2. Ne dhomë janë dy .(radio).
3. Në rrugë janë shumë . (shtëpi).
4. Në qiell nuk ka . (re) .
5. (Kala) . nuk janë më atje.
6. Nuk ka më .(dru).

>> Einige Feminina, die auf unbetonten - ë enden :

1. Muaji ka katër .(javë).
2. Java ka shtatë .(ditë).
3. Ç‘(këngë) . janë ato ?
4. Atje ka shumë . (rrugë) .

Unregelmäßige Pluralbildung –

1. Sa (dorë) . janë këtu ?
2. Dhoma ka dy . (derë) .
3. Në derë janë disa . (grua).
4. Natë >> . .
2. Ergänzen Sie den nachgestellten Artikel und den Plural .
1. djal i >>djem
2. vajz. >>.
3. nën. >>.
4. motër >>.
5. baba. >>.
6. vëlla. >>.
7. teze. >>.
8. gjysh. >>.
9. gjyshe... >> .

Lösungen

Djem, vajza, nëna, motra, baballarë, vëllezër, teze, gjyshër, gjyshe

3. Schreiben Sie Singular und Plural der albanischen Entsprechung !

1. der Apfel: _____
2. die Birne: _____
3. die Kirsche: _____
4. die Orange: _____
5. die Zitrone: _____
6. die Erdbeere: _____
7. die Banane: _____
8. die Traube: _____

Lösungen

Mollë- mollë, dardha- dardha, qershi- qershi, portokall- portokalla, limon- limonë, luleshtrydhe- luleshtrydhe, banane- banane

1. Was schreiben Sie ? Çfarë shkruani ju ?

letër >> ‚Brief‘

roman >> ‚Roman‘

tregim >> ‚Erzählung‘

artikull >> ‚Artikel‘

poezi >> ‚Gedicht‘

novelë >> ‚Novelle‘

libër >> ‚Buch‘

Lösungen

Një letër, një roman, një tregim, një artikull, një poezi, një novelë, një libër

2. Setzen Sie die Akkusativform ein !
1. Agimi fton vetëm (Ana).
2. Unë po shikoj (film).
3. Pastaj ti shkruan (emër).
4. Miqtë vizitojnë (qytet) .
5. Mësuesi shikon (tabelë) .
6. Çfarë po shkruan , (letër) ?
7. Një grua po pastron (rrugë) .
8. Nxënësi lexon (poezi) .
9. Diana lexon (tabelë) : rruga „Franc List“.

Lösungen

Anën, filmin, emrin, qytetin, tabelën, letrën, rrugën, tabelën

3. Wie heißt die Endung ?
1. Unë pastroj dritare. .
2. Agimi vizaton zog .
3. Eva shikon ari . .
4. Ata pastrojnë klasë .
5. Ti shikon fotografi.
6. Libër po lexoni ju ?
7. Revistë. po shikoni ju ?
8. Ne takojmë Dritan. .
9. Drita ka vetëm një vëlla.
10. Ai po lexon gazetë .

Lösungen

- n, -un, -un, -n, -në, librin, -n, -in, -, -n

4. Ergänzen Sie die fehlenden Formen .

Lösungen

5. Ergänzen Sie die Akkusativform

Lösungen

Një roman, dy mollë, dy shtëpi, një qen, filmin, detin, motrën

6. Bilden Sie Sätze unter Verwendung folgender Verben :

blej ‚kaufen‘; gjej ‚finden‘; marr ‚nehmen‘; kërkoj ‚suchen‘ ; shoh ‚sehen‘ ; dëgjoj ‚hören‘; mbaj ‚tragen; kam ‚haben‘; ka ‚es gibt‘

Lösungen

Agimi blen një makinë. Unë gjej librin e humbur. Ata marrin një valixhe. Ne kërkojmë dy ditë pushim. Çdo javë shoh një film artistik. Nëna dëgjon muzikë operistike. Motra ime nuk mban çorape leshi. Ke një laps për mua? Këtu nuk ka klasa të lira.

7. Setzen Sie die eingeklammerten Substantive in den Akkusativ.
1. Është një ditë me (shi).
2. Ana po shikon një (revistë) me (fotografi).
3. Unë shikoj një (film) në (televizor).
4. Nëna po bën (kafe).
5. Motra vjen me (vajza) e saj.
6. Nëna hap papritur (dritarja).
7. Në (dritare) qëndron një zog.
8. Nëna prek (zogu) me (dorë).
9. Zogu fluturon nëpër (shi).
10. Ne (të gjithë) shikojmë (zogu).
11. Por ai nuk është më në (dritare).
12. Nëna mbyll (dritarja).
13. Në (ora) pesë vjen një fqinjë.
14. Nëna bën kafe për (fqinja).
15. Fqinja vendos (kafja) mbi (tavolinë).
16. Nën (tavolinë) është macja.
17. Fqinja prek (macja) me (këmbë).
18. Macja vrapon nëpër (dhomë): mjau-mjau-mjau!
19. Pastaj hipën mbi (divan).
20. Motra luan me (mace).
21.“Nënë, a po bën dhe një (kafe) për (Ana)”?
22. “Me (sheqer), apo pa (sheqer)”.
23. “Me pak (sheqer)”.

Lösungen

Shi, revistë, fotografi, film, në televizor, kafe, vajzën, dritaren, dritare, zogun, dorë, shi, të gjithë, zogun, dritare, dritaren, orën, fqinjën, kafen, tavolinë, tavolinë, macen, këmbë, dhomë, divan, macen, kafe, Anën, sheqer, sheqer, sheqer

1. Fragen und antworten Sie!
1. Kujt i tregon shitësja fustanin? (motra).
2. Kujt ia kthen motra fustanin? (shitësja).
3. Kujt i dhuron babai një libër? (djali).
4. Kujt i pëlqejnë koncertet? (Drita).
5. Cilës vegël i bie ai? (violina)
6. Kujt i blen nëna çokollatë? (vajza)
7. Kujt i tregon gjyshja një përrallë? (mbesa)
8. Kujt i flet nëna me zë të ulët? (nipi)
9. Kujt i blen motra këpucë? ( i shoqi).
10. Kujt i jep mësuesi një libër? (babai)
11. Kujt u flet kryetari? (fshatari)
12. Kujt u bërtet fqinji? (fëmija)
13. Kujt ia ngul sytë (starren an) ajo? (Dritani)
14. Kujt i hipën djali? (kali) (Er stieg auf das Pferd)
15. Cilit i mbetet besnik ai ? (ideali)
16. Kujt i bie filxhani për tokë? (miku)
17. Kujt u ndihmojnë shokët? ( djali).
18. Kujt i ngjan vajza? (Liria)
19. Kujt u dërgon Dea letra? (shoqe).
20. Kujt i tregon ai muzeun e ri? (Alíu)
21. Kujt i qesh ai në fytyrë? (Baríu) (ins Gesicht lachen).
22. Kujt i pastron nëna këpucët? (vajza).

Lösungen

Motrës, shitëses, djalit, Dritës, violinës, vajzës, mbesës, nipit, të shoqit, babait, fshatarëve, fëmijës, Dritanit, kalit, idealit, mikut, djalit, Lirisë, shoqeve, Aliur, Bariut, vajzës.

1. Setzen Sie die eingeklammerten Substantive in die Ablativform, Plural, unbestimmt.

1. Agimi mbaroi shkollën e mesme para disa (vit).
2. Pas disa (ditë) ka një koncert në sallën e kinemasë „Agimi“.
3. Një grup (oficer) do të vizitojnë qytetin bregdetar të Durrësit.
4. Këtu takojmë një grup (student).
5. Një grumbull i madh (njeri) qëndrojnë në bregdet.
6. Sot do të blej një dollap (rroba) dhe një raft (libër).
7. Autobusi vjen pas disa (minutë).
8. Keni këpucë (burrë) nr. 42 ?
9. Midis degëve të thara shoh një çerdhe (zog).
10. Një tufë (dele) po kapërcejnë xhadenë.
11. Mario do të blejë një libër (përrallë).
12. Papritur dëgjojmë ca zëra (grua).
13. Pas disa (muaj) ai do të vijë përsëri.
14. Makina automatike i duket si lodër (fëmijë).

Lösungen

Vitesh, ditësh, oficerësh, studentësh, njerëzish, rrobash, librash, minutash, burrash, zogjsh, delesh, përrallash, grash, muajsh, fëmijësh

2. Setzen Sie die eingeklammerten Substantive in die entsprechende Kasusform.
1. Më pëlqen shumë përmbajtja e këtij (libër).
2. Sa libra u dhe këtyre (nxënës) ?
3. Rrugës po kalon ajo (vajzë) e djeshme.
4. Pas kësaj (bisedë) ai filloi të qajë.
5. Këtë (libër) nuk mund ta lexoj.
6. Me këtë (çantë) nuk mund të dal para nxënësve.
7. A të pëlqen kjo (godinë)?
8. Kësi (libër) nuk kemi më.
9. Jepja pakot atyre (grua)!
10. Gjykimi i kësaj (studente) nuk më duket i drejtë.
11. Pse nuk u fole atyre (vajza)?
12. Në ato (male) bie borë.
13. Prej këtyre ( nxënës) marr letra çdo muaj.
14. E kujt është kjo (revistë)?
15. E atyre ( vajza) atje.

Lösungen

Libri, nxënësve, vajza, bisede, libër, çantë, godinë, libri, grave, studenteje, vajzave, male, nxënësve, revistë, vajzave

3. Setzen Sie die in Klammern stehenden Substantive in die richtige Kasusform.

1. Nëna i telefonon (mjeku).
2. Babai i dhuron (vajza) një libër.
3. Ai u flet (miq) për Shqipërinë.
4. (Djana) i vinë shoqet për vizitë.
5. E sheh (hëna)?
6. E takon (Agimi) në shkollë?
7. Nëna e merr në telefon (Eva) çdo javë.
8. Një shoqe i thotë (Eva)...
9. Ida i ngatërron (numra) e telefonit.
10. Pse nuk e sheh (filmi) ?

Lösungen

Mjekut, vajzës, miqve, Djanës, hënën, Agimin, Evën, Evës, numrat, filmin

4. Ergänzen Sie !
5. Setzen Sie die eingeklammerten Substantive in die Ablativform, Plural, unbestimmt.
1. Agimi mbaroi shkollën e mesme para disa (vit).
2. Pas disa (ditë) ka një koncert në sallën e kinemasë „Agimi“.
3. Një grup (oficer) do të vizitojnë qytetin bregdetar të Durrësit.
4. Këtu takojmë një grup (student).
5. Një grumbull i madh (njeri) qëndrojnë në bregdet.
6. Sot do të blej një dollap (rroba) dhe një raft (libër).
7. Autobusi vjen pas disa (minutë).
8. Keni këpucë (burrë) nr. 42 ?
9. Midis degëve të thara shoh një çerdhe (zog).
10. Një tufë (dele) po kapërcejnë xhadenë.
11. Mario do të blejë një libër (përrallë).
12. Papritur dëgjojmë ca zëra (grua).
13. Pas disa (muaj) ai do të vijë përsëri.
14. Makina automatike i duket si lodër (fëmijë).

Lösungen

Vitesh, ditësh, oficerësh, studentësh, njerëzish, rrobash, librash, minutash, burrash, zogjsh, delesh, përrallash, grash, muajsh, fëmijësh.

1. Bilden Sie die weibliche Form von folgenden Worten (Substantiv + Adjektiv).

Punëtor i zellshëm .

Shkrimtar i madh .

Gazetar i huaj .

Teknik modern .

Mësues francez .

Tregtar i ri .

Përkthyes korrekt .

Mjek i keq .

Shitës i thjeshtë .

Student i dalluar .

Lösungen

Punëtore e zellshme

Shkrimtare e madhe

Gazetare e huaj

Teknike moderne

Mësuese franceze

Tregtare e re

Përkthyese korrekte

Mjeke e keqe

Shitëse e thjeshtë

Studente e dalluar

2. Bilden Sie Sätze mit den folgenden Adjektiven.

i mirë .

i bardhë.

i kaltër .

i gëzuar .

i sotëm .

i pafat .

punëtor .

guximtar .

zemërmirë .

plak .

shqiptar .

i egër .

tiranas .

shqetësues .

Lösungen

Ky është një fillim i mirë. Fustani i bardhë nuk më shkon. Qielli është i kaltër. Ky është një lajm i gëzuar. Informacioni i sotëm është interesant. Jam njeri i pafat. Ja një nxënës punëtor! Një gjest guximtar vlerësohet nga të gjithë. Pranë shtëpisë sonë banon një plakë zemërmirë. Në rrugë po ecte një burrë plak. Një i ri shqiptar diskuton mbi çështjen. Moti i egër na mbylli në shtëpi. Ata të gjithë janë tiranas. Ky është një problem shqetësues.

3. Bilden Sie die Pluralform der folgenden Adjektive .

i ditur .

i egër .

e gëzuar .

e ndershme .

e egër .

dinak .

plakë .

krijues .

krijuese .

i ri .

e re .

plak .

i keq .

i madh .

Lösungen

Të ditur, të egër, të gëzuara, të ndershme, të egra, dinkë, plaka, krijues, krijuese, të rinj, të reja, pleq, të këqij, të mëdhenj.

4. In den folgenden Sätzen unterstreichen Sie die Adjektive
1. Shtëpia e bukur është e re.
2. Çanta e zezë është mbi tryezë.
3. Vajza e vogël luan me top.
4. Djali i vogël ecën ngadalë.
5. Fredi ka një banesë të bukur.
6. Dhomat e banesës janë të mëdha.
7. Kuzhina është e madhe, ndërsa banja është e vogël.
8. Në dhomë është një frigorifer i ri.
9. Vera është e kuqe.
10. Rakia është e fortë.
11. Mbrëmjeve dëgjon muzikë të bukur.
12. Ajo banon në një fshat të largët.
13. Edi nuk mban rroba të kuqe.
14. Ngjyra e gjelbër i pëlqen mbi gjithçka.

Lösungen

E bukur, e re, e zezë, e vogël, i vogël, të bukur, të mëdha, e madhe, e vogël, i ri, e kuqe, e fortë, të bukur, të largët, të kuqe, e gjelbër.

5. Bilden Sie Sätze mit den folgenden Adjektiven

i vogël .

i bardhë .

gri .

katror .

e lartë .

e madhe .

guximtar .

e gjelbër ..

blu .

i ri .

e zezë .

e kuqe

e gjatë ..

i verdhë .

punëtor .

zemërhekur .

e arsyeshme .

Lösungen

Vajza ime e vogël shkon në shkollë. Kostumi i bardhë duhet pastruar shpesh. Pantallonat janë gri. Oborri është katror. Një pemë e lartë gjendet para dritares sime. Shkolla është një godinë e madhe. Në lagjen tonë banon një djalë shumë guximtar. Bluza e gjelbër nuk më pëlqen. Kravata blu është në sirtar. Fustani i ri është shumë i shkurtër. Palltoja e zezë është gjithmonë në modë. Kjo mbulesë është e kuqe. Rruga e gjatë më lodh gjithnjë. Pulovri i verdhë nuk më shkon. Ai është shumë punëtor. Pse je kështu, zemërhekur? Zgjidhja është e arsyeshme.

6. Suchen Sie die Adjektive aus dem folgenden Text
1. Pranvera është stinë e bukur.
2. Në pranverë qielli është i kaltër, dielli shkëlqen, ditët janë të gjata dhe të ngrohta.
3. Në pranverë çelin lulet.
4. Lulet kanë ngjyra të bukura: të bardha, të kuqe, të verdha.
5. Edhe nata në pranverë është e bukur.
6. Qielli është plot me yje.
7. Yjet janë të mëdhenj e të vegjël.
8. Pastaj del hëna, e rrumbullakët dhe e artë.

Lösungen

E bukur, i kaltër, të gjata, të ngrohta, të bukura, të bardha, të kuqe, të verdha, e bukur, të mëdhenj, të vegjël, e rrumbullakët, e artë.

7. Suchen Sie die Adjektive aus dem folgenden Gedicht

Vendi im i shtrenjtë (von Hivzi Sulejmani)

I bardhë është vendi im,

i bardhë

E lumenjtë të shpejtë,

të argjendtë.

I kaltër është qielli im,

i kaltër

E lumenjtë të shpejtë,

të argjendtë.

I thellë është deti im,

i thellë

E liqenet të kthjellët,

të argjendtë.

I shtrenjtë është vendi im,

i shtrenjtë.

Lösungen:

i bardhë, i bardhë, të shpejtë, të argjendtë, i kaltër, i kaltër, të shpejtë, të argjendtë, i thellë, i thellë, të kthjellët, të argjendtë, i shtrenjtë, i shtrenjtë.

i kuq, e kuqe ‚rot‘

i, e bardhë ‚weiß‘

i/ e gjelbër ‚grün‘

i zi, e zezë ‚schwarz‘

i/ e verdhë ‚gelb‘

bojëkafe ‚braun‘

i/ e kaltër ‚blau‘

ngjyrëvjollcë ‚violet‘

gri ‚grau‘

bojë portokalli ‚orange‘

8. Setzen Sie jeweils die weibliche Form des Adjektivs ein .

Agimi është bjond, por motra e tij nuk është bjonde.

1. Ky është një libër interesant për një çështje .
2. Arben Muka është simpatik, edhe gruaja e tij është .
3. Ky është një televizion spanjoll, ndërsa kjo është radio . .
4. Ky është një ballkon i madh, kjo është një tarracë . .
5. Dhoma është e madhe, korridori nuk është . .
6. Ky është një kolltuk i vjetër, kjo është një karrige . .
7. Aktori është tërheqës, por historia nuk është . .
8. Kamioni i babait tim nuk është i shpejtë, por makina e motrës është . .
9. Numri i telefonit është korrekt, por adresa nuk është . .
10. Salloni nuk është i qetë, por dhoma është . .
11. Drejtori është suedez, por sekretarja nuk është . .
12. Problemi është preciz, përgjigjja jote nuk është . .
13. Nik Balliu është bashkëpunëtor i mirë, Valbona Drini nuk është . . .
14. Vjehërri im është funksionar i lartë, vjehërra nuk është . . .

Lösungen

Interesante, simpatike, spanjolle, e madhe, i madh, e vjetër, tërheqëse, e shpejtë, korrekte, e qetë, suedeze, precize, punëtore e mirë, funksionare e lartë.

9. Setzen Sie die in Klammern stehenden Adjektive in die im Albanischen erforderliche Form.

Shembull : Kjo është një ide e mirë (gut) .

1. Edi Fortuzi është . (mutig) dhe në situata . (gefährlich).
2. Shoqja e Artanit është pak . (kühl), por . (lieb).
3. Kujdes ! Kjo është një zgjidhje . (falsch).
4. Drita është nxënëse . (schwach), rezultati i saj është gjithashtu . (schwach) .
5. Babai i shokut tim punon në një sektor . (öffentlich).
6. Ky shpjegim është . (deutlich) dhe informacioni juaj është . (komplett).
7. Sot moti në bregdet është . (frisch).
8. Kjo tryezë është . (niedrig).
9. Biçikleta e vëllait tim është . (neu).
10.Kjo është një ndërmarrje . (ausländisch).

Lösungen

I guximshëm- të rrezikshme; e ftohtë – e dashur; e gabuar; e dobët- i dobët; publik; i qartë – i plotë; i freskët; e ulët; e re; e huaj.

10. Unterstreichen Sie die erforderliche Form des Adjektivs .

Z. B. : Ky është një apartament a) e re

i ri

të re

1. Kolegu ynë (të rinj/ i ri/ e re) është amerikan.
2. Opera ( i vjetër/ e vjetër/ të vjetra) e Parisit është shumë (i bukur/ e bukur/ të bukura).
3. Ky është një aparat fotografik ( e mirë/ të mirë/ i mirë).
4. Unë po lexoj një roman të Mopasanit. Ai quhet „Miku (të bukur/ e bukur/ i bukur)“.
5. Fqinji ynë është një burrë ( të vjetër/ i vjetër/ e vjetër).
6. Si quhet gruaja jote (e dikurshme/ i dikurshëm/ të dikurshme) ?
7. Spitali është ( e vjetër/ të vjetër/ i vjetër), por mjekët janë (të shkëlqyeshëm/ i shkëlqyeshëm/ e shkëlqyeshme).
8. Ndërtesa është shumë ( e lartë/ i lartë/ të larta).

[...]

Ende der Leseprobe aus 121 Seiten

Details

Titel
Albanisch-Übungsbuch
Untertitel
Übungen zur Festigung der albanischen Grammatik
Autor
Jahr
2014
Seiten
121
Katalognummer
V288147
ISBN (eBook)
9783656891468
ISBN (Buch)
9783656891475
Dateigröße
735 KB
Sprache
Deutsch
Schlagworte
albanisch-übungsbuch, übungen, festigung, grammatik
Arbeit zitieren
Prof. Dr. phil. (AL) Emine Teichmann (Autor:in), 2014, Albanisch-Übungsbuch, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288147

Kommentare

  • Noch keine Kommentare.
Blick ins Buch
Titel: Albanisch-ÜbungsbuchIhre Arbeit hochladen

Ihre Hausarbeit / Abschlussarbeit:

- Publikation als eBook und Buch
- Hohes Honorar auf die Verkäufe
- Für Sie komplett kostenlos – mit ISBN
- Es dauert nur 5 Minuten
- Jede Arbeit findet Leser

Kostenlos Autor werden