Schustala et Compagnie. Stručný vývoj podnikatelského subjektu


Textbook, 2016

21 Pages


Excerpt

Je všeobecně známo, že v roce 1850 začal Ignaz Schustala na kopřivnickém fojtství opravovat a stavět vozy a jednoduché bryčky. Stejně tak je všeobecně známo, že postupem doby z tohoto nepatrného a skromného podnikatelského začátku v okrajové, a snad i Bohem a císařem zapomenuté, části Rakouska vyrostl jeden z největších podniků na výrobu kočárů v Evropě druhé poloviny 19. století. Vedle zakladatele a vedoucí osobnosti kopřivnické kočárovny Ignaze Schustaly se na úspěchu jeho podnikatelského záměru značnou měrou podíleli jeho společníci Adolf Raschka a Karl Moβler a později i Schustalovi synové Johann, Adolf, Josef a Ignaz ml.

Obecně se má za to, že Ignaz Schustala, Adolf Raschka a Karl Moβler založili obchodní společnost Schustala & Comp., která při postupných změnách svých společníků trvale podnikala až do své přeměny v akciovou společnost Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft vorm. k.k. priv. Wagenfabrik Schustala & Co. v roce 1891.

Ukazuje se však, že tomu tak úplně přesně nebylo, že podnik kopřivnické kočárovny či vozovky byl sice více či méně nepřetržitým, avšak jednotliví společníci postupem doby po roce 1858 v žádném případě nevstupovali do či nevystupovali ze stálé též, jedné, stále existující společnosti.

Založení a vznik veřejné společnosti Schustala & Comp. v Kopřivnici v roce 1858 jsou nespornými, byť vznik obchodního partnerství kopřivnických podnikatelů Ignaze Schustaly a Adolfa Raschky lze klást už do období kolem roku 1853. Avšak obchodní spolupráci, o jejíž právní povaze nemáme informace nelze spojovat se vznikem společné firmy Schustala & Comp., jak činí některé, i historické, prameny.

Společenskou smlouvu Ignaze Schustaly, Adolfa Raschky a Karla Moslera ze dne 21. října 1858 pro jejich jednoduché tovární povolení pro výrobu vozů v Kopřivnici a firmu Schustala & Comp. Krajský soud v Novém Jičíně zaprotokoloval pod spisovou značkou 4141 dne 27. října 1858.1 Bratři Schustalové se sice v žádosti o vystavení druhopisu živnostenského oprávnění ze dne 10. května 1891 odvolávají na rozhodnutí Krajského soudu v Novém Jičíně zn. 4141 ze dne 30. října 18582, ale samotným krajským soudem publikované rozhodnutí pokládám za směrodatnější a rozdíl několika dnů za zanedbatelný.

Rozhodnutí Krajského soudu v Novém Jičíně má navíc zásadní význam nejen v tom, že je nezvratným potvrzením toho, že společnost Schustala & Comp. vznikla v roce 1858, ale také v tom, že jejím spoluzakladatelem a společníkem byl vedle Ignaze Schustaly a Adolfa Raschky také Karl Moβler. Celá řada historických pramenů o něm totiž zcela mlčí.

Jak již bylo řečeno, tato společnost Schustala & Comp. však zcela určitě nepodniká nepřetržitě jako jedna a táž společnost až do vzniku nástupnické akciové společnosti, tedy od roku 1858 do roku 1891.

Do rejstříku pro firmy společné vedeného u Krajského soudu v Novém Jičíně totiž byla dne 27. listopadu 1863 zapsána veřejná společnost Schustala & Comp. se sídlem v Kopřivnici, která trvá od 20. listopadu 1863 a jejímiž společníky jsou Hynek Schustala, továrník vozů v Kopřivnici a Adolf Raschka, továrník kameniny v Kopřivnici (takto říká dobový dokument, který je v českém jazyce)3.

Je tak nepochybné, že v roce 1863 založili Ignaz Schustala a Adolf Raschka novou společnost, a to se stejnou obchodní firmou, jakou nesla jejich předchozí společnost s Karlem Moβlerem. A za nepochybné lze mít rovněž to, že v listopadu 1863 již společnost Schustala & Comp., založená roku 1858 Ignazem Schustalou, Adolfem Raschkou a Karlem Moβlerem, neexistovala.

Především pro to svědčí skutečnost, že Karl Moβler zemřel v Kopřivnici dne 24. října 1861 ve věku 35 let4. Dále pak také to, v červnu 1863 nabyl účinnosti nový Všeobecný obchodní zákoník a každý obchodník, registrovaný před tímto datem, který chtěl nadále podnikat i podle nového zákona, se musel do konce října 1863 registrovat v nových registrech. Pokud se tak nestalo, pohlíželo se na jeho firmu, jako na firmu vymazanou, tedy neexistující5. A aby bylo možno obchodní firmu podle Všeobecného obchodního zákoníku registrovat, musela se tato „zřetelně rozeznávati ode všech firem, ježto v témž místě anebo v též obci již jsou, a jsou v registrech obchodních zapsány6.“ Pokud by tedy v Kopřivnici v listopadu 1863 existoval subjekt s platně registrovanou obchodní firmou Schustala & Comp., nemohla by být stejná obchodní firma zaregistrována podruhé.

Máme zde tedy společnost Schustala & Comp. podruhé, s jinými společníky, se stejnou obchodní firmou, provozující týž podnik a v tomtéž místě.

Stejně jako Karl Moβler, i druhý Schustalův společník, Adolf Raschka, však předčasně umírá. Stalo se tak dne 23. září 18787.

Prameny se v zásadě shodují, že před svou smrtí Adolf Raschka ze společnosti vystoupil a nahradili ho nejstarší synové Ignaze Schustaly Johann a Adolf. Pro ukončení Raschkova angažmá ve společnosti Schustala & Comp. se pak uvádějí různé důvody. Především se to přičítá Raschkovu zjištění, že trpí nevyléčitelnou nemocí a že tak chtěl před očekávanou smrtí vypořádat svá práva a povinnosti z podnikání vzniklé. Řada pramenů, zejména místní kroniky, ovšem připomínají v této souvislosti i závažné rozpory mezi společníky spočívající v jejich rozdílném názoru na provozování společnosti, zejména na pracovní dobu.

V archívním fondu Zemského archivu v Opavě, uloženém v podnikovém archivu TATRA TRUCKS a.s. v Kopřivnici, se nachází na skleněné fotografické desce velmi zajímavý a dosud opomíjený dokument. Jedná se o německy psaný dopis Ignaze Schustaly určený Adolfu Raschkovi, který je datován 23. prosince 1873. Ačkoli dopis začíná přátelským oslovením „Milý příteli Adolfe Raschko“, jeho obsah příliš přátelským není. Ignaz Schustala jím totiž potvrzuje, že přijal Raschkovu výpověď jejich společenské smlouvy o vozové továrně s půlroční výpovědní lhůtou.8 Text dopisu sepsal jednoznačně někdo jiný, ne samotný Ignaz Schustala. Vypsaný a úhledně plynulý rukopis dopisu, zásadně odlišný od typicky „upracovaného„ podpisu Ignaze Schustaly by spíše svědčil právě adresátovi, Adolfu Raschkovi, který jej zřejmě předem připravil a Ignazi Schustalovi jen nechal podepsat.

Situace, kterou Raschka řeší tak dramaticky, bez ohledu na předvánoční náladu, musí být zřejmě velmi zásadní. Ale je jí skutečně Raschkův zdravotní stav? Proč tedy ve stejném období není vidět obdobnou aktivitu ve vztahu k raschkově továrně na hliněné zboží? Při této argumentaci by Raschka v očekávání blízké smrti asi řešil své podnikání jako takové, nikoliv jen některé jeho části. V roce 1873 byl navíc Adolf Raschka podruhé zvolen starostou Kopřivnice a svou volbu přijal a funkci vykonával po celé následující volební období v trvání tří let. Učinil by to, kdyby mu to jeho zdravotní stav nedovoloval?

Co probíhalo ve společnosti Schustala & Comp. od 23. prosince 1873, resp. od uplynutí půlroční výpovědní lhůty do Raschkovy smrti lze zatím říct jen stěží. Jisté je, že podnik fungoval.

Jisté také ale je, že firma Schustala et Comp. byla Krajským soudem v Novém Jičíně vymazána z rejstříku dne 13. září 1878, a to z důvodu jejího rozpuštění („Dissolution“)9.

Máme zde tedy zánik společnosti Schustala & Comp. podruhé.

I po zániku druhé společnosti Schustala & Comp. podnik fungoval nadále, hledání formálního řešení však evidentně vyžadovalo delší čas. Dne 19. listopadu 1878 zapisuje Krajský soud v Novém Jičíně do rejstříku vedeného tímto soudem veřejnou obchodní společnost s obchodní firmou Schustala et Compag., jejímiž společníky byli Ignaz Schustala, Johann Schustala a Adolf Schustala. Hlavní sídlem společnosti je Kopřivnice a společnost podniká od 10. listopadu 1878 v oblasti výroby vozů. Význam osoby Ignaze Schustaly je zdůrazněn tím, že výlučně on je pověřen jednáním za společnost.10

Zápis potvrzuje, že řešením, které Ignaz Schustala pro komplikovanou situaci po rozvázání společnosti Schustala & Comp. a smrti Adolfa Raschky našel, bylo řešení - Ignaz Schustala a společníci potřetí.

Existuje krátké období, po které není registrována žádná společnost provozující výrobu vozů v Kopřivnici, ačkoliv provoz není zřejmě přerušen. Pak vzniká nový subjekt, tentokráte ale pod jinou obchodní firmou, než se stalo v předchozím případě. Obojí je zvláštní. Všeobecný obchodní zákoník obsahoval m.j. ustanovení, podle kterého v případě, že obchodní firma veřejné obchodní společnosti neobsahovala jména všech společníků, musela obsahovat jméno alespoň jednoho ze společníků a dodatek, ze kterého vyplývá, že se jedná o takovou společnost.11 Obvykle bylo dodatkem označení „et Compagnie“, nebo ve zkratce „et Comp.“ nebo „& Comp.“. Společnost Schustala & Comp. byla z rejstříku vymazána v září 1878 nemohla být proto překážkou pro zápis nové společnosti se shodnou obchodní firmou o dva měsíce později, v listopadu 1878. Nová společnost pokračovala v podniku společnosti zaniklé a určitě měla zájem využít pro své podnikatelské záměry dobrou pověst společností dřívějších. Přesto však, na rozdíl od předchozího případu, společníci tentokrát zvolili poněkud odlišnou podobu dodatku. Že by důvodem byly poněkud nejasné či vyhrocené vztahy okolo vypořádání podílu Adolfa Raschky na zaniklé společnosti Schustala & Comp.?


1 Intelligenzblatt zur Brünner Zeitung, Brünner Zeitung, 1858, 2148, titulní strana

2 Dopis společnosti Schustala & Co. ze dne 10.05.1891, Opis archivního dokumentu č. Vý 4/7, uloženo v podnikovém archivu TATRA TRUCKS a.s.

3 Moravské noviny (Morawské nowiny), ročník XV., č. 98, 08.12.1863, str. 392

4 Matrika úmrtí, Z, I-Z, inv. Č. 1438, sig. P V 6, 1846-1882, Kopřivnice, str. 74, uloženo v Zemském archivu v Opavě

5 Sdělení Krajského soudu v Novém Jičíně ze dne 07.07.183, Amtsblatt zur Brünner Zeitung, č. 158, 17.07.1863, str. 1301

6 Všeobecný obchodní zákoník, uvedený zákonem č. 1/1863 ř.z., ze dne 17.12.1862, čl. 20

7 Matrika úmrtí, Z, I-Z, inv. Č. 1438, sig. P V 6, 1846-1882, Kopřivnice, str. 182, uloženo v Zemském archivu v Opavě

8 Skleněná fotografická deska č. V2897vagony, Archivní fond Zemského archívu v Opavě uložený v podnikovém archivu TATRA TRUCKS a.s.

9 Amtsblatt zur Wiener Zeitung, č. 223, 21.09.1878, str. 674

10 Amtsblatt zur Wiener Zeitung, č. 279, 27.11.1878, str. 1184

11 Všeobecný obchodní zákoník, uvedený zákonem č. 1/1863 ř.z., ze dne 17.12.1862, čl. 17

Excerpt out of 21 pages

Details

Title
Schustala et Compagnie. Stručný vývoj podnikatelského subjektu
Author
Year
2016
Pages
21
Catalog Number
V320931
ISBN (eBook)
9783668226241
ISBN (Book)
9783668226258
File size
777 KB
Language
Czech
Notes
Použité fotografie jsou uloženy ve sbírkách Regionálního muzea v Kopřivnici o.p.s. a byly použity s jeho laskavým svolením.
Tags
schustala, compagnie, stručný
Quote paper
Libor Vojtek (Author), 2016, Schustala et Compagnie. Stručný vývoj podnikatelského subjektu, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/320931

Comments

  • No comments yet.
Read the ebook
Title: Schustala  et Compagnie. Stručný vývoj podnikatelského subjektuUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free