Fjalorth shpjegues i terminologjisë bankare

GJERMANISHT - FRËNGJISHT - ITALISHT - ANGLISHT - SHQIP


Textbook, 2005

156 Pages, Grade: Keine


Excerpt

 

Dritan Halili

Fjalorth shpjegues i terminologjisë bankare
GJERMANISHT - FRËNGJISHT - ITALISHT - ANGLISHT - SHQIP

me rreth 1200 terma

 


Parathënie

Zhvillimi i ekonomisë së tregut në Shqipëri në vitet e fundit është intensifikuar ndjeshëm, gjë që u dedikohet sidomos privatizimeve dhe investimeve të huaja në sektorin bankar. Në këtë kontekst, përkthimi i termave bankare nga gjuhët e huaja kryesore, si dhe shpjegimi i tyre merr një rëndësi të dorës së parë.

Ky fjalorth i terminologjisë bankare gjermanisht-frëngjisht-italisht-anglisht-shqip, i cili përmban rreth 1200 terma për secilën gjuhë, ka si qëllim t′u përcjellë të interesuarve ­ kryesisht nxënësve të shkollave ekonomike, studentëve të shkencave ekonomike, por edhe nëpunësve të bankave ­ njohuritë gjuhësore bazë të terminologjisë bankare në gjuhët e lartpërmendura, të shoqërura me një shpjegim të shkurtër mbi përmbajtjen e tyre.

Fjalori ka si pikënisje gjermanishten, d.m.th. që lemat nistore, sinonimet dhe antonimet mundshme të dhëna në kontekste të ndryshme janë në shumicën e rasteve në gjuhën gjermane. Megjithatë, në rastet kur termat përdoren në gjermanishte pa u përkthyer, ato jepen në gjuhën angleze, ­ si gjuhë ekonomike botërore ­ apo edhe në atë frënge. Duke qenë se si bazë e fjalorit u mor terminologjia e tregut financiar dhe monetar zviceran, shpjegimet bazohen kryesisht në ligjet dhe rregullat ekonomike të sektorit bankar dhe të bursës në Konfederatën Zvicerane. Për hartimin e Fjalorit u shfrytëzuan materiale të publikuara nga bankat zvicerane, të cilat u përpunuan dhe u zgjeruan më tej. Për ndryshimet e mundshme gjuhësore terminologjike midis gjermanishtes zvicerane dhe gjermanishtes letrare janë dhënë në çdo rast shënimet e nevojshme. Përkthimi i termat në gjuhën shqipe u krye duke marrë në konsideratë termat gjegjëse të tyre në praktikat e zakonshme të bankave në Shqipëri, në rastet kur ato ekzistojnë.

Për kritika, sugjerime, plotësime dhe korrigjime, për të cilat unë ju jam mirënjohës, drejtohuni në adresën time të postës elektronike dritan.halili@gmx.de. Shumë faleminderit.

Dritan Halili

Munih, shkurt 2005

 


1

A

abandonnieren | abandonner | abbandonare
| abandon | heq dorë
Dorëheqje nga një marrëveshje me afat
nëpërmjet pagimit paraprak të shpërblimit
për mosrespektimin e marrëveshjes (primit).
abdecken
(1) garantir | garantire | cover | mbulon;
garanton
Jep mjete sigurie për një detyrim të pambuluar.
(2) amortir; payer (une dette) | ammortare
| repay | shlyerje
Shlyen një detyrim me anë të pagesës.

abläuten
Shih „Stop Trading“.

Abrechnungsstellen | chambres de compensation
| stanze di compensazione |
clearing offices; clearing houses | zyrë e
kliringut
Zyra e kliringut është një njësi e krijuar
për kompensimin e të drejtave të pjesshme
të blerjes, me qëllim të racionalizimit
të tregtisë së letrave me vlerë dhe të
kryerjes së urdhërxhirimeve bankare.
Zyrat lokale të kliringut ekzistojnë në të
gjitha bankat e mëdha, por janë zëvendësuar
pjesërisht prej atyre që punojnë në
tregje kombëtare e ndërkombëtare. Shih
edhe „Bankclearing“ ose „Wertpapierclearing“.

ABS
Shkurtesa e „Asset-backed securities“ (=
letrave me vlerë të mbuluara me mjete).
Abschlag
Shih „Disagio“.
                  Abschlagsdividende | dividende intérimaire
| dividendo interinale | partial
dividend | dividend i pjesshëm
Ndarje e dividendëve vjetorë në të përkohshëm
dhe në përfundimtarë pas përfundimit
të vitit ushtrimor. Në Britaninë e
Madhe dhe në SHBA kjo praktikë është e
zakonshme, kurse në Zvicër e ndaluar.
abschließen (ein Konto) | solder un
compte | chiudere un conto | close an account
| mbyll (një llogari)
Mbyllja e llogarisë duke llogaritur interesat
dhe shpenzimet, deri në datën e
mbylljes.

Abschluss
(1) Jahresabschluss | bouclement |
chiusura | financial statement | pasqyra
financiare
Rezultati ekonomik i ndërmarrjes, i
shprehur me anë të bilancit dhe pasqyrës
së fitimit e të humbjes. Ky term përdoret
si sinonim i termit „Geschäftsabschluss“.
(2) Vertragsabschluss | contrat | contratto
| transaction | kontratë; lidhje
kontrate
Transaksioni që kryhet në tregtinë e bursës.
Në Bursën Zvicerane me këtë term
nënkuptohen të gjitha transaksionet e letrave
me vlerë që kryhen midis anëtarëve
të regjistruar ose në bursë ose jashtë saj.

Abschlusskurs | cours fait (lors d′une séance
de Bourse) | corso negoziato | trading
price | kurs i tregtimit
Kursi me të cilin kryhet xhiroja e bursës.
Çdo kurs tregtimi regjistrohet si kurs i
paguar dhe publikohet në faqen zyrtare të
kurseve të bursës elektronike (pas arritjes
së njësisë minimale për kuotim). Në
ndryshim nga kursi i tregtimit, me kursin
e shitjes nënkuptohet kursi i ofertës,


2

ndërsa me kursin e blerjeve nënkuptohet
kursi i kërkesës. Kursi i tregtimit në bursë
në një ditë të caktuar për një titull burse
quhet kursi i hapjes, ndërsa kursi i
tregtimit në fund, kursi përfundimtar.
Abschnitt | coupure | taglio | denomination
unit | kupon
(1) Titull i veçantë i një obligacioni.
(2) Kambial i veçantë.

Abschreibung | amortissement | ammortamento
| depreciation; amortization;
write-off | amortizim; zhvlerësim
Marrje parasysh e pakësimit gradual – për
shkaqe teknike dhe ekonomike – e vlerës
së makinerive, pajisjeve dhe të mallrave
në depo, të paraqitura në bilanc nëpërmjet
zhvlerësimit të rregullt të vlerës kontabël,
në ngarkim të llogarisë së fitimit dhe humbjes.
Gjithashtu, edhe kërkesat kundrejt
debitorëve të paaftë për të paguar mund të
amortizohen. Shih edhe „Risk delkredere“.

Absicherung | couverture; garantie |
hedging | hedging | garanci mbulimi;
„hedging“
Përdorimi i një strategjie për mbrojtjen e
një pozicioni ose të një portofoli kundrejt
luhatjeve të dëmshme të tregut. Shih edhe
„Hedgegeschäft“.

Abtretung
Shih „Zession“.

Abwertung | dévaluation | svalutazione |
devaluation; depreciation | zhvlerësim
Pakësimi i vlerës së jashtme të një
monedhe. Në një sistem të kurseve fikse
të shkëmbimit të monedhave ose të kurseve
të lidhura në bllok zhvlerësimi
kryhet me ligj ose nga organet shtetërore,
nëpërmjet uljes së paritetit të monedhave
të caktuara kundrejt monedhave të tjera
ose monedhës kryesore (më përpara kanë
qenë monedhat e arit). Në rastin e kurseve
fleksibël të shkëmbimit zhvlerësimi kryhet
                 
kryhet
me anë të uljes së kursit të shkëmbimit
në tregun e valutës sipas ndryshimeve
të kërkesës dhe ofertës. Antonimi:
„Werterhöhung“.

Abwicklungsrisiko
Shih „Risiko“.

Abzahlungsgeschäft
Shih „Konsumkredit“.

à découvert
Shih „Leerverkauf“.

adjustieren | ajuster | rettificare | adjust |
axhustim
Korrigjimi i kurseve të aksioneve në rastet
e ndryshimit të kapitalit, sidomos në
rastin e humbjes së të drejtave të nënshkrimit
ose kur bëhen ndarje ose bashkime
aksionesh.

ADR
Shkurtesa e „American Depositary Receipt“
(= certifikatës amerikane të depozitës).
Ajo është një certifikatë emërore e
emetuar dhe e tregtuar në tregjet amerikane,
e cila vërteton posedimin e një certifikatë
pjesëmarrjeje („Beteiligungspapier“)
në një ndërmarrje joamerikane.
Certifikatat e depozitës regjistrohen në
Komisionin e Letrave e Vlerë („SEC“)
dhe kuotohen në dollarë amerikanë. Pronarët
e tyre kanë parimisht të njëjtat të
drejta anëtarësie dhe pronësie si aksionarët.

Affidavit | affidavit | affidavit | affidavit |
deklaratë në vend të betimit; afidavit
Deklarata që bëhet në vend të bërjes së
një betimi para gjyqit për të vërtetuar një
të drejtë, sidomos në tregtinë e letrave me
vlerë, p.sh. për burimin dhe pronësinë e
letrave me vlerë.

AGB
Shkurtesa e „Allgemeine Geschäftsbedingungen“
(= kushteve të përgjithshme të

 


3

tregtisë) për bankat.
Agent | agent | agente | agent | agjent
Subjekt ekonomiko-ligjor i pavarur, objekt
i veprimtarinë ekonomike të së cilit
është ndërmjetësimi dhe kryerja e transaksioneve
në emër të të tretëve.

agent de change
Emërtim frëngjisht i ndërmjetësit ose i
tregtarit të bursës.

Agio | agio; prime | aggio; premio | agio;
premium | axhio; prim; kapar
Ndryshimi midis vlerës nominale dhe
vlerës më të lartë të kursit të një letre me
vlerë në tregtinë e bursës, i shprehur në
përqindje (p.sh. e një obligacioni). Në
tregtinë e monedhave quhet shtesa e
çmimit të një monedhe (ose medaljeje)
kundrejt vlerës së metalit. Në tregtinë e
valutës quhet diferenca midis kursit të
tashëm të arkëtimit dhe kursit më të lartë
në kontratat e së ardhmes. Antonimi:
„Disagio“.

Akkreditiv | accréditif; lettre de crédit |
credito documentario | letter of credit |
akreditiv; letër kredie
Shih „Dokumentenakkreditiv“.

Akkreditiv-Auftrag | ordre d′ouverture
d′un crédit documentaire | ordine per
l′apertura di un credito documentario |
application for letter of credit | urdhër i
hapjes së akreditivit
Urdhër me shkrim i një klienti (blerësi)
ndaj bankës së tij që kjo e fundit të hapë
një akreditiv në favor të shitësit (njoftimi
bëhet në shumicën e rasteve nga banka
korrespondente jashtë shtetit). Shih edhe
„Dokumentenakkreditiv“.

Akkreditiv-Eröffnung | ouverture d′un
crédit documentaire | apertura di un
credito documentario | letter of credit
opening | hapje e akreditivit
Shkresë e bankës së urdhëruesit në të
                  cilën i tregohet përfituesit hapja e akreditivit.
Akkumulierungsfonds
Shih „Thesaurierende Fonds“.

Aktie | action | azione | share | aksion
Letër me vlerë që vërteton pjesën në kapitalin
e shoqërisë aksionare. Ajo i siguron
pronarit të drejtat e anëtarësisë (të drejtën
e votës dhe të zgjedhjes në asamblenë e
përgjithshme, të drejtën e kontrollit dhe të
informimit) dhe të drejtat e pronësisë (të
drejtat mbi pjesën e fitimit, si dhe kuotën
përkatëse të pjesëmarrjes në rritjen e kapitalit
ose në rezultatin e likuidimit të shoqërisë).
Shih edhe „Dividendenpapier“
dhe „Beteiligungspapier“.

Aktien, junge | actions nouvelles | azioni
nuove | new shares | aksione të reja
Aksione të reja, të emetuara me rastin e
rritjes së kapitalit, të cilat nuk të japin të
drejtë për të marrë dividendë vjetorë të
plotë, dhe prandaj tregtohen veças.

Aktienaufteilung
Shih „Split“.

Aktienbuch
Shih „Aktienregister“.

Aktienfonds | fonds de placement en actions
| fondo d′investimento azionario |
equity fund | fond investimi
Fonde investimi të cilat investojnë pasurinë
e tyre zakonisht në aksione.

Aktiengesellschaft | société anonyme | società
anonima | joint stock company
(GB); corporation (USA) | shoqëri aksionare;
shoqëri anonime
Shoqëri aksionare quhet një shoqëri me
kapital të përbashkët, kapitali themeltar i
së cilës është i caktuar me ligj (kapitali
aksionar) dhe ndahet në shuma të pjesshme
(aksione)

 


4

Aktienindex | indice des actions | indice
azionario | share index | indeks i aksioneve
Tregues i ecurisë së kurseve të aksioneve
në një ose më shumë bursa. Ecuria e
kurseve të aksioneve pasqyrohet në Zvicër
kryesisht në indeksin „Swiss Performance
Index, SPI“ dhe „Swiss Market
Index, SMI“. Indeksi më i vjetër dhe më i
njohur i SHBA-ve është „Dow-Jones-Index“.
Me anë të ponderimit të treguesve
të veçantë dhe konvertimeve në një
monedhë të përbashkët llogariten edhe
treguesit ndërkombëtarë.
Aktienkapital | capital-actions | capitale
azionario | share capital (GB); capital
stock (USA) | kapital aksionar
Kapital themeltar i një shoqërie aksionare.

Aktienmantel | manteau d′action | manto
| share certificate | certifikatë aksioni
Certifikata e aksionit është pjesa e kryesore
e aksionit, pa fletën e kuponit dhe të
talonit. Ajo vërteton të drejtën individuale
mbi pjesën në kapitalin aksionar.

Aktienpaket | lot d′actions | pacchetto
azionario | block of shares | paketë aksionesh
Sasi e madhe aksionesh të së njëjtës shoqëri.

Aktienregister | registre des actions |
registro delle azioni | share register | regjistri
i aksionarëve
Regjistër i aksionarëve quhet regjistri i
pronarëve të aksioneve emërore. Sipas ligjit
zviceran, regjistrimi në regjistrin e aksionarëve
bëhet me kushtin e vërtetimit të
pronësisë mbi aksionet ose të së drejtës
ligjore për shfrytëzimin e tyre (uzufruktit).
Në marrëdhëniet me shoqërinë, aksionar
ose uzufruktar quhet personi i cili është
regjistruar në regjistrin e aksionarëve.

Aktienring | corbeille des actions | corbeille
delle azioni | share ring | rreth i aksioneve
                  Rrethi i bursës në të cilin tregtohen aksionet.
Aktiensplit | division d′actions | frazionamento
di azioni | split | ndarje e aksioneve;
„split“
Ndarje e aksionit në shumë aksione me
një vlerë nominale më të vogël (p.sh.
ndarja e një aksioni me vlerë 500,- Fr. në
5 aksione me vlerë 100,- Fr.), pa ndryshuar
shumën e përgjithshme të kapitalit
themeltar. Sipas ligjit në Zvicër, vlera nominale
e një aksioni duhet të jetë së paku
10,- Fr. Antonimi: „Aktienzusammenlegung“.

Aktiensymbol | symbole de l′action | simbolo
dell′azione | ticker symbol | simbol i
aksioneve
Emërtimi i shkurtuar në formë i kodit të
një aksioni, p.sh. „UBS N për aksionin
emëror të „Union Bank of Switzerland
AG“.

Aktienwarrant | Warrant sur actions |
Warrant su azioni | Stock warrant | certifikatë
opsioni për aksionet; „warrent“
aksionesh
Varanti i aksioneve përmban të drejtën –
por jo detyrimin – për të blerë një sasi të
caktuar (sipas raportit të blerjes) të një
titulli bazë ose për të marrë një kompensim
në para për këtë të drejtë. Blerësi i një
opsioni blerjeje („Call“) shpreson në rritjen
e vlerës bazë. Në qoftë se ndodh kjo
në treg, atëherë rritet kursi i certifikatës së
opsionit, zakonisht kur faktorët e tjerë
mbeten konstantë. Sinonimi: „Optionsschein“.

Aktienzertifikat | certificat d′actions |
certificato azionario | stock certificate |
certifikatë aksionesh
(1) Vërtetim për aksionet e depozituara,
me qëllim që të mundësohet ose të lehtësohet
tregtimi i tyre në bursë. Në Bursën
Zvicerane tregtimi i shumë aksioneve të


5

huaja kryhet me anë të certifikatave.
(2) Një formë e veçantë e certifikatës së
aksioneve është certifikata e pjesshme, e
cila vërteton të drejtat e pronësisë mbi një
aksion në bazë të një treguesi thyesor
(p.sh. një e dhjeta).
(3) Vërtetim për një numër të caktuar të
aksioneve, në qoftë se shoqëria aksionare
ka një numër të vogël anëtarësh dhe
shumë aksione ndodhen një zotërim të
një aksionari. Në një rast të tillë nuk
lëshohen tituj të veçantë.
Aktienzusammenlegung | regroupement
d′actions | raggruppamento di azioni |
reverse split | bashkim aksionesh; rigrupim
aksionesh
Ristrukturimi i kapitalit aksionar të një
shoqërie me anë të bashkimit të shumë
aksioneve ekzistuese në një aksion të ri
ose duke bashkuar aksionet e preferuara
dhe të zakonshme në një kategori të
vetme aksionesh. Antonimi: „Aktienaufteilung“
ose „Split“.

Aktionär | actionnaire | azionista | shareholder;
stockholder | aksionar
Aksionar quhet një pjesëmarrës në një
shoqëri aksionare, si dhe nëdorësi i një
aksioni ose i shumë aksioneve.

Aktiva | actifs | attivo | assets | aktive
Elemente pasurore të pasqyruara në bilancin
e ndërmarrjes (mjete xhiruese, depozita,
mallra në depo, makineri e pajisje,
pjesëmarrje etj.). Antonimi: „Passiva“

Aktiva, leicht verwertbare | actifs facilement
réalisables | attivi facilmente realizzabili
| easily marketable assets | aktive të
realizueshme shpejt
Pjesë e aktiveve të një banke në sektorin
bankar të cilat duhet të merren parasysh
në pasqyrimin e likuiditetit, p.sh. kambialet
e skontueshme në Bankën Kombëtare
ose obligacione me të drejtë konfiskimi.
                  Aktiva, transitorische | actifs transitoires
| ratei e risconti attivi | prepaid expenses |
shpenzime të paguara në avancë
Zëra të parapaguar dhe të shtyrë të regjistruar
në anën aktive të bilancit, si p.sh.
shpenzimet që janë paguar në vitin e
kaluar ushtrimor, por që i përkasin vitit të
ardhshëm. Antonimi: „Passiva, transitorische“.
Shih edhe „Rechnungsabgrenzungsposten“.
Aktivgeschäft | opérations actives | operazioni
attive | lending business | transaksion
aktiv; operacion aktiv
Koncept i përgjithshëm për të karakterizuar
të gjitha transaksionet bankare që
prekin anën aktive të bilancit të bankës.
Në kuptimin më të ngushtë, nënkuptohen
kërkesat për arkëtim (kreditë, pajisjet e hipotekave,
skontimet e kambialeve etj.)
kundrejt klientëve ose bankave. Antonimi:
„Passivgeschäft“.

Aktivzinsen | intérêts actifs | interessi attivi
| interest received; interest earned |
interesa aktive
Interesa të cilat banka i arkëton për dhënien
e huave bankare. Ata përbëhen nga
kostot e rifinancimit, shpërblimet e risqeve
dhe shumës së fitimit. Antonimi: „Passivzinsen“.

Akzept | acceptation | accettazione | acceptance
| pranim; akcept
Pranim i një kambiali të tërhequr (të
lëshuar për t’u nënshkruar) nga pritësi, i
cili detyrohet në këtë mënyrë të paguajë
kambialin. Deklarata e pranimit dhe nënshkrimi
i pritësit shënohen në faqen e
parë, ku vetë nënshkrimi i pritësit konsiderohet
si pranim. Me termin „pranim“
apo „aksept“ nënkuptohet edhe një kambial
i pranuar. Antonimi: „Trate“.

Akzept-Auftrag | ordre accepté | accept
order | accept order | urdhërpranim
Pranimi i një urdhri në Bursën Zvicerane i
cili është regjistruar më parë në regjistrin
qendror të urdhrave.

 


6

Akzeptkredit | crédit par acceptation |
credito di accettazione | acceptance credit
| kredit me pranim kambiali
Kredia afatshkurtër që i akordohet klientit
nga banka, duke tërhequr (lëshuar për t’u
nënshkruar) kambiale në një masë të caktuar
(deri në limitin e kredisë). Këto kambiale
pranohen nga banka në bazë të kontratës,
dhe në shumicën e rasteve skontohen
prej saj.
à la criée
Shih „Criée-Handel“.

Allfinanz | bancassurance | bancassicurazione
| allfinanz; bancassurance | integrim
financiar
Integrimi i të gjitha llojeve të shërbimeve
financiare në një ndërmarrje të vetme ose
bashkëpunimi kontraktor a në formën e
pjesëmarrjeve kapitale të instituteve financiare
të sektorëve të ndryshëm. Objektivat
e synuara janë dhënia e ofertave
për produktet bankare dhe ato të sigurimit.
Në kuptimin më të përgjithshëm, ky
term përmbledh të gjithë spektrin e shërbimeve
financiare.

Allgemeine Geschäftsbedingungen | conditions
générales | condizioni generali |
general business condition | kushtet e
përgjithshme të kontratës
Kushtet e kontratës të cilat formulohen
paraprakisht dhe në përgjithësi, duke pasur
parasysh numrin e madh të kontratave
të një lloji të caktuar. Ato janë pjesë përbërëse
të kontratave të cilat një ndërmarrje
(p.sh. një bankë) lidh me partnerët e saj
ekonomikë. Shkurtesa në gjermanisht
është „AGB“.

Allokation
Shih „Zuteilung“.

Allonge | allonge | allungamento | addendum
| alonzhë; fletështesë
Shtojcë e lidhur me një titull (kambial,
aksion emëror), që përdoret për xhirime.
                  Allround fund | fonds de placement universel
| fondo allround | allround fund;
balanced fund | fond me pozicionim universal
Fond investimi, i investuar në mbarë botën,
politika e investimit të së cilit është e
hapur për të gjithë vendet, rajonet, fushat
dhe llojet e titujve.
Alpha | Alpha | Alfa | Alpha | Alfa
Alfa është treguesi i rendimentit. Në qoftë
se rendimenti i një titulli a portofoli është
më i madh se risku i pritshëm i tregut, atëherë
vlera e alfës është pozitive. Në të
kundërtën, në qoftë se rendimenti mesatar
është më i vogël, vlera e alfës është negative.
Shih edhe „Beta“.

amerikanische Option | option à l′américaine
| opzione di tipo americana | american-
style option | amerikanishe opsion
Marrëveshje me afat për ushtrimin e një
mundësie (opsioni), e cila mund të mund
të shfrytëzohet para ose pas datës së skadimit
të afatit. Antonimi: „Europäische
Option“.

am Geld | à la monnaie | at the money | at
the money | në para
Gjendje e tregut për një opsion në të cilën
çmimi i shfrytëzimit të tij është ose i barabartë
ose më i lartë sesa çmimi aktual i
arkëtimit (çmimi i arkës) së titullit bazë.
Shih edhe „aus dem Geld“, „im Geld“.

Amortisation | amortissement | ammortamento
| amortization | amortizim; shlyerje
(1) Shlyerja me këste e një detyrimi. Në
këtë kontekst mund të flitet për obligacione
dhe hipoteka të amortizueshme, në
qoftë se shlyerja e tyre kryhet periodikisht.
(2) Shfuqizimi i letrave me vlerë, librezave
të kursimit, të investimit dhe të depozitimit
që kanë humbur.
(3) Amortizimi kontabël.

 


7

Anlage | placement | investimento | investment
| investim
Mjetet monetare, të investuara në tregun e
parasë ose të kapitalit, cilësohen si investime
kapitale. Investimet në vlera materiale,
si p.sh. pasuri të patundshme, metale
të çmuara ose objekte artistike quhen investime
materiale.
Anlageauftrag | ordre de placement | ordine
per investimenti | order for investment
| urdhër investimi
Urdhri i investimit është një mjet – zakonisht
në formë formulari – për lehtësimin
e punës në administrimin e pasurisë.
Nëpërmjet tij banka ngarkohet me detyrën
e investimit deri një kufi të caktuar.
Pra, banka shërben si përfaqësuese e klientit
duke blerë në emrin e vet, por për
llogari të klientit, p.sh. letra me vlerë në
bursë ose duke kryer investime të tjera të
ngjashme.

Anlageberatung | conseil en placement |
consulenza finanziaria | investment advisory
services | këshillim për investime
Shërbimi i specializuar i bankave dhe i
qendrave të tjera, të specializuara për
investime pasurish. Këshillimi bëhet duke
marrë parasysh nevojat themelore të klientëve,
d.m.th. prirjen për rritjen e vlerës
së kapitalit ose për rritjen e fitimit. Ndryshe
nga rasti i depozitës së administrimit
të pasurisë, tek këshillimet për investime
është vetë klienti ai që i merr vendimet e
investimit.

Anlagefonds | fonds de placement | fondo
d’investimento | unit trust (GB); mutual
fund (USA); investment fund | fond investimi
Sipas së drejtës zvicerane, fondi i investimit
është një pasuri që përdoret, në bazë
të reklamave publike të investuesve, për
qëllime të investimeve të përbashkëta
kapitale dhe administrohet zakonisht prej
drejtuesve të fondit, sipas parimit të
shpërndarjes së riskut për llogari të investuesve.
Investimi i pasurisë së fondit
                  kryhet sipas llojit të fondit në letra me
vlerë, instrumente të tregut të parasë ose
në pasuri të patundshme. Krahas këtyre,
ekzistojnë edhe produkte speciale të
fondit, si dhe fonde strategjike investimi.
(„Fonds-Spezialprodukte“ dhe „Anlagestrategiefonds“).
Fondet zvicerane të investimit
duhet të jenë të pajisura me
kapital variabël dhe janë të detyruara të
pranojnë në çdo kohë kthimet e pjesëve
(certifikatave të pjesëmarrjeve). Ndër llojet
e fondeve investuese mund të përmenden:
fondet e efekteve, fondet e tregut të
parasë, fondet e trojeve, fondet shtetërore,
fondet e rajoneve, fondet e degëve të
ndryshme të ekonomisë etj.
Anlagekonto
Shih „Anleger-Konto“.

Anlageliste | liste de placement | lista di
collocamenti | recommended list | listë e
rekomandimit të investimeve
Listë e përpiluar periodikisht prej një
banke, e cila përmban një mundësi për
zgjedhjen e investimit në letrat me vlerë të
rekomanduara. Sinonimi: „Empfehlungsliste“.

Anlagepapier | titre de placement | titolo
d’investimento | investment security paper
| titull investimi
Letër me vlerë e cila përdoret veçanërisht
për investime afatgjata. Sinonimi: „Anlagewert“.

Anlagepolitik | politique de placement |
politica d’investimento | investment policy
| politikë investimi
Politikë investimi quhet tërësia e të gjitha
masave që merren për arritjen e një qëllimi
të caktuar investimi. Në varësi të
kushteve të veçanta të investuesit, i kushtohet
një rëndësi e veçantë sigurisë,
rendimentit, perspektivave të kursit dhe të
rritjes së tij. Po ashtu, një rol të rëndësishëm
luan zgjedhja e kohës së duhur për
blerjen dhe shitjen (anglisht „timing“).

 


Excerpt out of 156 pages

Details

Title
Fjalorth shpjegues i terminologjisë bankare
Subtitle
GJERMANISHT - FRËNGJISHT - ITALISHT - ANGLISHT - SHQIP
Grade
Keine
Author
Year
2005
Pages
156
Catalog Number
V121289
ISBN (eBook)
9783640295371
ISBN (Book)
9783640301331
File size
1997 KB
Language
Albanian
Notes
Kleines Banklexikon in albanischer Sprache
Tags
Fjalorth, Fjalor, Banklexikon, Albanisch, Shqip, Albanian dictionary of bank terminology
Quote paper
Dritan Halili (Author), 2005, Fjalorth shpjegues i terminologjisë bankare, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121289

Comments

  • No comments yet.
Read the ebook
Title: Fjalorth shpjegues i terminologjisë bankareUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free