Albanisch-Übungstest. Material zur Prüfung der Sprachkenntnisse

Shqip. Material për teste


Fachbuch, 2017

82 Seiten


Leseprobe


2
Prof. Dr. (AL) Emine Teichmann
Dr. (AL) Gladiola Sadiku
Albanisch- Übungstest
Albanisch ­ Übungstest
Shqip ­ Material për teste

3
Vorwort
Das vorliegende Buch enthält eine Vielzahl Lese-, und Hörtexte unterschiedlicher Länge und
mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Neben diesen Texten werden auch als
Prüfungsmaterial verschiedene Übungen angeboten.
Alle Fertigkeiten werden integriert geprüft. Im Mittelpunkt stehen Lese- und Hörtexte, an die
sich Aufgaben zum Verständnis und produktive Übungen anschliessen.
Das Buch kann man als Bestandteil eines Korpus betrachten und im Zusammenhang mit den
anderen von mir/uns publizierten Bücher (Handbuch-Grammatik der albanischen Sprache;
Albanisch-Übungsbuch; Albanisch- Lehr- und Arbeitsbuch) oder separat verwenden.
Es besteht aus 21 Einheiten (Tests). In den meisten Fällen findet man in diesen Einheiten:
einen Lesetext (Leseverstehen) mit Aufgaben;
einen Hörtext (Hörverstehen) mit Aufgaben;
einen Lückentext (Grammatik)
andere grammatischen Übungen
Aufgaben zum Schreiben (Textproduktion)
Die Antworten zu den grammatischen Übungen findet man im Lösungsschlüssel.
Uedorf, im März 2017 Emine Teichmann

4
INHALTSVERZEICHNIS
TEST 1 ... 5
TEST 2 ... 11
TEST 3 ... 15
TEST 4 ... 21
TEST 5 ... 26
TEST 6 ... 31
TEST 7 ... 34
TEST 8 ... 36
TEST 9 ... 41
TEST 10 ... 45
TEST 11 ... 49
TEST 12 ... 51
TEST 13 ... 54
TEST 14 ... 61
TEST 15 ... 65
TEST 16 ... 68
TEST 17 ... 73
TEST 18 ... 75
TEST 19 ... 77
TEST 20 ... 79
TEST 21 ... 81
TEST 22 ... 82

5
TEST 1
1. Hörverständnis: Hören und schreiben Sie!
1. Unë...Agron.
2. Nga Boni...ju?
3. Unë...nga Tirana.
4. Një javë ... shtatë ditë.
5. Ne ... disa libra.
6. Po restorant...këtu?
7. Pasdite ne ...për në Frankfurt.
8. Ne ... dy ditë te ............................ tanë.
9. Universiteti ynë ka shumë ... .
10. Në... time ...... ............ karrige.
11. Petriti ... në ...................... .
12. Ku ... Anila ?
13. Agimi dhe Anila ... disa .......................... .
14. Çfarë po lexojnë ... ?
15. Në ... takojmë dy .................... .
2. Hörverständnis: Hören und Schreiben Sie die Zahlen!
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12.
3. Hörverständnis: Schreiben Sie die Uhrzeit in Zahlen!
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12.
4. Bilden Sie Sätze !
1. banon / ti / ku ?
2. tre vëllezër / ti / ke
3. punojnë / ata/ spital/ në
4. fotografi/ në / është / gruaja/ ime/ gjyshe
5. nxënës/ sa / klasë / në / janë ?
6. Eraldi/ oficer/ kazermë/ është/ jeton/ dhe /në
7. shtatë/ orën/ në / në/ shkoj/ shkollë

6
5. Setzen Sie den Plural ein !
a) Agimi dhe gruaja e tij kanë dy ...(vajzë) dhe tre .....................(djalë) .
b) Agimi ka dy ...(motër) e katër ........................ (vëlla).
c) Gruaja e tij nuk ka ... (gjysh) e .......................... (gjyshe).
d) Ata banojnë në një shtëpi me shumë ... (dhomë).
e) Në rrugë janë disa ... (ushtar).
f) (Kazermë)... janë larg.
g) Sot në spital janë dy ... (mjek) dhe katër ............................... (infermier).
h) Sa ... (godinë) janë atje ?
i) Kush janë ato ... (grua) atje ?
j) Sa ... (oficer) janë në kazermë ?
k) Dhoma ka disa ...(derë).
l) (Nxënës) ... po lexojnë në klasë.
m) Era shkruan çdo javë dy ...(letër).
n) Në fotografi janë ... (gjeneral) gjermanë.
o) ...(adresë) e tyre janë në fletore.
p) Ne bëjmë disa ...(mbledhje) në ditë.
6. Schreiben Sie Singular (bestimmt) und Plural (bestimmt)!
ushtar, -i, -ët; oficer ushtri fshat nxënës shkollë mjek
infermier/e, -ja, -et; spital mësim teknik teknike shitës
djalë vajzë hotel motër familje film stacion
aeroplan cigare qytet shok mal muaj mësues
vit kala
7. Was fehlt?
1. Zoti Shmidt është... a. murator
b. drita
c. çelës
2. Ai dëgjon ... a. dollap
b. muzikë
c. dush
3. Ju po vini nga... a. dhoma
b. Vlora
c. hoteli
4. Çfarë bëni...? a. në teatër
b. ju
c. në shtëpi
5. Shpesh nuk... mësim. a. kam
b. ka
c. jam
6. Mirëdita! ...Agim Sokoli. a. jam
b. quhem
c. jeni

7
7. Markusi shkon... një mik. a. në
b. te
c. larg
8. Markusi shkon... kinema. a. në
b. te
c. prej
9. Fredi shkon...nëna. a. atje
b. te
c. në
10. ...Fredi ka një shok. a. këtu
b. atje
c. në Shqipëri
8. Ergänzen Sie die fehlenden Formen.
jam
kam
filloj
vij
blej
flas
bëj
unë
ti
fillon
flet
ai/ ajo
ne
blejmë
ju
keni
ata/ ato
janë
vijnë
bëjnë
9. Textübersetzung
Fredi Schmidt ist Ingenieur in Frankfurt. Er ist nicht zu Hause. Er ist für die Firma in
London.
Er wohnt im Hotel. Das Hotel ist nicht gut. Warum ist das Hotel nicht gut ?
Das Hotel ist am Bahnhof,es gibt viele Autos. In der Nacht hört Fredi Musik.
Die Musik kommt aus der Hotel ­ Bar.
Fredi bleibt drei Tage.
Er ruft zu Hause an: ,,Schatz, ich bin's, Fredi. Wie geht es dir?"
Das Telefon ist nicht gut. Fredi hört nichts.
Am Morgen fährt Fredi zum Flughafen. Aber die S- Bahn fährt nicht, und es gibt kein Taxi.
Er kommt spät zum Flughafen: Kein Flugzeug ! (aus: Deutsch 1 für Ausländer)
Wortschatz
gut i mirë
Bahnhof stacioni i trenit
viele shumë
in der Nacht natën
kommt vjen
bleibt qëndron
anrufen telefonon
am Morgen në mëngjes

8
hört dëgjon
nichts asgjë
spät vonë
Flughafen aeroport
S- Bahn tramvaj
Flugzeug aeroplan
Und erzählen Sie weiter...
---
Lösungen
1. Hörmaterial für die 1. Übung
1. Unë quhem Agron.
2. Nga Boni jeni ju?
3. Unë jam nga Tirana.
4. Një javë ka shtatë ditë.
5. Ne blejmë disa libra.
6. Po restorante ka këtu ?
7. Pasdite ne udhëtojmë për në Frankfurt .
8. Ne qëndrojmë dy ditë te vëllezërit tanë.
9. Universiteti ynë ka shumë studentë.
10. Në dhomën time nuk ka karrige.
11. Petriti telefonon në shkollë.
12. Ku banon Anila ?
13. Agimi dhe Anila shikojnë disa fotografi.
14. Çfarë po lexojnë nxënësit ?
15. Në rrugë takojmë dy shoferë.
2. Hören und schreiben Sie die Zahlen (Hörmaterial für die 2. Übung).
a) 16 b) 23 c) 81
d) 132 e) 1954 f) 548
g) 20 h) 45 i) 2453
j) 7 k) 134 l) 671
3. Schreiben Sie die Uhrzeit in Zahlen (Hörmaterial für die 3. Übung).
2. 15 12. 37 11. 20
9. 30 23. 50 7 .00
8. 45 6. 35 14. 05
24. 01 15. 07 19. 55
4. Bilden Sie Sätze !
8. Ku banon ti?
9. Ti ke tre vëllezër.
10. Ata punojnë në spital.

9
11. Në fotografi është gjyshja ime.
12. Sa nxënës janë në klasë?
13. Eraldi është oficer dhe jeton në kazermë.
14. Në orën shtatë shkoj në shkollë.
5. Setzen Sie den Plural ein !
a) Agimi dhe gruaja e tij kanë dy vajza dhe tre djem.
b) Agimi ka dy motra e katër vëllezër.
c) Gruaja e tij nuk ka gjyshër e gjyshe.
d) Ata banojnë në një shtëpi me shumë dhoma.
e) Në rrugë janë disa ushtarë.
f) Kazermat janë larg.
g) Sot në spital janë dy mjekë dhe katër infermierë.
h) Sa godina janë atje ?
i) Kush janë ato grutë atje ?
j) Sa oficerë janë në kazermë ?
k) Dhoma ka disa dyer.
l) Nxënësit po lexojnë në klasë.
m) Era shkruan çdo javë dy letra.
n) Në fotografi janë gjeneralë gjermanë.
o) Adresat e tyre janë në fletore.
p) Ne bëjmë disa mbledhje në ditë.
6. Schreiben Sie Singular (bestimmt) und Plural (bestimmt)!
ushtar, -i, -ët; oficer, -i, -ët; ushtri, -a, -të; fshat,-i, -rat; nxënës,-i, -it;
shkoll/ë, -a, -at; mjek,-u, mjekët; infermier/e, -ja, -et; spital, -i, -et; mësim, -i, -et;
teknik,-u, ët; teknik/e, -ja, -et; shitës, -i, -it; djal/ë, -i, djemtë; vajz/ë, -a, -at;
hotel, -i, -et; mot/ër, -ra, -rat, familj/e, -a, -et; film, -i, -at; stacion, -i, -et;
aeroplan,-i, -ët; cigar/e,-ja, -et; qytet, -i, -et; shok, -u, -ët; mal, -i, -et;
muaj, -i, -t; mësues, -i, -it; vit, -i, -et; kala, -ja, -të
7. Was fehlt?
1. Zoti Shmidt është... a. murator
b. drita
c. çelës
2. Ai dëgjon ... a. dollap
b. muzikë
c. dush
3. Ju po vini nga... a. dhoma
b. Vlora
hoteli
4. Çfarë bëni...? a. në teatër
b. ju
c. në shtëpi
5. Shpesh nuk... mësim. a. kam

10
b. ka
c. jam
6. Mirëdita! ...Agim Sokoli. a. jam
b. quhem
c. jeni
7. Markusi shkon... një mik. a. në
b. te
c. larg
8. Markusi shkon... kinema. a.
b. te
c. prej
9. Fredi shkon...nëna. a. atje
b. te
c. në
10. ...Fredi ka një shok. a. këtu
b. atje
c. në Shqipëri
8. Ergänzen Sie die fehlenden Formen.
jam
kam
filloj
vij
blej
flas
bëj
unë
jam
kam
filloj
vij
blej
flas
bëj
ti
je
ke
fillon
vjen
blen
flet
bën
ai/ ajo
është
ka
fillon
vjen
blen
flet
bën
ne
jemi
kemi
fillojmë
vijmë
blejmë
flasim
bëjmë
ju
jeni
keni
filloni
vini
blini
flisni
bëni
ata/ ato
janë
kanë
fillojnë
vijnë
blejnë
flasin
bëjnë

11
TEST 2
1. Übersetzen Sie ins Albanische
Zu Hause bei Hubertus
- Was machen wir heute abend ?
- Wir gehen ins Konzert .
- Oohh neee! Gehen wir mit Schmidt ?
- Ja, natürlich !
- Wann ist das Konzert ?
- Um halb acht im Hotel. Nach dem Konzert gehen wir in ein Restaurant.
- Du, Hansi ! Ich bleibe heute abend zu Hause.
- Waaaaaas? Was machst du ?
- Ja! Ich habe keine Lust (qejf). Ich komme heute nicht ins Konzert.
- Pffffh ... das ist mein Job.
- Warum gehst du nicht allein ? Du hörst gerne (me qejf) Musik.
- Ich habe doch drei Karten (bileta). Und Herr Schmidt freut sich (gëzohet).
- Das ist mir egal (aq më bën). Ich bleibe (do të qëndroj) zu Hause.
(aus: Deutsch 1 für Ausländer)
2. Übersetzen Sie ins Deutsche
Unë dhe familja ime
Ne në familje jemi gjashtë persona. Gjyshi është 85 vjeç, gjyshja është 80 vjeç.
Gjyshi dhe gjyshja nuk punojnë. Ata janë pensionistë.
Nëna është 52 vjeç, ndërsa babai është 57 vjeç. Nëna punon në spital, është infermiere.
Ndërsa babai është mekanik. Unë quhem Skënder, Skënder Doko. Jam 30 vjeç. Punoj në një
uzinë (Betrieb) si inxhinier elektronik. Mbrëmjeve, pas pune, lexoj libra e gazeta ose dal
(ausgehen) me shokët.
Motra ime quhet Mimoza. Ajo është 20 vjeç. Mimoza është studente. Ajo studion
matematikë. Mimoza ka shumë shoqe (Freundinen). Ajo shkon shpesh te shoqet ose shoqet
vinë shpesh tek ajo.
3. Wie heißt das Verb ?
1. Unë...Artur. a. jam
b. quhem
c. filloj
2. Agroni...nga Tirana. a. vij
b. vjen
c. është
3. Ai... arkitekt. a. është
b. punon
c. blen
4. Ti...në Prishtinë. a. banon
b. lexojmë
c. je

12
5. Ne...në kafene. a. jemi
b shkojmë
c. banojmë
6. Drita ... e re. a. janë
b. jam
c. është
7. Dhoma...një tavolinë. a. jemi
b. ka
c. kemi
8. Mësues... ju? a. punoni
b. qëndroj
c. jeni
9. Në qytet ... tri kinema . a. është
b. janë
c. ka
10. Ata nuk...fëmijë. a. janë
b. punojnë
c. kanë
4. Übersetzen Sie die Sätze !
1. Wo arbeiten Sie ?
2. Ich arbeite in Basel.
3. Wie heißen Sie ?
4. Arbeiten Sie auch in Basel ?
5. Und Sie, Herr Fischer, wo arbeiten Sie ?
6. Ich arbeite nicht ?
7. Ich bin Rentner .
8. Andreas ist Hausmann.
9. Ist die Frau Born Ärztin ?
10. Du bist Verkäuferin .
11. Majlinda ist Ingenieurin .
12. Era ist Studentin.
13. Ina ist Lehrerin.

13
14. Was ist Bora von Beruf ?
15. Bist du Pilot von Beruf ?
16. Sind Sie Journalistin ?
17. Ich bin Fahrer von Beruf.
4. Antworten Sie schriftlich
1. Si quheni ju ?
1. Po ai si quhet ?
2. Ku banoni ju ?
3. Nga është Mario Valente ?
4. Ku banon ai ?
5. Çfarë bën ai në Tiranë ?
6. Ku banon Ina Braun ?
7. Nga është Lul Mazreku ?
8. Ç` është ai ?
9. Çfarë mëson M. Valente ?
10. Po ju çfarë mësoni ?
5. Diktat
---
Lösungen
3. Wie heißt das Verb ?
1. Unë...Artur. a. jam
b. quhem
c. filloj
2. Agroni...nga Tirana. a. vij
b. vjen
c. është
3. Ai... arkitekt. a. është
b. punon
c. blen
4. Ti...në Prishtinë. a. banon
b. lexojmë
c. je
5. Ne...në kafene. a. jemi
b. shkojmë
c. banojmë

14
6. Drita ... e re. a. janë
b. jam
c. është
7. Dhoma...një tavolinë. a. jemi
b. ka
c. kemi
8. Mësues... ju? a. punoni
b. qëndroj
c. jeni
9. Në qytet ... tri kinema . a. është
b. janë
c. ka
10. Ata nuk...fëmijë. a. janë
b. punojnë
c. kanë
5. Diktat
Unë quhem Lul Mazreku. Jam nga Burreli.
Këtu në Gjirokastër jam ushtar.
Ajo quhet Vjollca Morina. Ajo është nga Tirana,
por punon në Sarandë.
Nina është nga Italia.
Ajo banon në Romë. Ajo nuk punon.
Ina Braun është nga Austria. Ajo banon në Laprakë.

15
TEST 3
1. Hörverständnis:
Hören und schreiben Sie!
1. Ingridi është nga ... . Që prej tre vjetësh ajo punon në ... . Një kolege e fton Ingridin ... .
Dasma bëhet ... në një lokal të madh. Atje janë rreth ... të ftuar. Një ... kalon nga tryeza në
tryezë. Atë mbrëmje Ingridi dëshiron të hajë vetëm ... . Kamerieri sjell një shishe ... birrë. Ai
vjen përsëri me një ... pjatë të madhe në dorë. Në pjatë ka sallatë me ... dhe biftek. Ingridi nuk
ha ... . Të gjithë po hanë dhe po ... .
2. Hörverständnis: Schreiben Sie das Datum!
1. ... 2. .............................. 3. ....................................
4. ... 5. .............................. 6. ...................................
7. ... 8. ............................... 9. ..................................
3. Wie ist die richtige Antwort ?
1. Ç'dëshironi të pini? a Në mbrëmje do të shkoj në kinema.
b Unë nuk pi raki.
c Një gotë birrë.
2. Ç'dëshironi të hani ? a Në mëngjes hamë reçel.
b Mish me patate.
c Bukë të zezë.
3. Keni çorape leshi? a Kemi vetëm këpucë.
b Nuk kemi çorape.
c Kemi çorape leshi.
4. Sa kushton kjo xhaketë? a Xhaketa është e lirë.
b Kjo xhaketë kushton 300 lekë.
c Mua më duhet një xhaketë.
5. Ç'prodhim është ky fustan? a Fustani është nga Franca.
b Është prodhim francez.
c Nuk e di.
6. A më shkon kjo xhaketë? a Sigurisht.
b Të rri pak e ngushtë.
c Të shkon shumë.
4. Wie heißt die richtige Form ?
1. Unë do të pi ... a verën
b verë
c vera
2. Marrim dhe një... a ëmbëlsirë
b ëmbëlsirat
c ëmbëlsirën
3. Në dimër unë ëndërroj... a pranvera
b pranverë
c pranverën

16
4. Të shtunave ai bën ... a në pazar
b pazarin
c pazaret
5. Drita blen ... . a 2 fustane
b 1 fund
c 2 libra
6. Dritani shikon një ... . a filmi
b filmin
c filma
7. Atë ... nuk e njoh. a vajza
b vajzë
c vajzën
8. Bora po lexon ... të bukur. a libra
b librin
c libër
9. E shikon atë ... atje ? a male
b mali
c malin
10. Ai punon ... . a në Tiranë
b Tiranë
c Tirana
5. Welches Wort paßt?
( gotë, fustanin, me pushime, i kaltër, i bukur, në rrugë, i kaltër, e Agimit, për në qendër)
1. Sonila vjen ... në Shqipëri.
2. Ata udhëtojnë me taksi nga aeroporti ... .
3. Sonila e blen ...
4. Fustani është ... me lule blu.
5. Kjo është shtëpia ... .
6. ... ka shumë makina.
7. Unë marr gjithnjë një ... verë.
8. Kostumi është vërtet ... .
6. Wie heißt das Pronomen ?
1. Për mua është ky libër? Po, ky libër është për ... .
2. Për motrën do ta blesh fustanin? Po , për ... .
3. Eda e provon fustanin. Fustani ... rri pak i ngushtë.
4. Prej nënës e ke këtë letër? Po, prej ... .
5. Agron, për Fatosin është kjo pako? Po, për ... .
6. Zonjë, po ... jap 10 000 lekë, kusurin do t`... a jap nesër

17
7.
Übersetzen Sie
- Sind Sie Doktor Engel?
- Und Sie sind Doktor Paulmann ?
- Nein, Doktor Paulmann ist krank. Mein Name ist Hubertus.
Guten Tag. Wie geht es ?
- Danke. Guten Tag, Herr Hubertus freut mich.
- Kommen Sie, wir nehmen ein Taxi.
Im Taxi
- Zum Europa- Hotel bitte. Und fahren Sie durch die Stadt! Sind Sie
zum ersten Mal in Frankfurt?
- Ja, ich kenne Hamburg, Berlin, Stuttgart und München natürlich. Aber Frankfurt
nicht.
- Wir fahren durch das Zentrum.
- Sind Sie auch Ingenieur, Herr Hubertus ?
- Ja, ich bin Elektro- Ingenieur von Otto. Wir arbeiten zusammen.
Kommen Sie aus Wien.
- Nein, ich bin Schweizer, aber ich wohne in Wien.
- Wir sind in Sachsenhausen, das hier ist der Main.
- Wohnen Sie in Frankfurt ?
- Nein, wir wohnen in Mainz. Ich nehme die S- Bahn und fahre 30 Minuten.
Hier ist der Bahnhof... Und da ­ das Theater. (aus: Deutsch 1 für Ausländer)
7. Bilden Sie Sätze mit den folgenden Adjektiven.
i mirë ...
i bardhë ...
i kaltër ...
i gëzuar ...
i sotëm ...
i pafat ...
punëtor ...
guximtar ...
zemërmirë ...
plak ...
shqiptar ...
i egër ...
tiranas ...
shqetësues ...
8. Übersetzen Sie ins Albanische
1.
Maria Kohl wohnt in Köln. Sie kommt aus München. Sie arbeitet im Theater. Sie arbeitet
heute nicht. Franz Schmidt kommt heute. Maria nimmt den Bus. Sie fährt zum Flughafen. Um
7. 30 kommt Franz. Er kommt aus Wien. Maria: Guten Tag, Franz! Franz: Guten Tag. Freut
mich, Maria. Wir nehmen ein Taxi. Wir trinken Kaffe im Zentrum. Franz kennt Köln nicht. Er
fragt: Ist das der Dom? Maria: Nein, das ist Theater. Ich arbeite hier. Da ist das Café.
Franz: Gibt es hier Bier? (aus. Deutsch 1 für Ausländer)
Ende der Leseprobe aus 82 Seiten

Details

Titel
Albanisch-Übungstest. Material zur Prüfung der Sprachkenntnisse
Untertitel
Shqip. Material për teste
Autoren
Jahr
2017
Seiten
82
Katalognummer
V357350
ISBN (eBook)
9783668432741
ISBN (Buch)
9783668432758
Dateigröße
792 KB
Sprache
Deutsch
Schlagworte
Leseverstehen, Hörverstehen, grammatische Übungen, schriftliche Aufgaben, Albanisch, Albanisch-Deutsch, Prüfungsvorbereitung, Übungen, Tests
Arbeit zitieren
Prof. Dr. Emine Teichmann (Autor:in)Dr. Gladiola Sadiku (Autor:in), 2017, Albanisch-Übungstest. Material zur Prüfung der Sprachkenntnisse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/357350

Kommentare

  • Noch keine Kommentare.
Blick ins Buch
Titel: Albanisch-Übungstest. Material zur Prüfung der SprachkenntnisseIhre Arbeit hochladen

Ihre Hausarbeit / Abschlussarbeit:

- Publikation als eBook und Buch
- Hohes Honorar auf die Verkäufe
- Für Sie komplett kostenlos – mit ISBN
- Es dauert nur 5 Minuten
- Jede Arbeit findet Leser

Kostenlos Autor werden