Bedömning och betygsättning


Term Paper, 2011

7 Pages, Grade: 2


Excerpt

Lärande och samhälle 90 hp VAL-gruppen ht-11 Kurs 3: Didaktisk fördjupning Tatjana Bansemer

Inledning

Vi är lärare och arbeta inom skolans värld. Under vár utbildning och arbete har vi lärt oss oerhört mycket om pedagogík, didaktik och utvecklat vár kompetens báde socialt och personligt. En lärare undervisar inte bara sina ämnen i klassrummet utan det handlar om utvecklingssamtal, föräldramöten, föräldrakontakter och bedömning av elever. Det ingár i vár lärarprofession att ha en sádan kompetens att kunna göra individuella bedömningar av elevens kunskapsutveckling, sá att varje elevs individuella behov identifieras. Därför är det viktigt att sätta rätt betyg. Det nya betygssystemet gör det lättare att ge ett rättvist betyg men ger även eleven insyn och möjlighet till att páverka sitt betyg. Den nya läroplanen Lgr11 bedömer processen mer än produkten. I tyska och modersmál, som är ämnen jag undervisar i, stár det tydligt vilka mál du ska ha uppfyllt för ett visst betyg. Betyg gäller kunskaper i ett ämne/kurs och betygsättningen ska ske med utgángspunkt i kursplanerna och betygskriterierna.

Metod och verktyg för bedömning

För bedömning av elevens färdigheter finns olika metoder. Det är skäl att fundera över fördelarna och begränsningarna med de olika metoderna och verktygen för att kunna avgöra hur man ska utföra bedömningen för att fá önskad information. Test är ofta ett kvantitativt bedömningsmaterial där man bedömer hur stor andel av helheten eleven klarar av. Bedömning som baserar sig pá läroplanen ger information om hur bra barnet behärskar de färdigheter som preciseras i läroplanen. Kvalitativ bedömning baserar pá exempelvis observationer av elevens lärande och utveckling och är ofta ett komplement till den information som den kvantitativa bedömningen ger, sá som test- och provresultat. Jag tycker att det är viktigt att man har olika verktyg i sin undervisning för bedömning sá att man kan bedöma alla fôrmágor. Det finns elever kanske inte har talets gáva, men fôrmágan att skriva och tvärtom. Dá finns andra vägar att visa sina kunskaper, sásom muntlig framställning, grupparbete, produktion och skriftliga inlämningsarbeten. Jag vet att alla elever har olika förutsättningar, men ändá rätt till att fá en rättvis bedömning i slutet.

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Lärande och samhälle 90 hp VAL-gruppen ht-11 Kurs 3: Didaktisk fördjupning Tatjana Bansemer

Skolverket skriver tydligt i:

2.7 BEDÖMNING OCH BETYG

Betyget uttrycker i vad mân den enskilda eleven har uppnâtt de nationella kunskapskrav som fnns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg. Mâl Skolans mâl är att varje elev - utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
- utvecklar förmâgan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. Riktlinjer Läraren ska

- genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling,
- utifrân kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn,
- med utgângspunkt i föräldrarnas önskemâl fortlöpande informera elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov, och
- vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhâllande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.

Innehâll

I moderna sprâk ska läraren bland annat bedöma elevernas muntliga och skriftliga färdigheter. I boken Pedagogisk bedömning (2011:32) beskrivs vad som bedöms och vad som inte bedöms. Där stâr att det innehâll som väljs vid en bedömning är endast ett stickprov av det samlade kunnandet som kan förekomma och som är relevant.

Jag brukar göra standardiserade test (läs- och hörförstâelse, grammatik, muntlig redovisning), pâ läroplanen baserad bedömning och kvalitativ bedömning. I ârskurs nio brukar jag genomföra nationellt prov i tyska. Jag betygsätter eleverna under lektionerna, hur de arbetar i grupp resp. enskild, hur eleven försökt lösa uppgiften, pâ vilken sätt eleven förstâtt uppgiften, vilka kunskaper har eleven visat at hon/han behärskar vid sitt arbete med uppgiften, vilka analyser och slutsatser har eleven dragit av resultaten. Dessutom lyssnar jag pâ deras diskussioner under tiden de arbetar i grupp och jag bedömer deras resultat men även de skriftliga arbetena/uppsatser de lämnar in. Muntlig framställning är mycket viktig och bra för deras utveckling inom det tyska sprâket. Jag vet att processen är en viktig del i omdömet och därför är det viktigt hur de kan presentera sina tankar.

[...]

Excerpt out of 7 pages

Details

Title
Bedömning och betygsättning
College
Malmö University
Grade
2
Author
Year
2011
Pages
7
Catalog Number
V187745
ISBN (eBook)
9783656113874
File size
506 KB
Language
Swedish
Keywords
Pedagogik, betygsättning och bedömning
Quote paper
M.A. Tatjana Bansemer (Author), 2011, Bedömning och betygsättning, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187745

Comments

  • No comments yet.
Read the ebook
Title: Bedömning och betygsättningUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free