Psaltarpsalm 102. Interpretation och analys


Exegesis, 2016

7 Pages, Grade: B


Excerpt

Översiktlig läsning I min översiktliga läsning kända jag att tre möjliga rubriker för denna psalmen skulle kunna vara:

- Klagan inför Herren
- Ett nödrop till Herren,
- Livet är plågor, men Herren är mäktig att rädda

Analys av litterär kontext

Psalm 102 befinner sig mitt emellan en liturgisk kungapsalm som är förmodligen var avsedd för offentlig tillbedjan (psalm 101) och följs av en storartad doxologi där Guds majestät och storhet kontrasteras mot människornas förgängliga natur (psalm 103). Det går att se en intressant kontrast mellan psalm 101 där psalmisten talar med stor Herren kommer att straffa de orättfärdiga och göra världen rättvis och god för de rättfärdiga och vår psalm 102 där detta synnerligen positiva utgångsläge övergår till det absolut motsatta, och där allt rättskipande som beskrevs i psalm 101 verkar lysa med sin frånvaro.

Vår psalms snäva kontext är särskilt intressant i förhållande till denna doxologi i psalm 103. Som jag kommer att återkomma till så börjar vår psalm i djup klagan över Guds frånvaro i psalmistens liv, men vänder sedan i vers 13 till ett slags beskrivning av Guds allmakt och ett tillkännagivande av Herrens storhet. En rimlig slutsats skulle kunna vara att se detta som en förberedelse för den doxologi som följer i och med psalm 103 där psalmisten verkar ha återgått till en förtröstan på Gud och hans löften. Anledningen till att vår klagopsalm har placerats just före en doxologi kan också vara för att ytterligare förstärka båda dessa psalmers innebörd genom att kontrastera dem med varandra.

Analys av form och struktur samt detaljanalys 102 1En bön av en betryckt, som är modlös och utgjuter sin sorg inför Herren.

2 Herre, hör min bön, låt mitt rop nå fram till dig.

3 Dölj inte ditt ansikte för mig när jag är i nöd. Lyssna till mig, skynda att svara när jag ropar.

4 Mina dagar svinner bort som rök, och mitt inre glöder som en ugn,

5 mitt livsmod är brutet,vissnat som gräs. Jag är för matt för att äta,

6 jag har magrat av min suckan, är bara skinn och ben.

7 Jag liknar en uggla i öknen, är som en uv bland ruiner.

8 Jag måste vaka, är som en ensam fågel på taket.

9 Mina fiender hånar mig dagen lång, de gör narr av mig, brukar mitt namn i förbannelser.

10 Jag äter aska som bröd och blandar min dryck med tårar

11 för din häftiga vredes skull, du som tog mig och kastade bort mig.

12 Min levnad är som aftonskuggan, jag vissnar som gräset.

Psalmens centrum samt slut på del 1 13 Men du, Herre, härskar för evigt,

och släkte efter släkte åkallar dig.

14 Du skall gripa in och förbarma dig över Sion, det är tid att visa det nåd. Ja, stunden är inne,

15 ty dina tjänare älskar Sions stenar, lider av att se det ligga i grus.

16 Folken skall frukta Herrens namn och jordens alla kungar hans härlighet,

17 när Herren har byggt upp Sion och visat sig i sin härlighet.

18 Han har hört de utblottades bön, deras bön har han inte föraktat.

19 Detta skall skrivas ner för kommande tider, och nya släkten skall prisa Herren,

20 när han ser ner från sin heliga höjd, när Herren från himlen blickar mot jorden,

21 lyssnar till fångarnas jämmer och friger dem som är dömda att dö.

22 Herrens namn blir ärat i Sion, man sjunger hans lov i Jerusalem,

23 när folk och riken samlas för att tjäna Herren. Slut på del 2

24 Han bröt i förtid min kraft, han förkortade mina dagar.

25 Jag säger: Min Gud, ryck inte bort mig i livets mitt, du vars år varar från släkte till släkte.

26 En gång lade du jordens grund, och himlen är ett verk av din hand.

27 De skall förgås, men du består, de är plagg som slits ut, du byter ut dem som kläder och de är borta.

28 Men du är densamme, dina år har inget slut.

29 Dina tjänares barn skall bo här och deras barn leva trygga hos dig. =Upprepning De andra tre färgerna i första delen utmärker vidare underindelningar av de tre stora delarna.

Denna psalm är från Psaltarens fjärde bok, och utgör en av de sju så kallade klagopsalmerna. Som jag nämnt ovan är denna psalm en klagopsalm, varav det finns sju i Psaltaren (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Denna genre ger oss en förklaring till det till synes fördärvliga nödrop som uttrycks, och den ger oss en kontext att läsa texten i. Denna psalm kan beskrivas som en bön som yttras i total desperation med syftet att få Guds uppmärksamhet och att i ren desperation ropa efter ett svar från Gud. Denna psalm skiljer sig aningen från det klassiska tankesättet om att olycka och sjukdom har sin direkta orsak i att en person har syndat. Vår psalm, tillsammans med de andra klagopsalmerna, utgår inte från detta perspektiv när de beskriver den kris som psalmisten befinner sig i. Den verkar istället handla om en vädjan till Gud som en stark beskyddare som värnar om de fattiga och svaga med Exodusberättelsen i minnet.

Språkligt sett är psalmen utformad som en bön med ett mycket utbroderat och beskrivande språk för att måla upp omfattningen av psalmistens vånda. Liknelsen mellan vissnat gräs och psalmisten själv görs upprepas vid två tillfällen (verserna 5 och 12). Förutom detta är det inga återkommande fraser eller upprepningar i psalmen. Något som är anmärkningsvärt är att psalmisten använder namnet ”Sion” för att beteckna Jerusalem, något som görs igenom hela psalmen.

När det gäller att peka ut psalmens centrala punkt eller allra viktigaste ställe skulle jag vilja säga är vändningen som sker i och med vers 13 där psalmistens fokus går över från sitt eget lidande till den evige Guden och Sions framtid.

[...]

Excerpt out of 7 pages

Details

Title
Psaltarpsalm 102. Interpretation och analys
Course
Biblical Exegesis
Grade
B
Author
Year
2016
Pages
7
Catalog Number
V337366
ISBN (eBook)
9783668267527
File size
367 KB
Language
Swedish
Tags
psaltarpsalm, interpretation
Quote paper
Kevin Andersson (Author), 2016, Psaltarpsalm 102. Interpretation och analys, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337366

Comments

  • No comments yet.
Read the ebook
Title: Psaltarpsalm 102. Interpretation och analysUpload papers

Your term paper / thesis:

- Publication as eBook and book
- High royalties for the sales
- Completely free - with ISBN
- It only takes five minutes
- Every paper finds readers

Publish now - it's free