Blended Learning: Disseny d´un curs de resolució de conflictes


Research Paper (undergraduate), 2012

33 Pages, Grade: Excel·lent


Excerpt

Inhaltsverzeichnis

INTRODUCCIÓ

DEFINICIÓ DE TREBALL DE L’APRENTATGE DE TIPUS MIXT

AVANTATGES I LÍMITS DE L'APRENENTATGE MIXT EN COMPARACIÓ AMB ALTRES MODALITATS

SÍNTESI DELS PRINCIPIS DE DISSENY MÉS IMPORTANTS PER A L’APRENENTATGE DE TIPUS MIXT
Anàlisi
Disseny
Desenvolupament
Implementació
Avaluació

ANALITZAR EL CONTEXT DE FORMACIÓ ORGANITZATIU
Anàlisi
Disseny
Avaluació

PROPOSTES D’APRENENTATGE COMBINAT
PROPOSTA 1: 75% PRESENCIAL - 25% VIRTUAL
PROPOSTA 2: 50% PRESENCIAL - 50% VIRTUAL
PROPOSTA 3: 25% PRESENCIAL - 75% VIRTUAL

PROPOSTA DEFINITIVA

CONCLUSIÓ

BIBLIOGRAFIA COMENTADA

INTRODUCCIÓ

En aquest informe pretenem oferir una solució eficaç per a la formació del personal del Departament Nacional de Formació de l’Administració Pública basada en el blended learning. El Departament oferia un ensenyament virtual, però com vostès ja van observar, es perdien alguns dels avantatges de l’ensenyament presencial. Combinar la presencialitat amb la virtualitat seria una bona solució, però canviar la manera d’impartir els cursos també suposa modificar les estratègies educatives i haver d’usar un bon nombre de mitjans, tant virtuals com presencials i el nostre objectiu en aquest informe és proposar-los una solució.

El seu Departament ja ofereix cursos als seus empleats per a que milloren les seves competències en diversos àmbits, el que vostès ens ha encomanat és elaborar un informe sobre el disseny d’un curs semi-presencial de 15 hores que tractarà de la resolució de conflictes. Hem de tenir en compte que la mena de continguts tractats en aquests cursos no poden obviar, entre altre tipus d’activitats, els estudis de casos pràctics i els jocs per assolir els objectius i treballar els continguts. En concret els que es pretén és que els treballadors demostren, en línies generals, les següents aptituds interpersonals: Demostrar una bona capacitat de lideratge, saber resoldre adequadament els conflictes (d’índole cultural, ètica, o d’altra mena) en l’entorn de treball, encara que nosaltres en la nostra proposta concretarem més els objectius d’aprenentatge de l’oferta formativa.

DEFINICIÓ DE TREBALL DE L’APRENTATGE DE TIPUS MIXT

Començarem per buscar una definició de treball d’aprenentatge combinat, mixt o blended learning.

Després de llegir diverses fonts on diversos autors defineixen aquest concepte, veiem que totes giren entorn a uns quants termes comuns. Algunes definicions emfatitzen els mitjans de distribució, altres parlen de la combinació de mètodes instruccionals. Però tal com assenyalen Graham (2005) i Alemany (2007), no podem oblidar que el punt clau del blended learning és la combinació d’ensenyament presencial amb ensenyament virtual mediat per les TIC. Hi han altres autors com Bartolomé (2004) mencionen també la combinació de diferents models pedagògics, per a altres com Brennan (2004) la finalitat última de l’aprenentatge combinat rau en l’eficiència econòmica i d’altres com Kranz i Lüking (2001) el que interessa és l’efectivitat didàctica i pedagògica.

En principi, ens decantaríem per les definicions de Graham i d’Alemany i les complementaríem amb la de Bartolomé i alguns aspectes de la de Kranz i Lüking.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Si comparem les definicions presentades per Graham i Alemany troben les següents similituds i diferències:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Creiem que formular una bona definició de blended learning és una qüestió complexa, però hauria d'incloure més aspectes que el de la combinació de modalitats d'instrucció, ja que la introducció de la virtualitat en l'ensenyament té conseqüències en tots els elements que constitueixen l'acció pedagògica.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

El blended learning és la combinació de l'ensenyament presencial i virtual amb la finalitat d'augmentar l'efectivitat pedagògica i l’eficiència econòmica. Amb aquesta finalitat es combinen diverses teories d'aprenentatge, tecnologies i recursos que tindran com a conseqüència un canvi de rol tan del docent com de l'alumne, en la presentació dels continguts, la tipologia i realització de les activitats.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

AVANTATGES I LÍMITS DE L'APRENENTATGE MIXT EN COMPARACIÓ AMB ALTRES MODALITATS

Abans de presentar-los els avantatges i límits de l'aprenentatge mixt en diferents graus de combinació de presencialitat i virtualitat, presentem una taula amb l'objectiu de sintetitzar les característiques dels diversos models formatius:

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Des del nostre punt de vista, el criteri més important a l’hora de triar un model formatiu seria el de l’efectivitat pedagògica de les mesures formatives i també el de capacitat transformadora d’aquest model.

Si amb el canvi de modalitat formativa volem transformar el model pedagògic, de manera que els alumnes tinguin una major responsabilitat i autonomia i participin en processos que els ajudin en la construcció del seu propi aprenentatge usant i desenvolupant les seves funcions cognitives superiors sense deixar de banda els avantatges de l’ensenyament presencial, el blended learning és la millor opció.

Aquesta modalitat formativa inclou un percentatge de formació presencial de manera els alumnes reben un guiatge i recolzament en el seu aprenentatge major que en l’ensenyament totalment virtual, donat que en aquestes sessions es podrà ajustar millor l’acció pedagògica per part del docent i es podran realitzar activitats que guanyen en efectivitat en escenaris presencials. Tampoc podem perdre de vista que volem dissenyar un curs de resolució de conflictes, on els jocs de rol, les improvisacions teatrals tenen un pes específic important, per tant la presencialitat resulta ser un element pràcticament imprescindible.

L’avantatge en relació a l’ensenyament totalment presencial rau en que els alumnes han de ser més actius i se’ls demana més compromís en el seu aprenentatge, la qual cosa reverteix en positiu en els resultats de la formació.

I si comparem el blended learning amb l’ensenyament virtual destacaria el factor de contacte humà i els aspectes emocionals que suposa el sentir-se part d’una comunitat educativa. Potser que amb un ensenyament completament virtual aconseguim una eficiència econòmica major, però perdem els avantatges que pel que fa al tipus de continguts i activitats ens ofereixen tant l’ensenyament presencial com el semi presencial.

SÍNTESI DELS PRINCIPIS DE DISSENY MÉS IMPORTANTS PER A L’APRENENTATGE DE TIPUS MIXT

Per a poder desenvolupar el curs usarem el model de disseny tecnopedagògic ADDIE, que consta de les següents fases:

Anàlisi

- Anàlisi dels elements que conformen el context de partida
- Alumnes que participaran en la formació.
- Motivacions per participar en la formació
- Objectius que vol assolir l’organització que impulsa la formació
- Recursos disponibles

Disseny

A partir dels resultats de l’anàlisi es prendran tot un seguit de decisions pel que fa a:

- Objectius didàctics
- Continguts i la seva distribució virtual / presencial
- Activitats i la seva distribució virtual / presencial
- Materials i la seva distribució virtual / presencial
- Tecnologia a emprar

Desenvolupament

A partir dels plantejaments de la fase anterior es crearà el conjunt del curs i es revisaran totes les parts per comprovar que s’ajusten als objectius prevists.

- Crear un prototip
- Desenvolupar els materials
- Revisar-los
- Dur a terme una sessió pilot

[...]

Excerpt out of 33 pages

Details

Title
Blended Learning: Disseny d´un curs de resolució de conflictes
Course
Disseny tecno-pedagògic de programes cursos o assignatures.
Grade
Excel·lent
Author
Year
2012
Pages
33
Catalog Number
V345214
ISBN (eBook)
9783668351622
ISBN (Book)
9783668351639
File size
547 KB
Language
Catalan
Keywords
Disseny tecnopedaogic, Blended learning, aprenentatge mixt
Quote paper
Filologa Anglogermanica Amparo Aymerich Bort (Author), 2012, Blended Learning: Disseny d´un curs de resolució de conflictes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/345214

Comments

  • No comments yet.
Read the ebook
Title: Blended Learning: Disseny d´un curs de resolució de conflictesUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free