Marketing Information Systems


Seminar Paper, 2012

24 Pages, Grade: 20/20


Excerpt

inhalt

SADRŽAJ

1.Uvod
1.1.PROBLEM, PREDMET I OBJEKTI ISTRAŽIVANJA
1.2.SVRHA I CILJEVI ISTRAŽIVANJA
1.3.RADNA HIPOTEZA I POMOĆNE HIPOTEZE
1.4.STRUČNE METODE
1.5.STRUKTURA RADA

2.OSNOVNI POJMOVI
2.1.INFORMACIONI SISTEMI
2.2.DATA-WAREHOUSING
2.3.POSLOVNO ODLUČIVANJE

3.SEGMENTI Marketing InformacionOG sistemA za turizAm
3.1.SASTAVNI DIJELOVI
3.2.IZVORI PODATAKA
3.3.SKLADIŠTENJE

4.ImplemNTACIJA MIS-a
4.1.MOGUĆNOSTI I BENEFICIJE
4.2.PRIMJER NA PROJEKTU
4.2.1.MIS analize
4.2.2.Rezultati
4.2.3.Planovi rudarenja weba u budućnosti

5.ZAKLJUČAK

LITERATURA

1 Uvod

Zbog enormnih količina podataka i informacija koje se u privatnom i poslovnom svijetu obrade, ova era je nazvana era informacija. U poslovnom svijetu se povećava broj izvora podataka i sve je teže doći do korisnih informacija. Traže se rješenja kako organizirati ove informacije, radi boljih odluka i boljih poslovnih uspjeha.

1.2 PROBLEM, PREDMET I OBJEKTI ISTRAŽIVANJA

Danas preduzeća bilježe velike gubitke upravo zbog nekvalitetnih podataka ili radnog vremena potrošenog neefikasno, većinom zato što pred uposlenikom stoji mnogo zadataka, a upravo pronalaženje i upravljanje informacija, umjesto da olakša poslovene zadatke, često oduzima dragocjenu energiju i vrijeme. Ovoj problem poznat je u svim segmentima preduzeća. Npr., menadžeri marketinga svakodnevno donose odluke. Oni su suočeni sa stalnim promjenama na tržištu. Potreba za kontinuiranom informacionom podrškom ne mogu uvijek dobiti iz istraživanja marketinga.1 Jedino sistematski pristup rješavanju ovog problema može menadžere optimalno podržati u donošenju odluka.

Predmet istraživanja ovog rada je metodološki i organizacioni razvoj informacionog sistema, koji na racionalan i kvalitetan način podržavaju turističke menadžere pri donošenju važnih poslovnih odluka.

Objekt istraživanja su informacioni sistemi, istraživanje marketinga, poslovno odlučivanje na turističkom tržištu, strategije razvoja MIS-a, načini implementacije marketing informacionih sistema.

1.3 SVRHA I CILJEVI ISTRAŽIVANJA

Marketing informacioni sistemi sve su važniji faktor za podršku menadžerskog odlučivanja. Zbog svoje specifičnosti, u turizam nije dostigao potrebni nivo upotrebe, što zbog specifičnosti potrebnih informacija, što zbog geografske ograničenosti koja stvara barijere sistematskom pristupu. Istraživanje ove tematike prijeko je potrebno firmama, koje zbog turbulentnog tržišta kakav turizam jest, potrebuju da je ova materija detaljno istražena sa konkretnim načelima implementiranja, nadogradnje, sigurnosti, održavanja ovih sistema. Udio u tom istraživanju ima i ovaj rad koji za cilj ima:

-Istražiti krajnje granice mogućnosti MIS za turizam
-Podići svijest važnosti sistematskom pristupu informacione podrške turističkim menadžerima
-Na primjeru se uvjeriti u efikasnost i eficijentnost marketing informacionog sistema za turizam

1.4 RADNA HIPOTEZA I POMOĆNE HIPOTEZE

Na početku je potrebno postaviti glavnu hipotezu:

Marketing Informacioni Sistemi (MIS) za turizam olakšavaju upravljanje marketing informacijama (podacima) i donošenje učinkovitijih marketing odluka na turističkom tržištu.

Za diskusiju su važne i pomoćne hipoteze:

I MIS za turizam nudi funkcije za brže donošenje ispravnih marketing odluka, nudeći „real time“ podatke, pohranjivane centralno (na jednom mjestu) i jednostavno dostupne za obradu (koristeći koncept poslovne inteligencije).
II Radnici u kompanijama koje se bave turizmom mogu uštedjeti vrijeme i napraviti kvalitetnije turističke ponude, ako je njihova kompanija razvila adekvatan MIS.
III Kompanije profitiraju od turističkih informacionog sistema (GDS2), koji koriste za pronalaženje traženih turističkih podataka za vlastite analize.
IV Međukompanijske Marketing-Data-Warehouses predstavljaju prekretnicu za turistički menadžment.
V Kompanija se može diferencirati na turističkom tržištu korištenjem MISa.

1.4 STRUČNE METODE

Da bi se došlo do rezultata postavljenim u predmetu rada potrebno je koristiti sljedeće stručne metode:

- induktivna i deduktivna metoda
- metoda analize i sinteze
- metoda deskripcije
- metoda generalizacije i specijalizacije
- metoda dokazivanja i opovrgavanja
- komparativna metoda
- statistička metoda
- metoda modeliranja

1.5 STRUKTURA RADA

Radi upoznavanja sa problemom potrebno se upoznati sa osnovama iz teorije MIS-a i podataka svojstvenih za turizam. U aplikativnom dijelu se produbljuje rasprava o spoju ova dva pitanja. Na primjeru kompanija se zatim analiziraju rezultati spoja ove dvije sfere i stanje na svjetskoj sceni. Naposljetku se nalaze konkretne strategije za implementaciju, koje su iskristalizirane iz aplikativnog dijela, te ključni alati za realizaciji MIS-a za turizam.

Slika 1: Struktura rada

2 OSNOVNI POJMOVI

Živimo u sve složenijem i sumnjičavijem svijetu. Skandali u poslovnim krugovima, nagli pad vrijednosti dionica, neizvjesna ekonomska situacija, prijetnja terorizma – sve je to umanjilo povjerenje u poslovni svijet i njegove lidere.3 Traže se novi načini i izvori unutar i van preduzeće, kako bi se došlo do bolje pozicije na sve oskudnijim i tijesnijim tržištima. Polazi se od toga da su najsigurnija „best practice“ rješenja, koja će firmi čim prije donijeti profit. Sve je aktualnija tema o ulaganu u MIS. Neka preduzeća su već uspjela iskoristiti ovaj koncept za poboljšanje donošenja poslovnih odluka s ciljem ostvarenja profita, a postavlja se pitanje da li ostala preduzeća imaju šanse i kolike. I na koji način treba da postupe.

Kao prvo se treba osvrnuti na osnovne pojmove kao što su podaci u turizmu, MIS i njima srodne pojmove.

2.1 INFORMACIONI SISTEMI

Ovaj termin obuhvata sveukupne regulisanje, interne i eksterne, tokova informacija jednog preduzeća, također opremanje i uvođenje sredstava za preradu i dobivanje vrijednih informacija, kako u tehničkom tako i organizacijskom smislu. Informacioni sistem je formalni dio ukupnog poslovnog komunikacijskog sistema.

Zadaci Informacionih sistema su pravovremena opsgrba aktera u poslovima sa svim potrebnim i relevantnim informacijama na komercijalno razumnan način. Informacioni sistem čini medij za nalaženje i provedbu odluka menadžmenta tako je osnov za cijelokupni proces u menadžmentu.4

Pohranjivanje i organizovanje podataka u okviru informaciong sistema za potporu odlučivanj odvija se u okviru Datahouse-a.

2.2 DATA-WAREHOUSING

Koncept skladištenje podataka Data Warehouse (DW) je proces ujedinjavanja podataka u jedan repozitorijum iz kojeg krajnji korisnici mogu sprovoditi ad-hock analize podataka i praviti izveštaje.

Pet osnovnih karakteristika DW-a sačinjavaju organizacija, konzistentnost, vremeska dimanzija, multidimenzionalnost, web-zansovanost.

Organizacija znači da su podaci organizovani po predmetu i sadrže relevantne informacije za podršku odlučivanju.

Konzistentnost simbolizira da se podaci u različitim operacionim bazama podataka drugačije šifriraju. U DW-u ti podaci će biti šifrovani na konzistentan način.

Vremenska dimenzija predstavlja čuvanje podataka mnogo godina kako bi se iskoristili za praćenje tendencija, prognoze i vremensko poređenje.

Multidimenzionalna osobina data warehouse je da koristi multidimenzionalnu strukturu.

Web-zasnovan, karakterstiše DW dizajniran tako da obezbijedi jedno efikasno okruženje za web zasnovane aplikacije.

Warehousing koncept je skladištenje agregiranih, ekstrahovanih i filtriranih podataka u meta baze, koje omogućavaju slojevit, multidimenzionalni pristup podacima, kakav je nužan za donošenje odluka najviše strateške razine.

[...]


1 B. Tihi: „Istraživanje marketinga“, Ekonomski Fakultet, Sarajevo, 2007, s. 319

2 Globalni distributivni sistem

3 A. D. Littleom: „Poslovni Argumenti Za Društvenu Odgovornost Preduzeca“, Udruženje poslovni svijet u poslovnoj zajednici, 2006, http://www.drustvena-odgovornost.undp.hr/upload/file/156/78390/FILENAME/Poslovni_argumenti_za_drustvenu_odgovornost_poduzeca.pdf, 25.10.2012.

4 E. Kokic, D. Berberovic, and J. Suleymanov: „Data Warehousing Across Enterprise Boundaries for RFID-based Supply Chain Management – Design and Implementation of a Prototype“, GRIN Publishing, Stuttgart, 2011

Excerpt out of 24 pages

Details

Title
Marketing Information Systems
College
Internacionalni Univerzitet Travnik  (Sveučilište/Univerzitet "Vitez" Travnik)
Grade
20/20
Author
Year
2012
Pages
24
Catalog Number
V207323
ISBN (eBook)
9783656347330
ISBN (Book)
9783656347385
File size
1093 KB
Language
Croatian
Notes
Bosnisch/Serbisch
Keywords
marketing, information, systems
Quote paper
Esad Kokic (Author), 2012, Marketing Information Systems, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207323

Comments

  • No comments yet.
Read the ebook
Title: Marketing Information SystemsUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free