Pokus o rekonstrukci „whiteness“ za použití Deweyho teorie impulsů a zvyků


Seminar Paper, 2006

9 Pages, Grade: 1


Excerpt

Obsah

Úvod

1 W.E.B. Du Bois
1.1 Du Boisovo pojetí rasy
1.2 Du Boisův „culture gift“
1.3 Problém „whiteness“

2 Deweyho teorie a její aplikace
2.1 Deweyho teorie zvyků a impulsů
2.1.1 Ekvivalent „whiteness“
2.2 Zvyky a impulsy bělosti
2.2.1 Zvyk odporu k neznámému
2.2.2 Zvyk oprávnění
2.2.3 Zvyky viny
2.3 Místo závěru - rekonstrukce „whiteness“

Literatura

Úvod

Pragmatismus jako první významný filosofický směr pocházející z amerického kontinentu vznikl na konci 19. století. Od té doby se k němu hlásila celá řada myslitelů a množství škol. Jejich přístupy byly však často velmi odlišné, a proto není dnes vůbec jednoduché pragmatismus vymezit či definovat. Lze však charakterizovat alespoň jednu ze základních komponent a tou je důraz na praktické následky, na výsledky a jejich vliv na lidský život. Pragmatismus se netáže a už vůbec se nesnaží dávat odpovědi na klasické, velké filosofické otázky po původu bytí, jeho smyslu apod. Jeho skromným cílem je řešit konkrétní problémy konkrétních lidí a zlepšovat tak jejich život. Za klasické reprezentanty pragmatismu jsou považováni především Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey a George Herbert Mead.

Tradiční problémy, které se v souvislosti s pragmatismem rozebírají jsou zejména pragmatické pojetí pravdy, či Deweyho náhled na vzdělání apod. Já jsem si pro svou práci zvolit téma velmi odlišné, avšak o to snad také zajímavější. Jde o aplikaci Deweyho teorie impulsů a zvyků na W.E.B. du Boisovo[1] pojetí ras a „whiteness“[2]. Vyšel jsem přitom zejména z eseje Terrance A. MacMullana nazvané: „Is There a White Gift?: A Pragmatist Response to the Problem of Whiteness“ publikované v roce 2005 v periodiku Transactions of the Charles S. Peirce Society.

Svou práci jsem rozdělil do několika kapitol. V té první se snažím charakterizovat tři základní pojmy du Boisova učení: rasy, kulturní vloh a „whiteness“. Na základě této charakteristiky pak v druhé části přistupuji k Deweyho teorii zvyků a impulsů, kterou následně aplikuji na předchozí du Boisovo učení.

1 W.E.B. Du Bois

1.1 Du Boisovo pojetí rasy

W.E.B. Du Bois byl prvním významným intelektuálem a také prvním pragmatikem, který dlouhodobě a komplexně analyzoval lidské rasy. Podle jeho definice z The Conservation of Races je rasa: „a vast family of human beings, generally of common blood and language, always of common history, traditions and impulses, who are both voluntarily and involuntarily striving together for the accomplishment of certain more or less vividly conceived ideals of life.“[3]

Pojem „rasa“, tak jak ho Du Bois používá je plně transakční („transactional“), abychom použili termín prosazený Deweym. Rasa není determinována pouze biologicky (i když biologické charakteristiky mají velkou symbolickou roli), ale z velké části i společnou kulturou a historií. Právě díky společné minulosti a údělu získává každá rasa určitý náhled, pohled na svět, díky němuž vidí řadu věcí jinak a z jiného úhlu než příslušníci ras ostatních.

1.2 Du Boisův „culture gift“

Tato vlastnost je pro Du Boise „a racial gift“[4] (rasový dar, vloh), který má každá rasa ve svém jádru. „The racial gift is the gift of particular human experience, accumulated, refined, and expressed over generations that the other lacks. The very difference between the giver and the receiver is what makes the gift interesting, new, and valuable. Yet, the gift is receivable and understandable as a gift precisely because the giver and the recipient are both people.“[5]

Tento dar či vloh si jsou členové jednotlivých ras schopni předávat. Protože jsou všichni členy jediného lidstva, má pro ně zkušenost jiných smysl a mohou se přáními jakož i utrpením jiných identifikovat (přestože jsou od těch jejich odlišné). Nejdůležitější je tento dar v situaci, když je to něco, co obdarovaný nemá, ale potřebuje.

Du Boisův názor, že skupiny jsou vzájemně odlišné, a tedy mají unikátní dar, který můžou sdílet s ostatními, se odráží i v následujícím odstavci z knihy Sullivanové Living Across and Through Skins. Podle Sullivanové je však tato odlišnost z velké části dílem interakcí s jinými skupinami. „Using transaction to understand race means conceiving of races as dynamically co-constituting each other in such a way that their distinctiveness is preserved. Taking white and black people as an example, the concept of transaction means that in and through their transactions, white and black people "stew" together in such a way that what constitutes whiteness is affected by what counts as blackness, and vice versa. This does not mean that white and black people necessarily melt together into one race of identical, khaki-colored people. The distinctiveness of white and black people is preserved, not eliminated, but it is preserved in a relationship of dynamic connection.“[6]

1.3 Problém „whiteness“

Výměnu zkušeností, vloh mezi jednotlivými rasami považoval Du Bois za základ zdravé globální společnosti. Otázkou však je, zda se tohoto procesu může účastnit i bílá rasa a zda má vůbec nějaký pozitivní a kulturně hodnotný dar.

[...]


[1] William Edward Burghardt du Bois (1868 – 1963) – sociolog, historik, spisovatel a především bojovník za lidská práva. Vzdělání získal na univerzitách Harvard (byl prvním černochem, který zde získal titul Ph.D) a v Berlíně. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří: The Souls of Black Folk (1903), The Negro (1915) či Black Reconstruction (1935).

[2] Pro tento termín se mi nepodařilo najít uspokojivý český ekvivalent, proto je v mé práci ponechán v originále a není překládán.

[3] Du Bois; Writings; 817 - citováno podle MacMullan; 2005; 800

[4] Tento pojem je jeho nejvýznamnějším odkazem.

[5] MacMullan; 2005; 800

[6] Sullivan; Living Across and Through Skins; 158 - citováno podle MacMullan; 2005; 798

Excerpt out of 9 pages

Details

Title
Pokus o rekonstrukci „whiteness“ za použití Deweyho teorie impulsů a zvyků
College
Charles University in Prague
Grade
1
Author
Year
2006
Pages
9
Catalog Number
V90887
ISBN (eBook)
9783638053006
File size
506 KB
Language
Czech
Tags
Pokus, Deweyho
Quote paper
Martin Weiser (Author), 2006, Pokus o rekonstrukci „whiteness“ za použití Deweyho teorie impulsů a zvyků, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/90887

Comments

  • No comments yet.
Read the ebook
Title: Pokus o rekonstrukci „whiteness“ za použití Deweyho teorie impulsů a zvykůUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free